keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/31.07.2007 privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara

31.07.2007

Hotararea Consiliului Local 267/31.07.2007
privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 16700/23.07.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. 38/19.07.2007 a Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 301/27.06.2006 - privind modificarea art. 1din Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2005 - privind numirea Consiliului de Administraţiela Regia Autonomă de Transport Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 15/1990 actualizată privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 161/2003 actualizată privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţionarilor publici şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se eliberează din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, domnul Ovidiu Sere.

Art. 2: Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara, doamna Macrina Mihnea.

Art.3: Începând cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara va avea următoarea componenţă:
- STĂNESCU EUGEN;
- MACRINA MIHNEA;
- BLIDARIU ŞTEFAN;
- BUTUZA CLAUDIU;
- ŢĂRANU CONSTANTIN;
- CIANCĂ DANIEL;
- POPOV ZOE.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- R.A.T.T.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI