keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/09.09.2016 privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 74/09.09.2016
privind finalizarea lucrărilor de execuţie pentru contractele în derulare din cadrul Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), şi aprobarea finanţării de la Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării acestora


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21538 / 05.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului local nr. 61/26.02.2008 - privind aprobarea Acordului de Împrumut, Finanţare şi Program încheiat între KfW, Republica România şi Municipiul Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/26.02.2008 - privind aprobarea Acordului separat la Acordul de Împrumut, Finanţare şi Program;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/22.04.2008 - privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro;
Avand in vedere Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 172/31.05.2011 privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.05.2013 privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II ";
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D. LogaTimişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 491/24.09.2013 privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II);
Având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 683057 din 01.07.2016, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2016-016638 din 07.07.2016, referitor la faptul că: "finanţarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenţei de costuri pentru lucrările executate şi neplătite, cât şi pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timişoara....,";
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba includerea finanţării din Bugetul Local, a cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009 , a lucrării exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Nikolaus Lenau Timişoara" şi a serviciului de auditare privind fondurile alocate programului, respectiv pentru Raportul de Audit aferent anului 2015, din Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II).

Art. 2: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru finalizarea lucrărilor exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spaţiilor adiacente clădirii din cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Nikolaus Lenau Timişoara"a diferenţei de costuri de 2.105.224,81 lei, rezultate între valoarea contractată şi valoarea plătită din finanţarea KfW, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW).

Art. 3: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru finalizarea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga a diferenţei de costuri de 503.986,04 lei, rezultate între valoarea contractată şi valoarea plătită din finanţarea KfW, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW).

Art. 4: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru serviciile de audit prestate privind utilizarea fondurilor pentru anulul 2015, respectiv Raportul de audit pentru anul 2015, în valoare de 7.470,00 lei, conform contractului încheiat cu auditorul, condiţionat de cuprinderea în prealabil a sumei în Bugetul Local în Programul Dezvoltare 2016 Investiţii", la poziţia 70.02.03 - Locuinţe, - 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinţe, punctul A Lucrări în continuare - Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW).

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ATT8NJXY.pdf

ACORD DE ÎMPRUMUT ŞI FINANȚARE Datat 24 martie 2010 între KW, Frankfurt pe Main (;,„KfW”) şi România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României („Împrumutat”) şi Municipiul Timişoara („Agenția de implementare a programului”) pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru - Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a) - În baza acordului încheiat la data de 24 iulie 2008 între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României cu privire la cooperarea financiară („Acord guvernamental”), Împrumutatul, Agenţia de implementare a programului şi KfW prin prezenta se încheie următorul Acord de împrumut şi finanțare (,,Acord”): Articolul 1 Suma şi scopul Împrumutului şi al Contribuției financiare 1.1. KfW va acorda Împrumutatului un Împrumut care nu depăşeşte 3.000.000,00 euro şi o Contribuţie financiară care nu depăşeşte 2.000.000 euro. Împrumutul se va rambursa în conformitate cu prevederile articolului 4. Contribuţia financiară nu se va rambursa decât dacă este altfel prevăzut în articolul 5.3. 12. Împrumutatul va direcţiona Împrumutul şi Contribuția financiară în întregime spre Agenția de implementare a programului, în conformitate cu condițiile stabilite în articolul 2. Agenţia de implementare a Programului va utiliza Împrumutul şi Contribuţia financiară exclusiv pentru Reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (,„Program'). Împrumutatul, Agenția de implementare a Programului şi KW vor stabili printr-un acord separat detaliile programului şi bunurile, lucrările şi serviciile care se vor finanța din Imprumut şi Contribuţia financiară. 1.3. Impozitele şi alte taxe publice vor fi suportate de Împrumutat sau Agenţia de implementare a Programului şi taxele vamale de import nu vor fi finanțate din lmprumut sau din Contribuția financiară. Articolul 2 Direcţionarea Împrumutului și a Contribuţiei financiare către Agentia de implementare a Programului 21. Împrumutatul va direcţiona Împrumutul şi Contribuția financiară către Agenţia de implementare a Programului prin intermediul unui Acord subsidiar de împrumut şi finanțare în termenii şi condițiile stabilite în articolele 4.2 şi 4.4 din acesta.

2.2. Înainte de prima tragere.din Împrumut, Împrumutatul va transmite KfKW o copie a traducerii autorizate a Acordului subsidiar de împrumut şi finanțare specificat la articolul 21. 2.3. Direcţionarea Împrumutului şi a Contribuției financiare nu va presupune transferul responsabilității asupra Agenției de implementare a Programului în ceea ce priveşte plata către KfVW a obligațiilor ce derivă din acest Acord. Articolul 3 Disponibilizarea sumelor 3.1. KW va disponibiliza Împrumutul şi Contribuţia financiară pari passu şi în conformitate cu progresul Programului şi la solicitarea Agenţiei de implementare a Programului. Printr-un acord separat, Împrumutatul, Agenţia de implementare a Programului şi KW vor agrea asupra procedurilor de disponibilizare a sumelor, în special asupra evidenţei cu privire la utilizarea sumelor solicitate din Împrumut şi Contribuția financiară în scopurile prevăzute. 3.2. KW va avea dreptul să refuze disponibilizarea sumelor din împrumut după data de 31 decembrie 2015. Articolul 4 Comisionul de angajament, dobânda şi rambursarea Împrumutului de până la 3.000.000 euro 4.1. Împrumutatul va plăti un comision de angajament, nerambursabil, de 0.25% p.a. aplicat asupra sumelor netrase din împrumut. Comisionul de angajament va fi calculat pentru o perioadă care începe la trei luni după intrarea în vigoare a acestui Acord şi se sfârşeşte la data la care Împrumutul a fost disponibilizat în totalitate. 4.2. Împrumutatul va plăti dobândă la Împrumut la o rată de 2% p.a.. Dobânda va fi percepută de la datele la care sumele disponibilizate sunt debitate până la datele la care rambursările sunt creditate în contul KW, specificat în articolul 4.9. 4.3. Împrumutatul va plăti comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanțelor în conformitate cu prevederile articolului 4.5, semestrial, la 30 mai şi 30 noiembrie pentru jumătatea de an care se sfârşeşte atunci. Primul comision de angajament va deveni.scadent odată cu prima plată a dobânzii.

44. Împrumutatul va rambursa Împrumutul după cum urmează: | Tranşa Data Suma 1 _* 30'mai 2020 -75.000 EUR 2 30 noiembrie 2020 75.000 EUR 3 30 mai 2021 75.000 EUR 4 30 noiembrie 2021 75.000 EUR 5 30 mai 2022 75.000 EUR 6 30 noiembrie 2022 75.000 EUR 7 30 mai 2023 75.000 EUR 8 30 noiembrie 2023 75.000 EUR 9 30 mai 2024 75.000 EUR 10 30 noiembrie 2024 75.000 EUR 11 30 mai 2025 75.000 EUR 12 30 noiembrie 2025 75.000 EUR 13 30 mai 2026 75.000 EUR 14 30 noiembrie 2026 75.000 EUR 15 30 mai 2027 75.000 EUR 16 30 noiembrie 2027 75.000 EUR 17 - 30 mai 2028 75.000 EUR 18 30 noiembrie 2028 75.000 EUR 19 30 mai 2029 75.000 EUR 20 30 noiembrie 2029 75.000 EUR 21 30 mai 2030 75.000 EUR 22 30 noiembrie 2030 75.000 EUR 23 30 mai 2031 75.000 EUR 24 30 noiembrie 2031 75.000 EUR 25 30 mai 2032 75.000 EUR 26 30 noiembrie 2032 75.000 EUR 27 30 mai 2033 75.000 EUR ' 28 30 noiembrie 2033 75.000 EUR 29 30 mai 2034 75.000 EUR 30 30 noiembrie 2034 75.000 ' EUR 31 30 mai 2035 75.000 EUR 32 30 noiembrie 2035 75.000 EUR 33 30 mai 2036 75.000 EUR 34 30 noiembrie 2036 75.000 EUR 35 30 mai 2037 75.000 EUR 36 30 noiembrie 2037 75.000 EUR 37 30 mai 2038 75.000 EUR 38 30 noiembrie 2038 75.000 EUR 39 30 mai 2039 75.000 EUR 40 30 noiembrie 2039 75.000 EUR Traducere oficială/autorizată

4.5. Dacă rambursarea către KW a oricăreia dintre tranşe nu: se efectuează la scadență, KfW poate majora rata dobânzii pentru sumele restante prin adăugarea a 3% p.a. la rata de bază pentru perioada care începe la data scadenței şi se sfârşeşte la data la care aceste rambursări sunt creditate în contul KfW.specificat în articolul 4.9. “Rata de bază" reprezintă rata dobânzii comunicată de Deutsche Bundesbank ca şi rată de bază la rata aplicabilă asupra datei de scadență relevantă. În cazul dobânzilor restante, KW poate solicita despăgubiri. Aceste despăgubiri nu vor depăşi suma la care s-ar fi ajuns dacă dobânda ar fi fost percepută asupra acestor dobânzi restante la rata de bază care prevalează la data scadenței, plus 3% p.a. 4.6. Comisionul de angajament, dobânda şi orice alte costuri aferente restanțelor, în conformitate cu prevederile articolului 4.5, se vor calcula pe baza unui an format din 360 de zile şi o lună formată din 30 de zile. 4.7. Sumele din împrumut netrase sau rambursate anticipat vor fi distribuite în proporții egale asupra tuturor tranşelor nerambursate numai dacă KfW din proprie inițiativă nu stabileşte un alt mod de compensare pentru un caz particular, în special în cazul sumelor mai mici. 4.8. KAW va fi îndreptățită să distribuie, la alegerea sa, plățile primite în contul plăţilor datorate în cadrul acestui Acord sau în cadrul altor acorduri de împrumut încheiate între KfW şi Împrumutat. 4.9. Împrumutatul va efectua toate plățile în euro în contul KfW nr.31.0843.4492, Frankfurt pe Main (BLZ 500 204 00, SW.L.F.T.: KFWIDEFF), nefiind acceptate compensări sau despăgubiri din aceste plăți. Articolul 5 Suspendarea tragerilor şi rambursarea anticipată 5.1, Împrumutatul poate oricând a) cu condiția îndeplinirii obligațiilor sale conform articolului 8, să anuleze orice sumă din împrumut nedisponibilizată încă şi b) să ramburseze Împrumutul în întregime sau parțial înaintea scadenței. 5.2. KW nu poate suspenda efectuarea tragerilor decât dacă a) Împrumutatul nu şi-a îndeplinit la scadență obligațiile de plată față de KW, b) obligaţiile asumate în cadrul acestui Acord sau în cadrul acordurilor separate care se referă la acest Acord nu au fost respectate, c) Agenția de implementare a Programului nu poate să dovedească că sumele Împrumutului şi ale Contribuției financiare au fost utilizate în scopul convenit, sau 4 Traducere oficială/autorizată

d) apar situații neobişnuite care exclud sau pun considerabil în pericol implementarea, funcționarea sau scopul Programului sau îndeplinirea obligațiilor de plată asumate de Împrumutat în cadrul acestui Acord. 5.3. Dacă -a survenit oricare dintre situațiile specificate în. Articolul 5.2 a), b) sau c) şi dacă nu au fost eliminate într-un termen determinat de KW, care va fi oricum de cel puțin 30 de zile, KW poate: a) în cazurile specificate în articolul 5.2 a) sau 52 b), să solicite rambursarea imediată a tuturor sumelor restante din Împrumut şi Contribuția financiară, precum şi plata tuturor dobânzilor acumulate şi a altor costuri ocazionale; b) în cazul specificat în articolul 5.2 c), să solicite rambursarea imediată a tuturor acelor sume din Împrumut şi/sau Contribuţia financiară pentru care Agenţia de implementare a Programului nu poate dovedi că acestea au fost utilizate în scopurile convenite. Articolul 6 Costuri şi cheltuieli publice 6.1. Împrumutatul va efectua toate plățile în cadrul acestui Acord fără deducerea vreunei taxe, a altor cheltuieli publice sau a altor costuri şi va plăti costurile aferente transferului şi conversiei percepute legat de tragerile din Imprumut şi Contribuția financiară. 6.2. Împrumutatul va suporta toate taxele şi celelalte cheltuieli publice plătibile în afara Republicii Federale Germania survenite în conexiune cu încheierea şi implementarea acestui Acord. Articolul 7 Validitatea acestui Acord şi reprezentarea 7.1. În timp util, înainte de prima tragere, Împrumutatul va pune la dispoziția KfW, evidența într-o formă satisfăcătoare KfW, care. să dovedească că Împrumutatul a “îndeplinit toate cerințele din punct de vedere constituțional şi oricare alte legi legate de asumarea validă a tuturor obligațiilor sale ce derivă din acest Acord. 7.2. Ministrul finanțelor publice şi acele persoane desemnate de acesta şi ale căror specimene de semnătură autorizate de către acesta au fost transmise KfVW vor reprezenta Împrumutatul în legătură cu acest Acord. Primarul Municipiului Timişoara şi acele persoane desemnate de către acesta şi care au fost transmise KfW vor reprezenta Agenția de implementare a Programului în legătură cu acest Acord. Dreptul de reprezentare nu va expira până la revocarea lor expresă de către reprezentanții autorizați la momentul când aceasta a fost primită de KfW. 5 Traducere oficială/autorizată

7.3. Amendamentele sau adendumurile la acest Acord şi orice alte notificări şi declarații transmise de către părțile contractante în legătură cu acest Acord se vor face în scris. Orice astfel de notificare sau declarație va fi considerată ca fiind primită în momentul în care a ajuns la.următoarele adrese ale părții contractante destinatare sau la orice altă adresă a destinatarului corespondenței, aşa după cum a fost comunicată celeilalte părți contractante: Pentru KfW: KW Lila Postfach 11 11 41 60046 Frankfurt pe Main Republica Federală Germania Fax: +49-69-74 31-29 44 Pentru Împrumutat: Ministerul Finanţelor Publice Direcția generală de trezorerie şi datorie publică Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 Bucureşti, România Telefax: +40-21-312 6792 Pentru Agenţia de implementare a Programului: Primăria Municipiul Timişoara Direcția de dezvoltare Bd. C.D. Loga, nr. 1 300030 Timişoara Fax: +40 256 490 635 7.4. Amendamentele la acest Acord care afectează doar raporturile legale dintre KW şi Împrumutat nu vor necesita aprobarea Agenţiei de implementare a Programului. Articolul 8 Programul 8.1. Sub-proiectele (măsuri de reabilitare a monumentelor istorice în cartierele istorice ale Timişoarei aşa după cum sunt definite în Acordul separat) care vor fi finanțate în cadrul Programului vor corespunde din punct de vedere economic, financiar şi tehnic şi vor fi considerate ca şi eligibile pentru promovare dacă respectă criteriile definite în Acordul separat. Agenţia de implementare a Programului: a) va asigura pregătirea şi. implementarea sub-proiectelor în conformitate cu practici financiare şi tehnice sănătoase şi realmente în 6 Traducere oficială/autorizată

conformitate cu Conceptul de Program convenit între Agenţia de implementare a Programului şi KW; - b) va asigura încredințarea pregătirii şi. supervizării construcţiei sub- proiectelor unor ingineri şi/sau arhitecți independenți, calificați şi implementarea sub-proiectelor unor firme calificate; c) va asigura adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce urmează a fi finanțate din Împrumut şi Contribuția financiară pe baza organizării de licitații competitive sau oferte prealabile de preţ; d) va trage fondurile din Împrumut şi Contribuţia Financiară doar în conformitate cu progresul sub-proiectelor; e) va menține sau va determina menținerea registrelor şi înregistrărilor contabile ce evidențiază fără echivoc costurile bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Programului şi sub-proiectelor sale şi identifică în mod clar bunurile, lucrările şi serviciile finanțate din acest Împrumut şi din Contribuţia financiară; f) va permite oricând reprezentanților KfW să inspecteze toate registrele şi înregistrările contabile şi orice altă documentație relevantă pentru implementarea Programului şi să viziteze sub-proiectele şi toate instalațiile aferente acestuia; g) va transmite KfW, imediat după finalizarea acestora, toate rapoartele de audit şi verificare ale auditorilor interni şi externi cu privire la fondurile Programului şi toate informațiile solicitate de KfW în mod rezonabil; h) va pune la dispoziția KfW, la solicitarea acestuia, orice şi toate informațiile şi rapoartele referitoare la Program şi la progresul său ulterior; i) va transmite KfW fără întârziere orice întrebare primită de Împrumutat de la OECD sau membrii săi în baza “Acordului privind transparența creditelor ODA independente” în legătură cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care se finanţează din Împrumut şi.se va coordona cu KfW în redactarea răspunsului la o astfel de întrebare. 8.2. Agentia de executare a Programului şi KfW vor stabili printr-un Acord separat detaliile referitoare la articolul 8.1. 7 Traducere oficială/autorizată

8.3. Împrumutatul, prin Agenţia de implementare a Programului a) va asigura finanţarea integrală a Programului şi a sub-proiectelor şi, la cerere, va furniza: KfW evidența faptului că: au fost acoperite costurile neplătite din Împrumut şi Contribuția financiară şi b) din proprie inițiativă, va informa cu promptitudine KfVW în legătură cu orice si toate circumstanțele care împiedică sau periclitează în mod grav implementarea, derularea sau scopul Programului. 84. Împrumutatul şi Agenţia de implementare a Programului îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Programului. Împrumutatul va acorda sprijin deplin Agenţiei de implementare a Programului în implementarea Programului în conformitate cu practici sănătoase din punct de vedere tehnic şi financiar şi prietenoase față de mediul înconjurător, în obținerea tuturor autorizaţiilor şi în îndeplinirea obligațiilor ce derivă din prezentul Acord într-o manieră corespunzătoare. 8.5. Pentru transportul bunurilor finanțate din Împrumut şi Contribuția financiară se vor aplica prevederile Acordului Guvernamental, cunoscute Împrumutatului. Articolul 9 Clauze Diverse 9:1. Împrumutatul şi Agenţia de implementare a Programului se vor asigura că persoanele însărcinate cu pregătirea şi implementarea Programului, cu adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii care se vor finanța din Împrumut şi Contribuția financiară şi cu efectuarea tragerilor din Împrumut şi Contribuţia financiară nu solicită, nu îşi însuşesc, nu atribuie, acordă, promit sau nu li se vor promite plăți ilegale sau alte avantaje legate de aceste însărcinări. 9.2. KfW este împuternicit să furnizeze Republicii Federale Germania informații în legătura cu încheierea şi semnarea acestui Acord. Atât KW cât şi Republica Federală Germania au dreptul să transmită informații privind Împrumutul, Contribuţia financiară şi Programul, inclusiv adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce se finanţează din Împrumut şi Contribuţia financiară organizațiilor internaționale care colectează date statistice, în special în legatură cu aspectele legate de serviciul datoriei publice şi/sau colectarea şi publicarea datelor referitoare la adjudecarea contractelor de bunuri, lucrări şi servicii ce se finanţează din Împrumut şi Contribuția financiară. Dreptul de mai sus de a furniza. informații organizaţiilor internaţionale include de asemenea şi dreptul de a furniza direct aceste informații membrilor acestor organizații. 9.3. Dacă oricare dintre prevederile acestui Acord este invalidă, celelalte prevederi vor rămâne neafectate de acest lucru. Lipsa vreunei reglementări care rezultă din aceasta va fi remediată prin completarea cu o dispoziție conformă cu scopul acestui Acord.

9.4. Împrumutatul şi Agenția de implementare a Programului nu vor putea atribui sau transfera, gaja sau ipoteca nicio revendicare din acest Acord. 9.5. Toate revendicările Kf*W legate de acest Acord expiră la cinci ani după finele anului în care oricare din aceste revendicări a survenit şi în care a conştientizat circumstanțele care au generat o astfel de revendicare sau le-ar fi putut conştientiza fără neglijență evidentă. 9.6. Acest Acord va fi guvernat de legislația Republicii Federale Germania. Locul încheierii este Frankfurt pe Main. 9.7. Disputele vor fi soluționate exclusiv şi definitiv de către un tribunal de arbitraj. În acest sens, se vor aplica următoarele: a) tribunalul de arbitraj va fi format din unul sau trei arbitri care vor fi numiți şi vor acționa în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaţionale de Comert (CIC), aplicabile periodic. b) Procedurile de arbitraj se vor desfăşura în limba engleză, în Frankfurt pe Main. 9.8. Acest Acord va intra în vigoare şi îşi va produce efectele odată cu ratificarea sa de către autoritățile române şi publicarea în Monitorul Oficial al României. Încheiat în limba engleză, în 3 exemplare originale. Frankfurt pe Main, Bucureşti, la data de 24 martie 2010 la data de 22 decembrie 2009 KW Ministerul Finanțelor Publice Dl. Christian Haas, şef departament DI. Gheorghe Pogea, ministrul Dna. Jutta Rothacker, manager de proiect finanțelor publice Municipiul Timişoara, DI. Gheorghe Ciuhandu

ÎCORO SUHOI O ONB . ACORD SUBSIDIAR DE ÎMPRUMUT ŞI FINANȚARE NR. 354 între MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE şi MUNICIPIUL TIMIŞOARA referitor la Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a) Data: 01.07.2911

În temeiul art. 2, alin (2) din Legea nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de Împrumut şi Finanţare între KfW, Frankfurt pe Main („KfW”) şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (,Împrumutat”) şi Municipiul Timişoara ("“Subimprumutat" şi, Agenţia de implementare a programului”) pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, Între Ministerul Finanțelor Publice, denumit în continuare. MFP, în calitate. de reprezentant al Imprumutatului, pe de o parte, şi Municipiul Timişoara, denumit în continuare MT, în calitate de Subîmprumutat şi Agenţie de implementare a Programului, pe de altă parte, se încheie prezentul Acord Subsidiar de Împrumut şi Finanţare, denumit în continuare ASIF, prin care se deleagă NT, prin Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara — CCRCIT, organizat ca o structură funcțională fără personalitate juridică în cadrul Primăriei Timişoara, întreaga autoritate şi responsabilitate a utilizării cu maximă diligență şi eficiență a sumelor alocate din împrumut şi din contribuția financiară în vederea Reabilitării Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a ll-a). ARTICOLUL 1 GENERALITĂȚI ŞI DEFINIȚII 1.1 Termenii şi condițiile Acordului de Împrumut şi Finanţare şi cei ai Acordului Separat (semnat de Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timişoara şi KW, datat 30 septembrie 2010), se vor aplica “mutatis mutandis” cu deplină putere juridică prezentului ASÎF. Drept urmare, orice modificare adusă Acordului de Împrumut şi Finanţare va fi considerată, dacă este cazul, ca şi modificare implicită a prezentului ASÎF. Noua formă a ASIF va fi comunicată MT, în scris, de către MFP. În cazul în care contextul nu solicită altfel, termenii definiți în Acordul de Împrumut şi Finanţare şi în Acordul Separat au semnificațiile precizate în respectivele documente. ARTICOLUL 2 ÎMPRUMUTUL SUBSIDIAR ŞI CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ 2.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 229/2010 privind ratificarea Acordului de Împrumut şi Finanţare între KW, Frankfurt pe Main şi România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (,Împrumutat') şi Municipiul Timişoara („Agenţia de implementare a programului”) pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a Il-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 821 (denumită în continuare Legea nr. 229/2010) şi în condițiile prezentului ASÎF, MFP subîmprumută MT suma de 3.000.000 euro reprezentând împrumutul acordat de KfW şi îi acordă dreptul de a utiliza, contribuția financiară în valoare de 2.000.000 euro (denumită în continuare Grant) pusă la dispoziție de Kf*W, ambele pentru finanțarea Programului privind Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale A

Timişoarei (denumit în continuare Program) şi în acest scop delegă MT întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea eficientă a acestuia. În cazul în care contextul nu solicită altfel, Programul, în sensul prezentului ASIF, înseamnă Programul privind Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, pentru realizarea căruia este responsabil MT, prin CCRCIT, aşa după cum este descris în conceptul de proiect care constituie Anexa nr. 1 la Acordul separat, semnat de Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timişoara şi KfW, la 30 septembrie 2010. Sumele necesare acoperirii costului integral al Programului se vor asigura pe întreaga perioadă de implementare a acestuia, din împrumut, grant şi, conform prevederilor art. 3 al Legii nr. 229/2010 şi ale HCL al Municipiului Timişoara nr. 192/2008, din bugetul local al Municipiului Timişoara. 2.2.Conform prevederilor art.3, alin 1) al Legii nr. 229/2010, sumele necesare acoperirii contribuției părții române la finanțarea Programului, taxele şi impozitele aferente Programului, datorate şi plătibile pe teritoriul României, vor fi asigurate de MT din sumele prevăzute anual, cu această destinație, în bugetul propriu. 2.3. Conform prevederilor art.3 alin 2) al Legii nr. 229/2010, MT va plăti MFP din bugetul local un comision pentru alimentarea “Fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală", constituit la Ministerul Finanțelor Publice şi gestionat de acesta în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de 2,75% din suma totală a împrumutului, respectiv suma de 82.500 euro, determinat în conformitate cu prevederile OMEF nr 1803 din 22 mai 2008, cu completările ulterioare. Comisionul se va achita în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data plății catre MFP în 8 rate egale şi consecutive, prima rată până în data de 20 noiembrie 2011, iar ultima rată până la data de 20 mai 2015, conform graficului de mai jos. Sumele se vor vira în contul MFP, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, Cod de identificare fiscală: 8609468. Graficul de plată al comisionului pentru fondul de risc Data scadentă Suma 1 20 noiembrie 2011 10.312,5 euro 2 20 mai 2012 10.312,3 euro 3 20 noiembrie 2012 10.312,5 euro 4 20 mai 2013 10.312,5 euro 5 20 noiembrie 2013 10.312,5 euro 6 20 mai 2014 10.312,5 euro 7 20 noiembrie 2014 10.312,5 euro 8 20-mai 20135 10.312,5 euro 2.4 În cazul în care MT nu va achita comisionul la fondul de risc la termenele stabilite, MFP, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, este îndreptățit să pretindă MT dobânzi şi penalităti de intârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale privind creanțele fiscale în vigoare şi să suspende dreptul MT de a mai efectua trageri din împrumut până la onorarea obligațiilor. i Dobânzile şi penalitățile de întârziere percepute de MFP pentru neplata la termen, respectiv pana la data de 20 mai si 20 noiembrie,de către MT a comisionului de risc, se

calculează asupra echivalentului în lei al sumei datorate în valuta de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadenței la MFP. Dobânzile şi penalitățile de intârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului plătitorului, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului. 2.5. Utilizarea fondurilor prevăzute la punctele 2.1. şi 2.2 de mai sus, se va face în funcție de natura şi destinația categoriilor de cheltuieli, aşa cum sunt prezentate în Anexa 4 la Acordul separat. 2.6. MT se obligă să utilizeze subîmprumutul, grantul şi fonduri alocate de la bugetul local pentru finantarea Programului, pentru destinațiile prevazute în Legea nr. 229/2010. ARTICOLUL 3 UTILIZAREA SUMELOR DIN IMPRUMUT ŞI GRANT 3.1. Pentru utilizarea sumelor subîmprumutului şi ale grantului, MT va deschide pe numele său şi va menține operaționale două conturi distincte, în euro, numite în continuare Cont subîmprumut şi Cont grant, la o bancă comercială agreată de MFP, în termeni şi condiții care includ protecția adecvată împotriva daunelor, sechestrului şi confiscărilor Depozitele în şi plățile din cele două conturi vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Anexei 7 la Acordul Separat. Datele de identificare ale Conturilor vor fi comunicate MFP, înaintea efectuării primei trageri din împrumut şi respectiv grant. Spezele şi comisioanele bancare legate de deschiderea şi efectuarea de operațiuni prin Contul subîmprumut şi Contul Grant vor fi reflectate în conturi distincte şi vor fi suportate din dobânzile bonificate la sumele aflate în aceste conturi. În condițiile în care dobânzile bonificate nu sunt acoperitoare, spezele şi comisioanele bancare vor fi acoperite de MT din sume prevăzute în bugetul local cu această destinație. În cazul în care spezele şi comisioanele bancare sunt sub nivelul dobânzii bonificate, la finalul implementării Programului, sumelor disponibile li se vor aplica prevederile legale în vigoare la acea dată. La încheierea implementării Programului, destinația eventualului sold favorabil al contului subîmprumutului, contului de grant şi conturilor de speze şi comisioane bancare aferente contului subîmprumutului şi contului grantului se va conveni de comun acord între MFP, KfW şi MT, 3.2. Conform prevederilor Anexei nr. 7 la Acordul Separat, în cazul în care consideră că o astfel de operațiune ar duce la eficientizarea sistemului de plăți, MT mai poate opta ca, atât pentru Contul subîmprumut şi Contul Grant să deschidă conturi coresponente în lei, din care să facă plăți în moneda locală. Aceste coniuri vor fi gestionate cu maximă eficiență, astfel încât să fie evitate potențialele pierderi generate de diferențele de curs valutar. 3.3. MT va comunica KfW, prin MFP, numele şi specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate sa semneze în numele lmprumutatului cererile de tragere din împrumut si grant, E 4

anterior efectuarii primei trageri şi/sau ori de cate ori intervin modificări. Scrisoarea prin care se comunică KfW numele persoanelor autorizate să semneze trageri în numele Împrumutatului precum şi specimenele de semnătură ale acestora se întocmeşte în trei exemplare cu valoare de original, câte un exemplar rămânând fiecăreia dintre părți. 34. Ultima dată de tragere a sumelor din împrumut va fi 31 decembrie 2015, sau o dată ulterioară, stabilită de comun acord între părți. ARTICOLUL 4 REALIZAREA PROGRAMULUI 4.1. În baza prezentului ASÎF, a Acordului de Împrumut şi Finanţare şi a Acordului Separat, MT va răspunde de realizarea Programului. În acest scop, MFP transferă MT toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din Acordul de Împrumut şi Finanţare şi Acordul Separat privind realizarea Programului cu diligența şi eficiența necesare şi în conformitate cu practicile financiare, tehnice şi administrative corespunzătoare. 4.2. Pentru realizarea Programului, pe toată perioada de implementare a acestuia, MT va mentine şi va asigura condiții pentru buna funcţionare a CCRCIT, inclusiv angajarea de personal calificat pentru desfăşurarea activităților CCRCIT, în conformitate cu prevederile Acordului de Împrumut şi Finanţare şi ale Acordului Separat. În acest sens, MT va pune la dispoziția CCRCIT, cu promptitudine, după caz, fondurile, facilitățile, serviciile şi alte resurse financiare necesare realizarii Programului. * 4.3. MT, prin CCRCIT, va negocia şi Încheia contractele de achiziție de bunuri, lucrări şi servicii de consultanță necesare realizării Programului, care urmează să fie finanțate din împrumut, cu respectarea procedurilor de achiziție specificate în Anexele 5 şi 6 la Acordul separat. 4.4. În cazul în care se constată incălcări ale contractelor de achiziții de bunuri şi servicii de consultanță, sau alte încălcări ale prevederilor Acordului de imprumut şi Finanţare, Acordului Separat şi procedurilor KW, MT va fi direct răspunzător, urmând ca eventualele daune să fie recuperate conform legii. ARTICOLUL 5 TRAGERI 5.1. Tragerile sumelor din împrumut şi din Grant se vor efectua de MT în conformitate cu progresul programului, potrivit prevederilor Acordului de Împrumut şi Finanţare, ale Acordului Separat şi respectiv prezentului ASIF. Procedurile de disponibilizare a sumelor sunt stabilite prin Acordul Separat încheiat între MFP, MT şi KfW. 5.2. Înainte de prima tragere , MFP va timite KfW o copie a traducerii autorizate a Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare încheiat între MFP şi MT. ARTICOL 6 Rambursarea împrumutului, Dobânzi şi Comisioane 61 a) MT va achita MFP semestrial obligațiile de plată (rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri) percepute de KfW în conformitate cu prevederile art 41,42 şi respectiv 4.3 din Acord, în lei, în contul MFP cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis la Trezoreria Operativă Centrală, Cod de identificare fiscală 8609468, cu 10 zile

calendaristice înainte de data scadenței MFP la KfW, respectiv la 20 mai şi la 20 noiembrie ale fiecărui an ( în baza notificării de plată transmisă de MFP după primirea acesteia de la finanţator) iar în cazul în care aceste date sunt zile nebancare, plata se va efectua în ultima zi lucrătoare anterioară acestor scadențe. În cazul în care contul MFP, menţionat mai sus, se va schimba, MFP (DGTDP) va comunica, în scris MT, în timp util, modificările survenite, fără a fi necesară amendarea prezentului ASTF. b) MT va transmite către MFP (DGTDP) documentele justificative atestând efectuarea plății către MFP (ordin de plată, extras de cont), vizate de banca derulatoare, imediat dupa efectuarea plătii respective. c) MT va plăti echivalentul în lei al sumelor datorate de MFP (DGTDP) la KfW, la cursul de schimb valutar al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) valabil la data scadenței, majorat cu o marjă de cel putin 5% pentru acoperirea eventualelor diferențe de curs valutar intervenite între data scadenței MT la MFP şi data scadenței MFP la KfW. În cazul în care sumele calculate şi achitate la MFP, aşa cum este prevăzut mai sus, nu acoperă echivalentul în lei al obligaţiei de plată față de KW, cu cel puțin 4 (patru) zile bancare înainte de data scadenței MFP la KW, MT va achita diferența din proprie initiativă. MT îşi asumă riscul derivând din fluctuația de curs valutar. Eventualele sume virate în plus de MT, determinate de diferența de curs valutar înregistrată la data plații efectuată de acesta la MFP şi data plății MFP la KfW, se vor regulariza între MFP (DGTDP) şi MT în termen de 5 zile lucrătoare de la data plății la extern. 6.2. Conform art.4.5 din Acord, MT va plăti KW, prin MFP, o dobândă penalizatoare pentru orice sumă cu scadența depăşită din culpa sa. Aceasta dobândă penalizatoare va fi egală cu dobânda de bază plus 3% pe an, aplicată pentru perioada care începe de la data scadenței şi care se încheie la data la care sumele sunt virate în contul KW. Dobânda penalizatoare pentru neachitarea la scadență trebuie achitată imediat, la prima solicitare a MFP şi/sau KW. 6.3. Orice sume datorate KfW de MT, sub formă de dobândă şi comisioane, penalități, alte costuri vor fi calculate pe:baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile. 6.4. În plus, MT va plăti orice alte costuri datorate KW, în conformitate cu prevederile Acordului. Acestea vor fi plătite la data prevăzută în notificarea transmisă de MFP (DGTDP) către MT, în conformitate cu prevederile prezentului Acord Subsidiar de Imprumut şi Finanţare. 6.5. MT va rambursa MFP împrumutul conform graficului de rambursare prezentat mai jos: Transa Data Suma 1 20 mai 2020 | 75.000 euro 2 20 noiembrie | 2020 | 75.000 euro 3 20 mai 2021 | 75.000 euro 4 20 noiembrie | 2021 | 75.000 euro b 20 mai 2022 | 75.000 euro 6 20 noiembrie | 2022 | 75.000 euro 20 mai 2023 | 75.000 euro 8 20 noiembrie | 2023 | 75.000 euro 9 20 mai 2024 | 75.000 euro 10 20 noiembrie | 2024 | 75.000 euro 11 20 mai 2025 | 75.000 euro 12 20 noiembrie | 2025 | 75.000 euro 13 20 mai 2026 | 75.000 euro

14 20 noiembrie | 2026 [75.000 | euro 15 20 mai 2027 | 75.000 euro, 16 20 noiembrie | 2027 | 75.000 euro 17 20 mai 2028 | 75.000 euro, 18 20 noiembrie | 2028 | 75.000 euro 19 | 20 mai 2029 | 75.000 euro 20 | 20 noiembrie | 2029 | 75.000 euro 21 20 mai 2030 | 75.000 euro 22 20 noiembrie | 2030 | 75.000 euro 23 20 mai 2031 | 75.000 euro 24 20 noiembrie | 2031 | 75.000 euro 25 | 20 mai 2032 | 75.000 euro 26 20 noiembrie | 2032 | 75.000 euro 27 20 mai 2033. 75.000 euro, 28 20 noiembrie | 2033 | 75.000 euro 29 20 mai 2034 | 75.000 euro 30 20 noiembrie | 2034 | 75.000 euro 31 | 20 mai 2035 | 75.000 euro, 32 | 20 noiembrie | 2035 | 75.000 euro 33 20 mai 2036 | 75.000 euro 34 20 noiembrie | 2036 | 75.000 euro 1.35 20 mai 2037 | 75.000 euro 36 20 noiembrie. | 2037 | 75.000 euro 37 20 mai 2038 | 75.000 euro 38 20 noiembrie | 2038 | 75.000 euro 39 20mai 2039 | 75.000 euro 40 | 20 noiembrie | 2039 | 75.000 euro 6.6. Pentru neachitarea obligaţiei de plată către MFP conform prezentului, integral şi la termenele stabilite, care vor conduce la achitarea cu întârziere a obligațiilor financiare către KW, MT va fi direct răspunzător şi va suporta comisioanele şi dobânzile penalizatoare percepute de KfW, 6.7. Pentru neîndeplinirea la termen a obligațiilor de plată către MFP care fac obiectul prezentului ASÎF, MT va plăti MFP dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de legislația română în vigoare. 6.8 În cazul în care MT are dificultăți în onorarea obligațiilor de plată la extern aferente prezentului ASÎF, acesta va informa MFP (DGTDP) cu cel puțin 15 zile calendaristice înaintea scadenței la extern. 6.9 Obligatiile de plata ale MT fata de MFP se considera a fi achitate la data scadentei la extern, respectiv 30 mai si 30 noiembrie ale fiecarui an şi se calculeaza la cursul de schimb valutar al BNR, valabil la data acestor scadente, iar acestea vor fi confirmate prin documentele privind operatiunile de plată şi schimb valutar transmise de BNR la MFP. ARTICOLUL 7 Dobânzi şi penalități de întârziere

7.1. (1) Perioada de 10 zile calendaristice de la data scadenței obligatiei de plată a MT față de MFP este considerată perioadă de grație dacă MT îşi achită obligațiile de plată către MFP în această perioadă, cu respectarea prevederilor ASIF. Dacă MT îşi va achita obligația către MFP cu depăşirea perioadei de grație, aceasta va fi obligată la plata unor sume cu titlu de dobanzi şi penalitati de intarziere calculate începând cu data scadenței MT către MFP, respectiv 20 mai şi 20 noiembrie. (2) În situația în care, MT, din culpa sa, nu va achita către MFP, integral şi la termen, echivalentul în lei al obligațiilor de plată la extern (rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului subsidiar), MFP este îndreptățit să pretindă pe lângă sumele datorate, dobânzi şi penalități de întârziere calculate începând cu data scadenței MT către MFP, respectiv 20 mai şi 20 noiembrie. (3) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităti de întârziere se vor calcula asupra echivalentului în lei al obligațiilor de plată la extern calculat la cursul valutar din data efectuării plății de către MFP la KW, începând cu data scadenței către MFP (20 mai si 20 noiembrie) şi până la achitarea sumelor respective de către MT. Sumele rezultate din dobânzi şi penalități de întârziere calculate conform dispozițiilor în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale se plătesc de către MT din bugetul propriu. (4) Aceleaşi dobânzi şi penalităti de intarziere se vor calcula şi în situația în care, datorită neîndeplinirii de către MT, din culpa sa, a prevederilor din Acord, vor fi generate obligații de plată față de KfW în sarcina MFP. Sumele datorate ca urmare a neîndeplinirii, din culpa sa, a prevederilor din Acord vor fi virate MFP de catre MT din bugetul propriu. 1.2. Având în vedere prevederile legale privind datoria publică guvernamentală, în situația în care MT nu va achita MFP sumele datorate la extern, sume reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane, alte costuri, comisioanele datorate la fondul de risc, dobânzile şi penalitătile de întârziere aferente acestor categorii de debite urmează regimul juridic al creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislației în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale, de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal MT, în baza înscrisurilor întocmite de direcția de specialitate din cadrul MFP (DGTDP), prin care se individualizează, la data scadenței sumele de recuperat şi care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanță, urmând să devină, potrivit legii, titluri executorii. ARTICOLUL 8 RAPORTĂRI 8.1. MT, prin CCRCIT, va elabora şi ține la zi politici şi proceduri adecvate care să-i permită să monitorizeze, să evalueze progresul tehnic si financiar al proiectului şi să raporteze KfW, şi în copie MFP (DGTDP), conform prevederilor Acordului de Împrumut şi Finanţare şi Acordului Separat. 82. MT va transmite MFP (DGTDP) raportări privind datoria publică guvernamentală conform Capitolului II, alin. 1 si 2 din OMF nr. 1059/ 2008. 8.3. În afara raportărilor periodice menționate la art. 8.1 şi 8.2 din prezentul ASÎF, MT va răspunde cu promptitudine tuturor cerințelor KW şi MFP (DGTDP) de prezentare de orice

alte informații şi rapoarte în legătură cu modul şi stadiul implementării Programului şi modul de utilizare a fondurilor necesare realizării Programului. ARTICOLUL 9 CLAUZE FINANCIARE ŞI ALTE CLAUZE 9.1.MT va menține sau va determina menținerea registrelor şi înregistrărilor contabile care evidențiază costurile bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare programului şi subproiectelor sale, identificând în mod clar bunurile, lucrările şi serviciile finanțate din acest din împrumut şi din contribuția financiară. 9.2. MT, ca agenție de implementare,va pune oricând la dispoziția reprezentanților KW inspectarea tuturor registrelor şi înregistrărilor contabile şi orice altă documentație relevantă pentru implementarea programului. De asemenea, va permite reprezentanților KW să viziteze subproiectele . 9.3. MT va transmite KfW toate rapoartele de audit şi verificare ale auditorilor interni şi externi cu privire la fondurile programului şi toate toate informațiile solicitate de KfVW în mod rezonabil. ARTICOLUL 10 DISPOZIȚII FINALE 10.1. Dacă dreptul MFP de a trage sume din împrumut este suspendat sau anulat de Bancă din culpa MT, dreptul MT de a mai utiliza sume din împrumut pentru finanțarea Programului va fi simultan suspendat sau anulat, după caz, MT fiind direct raspunzător. 10.2. În funcție de condițiile concrete de implementare a Programului, MT poate propune MFP modificări în structura de cheltuieli prevăzută în planul de finanțare, urmând ca MFP să convină aceste modificări cu Banca, dacă este cazul. 10.3. Orice solicitare sau comunicare cerută sau permisă de prezentul ASIF, precum şi orice modificare a acestuia, va fi emisă în scris şi considerată autorizată dacă va fi semnată: - pentru MFP: Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 311 23 78; Fax: 312 67 92 de către: - secretar de stat coordonator, sau - directorul general sau directorul general adjunct al Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică sau orice altă persoană împuternicită în acest sens de ministrul finanțelor publice. - pentru Primăria Municipiul Timişoara Adresa: Bd.C.D. Loga nr 1, 300030 Timişoara Tel: 0256.490.635 Fax: 0256.490.635 de către : - primar director economic 9

, i ta Orice modificare cu privire la adresa şi/sau funcțiile menționate mai sus va fi comunicată imediat părților, în scris. 10.4. Orice neînțelegere între MFP şi MT/CCRCIT, decurgând din interpretarea ori aplicarea prevederilor prezentului ASIF, va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care într-un interval de 30 zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele competente. 10.5. În nici un caz nu se va considera că se va renunța la vreuna din prevederile Acordului dacă aceasta nu este prevăzută şi în prezentul. 10.6. Prezentul ASÎF va rămâne în vigoare până la data achitării tuturor obligațiilor financiare ale MT/CCRCIT către MFP, precum si a celor privind executarea Programului aşa cum sunt prevăzute în acesta. 10.7. Prezentul ASÎF s-a încheiat în 2 (două) exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic. Drept pentru care, părțile la acest ASIF, prin lor legal ata acest acord la Bucureşti, astăzi 042, Ph 10

TRADUCERE Către: : KfW Bankengruppe Attn: L3a4 Postfach 11 1141 60046 Frankfurt am Main Cooperare Finaciară Germania - România Acord de Împrumut/Finanțare/Proiect/Acord Program KfW 3.000.000,00 EURO Împrumut şi 2.000.000,00 EURO Grant Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale oraşului Timişoara KfW-Nr. de Referinţă 2005 65 333 Stimată Dna. Jutta Rothacker, Această scrisoare reprezintă o cerere de prelungire a datei limită pentru efectuarea de plăți din suma existentă în contul bancar de la cererea de tragere nr. 4. Situaţia curentă este următoarea: - în 18 decembrie, banca ne-a informat că sumele cerute erau transferate în contul programului - în 21 decembrie am emis documentele pentru plata facturii reprezentând serviciile de audit pentru Raportul din 2014 şi pentru plata facturii reprezentând situația de lucrări nr. 4 pentru Proiectul Lenau şi le-am transmis Serviciului Buget pentru plată - am fost informați că în perioada 28-31 decembrie Trezoreria nu mai efectuează operațiuni bancare - în această perioadă nu s-a mai aprobat altă situaţie de lucrări de către consultanţi care să fie transmisă ' spre plată. Luând în considerare cele menționate mai sus şi faptul că pentru transferul banilor din contul BRD în contul de Trezorerie era nevoie de minim 2 zile şi fiind perioada sărbătorilor de iarnă a fost imposibil să folosim sumele până în 31 decembrie 2015 cum s-a stabilit.: De aceea vă adresăm rugămintea să aprobați prelungirea perioadei pentru efectuarea plăţilor până în 1 martie 2016 ținând seama că şi consultanţi Lotului 2 au menționat că au nevoie de mai multe săptămâni pentru a aproba situația de lucrări în aşteptare. Cu stimă, Primar Municipiul Timisoara Nicolae ROBU Arhitect Şef, Arh. Sorin CIURARIU Redactat de BRCCI, Ec. Daniela TEICU Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia Comunicare HAL

To: KfW Bankengruppe Attn: L3a4 Postfach 11 11 41 60046 Frankfurt am Main German Financial cooperation with Romania Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KW EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara KfW-Reference No.: 2005 65 333 Dear Ms Jutta Rothacker, This letter is regarding a request for an extension of the time limit for payments from the amount existing in the bank account from the withdrawal application no 4. The current situation is as follows: on December 18", the bank informed us that the requested amounts were in transferred the program accounts on December 21" we drafted the invoice payment documents for audit services for the 2014 Report, and also for the no 4 work situation invoice for Project Lenau and we handed them to the Budget Service for disbursement we were informed that for the week 28 to 31 December Treasury Bank no longer proceeds banking operations During this period has not been approved other works situation by consultants to be sent for payment Considering the above and taking into account the fact that for the transfer of money from the BRD account to Treasury account needed a minimum of 2 days and it is winter holidays period, it was impossible to use the amounts until 31 December 2015 as was established. Therefore we kindly ask you to approve exfending the period for making payments until 1* March, 2016, whereas also the Lot 2 consultants have mentioned that would require several weeks to approve the pending Works situation. Best regards, Chief Architect, Arh. Sorin CIURARIU Elaborated by BRCCI, Ec. Dapișla TEICU UI ROMÂN JUDEŢUL TIA MUNICIPIUL TIMIŞOA DIRECTIA URBANI BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URBA Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435. e-mail:breciQprimariatm.ro, internet:www.primariatm

TRADUCERE Către: KfW Bankengruppe Atta: L3a4 Postfach 1111 41 60046 Frankfurt am Main Cooperare Finaciară Germania - România Acord de Împrumut/Finanțare/Proiect/Acord Program KfW 3.000.000,00 EURO Împrumut şi 2.000.000,00 EURO Grant Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale oraşului Timişoara KfW-Nr. de Referinţă 2005 65 333 Stimată Dna. Jutta Rothacker, Primăria Municipiului Timişoara doreşte să vină cu o propunere referitoare la situația actuală a programului “Reabilitarea Monumentelor Istorice din cartierele istorice ale orașului Timisoara” — Infrastructură Municipală Faza IL. În sprijinul propunerilor noastre am dori să evidențiem următoarele aspecte legate de programul menționat mai sus: + Schimbările care au avut loc la nivel guvernamental prin investirea unui guvern de tehnocrați sunt un semnal pozitiv pentru cadrul legislativ referitor la reabilitarea clădirilor istorice + Eforturile făcute de Primăria Municipiului Timişoara pentru schimbarea legislaţiei referitoare la reabilitarea clădirilor istorice aşteaptă aprobarea Parlamentului + Menţionăm Actul pentru Patrimoniu, semnat la Timişoara în cadrul Anualei de Arhitectură din 22-24 octombrie 2015, referitor la responsabilitatea conservării patrimoniului cultural, unde s-a menționat faptul că impasul din reabilitarea clădirilor istorice nu este doar o problemă locală, ci una națională * Nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Timişoara este dispusă să renegocieze orice alte formule de protejare a patrimoniului oraşului, luând în considerare faptul că Timişoara este unul dintre cele patru oraşe din România selectate pe lista scurtă a oraşelor candidate la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Având în vedere cele de mai sus, am dori să ştim dacă sunteţi de acord cu propunerea de a continua programul încă un an, în aceleaşi condiţii. Vă adresăm rugămintea de a continua colaborarea până la mijlocul anului viitor pentru a analiza evoluţia programului şi a identifica următorii paşi posibili. Programul a generat reacţii pozitive în rândul populației şi a dezvoltat competențe în structura de lucru a Primăriei pe care dorim să le capitalizăm în continuare. Aşteptăm părerea dv. cu privire la propunerea noastră. Cu stimă, Primar Municipiul Timişoara NICOLAE ROBU Arhitect Şef, Arh. SORIN CIURARIU Redactat de BRDU, Ec. DANIELA TEICU Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia e

ROMÂNII JUD NT TIMIE MUNICIPIUL E BIROUL REABILITARE ŞI DEZV ARE URBANĂ Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel; fax +40 256 435434 e-mail:breciQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.re 246.62.|. 20:12. 2015 To: KfW Bankengruppe Attn: L3a4 Postfach 11 11 41 60046 Frankfurt am Main German Financial cooperation with Romania Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara KfW-Reference No.: 2005 65 333 Dear Ms Jutta Rothacker, The City Hall Timisoara would like to come with a proposal regarding the current situation of the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara" - Municipal Infrastructure Phase II. In support of our proposals we would like to point out the following aspects that come in correlation with the program mentioned above: . The changes that have occurred at government level by establishing a government of technocrats is a positive signal for the rehabilitation of historical buildings legislative framework . The efforts to amend legislation on the rehabilitation of historic buildings undertaken by Timisoara City Hall await the approval in the Parliament. . We mention the Act for Heritage, signed in Architecture Annual of 22 to 24 October, 2015 in Timisoara, regarding the responsibility of preserving cultural heritage, where it was seen that impasses in rehabilitating historic buildings is not just a local issue but national . Last but not least the Timisoara City Hall is open to renegotiate any other formulas to protect the heritage of Timisoara, considering the fact that Timisoara is one of four places in Romania have been selected for the short list of cities applying for the title of European Capital of Culture 2021. Considering the above, we would like to know if you agree with the proposal fo continue the program for another year, in the same conditions. Therefore we kindly ask your cooperation to collaborate till mid next year to do an analysis of developments in the program, and determining the possible next steps. The program experiences had generated a positive feeling among the population and developed competence in the working structure of the City Hall that we want to continue to capitalize. Please let us know your opinion on/$ur proposal. Best regards, Mayor Municipal NICOLAE ROBIE / | A Chief Architect, Arh. = Elaborated by = Ec. DANIELA TEICU u- x

TRADUCERE Către: KfW Bankengruppe Attn: L3a4 Postfach 11 11 41 60046 Frankfurt am Main Cooperare Finaciară Germania - România Acord de Împrumut/Finanțare/Proiect/Acord Program KfW 3.000.000,00 EURO Împrumut şi 2.000.000,00 EURO Grant Nume Proiect/Program: Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale oraşului Timișoara KfW-Nr. de Referinţă 2005 65 333 Stimată Doamnă/Stimate Domn, Luând în considerare abordarea Primăriei Municipiului Timişoara privind situația actuală a programului “Reabilitarea Monumentelor Istorice din cartierele istorice ale oraşului Timişoara” — Infrastructură Municipală Faza II, prin adresele trimise KfW în 30 decembrie 2015, am dori să vă asigurăm de dorința noastră de a coopera în continuare. Pe scurt, adresele menționate mai sus se refereau la propunerea de a continua programul şi de a aproba prelungirea datei limită pentru plăți din suma existentă în contul bancar de la cererea de tragere nr. 4. Ambele adrese au fost transmise prin email către toate părțile implicate în program (KfW, echipa de consultanţi, Ministerul Finanțelor Publice) şi prin poştă la KfW (în atenția dnei ROTHACKER). Îi dt În 19 ianuarie 2016 s-a cerut prin email confirmarea primirii celor două scrisori de către KfW, precum şi un punct de vedere cu privire la conținutul acestora. După cum este menționat în Acordul de Împrumut şi Finanţare, la articolul 3 Plăţi, punctul 3.2, KfW are dreptul de a refuza să facă plăți după 31 decembrie 2015, astfel că Cererea de tragere nr. 4 a fost ultima aprobată şi transferată de KfW. Deoarece transferul a fost făcut în 17 decembrie 2015, sumele nu au putut fi folosite până la sfârșitul anului 2015 cum a cerut dna. ROTHACKER. Astfel am cerut o prelungire a perioadei în care putem face plăți din sumele existente în cont pentru serviciile prestate de constructor şi auditori. Toate obligațiile de plată -ale Acordului de Împrumut şi Finanţare cu KfW (dobândă şi taxe) au fost făcute prin intermediul Ministerului Finanţelor care a transmis Primăriei Municipiului Timişoara o notificare de plată a necesare în contul de Trezorerie. În acelaşi mod se va realiza şi transferul sumelor nefolosite. Ă Prin această scrisoare, Primăria Municipiului Timişoara ar dori să cunoască punctul de vă i KW cu privire la starea curentă a programului, precum şi paşii următori cu privire la Program. Programul a generat reacții pozitive în rândul populației şi a dezvoltat competențe în structura de lucru a Primăriei pe care dorim să le capitalizăm în continuare. Primăria Municipiului Timişoara își arată disponibilitatea pentru o colaborare viitoare cu privire la găsirea de noi surse de finanțare. Cu stimă, Primar Municipiul Timişoara NICOLAE ROBU Arhitect Şef, , : Arh. SORIN CIURARIU Traducere: Lavinia Petrut, consilier/ Diana Donawell, Sef Birou Relatii Internationale, Directia Comunicare -: er ERETICI

