keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 545/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timisoara

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 545/16.12.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R92008 - 470/02.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, având număr de înregistrare 08/PV - 18.11.2008;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. TERZA IMOBILIARE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 4.12/2008, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de 2S+P+12E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3.5, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agentiei Regionale de Protectia Mediului Timisoara nr. 6662/02.12.2008.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenul studiat in suprafata totala de 15077 mp. este înscris în C.F. nr. 126918, având nr. cadastral 2209/2-2221/2/1/2, 2222/2/2, 2223, 2224, 2225/2, 2226/1/2, 2227/2/2, 2230/2, 2231/2, 2232/2, 2234/1/1/1/2/b, Str. I.I. de la Brad nr. 15 Timişoara, fiind proprietatea S.C. TERZA IMOBILIARE S.R.L.

Art.5: Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezenta documentatie, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare", Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. TERZA IMOBILIARE S.R.L.;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 01_Incadrare.pdf

Atasament: 03_PUZ_Terza_Reglementari.pdf

E x is te n t

P ro p u s

T e re n s tu d ia t

1 5 0 7 7 ,0 0 m p 1 0 0 ,0 0 %

1 5 0 7 7 ,0 0 m p

1 0 0 ,0 0 %

Z o n ă i n d u s tr ia lă

3 .8 3 6 ,0 0 m p

2 5 ,4 4 %

-- -

-- --

Z o n ă d ru m u ri p u b lic e

-- -

-- -

2 0 0 2 ,0 0 m

p

1 3 ,2 8 %

Z o n a l o c u in Ńe c o le ct iv e , s e rv ic ii

ş i f u n cŃ iu n i c o m p le m e n ta re

-- -

-- -

6 0 3 0 ,8 0 m

p

m a x. 4 0 ,0 0 %

Z o n a ci rc u la ti i în in c in ta , p ie Ńe ,

p a rc ă ri

1 0 .2 2 4 m

p

6 7 ,8 1 %

4 0 2 8 ,8 0 m

p

m a x. 2 6 ,7 2 %

Z o n e s p a Ńi i ve

rz i

1 .0 1 7 m

p

6 ,7 5 %

3 0 1 5 ,4 0 m

p

m in . 2 0 ,0 0 %

m in . 2 m p /

lo cu

ito r

Atasament: 05_PUZ_Terza_Mobilare.pdf

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01,ver.1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. R92008-000470/ 02.12.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal “Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor

Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. R92008-000470/04.07.2008 si completata cu nr. U92008 - 005981/ 10.09.2008 si nr. U92008-007050/29.10.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1826/21.03.2008;

Avand in vedere Procesul Verbal privind dezbaterea publica din 03.12.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si coroborat cu Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 92/2007;

Avand in vedere ca nu au existat solicitari formulate in dezbatere publica de catre vecinii direct afectati; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal “Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 4.12/2008, la cererea beneficiarului S.C. TERZA IMOBILIARE S.R.L..

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de nord - est a oraşului UTR 24 si este o zona cu functiune industriala, fiind prezente si diverse servicii (hotel, birouri, depozite).

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, conform adresei nr. R 17492/03.12.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 15077 mp. şi este proprietatea S.C. TERZA IMOBILIARE S.R.L., înscris în CF nr. 126918 având nr. topo. 2209/2-2221/2/1/2, 2222/2/2, 2223, 2224, 2225/2, 2226/1/2, 2227/2/2, 2230/2, 2231/2, 2232/2, 2234/1/1/1/2/b, Str. I.I. de la Brad nr. 15 Timişoara, cu interdictie de instrainare, grevare si inchiriere in

FP 53-01,ver.1

favoarea B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Arad, Suc. Timisoara Centru – nr. 28763/2008 pentru care s-a obtinut acordul bancii nr. 6292/22.10.2008.

In perimetrul amplasamentului studiat in cadrul acestui PUZ, se propune dezvoltarea unei zone rezidentiale, compus dintr-un ansamblu de imobile cu functiuni diverse: locuinte colective de tip urban, cu regim de inaltime cuprins intre S+P+3E+Ep si 2S+P+12E+Ep, cladiri pentru servicii (hotel), cu regim de inaltime cuprins intre S+P+3E+Er si 2S+P+12E+Ep.

Documentatia a fost intocmita in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate anterior in zona (P.U.Z. „I.I. de la Brad” HCL nr. 186/29.07.2003; P.U.Z. „Complex de locuinte si functiuni complementare” str. Constructorilor, HCL nr. 301/13.05.2008; P.U.D. „Ansamblu de locuinte colective si servicii” str. I.I. de la Brad, f.n. – Baza RATT ). Accesul auto pe parcela se va face de pe strada Constructorilor, conform Avizului Comisiei de Circulatie TH2008-007838/27.11.2008

Imobilele se vor dota in mod obligatoriu a cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotării in mod obligatoriu a imobilului cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: POT maxim = 40% - funcţiune mixtă locuinţe colective şi servicii, comerţ CUT maxim = 3,5 Regim maxim de înălţime 2S+P+12E+Er Spatii verzi – conform cu legislatia in vigoare, pentru care s-a obtinut Avizul

Agentiei Regionale de Protectia Mediului Timisoara nr. 6662/02.12.2008. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi

utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal, “Zona locuinţe colective, servicii si functiuni complementare”, Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 15 - Str. Constructorilor, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PALALAU Ing. Gabriela GHILEZAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. G.P.