keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/26.02.2008 Privind înlocuirea domnului Ţăranu Constantin din Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 80/26.02.2008
Privind înlocuirea domnului Ţăranu Constantin din Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE 2008 -5552/05.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 136/29.03.2005 - privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 267/31.07.2007 - privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul ŢĂRANU CONSTANTIN membru în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara, se înlocuieşte cu domnul EDMUND SZILVESZTER.

Art.2: Prevedrile Hotărârii Consiliului Local nr. 136/2005 se modifică în mod corespunzător .

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Domnului Ţăranu Constantin;
- Domnului Edmund Szilveszter;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Consiliul local GHEORGHE CIUHANDU Nr. RE 2008 - 5552 din 05.02.2008

REFERAT Privind înlocuirea domnului ŢĂRANU CONSTANTIN din Consiliul de Administraţie

al R.A. TRANSPORT TIMIŞOARA

În baza Art.3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 267/31.07.2007 Consiliul de Administraţie al R.A. TRANSPORT TIMIŞOARA are următoarea componenţă:

- STĂNESCU EUGEN - MACRINA MIHNEA - BLIDARIU ŞTEFAN - BUTUZA CLAUDIU - ŢĂRANU CONSTANTIN - CIANCĂ DANIEL - POPOV ZOE Prin adresa Partidului Naţional Liberal, Filiala Timiş, nr. RE 2008 - 251 din

04.02.2008 se solicită înlocuirea domnului ŢĂRANU CONSTANTIN cu domnul EDMUND SZILVESZTER.

În acest sens propunem înlocuirea în Consiliul de Administraţie la R.A.

TRANSPORT TIMIŞOARA a domnului ŢĂRANU CONSTANTIN cu domnul EDMUND SZILVESZTER.

DIRECTOR DIRECŢIA DRUMURI, TRANSPORTURI , CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI

România SECRETAR, Judeţul Timiş IOAN COJOCARI Municipiul Timişoara Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind înlocuirea domnului ŢĂRANU CONSTANTIN din Consiliul de Administraţie

al R.A. TRANSPORT TIMIŞOARA

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere referatul nr. RE 2008 - 251 din 04.02.2008 întocmit de către

Direcţia Drumuri, Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări

publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 136/29.03.2005 – privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 267/31.07.2007 – privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara ;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 3, lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri domnul ŢĂRANU CONSTANTIN membru în Consiliul de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara, se înlocuieşte cu domnul EDMUND SZILVESZTER. Art. 2. HCL nr. 136/2005 se modifică în mod corespunzător prevederilor art.1. Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi. Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului Municipiului Timişoara - Serviciului Juridic - Direcţiei Economice - Direcţiei Drumuri, Tranporturi - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Direcţiei Comunicare - Direcţiei Dezvoltare - Serviciului Audit Public Intern - Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii - R.A. TRANSPORT TIMIŞOARA - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier