keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 301/27.06.2006 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2005 -privind numirea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara

27.06.2006

Hotararea Consiliului Local 301/27.06.2006
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2005 -privind numirea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2006 - 10495 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.136/29.03.2005 - privind numirea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.136/29.03.2005, astfel:
"Art.1: Se numeşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, astfel:
- STĂNESCU EUGEN
- SERE OVIDIU
- BLIDARIU ŞTEFAN
- BUTUZA CLAUDIU
- ŢĂRANU CONSTANTIN
- CIANCĂ DANIEL
- POPOV ZOE "
Art.2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere Cetăţeni;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- R.A. Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORNEL MISTOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_C.A._RATT.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA EDILITARĂ NR. ………………………………………………

REFERAT

Având în vedere: - propunerea Partidului Democrat - Organizaţia Judeţeană Timiş privind

înlocuirea d-lui Leschian Mircea în urma demisiei acestuia cu domnul Butuza Claudiu în Consiliul de Administraţie al R.A. Transport Timişoara

- prevederile Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale ;

- Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

- art. 38, lit. j din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală; - art. 46 din Legea . 215/2001, privind administraţia publică locală; Propunem înlocuirea domnului Mircea Leschian cu domnul Butuza Claudiu în

Consiliul de Administraţie la R.A. TRANSPORT TIMIŞOARA.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DUMITRU ANDOR AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI