keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 136/29.03.2005 privind numirea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara

29.03.2005

Hotararea Consiliului Local 136/29.03.2005
privind numirea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 4039/09.03.2005 - al Primarului municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanşe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.131/03.07.2003 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data de 01.04.2005, Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara va avea următoarea componenţă:
- STĂNESCU EUGEN
- SERE OVIDIU
- BLIDARIU ŞTEFAN
- LESCHIAN MIRCEA
- ŢĂRANU CONSTANTIN
- CIANCĂ DANIEL
- POPOV ZOE


Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2003

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_C.A._RATT.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA EDILITARĂ NR. ………………………………………………

REFERAT

Având în vedere: - alegerile locale, desfăşurate în luna iunie a anului 2004; - propunerile partidelor politice privind reprezentarea în Consiliile de

Administraţie ale regiilor şi societăţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

- prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale ;

- Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

- art. 38, lit. j din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală; - art. 46 din Legea . 215/2001, privind administraţia publică locală; Propunem numirea Consiliului de Administraţie la R.A. TRANSPORT

TIMIŞOARA în următoarea componenţă: - STĂNESCU EUGEN - SERE OVIDIU - BLIDARIU ŞTEFAN - LESCHIAN MIRCEA - ŢĂRANU CONSTANTIN - CIANCĂ DANIEL - POPOV ZOE – MF

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ROMULUS KOMOZ AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI