keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/03.07.2003 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara

03.07.2003

Hotararea Consiliului Local 131/03.07.2003
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
În conformitate cu Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.231/18.09.2001 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara , în următoarea componenţă:
- MARCU NICOLAE;
- DOHI ILEANA;
- CRAŞOVAN DANIEL;
- BĂCANU HOREA;
- MIHNEA CONSTANTIN;
- SERE OVIDIU;
- FIILEŞI GEORGES.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.231/2001

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara
- Membrilor Consiliului de Administraţie;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SIMION SURDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI