keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 143/25.03.2008 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 143/25.03.2008
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 5257/13.03.2008 al Direcţiei Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.;
Având în vedere Adresa nr. RE2008-001110/13.03.2008 a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, protecţie socială, turism, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Avănd în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 136/29.03.2005 - privind numirea Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul Ştefan Blidariu membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, se înlocuieşte cu domnul Curuţiu Gheorghe Ionel;

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Membrilor Comisiei de Cenzori;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Me i
APROBAT PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR DIRECȚIA DRUMURI ŞI TRANSPORTURI Di hand SERVICIUL REGLEMETĂRI F. ing. ore (futa u TRANSPORTURI URBANE 406 £ 525 3 Jos o? Bl. C.D. Loga, nr.1, 300030, Timişoara, tel: +40 256 201 427 fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm&primariatm.ro internet: www.primariutm ro REFERAT privind modificarea componenței consiliului de administrație la Regia Autonomă de Transport Timişoara Avîn în vedere solicitarea cu nr. FE 2008 CO inregistrată la “Primăria Municipiului Timişoara de către Partidul Naţional Țărănesc Creştin Democrat, prin care se solicită retragerea sprijinului politic pentru domnul Ştefan Blidariu, membru al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara s-a dispus înlocuirea acestuia cu domnul Curuțiu Gheorghe Ionel. DIRECTOR SE SERV]CIU CONSILIER,P NCIPAL CULIȚĂ CHIŞ OVIDI:RĂDULESCU CĂTĂLIN GRUIAN Sf, A ( , 4 IL i A