keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 304/31.07.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective si servicii" str. Ion Ionescu de la Brad nr.11,Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 304/31.07.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective si servicii" str. Ion Ionescu de la Brad nr.11,Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-004045/20.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Raportat la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată;
Conform art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizată;
Potrivit reglementarilor art. 36 alin.(2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Ansamblu de locuinţe colective si servicii" str. Ion Ionescu de la Brad nr.11, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. CRISTIAN ANDRONIC S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 33/2006., realizat de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime - D+P+2E+Penthouse pentru ZONA 1si D+P+6E+Penthouse pentru ZONA 2, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH2007-003151/05.07.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 28%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 20% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 13.836 mp, este înscris în C.F. nr. 2147 Timisoara, având nr. cadastral 2206/1-2207-2208/1, fiind proprietatea S.C. CRISTIAN ANDRONIC S.R.L.

Art.4: Autorizarea construcţiilor se va face după ce suprafeţele ocupate de drumurile propuse vor deveni domeniu public al Municipiului Timişoara, conform Declaraţiei autentificate cu nr. 1670/18.07.2007. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern;
-Beneficiarului S.C. CRISTIAN ANDRONIC S.R.L ;
-Proiectantului S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUD_I.I._de_la_Brad_11.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU CONSILIUL LOCAL U22007-004045/20.07.2007

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu: „Ansamblu de locuinţe colective si servicii”

str. Ion Ionescu de la Brad nr.11,Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22007-004045/18.07.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de locuinţe colective si servicii” str. Ion Ionescu de la Brad nr.11, Timişoara

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1002 din 22.02.2007. Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de locuinţe colective si servicii” strada Ion Ionescu de la Brad nr.11, Timişoara.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord la limita cu teritoriul administrativ al comunei Dumbraviţa. Parcela, cu front la strada Ion Ionescu de la Brad şi la strada Constructorilor, este situată în apropierea intersecţiei străzii Ion Ionescu de la Brad cu strada Holdelor.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 186/2003, amplasamentul se încadrează în prezent în subzona rezidenţială propusă cu cladiri P, P+1E, P+2E.Documentaţia este iniţiată de beneficiarul S.C. CRISTIAN ANDRONIC S.R.L. şi elaborată de S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L., Timişoara, proiect nr. 33/2006.

Terenul aflat în proprietatea S.C. ANDRONIC CRISTIAN S.R.L. este identificat prin C.F. nr. 2147 Timisoara, nr. cadastral 2206/1-2207-2208/1 în suprafaţă de 13.836 mp.

Terenul este identificat pe planul Primăriei cu adresa strada Ion Ionescu de la Brad nr.11 cu o suprafaţă de 13.836 mp. Acesta are o formă neregulată si se invecineaza in partea dreapta cu incinta B.J.A.T.M.–ului, iar in partea stanga cu proprietate privată a lui S.C. VALERAM S.R.L. La nord si la sud este delimitat de strazi, str. Constructorilr si str. Ion Ionescu de la Brad.

Terenul este în prezent liber, fiind ocupat doar de o casă parter, în suprafaţa de 111,10 mp, ce se va refunctionaliza si restaura.Documentaţia are drept obiectiv realizarea unui ansamblu cu locuinţe colective şi servicii cu regim de inaltime variabil, ajungand pana la D+P+6E+Penthouse, pentru zona situata spre str. Constructorilor, strada ce face parte din viitorul Inel IV de circulatie. Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Ion Ionescu de la Brad precum şi de pe strada Constructorilor. Se vor mai propune drumuri de incintă în interiorul terenului aflat în discutie, ce vor permite interventia maşinilor pompierilor. Se va ţine cont şi de posibilitatea de dezvoltare ulterioară a zonei prin realizarea unui drum de 16m ce va traversa transversal terenul, între depoul R.A.T.T. şi prelungirea strazii Holdelor.

Ansamblul de locuinţe colective propus, va fi divizat în doua zone de noua strada propusă. ZONA 1 – se dezvoltă între strada Ion Ionescu de la Brad şi noua strada. In această zonă,

intervenţiile propuse constau in realizarea de locuinţe colective distribuite în două blocuri cu un total de 6 case de scară ce vor conţine un total de 60 apartamente, cu 1, 2 si 3 camere. Regimul de înalţime propus pentru ZONA 1 este de D+P+2E+Penthouse.

Tot în această zonă, cladirea existenta pe teren, va fi integrată într-o cladire de servicii propusă, cu un regim de înalţime de P+2E+M. Ea va putea acomoda în viitor funcţiuni necesare ansamblului de locuinţe: cabinet stomatologic, gradiniţă, farmacie, etc.

Se vor realiza locuri de parcare atât la nivelul terenului în exteriorul clădirilor cât şi in garaje individuale, la demisolului clădirilor.

Incinta se va amenaja cu spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, alei, platforme de gospodarie comunală.

ZONA 2 – se dezvolta între noua stradă transversală şi strada Constructorilor. În această zonă se propune mobilarea terenului cu locuinţe colective dispuse în 3 case de scară, cu un regim de înalţime variabil, de la D+P+5E, la D+P+6E şi D+P+6E+Penthouse, conţinând un total de 176 apartamente, cu 1, 2, 3 si 4 camere.

Soluţia urbanistică propusă, urmăreşte crearea unui accent volumetric spre strada Constructorilor - viitorul Inel IV, spre care s-a orientat corpul de cladire cu regim de înalţime maxim: D+P+6E+Penthouse.

Ansamblul propune un total de 236 apartamente, cu un total estimat de 371 locatari. Se vor asigura parcari la nivelul terenului şi parcaje colective la demisolul clădirilor în

conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.TH2007-003151/05.07.2007. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare

necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002.

Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafaţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 28 % CUT max = 2 REGIMUL DE INALTIME MAXIM - pentru ZONA 1 va fi de D+P+2E+Penthouse.

- pentru ZONA 2 va fi de D+P+6E+Penthouse La realizarea costrucţiilor se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de

deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de

Urbanism, in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de locuinţe colective si servicii” str. Ion Ionescu de la Brad nr.11, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Sorin Emilian CIURARIU Pt. ŞEF BIROU CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L.

Atasament: Mobilare_-_PUD_I.I._de_la_Brad_11.pdf

Timisoara, tel. +4-0744698012, tel./fax: +4 (0256) 432212

arh. Georgeta Trimbitas stud.arh. Adrian Balos

Verificat:

Proiectant :

Scara:

R7951780 S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

Nr. pr.:

Denumire proiect:

Beneficiar:

arh. Georgeta TrimbitasSef proiect:

Proiectat:

Desenat:

arh. Ileana Ion

33/2006

iulie '07

S.C. ANDRONIC CRISTIAN S.R.L.

Faza:

P.U.D. Denumire plansa:

P.U.D. - Ansamblu de locuinte colective si servicii.

str. Ion Ionescu de la Brad nr.11 , Timisoara

Nr.pl. 33

- PLAN INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 15.000

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA SCARA 1:500

A05

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICAP.O.T. maxim propus - 28.00 % C.U.T. maxim propus - 2.00

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

13.836,00 mp

mp mp% %

35,94%

11,18%

3.837,00mp

SUPRAFETE TEREN

-

CONSTRUCTII

SPATII VERZI

LOCURI DE JOACA -

CIRCULATII

100%

2.892,50mp

100%

585,60mp

4.973,90mp-

TOTAL

CAROSABIL, TROTUARE

PARCARI (dale inierbate)

0,8% 27,73%

13.836,00 mp

20,91%

4,24%

-

-

-

-

-

111,10mp

BILANT TERITORIAL

1.547,00mp

P.T. 38

Electromotor

TIMISOARA

post trafo

S.C. INDOCONSTRUCT S.A.

TIMISOARA

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN

S.C. FOCUS S.R.L.

post trafo

R.A. TERMOFICARE CALOR R.A. TERMOFICARE CALOR

S.A.S. BERTON

R.A.I.F.

(sectia mecanica)

R. A. CALOR

ZUROBARA COOP S.A. (CENTROCOOP-BUCURESTI)

Sectia Turnatorie

statie pompare

S.C. MURES TIMISOARA S.R.L. post trafo

centrala termica

S.C. ROCRIN SRL

S.C. TIFAN`S

post trafo

post trafo

S.C. MECTRANS S.A.

S.C. ITALROM S.A.

S.C. MECTRANS S.A.

S.C. SERVCON S.A.

S.C. EUROCONSTRUCT S.A.

Sc. Generala Nr. 7

P .T .

S.C. OCASION S.R.L.

URBIS TIMIS

S.C. VULCAN TIMIS

S.C. CONFORT S.A.

URBIS TIMIS

S.C. FORADEX S.A.

S.C. COMAT S.A.

R.A.T.T Depou troleibuze

Teren Primarie

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

S.C. SERVCON S.A.

S.C. SERVCON S.A.

S.C. STIZO S.A.

S.C. INVEST S.A.

S.C. SERVCON S.A.

S.C. MECTRANS S.A.

S.C. INDCONSTRUCT S.A.

S.C. EUROCONSTRUCT S.A.

S.C. INVEST S.A.

Padurea Verde

RECON

S.C. AZUR TIMISOARA

S.C. AZUR TIMISOARA

R.A. HORTICOLA

U.M.T

U.M. TIMISOARA

S.C. INDCONSTRUCT S.A.

S.N.C.F.R.

S.C. INDCONSTRUCT S.A.

R.A. HORTICOLA

PROMT S.A.

U.M. TIMISOARA

Casa oaspeti

Padurea Verde

Padurea Verde

Behela

Ocolul silvic Padurea verde

PVC

A i

F

FO L

A i

F

F A I

F

F

F

F

F A I

O L

P V C

PEID

PEID

PEID

OL

O L

Bloc C3

Bloc C2

te ra sa

terasa

t e r a s a

Bloc 56

Bloc C1

Bloc 55

terasa

terasa

terasa

terasa

t e r a s a

terasa

t e r a s a

ter asa

tera sa

tera sa terasa

Complex Comercial

Bloc B30

Sc ar a A

B loc 837 Scara A

B l o c B 3 6 Scara A

Scara B

Scara B

B loc B 35

Scara B

Bloc B31

Bloc B31

Scara A

Restaurant

terasa

Bloc B34

Bloc B 27

Scara B

Bloc B29

S c a r a B

Bloc B 28

Scara A

Scara A

Bloc B21

Scara B

birouri copertina

statie carburanti

Bloc B22

Sc ar a

BS ca ra

A

Bloc B 24 Scara AScara B

hala

hala

Bloc B2

hala hala

hala

spatiu comercial

hala

magazin alimentar

Bloc 5

Bloc 4

S.C. TRAIAN S.R.L.

parcare

TAMISA TRADING

Bloc 1

terasa

Bloc 110

Bloc 321

B loc 320

loc joaca

Bloc 109

gradinita

Bloc 108

cresa

Bloc 319

Bloc 318

Bloc 317

B l o c 1 0 7

Bloc 105

Bloc 106

terasa

club

terasa

piscina

Bloc 148

Bloc 147

Bloc 146

terasa

birouri

Sc ar a C Sc ar a B

Bloc B 25

S c a r a A

Bloc B 26

Scara B

centrala gaze

Bloc B14

Sc ar a BS ca ra A

Bloc 145

Bloc 144

Bloc 143

parcare

S.R.L. IONEL

depozit

Bloc 128

parcare

te ra sa

Bloc 142

pa rc ar e

B l o c 1 4 1

t e r a s a

S c a r a A

Bloc B 7

terasa terasa

cofetarie

punct termic centrala termica

cos

cos Bloc 8

gaz metan

camin nefamilisti

statie

parcare

Bloc 24

Bloc 25

Bloc 316

B l o c 3 1 5

Bloc 104

Bloc 103

Bloc 32

P.T.T.R.

B loc 22

Bloc 26

Bloc 28

Bloc 33

Bloc 29 Bloc 32

Bloc 23

Bloc 30

depozit

Bloc 35

Bloc 36

parcare

Bloc 31

wc

Bloc 126

Bloc 125

B l o c 1 2 7

post trafo

punct termic

Bloc 132

Bloc 129

Bloc 140

B l o c 1 3 0

B l o c 1 3 1

Bloc 139

B l o c 1 3 8

Bloc 102

Bloc 133

Bloc 135A

Bloc 101

Bloc 100

Bloc 135B

Bloc 137

Bloc 136

terasa Bloc A 13

B loc A 41

B loc A 42

Scara A

Bloc 99

platforma beton

terasa

Bloc 216

loto+ziare

S.C. MIAMI

posttrafo

restaurant Bloc 308B

Sc ar a B

Bloc 215

farmacie

Sc ar a A

Bloc 214

S c a r a B

B l o c 2 1 4

Bloc 218

Bloc 229

Bloc 219

Bloc 260 Sc ar a

C Bloc A 34

Sc ar a

B

B loc 259

Bloc 258

Bloc 220

Bloc 221 Bloc 256

B loc 226

Bloc 257

Bloc 224

B loc 225

Bloc 255

Sc ar a A

Bloc B91Sc ar a B

S c a r a A

Bloc B94

Sc ar a

B

ter asa

t e r a s a

Sc ar a C

Sc ar a

A

S c a r a B

B loc B92

Sc ar a A

Sc ar a C

Bloc B93

Scara B

Bloc B20

S c a r a B

Bloc B19

Sc ar a

C

Bloc B 96Scara A

Bloc B 97

S c a r a B S ca ra

A

Bloc 99

Scara BBloc B 98 Scara A

Bloc 95

Sc ar a

C Bloc 100S c a r a B S ca ra

A

birouri birouri

baptista biserica

biserica Biserica penticostala sala de cult

teren viran

Scara B Bloc B138Scara A Scara B

Bloc B137

parcare

Bloc B139

Scara A

parcare

Bloc 130

Sc ar a

B Bloc B140

S c a r a A

Bloc B136

Bloc B135

Bloc 131 post trafo

Scara B

Bloc B132

Scara B Bloc B120

Bloc B133 Scara A

Scara BBloc B134Scara A

Sc ar a

AScara B

Bloc B119

Scara A

Bloc B118

Bloc A110

S c a r a B

S c a r a A

Sc ar a

B

Bloc B122

Sc ar a

A

Bloc B125

Bloc B124

Bloc B123

te ra sa

garaje

birouri

Bloc A109A

Bloc A109

S c a r a B

S c a r a A

Bloc A108

Scara B

Sc ar a

B

Bloc A108A

Sc ar a

A

Bloc A104

Bloc A105 Bloc A107

Scara A

birouri

atelier

birouri

atelier

atelier mecanic

centralatermicacos

ateliere mecanice

Bloc A103

cab.portar

atelier

atelir

Bloc A102

Scara B

Bloc A106

S c a r a A

Bloc A101

birouri

atelier strunguri electrice

termica coscentrala

cabina portar

st. pompe

atelier

depozite

Bloc B18

Sc ar a

AScara A

punct trafo parcare

Bloc B17

Bloc B16

Sc ar a

B

Bloc 102 Scara A

S c a r a C

Bloc B15

Scara B

Scara A

Bloc B12

Scara B

Scara A

Bloc B11 Scara a

Sc ar a

B

Sc ar a

A

B l o c B 1 1S c a r a B

Scara B

Bloc 101

Centrala termica

Bloc 105

Bloc 103

Sc ar a

A

Bloc 104

Scara A

Bloc 107

Scara B

Scara B

Bloc 106Scara A

Bloc B13

Sc ar a

B

Post trafo

Sc ar a

C

Sc ar a

b

Bloc 110

Sc ar a

A Sc ar a

B

Scara A Bloc B121

Bloc B115

Bloc B116

Scara B

Fabrica de Paine

Scara A

S c a r a B

B loc A83Scara BScara C

S c a r a A

B loc A82Sc ar a

B

Bloc A79

Sc ar a

A

Bloc A84

Scara B

Sc ar a B

S c a r a B Bloc A77

Bloc A81

Bloc A80

Scara BScara A

B loc A47S c a r a B

Sc ar a

A

Bloc A46Scara A

Scara B

Bloc A78

Scara A Scara B

Bloc A72

Scara B

Scara A

Bloc A73

terasa

Bloc A 40

B loc A 39

Scara B

Scara B

Scara A

Bloc A37

Scara B

Scara C

Scara A

Scara A

Bloc A29

Scara B

S c a r a A

Post trafo

Sc ar a A Scara C

Bloc A 35Scara A

Scara B

Bloc A 36

Scara BScara A

Bloc A 31

B loc A 38

Bloc A 32

Sc ar a

C S c a r a B

Bloc 254

B loc A 33

Sc ar a

AS c a r a A

S c a r a BB l oc A 24a

Sc ar a

A

Bloc A 25

Bloc A 24

Scara B

Bloc A30 Scara A

Bloc A26 Bloc A27

Sc ar a

BBloc A28

Sc ar a

C

Bloc A 25a

S c a r a A

Scara B Scara C

Scara ABloc A 21

Bloc A19

Sc ar a

A

Bloc A18S c a r a B

Bloc A20

Sc ar a

B Bloc A 17

Bloc A45

scara D Scara C

Bloc A44 Scara A

Scara B

Scara B Scara A

Scara A Scara B

Sc ar a

CS ca ra

B

Bloc A76

S c a r a A

Scara C

Bloc A75

Scara A Bloc A74

B loc A69Scara A

Scara C

Scara CScara B

Scara C

Scara AScara B

B loc A63

S c a r a C

Bloc A64

Sc ar a

BS c a r a A

Bloc A65

Bloc A66 Sc ar a

A

Sc ar a

C Bloc A67

S c a r a B

Scara B

Sc ar a

A

Bloc B117

Sc ar a

B

Scara A

Scara A

Bloc A95

Bloc A94 Scara C

Bloc A93 Scara A

Scara B

Scara A

Bloc A96

Scara B

S c a r a A

Bloc A97

Bloc A98

Bloc A89

Scara C Scara B Scara A

Bloc A90

Sc ar a B

S c a r a ABloc A88

S c a r a B

Bloc A92

S c a r a A

Sc ar a

B

centrala termica

Bloc A107A

Bloc A99Scara A

B loc A91Scara A

Sc ar a A

Scara B

Scara B

Scara BBloc A87

Scara C

Scara A

Scara C

Sc ar a

A

Bloc A71

Sc ar a

B Sc ar a

C

terasa terasa

S c a r a B

Scara A Bloc A100Scara B

piscina terasa

piscina

Scara BBloc A70 Scara A

Scara B

Scara A

Bloc A62

Post trafo

S c a r a A Sc ar a

B

Sc ar a

ABloc A60

Sc ar a

B

Scara A

Bloc A59

Scara B

S c a r a A Sc ar a

B

B loc A58

Sc ar a

C

S c a r a E

Scara C Bloc A55

Scara B

Scara D

Scara B B loc A57Scara A

Scara A

Bloc A56

poligon

Baraci metalice (8 bucati)

magazie prese

hala reparatii utilaje grele

birouri

atelier

hala atel iere

platforma beton

centrala termica

banda tansportatoare

laborator

birouri

bazin

vestiar

laborator birouri

ba nd a t an sp or ta to ar e

b a n d a t a n s p o r t a t o a r e

depozit

carburanti

banda tansportatoare

banda tansportatoare

statie compresoare

banda tansportatoare

conducta

conducta

po d

ru la nt

parcare

parcare

B l o c 3 08A

Sc ar a

A

chiosc

S.C. DIC COMISION

S.C.FLORIAN

S.C.JUSTIN GY S.R.L.

S.C.RIZAN

Bloc 213

Bloc212

Bloc 211

parcare

Punct trafo

Punct trafo

B l oc 209

Bloc 208

B loc 227

Bloc 231

Bloc 228

Bloc 230

punct termic

B loc 233

Bloc 232

Bloc 234

Bloc 235

Bloc 236

Bloc 237

Bloc 238

Bloc 240

Bloc 239

Bloc 250

radar

Bloc 305

punct trafo

Bloc 206

parcare

B l oc 304 Bloc 205

Bloc 303

sala clasa atelier tamplarie

sala clasa

Bloc 204

sala sport

sala clasa

Bloc 302

Bloc 301

Bloc 203

Bloc 300 castel apa

As

Bloc 253

Bloc 252 S c a r a C

Bloc 251

Bloc A 23

B loc A 22

S c a r a B Bloc A 13

S c a r a A

Bloc A 14

Bloc 249

Bloc 248

B loc 247

Bloc 241

B loc 246 Bloc A 12

Sc ar a C

Bloc A 15

Scara B Scara A

Scara A

Bloc A 15

Scara B

Scara B

Scara B Bloc A 16

Scara A

Scara A Scara B

Bloc A 8

Scara B

Bloc A 9Scara A

Bloc A 11

Bloc A 10 Scara A

Scara C

Bloc A 4 Scara A

Scara B

Bloc 242 Bloc 244

Bloc 243

Bloc A1Scara A

Bloc 245

Sc ar a B

Bloc A2

Scara B Scara A

atelier

Scara B

birouri

Bloc A 3

cabina portar post trafo

s t a t ie o x ig e n

Bloc A 7

parcare

Bloc A 6

Bloc A 5

post trafo

parcare

birou

cabina poarta

bazin de retentie

cabina poarta

magazin

mini COMAT

depozit

sediu administrativ

depozit marfuri

pod rulant

pod rulant

depozit marfuri

rampa

rampa

statie compresoare

pod rulant

depozit produse metalurgice

pod rulant

birouri

depou

Hala reparatii troleibuze

s in a m a c a r a s in a m a c a r a

atelier mecanic

atelier mecanic

s in a m a c a r a

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

sonda apa geotermala

rampa

depozit carburanti

depozit carburanti

platforma tehnologica

platforma prajini foraj

depozit carburanti

rampa scule

depozit

birou pod rulant

ca nt ar

ca bin a

au to

depozit carbid

depozit

centrala termica

atelier mecanic

depozit carburantiplatforma tehnologica

cantina

birouri

cabinaportar

laborator

cabina poarta Nr. 3

portar

punct alimentar

birouri cabina

platforma beton

platforma beton

sina macara

magazie piese beton

atelier

atelier

birouri

atelier

atelier

depozit materiale

depozit materiale

depozit materiale de constructii

rampa incarcare descarcare

birouri

vestiare magazie

produse chimice

pod rulant

birouri

rampa descarcare

magazie produse chimice

platforma beton

atelier mecanic

depozit materiale

magazie atelier mecanic

siloz ciment

atelier tamplarie

birouri

atelier electric

atelier

atelierconfectii metalice parc auto

atelier mecanic

atelier

rampa

magazie oxigenrampa rampa

platforma beton

hala

platforma beton

banda transportatoare

magazie materiale

rampa

post trafo

po d

ru lan t magazie materiale

birou

co nd uc taatelier tamplarie

depozit materiale

magazie materiale

magazie materiale

depozit materiale

grup sanitar

platforma beton

sina macara

pod rulant

pod rulant castel apa

bascula

parcare

benzina statie

platforma beton

statie auto

pompe

dep. magazii C.F.

peron

bazin

birouri

balastiera

dep. materiale

statie betoane

statie betoane

rez.ciment

depozit

depozit ciment

bazin

bazin

bazin

pod rulant

canton

S.C.MADOVAG S.R.L.

turn incarcare

sin a

ma ca ra

pod rulant

ram pa ram

pa

poarta

poarta

hala

birouri

cabina poarta

platf.beton

parcare

hala

S.C.SOCOT S.A.TG.MURES

atelier bazin tarare

parcare

Depozit

placa beton

terasa

birouri bazin

rezervor tabla

ga ng

pod rulant

pod rulant

pod rulant

oxigen lichid Statie

ram pa

macara incarcare

pod rulant

pod rulant

pod rulant

pod rulant

put

Parc auto

Hala scularie si prefabricate

pod rulant

pod rulant

pod rulant

hala

pod rulant

pod rulant

depozit

Hala masini ridicat utilaj minier

hala productie

hala productie

depou locomotive

serv. transport

hala productie

po d

ru lan t

atelier groapa de var

po d ru la nt

statie betoane

depozit

depozit

depozit materiale

platforma beton

balastiera

poduri rulante grele utilaj metalurgic

poduri rulante grele utilaj metalurgic

hala

magazie materiale

pod rulant

pod rulant

depozit

depozit

pod rulant

pod rulant

depozit

pod rulant

pod rulant

pod rulant

hala masini ridicat utilaj miner

administratie , contabilitate

hala

stand dep. automatizat

cond

po d

ru lan t

co nd

po st t

ra fo

hala

parcare

post trafo

hala scularie si prototipuri

cab.portar

atelier hidrofor

C p

post trafo

C p C p

Cp Cp

Cp Cp

Cp Cp

put

hala

pod rulant

hala

put

pod rulant gang

parcare

Cantina U.M.T.

Poarta nr.1 ROM TRANS GRUP

Cp

parcare

sala sport

Bloc Nefamil isti

bufet

gradinita

Centrala Bloc nefamilistitermica

Bloc nr. 19

vama

Dispensar medical U.M.T.

anexa proiectare

hala

hala vopsitorie

Centrala termica

hala

hala prelucrari mecanice

post trafo

hala curatatorie forje

con duc te

statie pompe

castel apa

rezervor

co nd uc ta

depozit

depozit

rezervor

ingropat rezervor

co nd uc ta

hala prelucrari mecanice

po d

ru lan

t

co nd uc te

po d r ul an t

depozit

depozit conducte

rampa magazie materiale

rampa

depozit magazie chimicale si vopsele

ram pa

pod rulant

magazie piese auto

pompe

pod rulant

atelier debitare

pod rulant

pompe

hala poduri rulante grele

utilaj metalurgic

po d r ul an t

hala

hala

pod rulant

caldire remiza

hala

anexa

post trafo

bazin

statie compresoare

bazin

statie incarcare electro

statie pompe

castelapa

post trafo

pod rulant

turnatorie

conducte

laborator

depozit nis ip

turnatorie fonta

po d

ru lan t

baz in

soneta

modelarie filtru apa

filtru aer

pod rulant

pod rulant

pod rulant

depozit

rampa

tub oxigen

pod rulant

timplarie

pod rulant

ra mp

a

r a m p a

pod r

ula nt

hidrofor

filtru bazin

filtru apa

pod r

ula nt

depozit

post trafo

de po zit

pod r

ula nt

Statie oxigen

butelii

pompe

depozit

decantor ulei

15 17

16

19 21

18

20

21

18

23

20

22

25

23

24

27

26

29

28

27

25

22

29

31

3 6

3 6

4 0

4 4

2

33

31

30

35 32

37 39

34

39 A

34 A

12A

37

14

16

8

10

4

6

3 A 1

3 5

7

9

12

11A

13

15

9

11

13

18

24

26

33

15

2 0

17

26

26A

38D

38B

40

32

3 4

28

30

36

38 38A

37

35

28 28 A

37 18

20

17

19

21

21A

22

24

30

39

32 34A

8

4

2

3

6

5

7

23A

4 6

2 9

4 6 A

3 3

4 8

41

11B

43

11C

36

45

47

38

5 0

49

51 51 A

1

3 5

3 7

3 7

1

5 2

5 4

1

3

5

7

9

11

41

43

34 45

36

47

1

38 40

4

40

49

51 53

42

44

42

55

2

1

57

59

44

61 46

23C

10

6

8

7A 7B

23D

2

3

5

4

6

10 8

12

53

46

50

48

63

65

48 50

67

52 -5 4

69

56

71

73

75

77

52

55

54

2

4

6

7 9

1

58

3 5

13

11

13

15

2 7

60

62

79

81

64

83

2

6

8

10

12

8A

7A

4

3

1 1A

5 5 A

7

2

4

4

2

3 9

13

72

4 1

74 76

78

1

4

2

23

1

25

3

9

7

2

43

4

8 0A

8 0

3

7A

5

1

4

15

4

57

56

6

58

9

17

2

1

3

19

21

5

7

4 6

10A

8

10B

85

87

66 66A

68

11

89

70

24

20

2 2

14

16

10 12

1

1A 1B

18A 18

13

11

23 2

1

8

2A

10

12

4

5

3

91

93

95

2

1

3

4

2

5

7

42

44

4 1

43

45

39

2A

2

4

6

27

32

2 9

3 1

34

3 3

35

4

2

3

6

5

7

8

10

12

37

39

41

43

1

3

5

45

36A 36

47 38 40

49 51

42

44A

44

46

2

8

4

6

5-4

1

48

5 B

6

5

7 4

2A 2

1

4

3

10A

5-5

2

4A 4

33 50 A

50

33 A 52

35A 35

37

54

56

5

7

8

6

9

11

41

39

58

43

60

13

17

15

62

19

6

8

21A

1

37A

30

37

32

3

5

7

37B

3 4

36

39

41

38 4 0 A

10

12

43

45

14 16

18

40B 42

4 4

47

3

47 A

2

1

2

4

3 61

63 65

67

6B

8A 8

6

1A

10

12

14

69

70 B

71

73 75

9

77 79 70 A

81 83

85

53

55

57 59

9

1 1

29 29A

29C

31

29B

2 7

7

5

3 1

2

2A

4

44

46

64

21B

66

45

47

68

68A

61 48

50

65 65A

49

51

70

5 2

23

25

27

31 29

60

56

58

54

60A

44

42A

42

33 35

35A

48

50

4 6

41

45

43

39

3 0 30A

2 6

28

15

32

17

10

17

9

8

13

11

9 7

9

99

16

18

14

11

15

2 2 24

20

1 7

15

19

16

12

3

1

2 6

2 3 2 5

51

53

5 5

3 A

54

56

1B 1

60

61

62 -6 4

63 65

66

68

67

69

8

4

6

3

5 A 5

10

7

8 7

1A

2 3

1

3A

4

6

8

7A

5

10

7 0

72

8 9

74

91 7 6 A

7 6 B

93

9 5

78

80

9 5 A

9 7

8 2 84

86

8 0 A

12

18 16

14

11B

13

70

72A 72

71

74

7

9

12

8

73

7 5 A

4

2

1A+B

75

76 78

6

1

3

5

10

9 9

7

9

11A

101

86

8 6 A

103

88

105

90 92

98

107

10 9 A

1 0 9

100

10 9 B

34

36 36B

36A

38

2 7

32

80

82

84

86

44A

48

40

4 2 4 4

52 52A 52B

50

54B

54A

15 13

1 1

82

14

2 7

29

8 4

8 6

35

33

3

2

4

2

1

3

4

2

10

8

56

8 8

9 0

35

9 2

92

94

37

41

43

4

2

8B 8 A

8

94

9 6

96

1A

1B 1C

183

184

101

1 0 3

12

7

9

105

8

107

12

10

14

20A

7

2 2

9

1

2

4

2

6

3

3B

5

3 A

13

11

9 A

15

21

185

186

187

188

2 9

30

1

3

5

5A

7

9

58

6 0

62

64

3 4

28A

26

19

28B

32 30

21

20

2 2

24

13B 13A

15

11 13

17A 17B

23

94

96

102

104

102A

106

108

110

112

66

66A

13

8 11

6

ST R. I RL AN DA

STR. C O N S T A N T IN C E L M A R E

ST R. I RL AN DA

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

STR. POMICULTURII

ST R. H OL DE LO R

STR. POMICULTURII

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

ST R. R AD IO

STR. VOLTA

(S T R . C O N S T A N T IN R A D U L E S C U M O T R U ) S T R . R A D IO

ST R. I RL AN DA

C A L E A L IP O V A

ST R. P ER LE I

C A L E A L IP O V E I

STR. VOLTA

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. COOPERATIEI

(S TR . CO NS TA NT IN RA DU LE SC U

MO TR U) ST R. RA DI O

(S TR .

MA RT IR SI LV IU MO LO HO N)

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

ALEEA ARCASILOR

ST R. I RL AN DE I

STR. BRAZILOR

STR. EDISON TH. ALVA

ALEEA AMICITIEI

ST R. L EA ND RU LU I

ALEEA ARCASILOR

ALEEA AFIRMARII

IN TR AR EA B OL TE I

ST R. L EA ND RU LU I

C A L E A L IP O V E I

(STR. DR. GRIGORE T. POPA)STR. CAMPINA

S T R . P E R L E I

STR. ECOULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

S T R . C O N S T A N T IN C E L M A R E

STR. ECOULUI

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

S T R . P E R L E I

STR. SUNETULUI S T R . C O N S T A N T IN C E L M A R E

STR. S U N E T U L U I

(STR. SILISTRA)

ST R. IO N

RO AT A

STR. PIATA ATENA

S T R . H O L D E L O R

ST R. A RH . IO N MI NC U

STR. FARA NUME

STR. MOLIDULUI

ST R. CA RO L

DA V IL A

STR. MOLIDULUI S TR .

V ER DE

ST R. BA NC II

S T R . B A N C II

STR. VERDE

S T R . C A R O L D A V IL A

S T R . V

E R D E

ST R.

V ER DE

ST R. B AN CI I

STR. BIRUINTEI

STR. C O C O S U L U I

ST R. S TU PA RI LO R

STR. ORAV ITA

ST R. B AN CI I

STR. ORAV

ITA

ST R. S UP AR IL OR

ST R. C

OP ER NIC

ST R. FR AT IE I

ST R. A LB IN EL OR

STR. BRAZILOR

S T R . H O L D E L O R

S T R . I O A N R O A T A

STR. ARH. IOAN MINCU

S T R . H O L D E L O R

STR. LUIGI GALVANI

STR. BIRUINTII

STR. C A R O L D A V IL A

ST R. IO AN RO AT A

S T R . V E R D E

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

S T R . V

E R D E

STR. BORZESTI

ST R. CA RO L

DA V IL A

STR. LOTUSULUI

(STR. SF. APOSTOLI PETRU SI PAVEL)

STR. BORZESTI

S T R . H O L D E L O R

(STR. SILISTRA) STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI (STR. SILISTRA)STR. LOTUSULUI

S T R . C O N S T A N T IN C E L M A R E

(STR. HORIA MACELARIU)

S T R . H O L D E L O R

STR. PADESULUI

S T R . V E R D E

STR. GODEANU

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. BORZESTI

ST R. S UP AR IL OR

STR. FRATIEI

STR. LOTUSULUI

STR. LOTUSULUI

S T R . V E R D E

S T R . S T R U P A R IL O R

STR. LUCERNEI

ST R. P IS A

S T R . A L B IN E L O R

S T R . A L B IN E L O R

ST R. P IS A

S T R . S T U P A R IL O R

STR. STRUGURILOR (STR. MARTIR CONCIATU (1981))

ST R. AL BI NE LO R

S T R . V E R D E

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

ST R. S TU PA RI LO R

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. DR. GRIGORE T. POPA

CA LE A

LI PO V EI

S T R . P E R L E I

STR. LOTUSULUI

IN TR AR EA

IA SO MI EI

ALEEA LAUTEI

STR. PADESULUI

(I N T R A R E A A C A D E B A R B U )C A L E A L IP O V E I

CA LE A LI PO V EI

(STR. HORIA MACELARIU)

S T R . P E R L E I

STR. ARMONIEI

STR. ARMONIEI

C A L E A L IP O V E I

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

C A L E A L IP O V E I

C A L E A L IP O V E I

STR. PADESULUI

S T R . C O N S T A N T IN C E L M A R E

ALEEA BAGHETEI

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN T R . P O R T IT E I

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

ST R. CO PE RN IC

AL EE A C .F.R

.

STR. SPITALUL NOU

STR. DEMETRIADE

AL EE A C

.F. R.

STR. SPITALUL NOU

AL EE A

C.F .R.

(STR. MARTIR CONCIATU (1918)) STR. STRUGURILOR

(ST R.

AV RA M

IMB RO AN E)

AL EE A C .F. R.

2 7 3

200

100

10 0 2 7 3

200

200

2 0 0

100

100

2 0 0

100

100

200

200

280

200

220

150

220

225

225

200

400 100

200

400

200

400

200

20 0

200

200

100

400

100

200

100

200

125

300

2 0 0

400

220

400

200

400

220

280

200

400

225

225

300

225

3 0 0

225

225

100

100

100

400

100

300

100

1 0 0

100

280

280

4 0 0

4 0 0

280

2 8 0

280

1 5 0

280

2 8 0

150

2 8 0

100

400

280

2 00

2 00

150

15 0

125

4 0 0

15 0

15 0

2 2 5

10 0

20 0

20 0

150

225

100

100

400

22 5

225

22 5

100

225

150

10 0

150

15 0

150

280

300

100

400

400100

10 0

40 0

22 5

200

200

22 5

125

225

22 5

40 0

2 2 5

225

22 5

150

150

225

400

10 0

4 00

100

280

280

100

280

225

225

225

225

28022 5

225

225

280

100

200

20 0

2 00

10 0

2 00

200

10 0

2 00

320

10 0

400

150

1 5 0

150

3 3 0

10 0

4 00

200

10 0

200

200

150

20 0

10 0

10 0

100

15 0

2 00

10 0

15 0100

15 0

2 2 5

100

10 0

200

2 00

2 2 5

1 6 0

1 6 0

160

400

400

400

CV

C V

CV

CA

C A

CV

CV

CV

CV CA

C A

C A

C A

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C V

CA

C A

C VC A

CA

CA

CA

CA

C A

C A

C A

C A

CA

CA

C A

C A

CV

CA

CV

CACA

C A

CA

CA

CA

CA

CV

C A

CA

C A

C A

CA

CA

CA

CA

C A

CA

C A

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C A

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

C A

CV C V

CV

CA

CA

CA

CA

CA

CACV

C V

CV

CV

CA

CA

CV

C A

CA

CV

CA

CA

CA

CACA CA

CA

C A

C A CA

C A

CA

C V

CA

C A

CA

CA

CA

C A

CA

C A

CA

C V

C A

CA

C A

CA

C A

CA

CA

C A

CA

CV C V

CV C V

CV

5 00

D n 3 00

D n 3 00

D n 5 00

50/75

50 /7 5

50 /7 5

50 /7 5

50/75

30/45 300

30 0

300

300

3 0 0

300

50 0

3 00

500

500

500

300

500

500

300

500

50 0

500

12 00

300

500

12 00

500

500

500 12 003 0 0

50/75

500

5 0 0

4 0 0

300

5 0 0

300

500

300

30/45

3 0 0

300

500

300

300

300

300

300

300

300

5 0 / 7 5

300

300

3 0 0

30 /4 5

300

300

3 0 0

300

40 /6 0

50 /7 5

30/45

400

500

40 /6 0

500

300

500 40 /6 0

3 0/ 4 5

40 /6 0

300

40 /6 0

400

4 0 / 6 0

30/45

30/45

300

30/45

10 00

400

400

4 00

300

40 /6 0

300

10 00

10 00

300

3 0 0

300

500

30/45

12 00

30/45

12 00

300

300 500

30 /4 5

30 /4 5

225

500

400

300

400

3 0 0

300

400

1400

14 0 0

5 0 0300

5 00

12 00

30/45

12 00

50 0

30 01200

60/90

D n 5 00

5 00

30/45

900/1350

30 0

30 0

300

400

400

30 0

500

300

3 00

300

50 /7 5

300

50/75

3 0 04 0/ 6 0

30 0

300

3 0 0

50 /7 5

50 /7 5

60/90

4 0/ 6 0

4 0 0

50/75

50 /7 5

50/75

50/75

3 0/ 4 5

50/75

5 0 0

5 0/ 7 5

3 0/ 4 5

3 0/ 4 5

30 0

50 0

1000

10 00

1000

1000

P.U.D. Ansamblu de locuinte colective si servicii

Suprafata teren din C.F. = 13836mp Numar locuri de parcare = 132 locuri la sol

= 110 locuri la demisol Total locuri de parcare = 242 locuri din care

6 sunt pentru servicii Suprafata construita la sol = 3 837mp Suprafata construita desfasurata = cca.26 286mp

Imobile = 9 scari (9 blocuri) si 1 imobil servicii Regim de inaltime = D+P+6E+Penthouse (1 scara)

D+P+6E (2 scari) D+P+2E+Penthouse (6 scari) P+2E+Penthouse (imobil servicii) P (casa existenta)

Apartamente cu 1 camera - 110 ap. (46,61%) cu 2 camere - 116 ap. (49,15%) cu 3 camere - 10 ap. ( 4,23%)

Nr. total de apartamente = 236 ap. Nr. total de locatari = 371 locatari

Spatii verzi = 2 892,50mp (20,91%) .... 7,80mp/ locatar (min 2mp / loc.) Locuri de joaca = 585,60mp (4,24%) ... 1,57mp/ locatar (min 1,3mp / loc.)

A A

A A

A A

A A

1. 00

5. 00

7. 00

6. 90

16 .8

0 2.

56 6,

00 5.

00 0.

50

0.96 6,00 5.00 0,50

2.50

1.00

1.00 6.00 6.00 2.50

86.61 81.70

3. 00

12 .5

0

19.09

37.89 84.95

24.44

3. 00

1. 50

4, 50

0. 50

9. 90

39.80 4.49

1. 48

2.09

4.34

4.13

5.735.26

27 .3

0

12 ,4

0

5. 65

8. 65

1. 45

4. 50

5, 00

1. 50

5. 64

8. 70

2, 00

4, 50

5, 00

1, 50

6.16 24,50 9.30

11.45

5,80 6.00

13 ,9

5

18 .7

6

1, 00

5. 00

7. 00

1. 50

5. 42

16 .8

0 13

,7 5

19 .9

8 16

.8 0

13 ,6

5

1.71

6.09

1. 82

1.50 3.00 7.00 3.00 1.50

5.27 6.37 151,80 16,00 131.02 35.35

26.84

24.62

2.50

1.00

1.00 12.00 2.50

12.00

12.00

1. 37

6,10 65.00 15.63 65.00 1,40

1.50 6.00

5.00 0,50

1, 05

5. 00

7. 00

1. 50

4. 22

18 .0

0 13

.6 0

5.00 40.70 6.00 40.70 40.70 12,50

A A

B B

Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp

Locuinte Colective - 3 scari D+P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 573.60mp S constr. desfasurata = 2898.00mp

1

13

19

ACCES SCARA

2

N r.

11 A

21

207 900

48 23

00 A

A

92.7 6

48 25

00

208 000

TR O

TU A

R

23

11

12

3

17

LE A

2 0

9

91.9 2

91.4 9

91.7 8

91.5 0

91.6 5

91.7 0

91.9 1

91.9 0

91.8 7

92.3 3

A

208000

8

20

18

22

5

ACCES

14 15

TROTUAR

TR O

TU A

R

TR O

TU A

R TR

O TU

A R

ACCES SCARA

TROTUAR

TR O

TU A

R

TROTUAR TROTUAR

IN T R A R E

A U T O

LE A

2 0

TROTUARLE A

2 0

TROTUAR

LE A

2 0

TROTUARTROTUAR

TR O

TU A

R

TROTUAR

LOCURI DE JOACA S = 233.50mp

TROTUA R

S mas = 507 mp Nr. top 2206/2

24 LP la cota -1.05m fata de CTN

47 LP la niv. terenului

DRUM SENS UNIC

S TR

. I .I.

d e

la B

R A

D

IE S IR

E A U T O

ACCES SCARA

ACCES SCARA

ACCES SCARA

ACCES SCARA

92.9 4

TROTUAR

Casa existenta parter

16

92.0 0

92.0 3

92.1 5

92.2 2

92.2 2

92.8 9

92.1 7

92.9 0

92.9 8

91.9 3

91.7 7

91.9 0

91.7 8

91.8 9

92.1 5

91.3 9

91.3 8

91.8 3

91.6 8

91.9 7

91.8 1

91.8 1

91.7 2

91.7 1

91.8 891.7

3

91.8 5

91.8 9

91.8 6

91.7 0

91.6 8

91.6 9

91.9 4

91.6 8

91.7 3

91.5 8

91.5 6

91.5 5

91.5 3

91.4 6

91.7 3

91.6 0

91.7 791

.54

91.5 091.5

1 91.6

0

91.7 1

91.6 8

91.6 8

91.6 1

91.6 8

91.7 4

91.7 5

91.8 5

91.5 7

91.9 5

92.2 8

91.8 6

92.2 4

91.8 2

92.3 7

91.7 5

91.9 3

91.8 9

91.7 7

91.8 7

92.4 5

91.7 3

91.9 7

93.0 4

92.1 1

91.7 4

92.8 2

92.2 8

91.9 592.2

6

92.2 5

92.0 8

92.3 6

92.2 1

92.1 9

91.9 8 91.8

1

91.8 8

92.0 4

91.7 4

92.0 0

91.7 2

91.9 6

91.8 3

92.0 1

91.7 0

91.9 9

91.5 9

91.7 5

91.5 1

92.0 6

91.5 0

91.9 6

91.4 0

91.9 0

91.3 9

91.6 8

91.4 5

91.8 2

91.4 7

91.6 4

91.4 4

91.7 3

91.4 5

92.6 2

92.5 8

92.8 5

92.9 7

93.0 6

93.0 9

92.9 9

92.5 9

92.6 3

92.7 8

92.6 6

91.7 1

92.2 1

92.1 2 9

2.10 92.0 1

92.3 6

92.2 8

92.3 8

92.4 2

92.6 4

92.9 8

92.8 9

91.6 7

6 LP pt SERVICII91.8

2

DRUM DUBLU SENS

ACCES SCARA

TROTUARTROTUAR

ACCES SCARA

ACCES SCARA

POST TRAFO

Nr. top 2203

Nr. top 2206/1-2207-2208/2

S mas = 4565 mp

tr o tu a r

N

91.8 5

91.6 9

92. 22

92. 89

92. 90

92. 98

tr o tu a r

B lo c P + 4

B lo c P + 4

C a sa

S TR

. C O

N S

TR U

C TO

R IL

O R

D R

U M

D U

B LU

S E

N S

91.7 5

4

6

C a sa

n r .7

n r .2 0 A

A 6

n r .2 2

A 5

n r .9

C a sa

C a sa

107

PLATFORMA COMUNALA

PLATFORMA COMUNALA

LOCURI DE JOACA S = 233.50mp

Nr. top 2204 Nr. top 2205

92.6 0

zv zv

34 LP la demisolul blocurilor

91.5 6

91.9 592.

33

91.9 8

91.7 2

92.2 6

91.8 7

91.7 4

91.7 5

TR O

TU A

R

92.3 8

91.6 8

92.6 4

91.9 5

92.2 8

92.2 4

91.8 2

91.8 1 91.7

4 91.8

3 91.7

0

Terasa Penthouse

91.7 192.2

8

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

91.5 3

91.4 6

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

7° 7° 7°

91.7 391.7

091.6 991

.68

91.8 8

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

Terasa Penthouse

7° 7° 7°

LOCURI DE JOACA S = 118.60mp

Terasa Penthouse

7°7°

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+6E+Penthouse Terasa

Penthouse

91.5 3

55 LP la niv. terenului

76 LP la demisolul blocurilor

D+P+5E Acoperis Terasa

91.6 5

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+6E

IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+6E

91.8 3

A A

B B

A A

B B

A A

B B

50 .2

3

5.255.08 12.00

Traseu INEL 4 conf. studiu 2004

Locuinte Colective - 3 scari D+P+6E - 2 scari , D+P+6E+Penthouse - 1 scara S construita la sol = 2 277.70mp S constr. desfasurata = 19 665.30mp

IMOBIL PENTRU SERVICII P+2E+PENTHOUSE S construita la sol = 291.30mp S constr. desfasurata = 1073.90mp

Nr. top teren studiat 2206/1-2207-2208/1 S c.f. = 13836mp S masurata = 13304 mp

LEGENDA

DELIMITARI

Cladiri existente Limite de proprietate Limita amplasamentului studiat

DESTINATIE

Zona cu interdictie de construire LEA 20

Linie C.F.I. Linie electrica LEA

Invelitoare cladiri propuse

Carosabil propus

Paltforme comunale propuse

Carosabil existent

CIRCULATII

Rampe dublu sens propuse acces auto demisol

SIMBOLURI

Nr. cadastral, nr. postal

Capac retea termoficare

Capac canalizare

nr.12

C

Copaci

Stalp de curent LEA 20

Parcari (dale inierbate)

Spatii verzi propuse

Terase circulabile cladiri propuse

Circulatii pietonale propuse

1:500

plan urbanistic de detaliu ION IONESCU DE LA BRAD nr. 11