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE URBANĂ Str. Ştefan cel Mare, ar. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:breciQprimariatm.ro, internel:www.primariatm.ro To: KfW Bankengruppe Attn: L3a4 Postfach 11 11 41 60046 Frankfurt am Main German Financial cooperation with Romania Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara KfW-Reference No.: 2005 65 333 Dear Sir or Madame, Considering the approach initiated by the City Hall of Timisoara with respect at the current situation of the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara" - Municipal Infrastructure Phase II, through the addresses that were sent to KfW on December 30" 2015, we would like to assure you of our willingness to cooperate further on. Briefly the addresses mentioned above were referring to the proposal to continue the program and to the approval for an extension of the time limit for payments from the amount existing in the bank account from the withdrawal application no 4. Both addresses were sent electronically via email to all parties involved in the program (KfW, Consultants team, Ministry of Public Finance) and by Post to KfW (in Ms ROTHACKER attention). On January 19th, 2016 it was requested by email a confirmation that the two letters were received by KfW and also a point of view on their content. As it is mention in the Loan and Financing Agreement at article 3 Disbursement point 3.2 KfW shall have the right to refuse to make disbursements after 31 December 2015, so the Withdrawal no 4 was the last approved and transferred by KW. Since the transfer was made as late as 17 December 2015 the amounts could not be used by the end of 2015 as was requested by Mrs. Rothacker. Therefore we requested prolongation of the period in which we can perform payments from existing amounts in the account for the services performed by both constructor and auditors. All the payment obligations of the Loan and Financing Agreement with KfW (interest and taxes) were done through the Ministry of Finance which sent to the City Hall of Timisoara a notification to pay the amounts needed in their Treasury account. In the same way will be with the transfer of the unused amounts. Through this letter, The City Hall Timisoara would like to know KfW point of view on the current state of the program and the next steps that should be taken regarding the Program. The program experiences had generated a positive feeling among the population and developed competence in the working structure of the City Hall that we want to continue to capitalize. Withal The City Hall of Timisoara reveal its availability for further collaboration on finding new programs and other sources of funding. Best regards, Chief Architect, Arh. SORIN CIURARIU

S. C. «EVAL EXPERT » S.R.L. PITESTI „JUD.ARGES STR.DUMBRAVEI, NR.10 CIF: RO 6748532 TEL/FAX:0248221430 Cont:RO30UGBI0000192001008RON Banca:Garanti Bank International NV Pitesti Nr. 2 02 of PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE,RECEPTIE PARTIALA A SERVICIILOR PRESTATE Încheiat astazi 29.02.2016 între: SC EVAL EXPERT SRL, cu sediul in PITESTI, str. Dumbravei,nr.10, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/2379/20.12.1994, CIF : RO 6748532, reprezentată legal de catre dl.Mihailescu Ciprian, in calitate de Director, denumit in continuare prestator, si PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA cu sediul social în Timisoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, Cod fiscal 14756536, reprezentată prin domnul Nicolae Robu — Primar si Smaranda Haracicu — Director Economic, denumita in continuare beneficiar, am procedat azi, data de mai sus, la predarea, respectiv primirea, receptia Raportului auditorului independent pentru programul „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timisoarei (infrastructura municipala faza ID)”, aferent anului 2015, intocmit conform contractului de servicii incheiat intre parti. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 2 (două) exemplare, din care unul la beneficiar şi unul la prestator. Am primit, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA (semnatura si stampila) ">. 7 TA — :i

sc2016-... 5462 07.03.2018 BIROUL IANACEMENTUL DOCUMENTELOR 07. MA” 2015 To: KfW Bankengruppe ERP E D IAT Attn: L3a4 Postfach 11 1141 60046 Frankfurt am Main German Financial cooperation with Romania Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters in Timisoara KfW-Reference No.: 2005 65 333 Dear Mr Eric Răttger, IL am sending enclosed to the present letter, the following original documents signed by the auditors: -Audit Report for year 2015 in both language English and Romanian, regarding using the Disposition Fund for the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara" - Municipal Infrastructure Phase II; Documents above are sent both electronic and by post with delivery confirmation. Best regards, Chief Architect, ZI FI Arh. Sorin CIURARIU “i ZT E i BRDU, Ec. Eleng=-Daniela TEICU VT R JUDEŢU MUNICIPIUL TIM DIRECTIA UR BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:breciQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

TRADUCERE KFW Fax Nr. telefax: 004021 319 9304/ 0040 256 490635 Dnei Carmen Ghita, Ministerul Finanţelor Dlui Nicolae Robu, Primăria Timișoara Ce: BRCCI Cooperare Finaciară cu România Reabilitatea Cartierelor Istorice ale Timişoarei Nr. ref. 2005 65 333 22 ianuarie 2016 Stimate Doamne, Stimaţi Domni, Dorim să vă notificăm cu privire la încheierea perioadei de plăți pentru împrumutul şi subvenția financiară prin programul mai sus menționat la data de 31.12.2015 cum s-a convenit în proiect şi în acordul de împrumut şi finanțare din 2008. Prin urmare vă informăm că nu vom mai accepta nici o altă solicitare de plată în cadrul acestui program. Toate fondurile rămase în contul fondului la dispoziție la data de 31.12.2015 vor trebui returnate la KfW cât mai curând posibil. Confirmăm primirea celor două scrisori ale Primăriei Timişoara datate la 30 decembrie 2015 cu privire la cererea de prelungire a perioadei de plăți care să fie făcute către Primărie din fondurile la dispoziție rămase până la data de 1 martie 2016 şi cu privire la cererea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului cu încă un an. Vă rugăm să rețineți că pentru ambele probleme ar fi fost necesară o propunere a Ministerului Finanţelor în calitate de partener al contractului. În cererea dumneavoastră de prelungire a programului cu încă un an nu putem identifica o abordare detaliată a modului în care sunt asigurate şi realizate în decurs de un an rezultatele în ceea ce priveşte reabilitarea clădirilor istorice din proprietatea proprietarilor privați. Astfel principalul scop al programului nu poate fi atins. În ceea ce priveşte cererea de prelungire a perioadei pentru plățile către Primărie din sumele rămase în fondul la dispoziție vă atragem atenția cu privire la notificările noastre frecvente din ultimele luni privind nevoia de încheiere timpurie şi rapidă a procedurilor financiare. Este regretabil că termenele necesare pentru procedurile financiare nu au fost luate în considerare în timp util. Prin urmare vă rugăm să ne informați cu privire la suma rămasă în contul fondului la dispoziție la data de 31.12.2015 furnizându-ne copii ale extraselor de cont şi returnându-ne la KfW fondurile rămase cât mai curând posibil, însă cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie 2016. Aşteptăm de asemenea raportul final al programului şi raportul de audit cât mai curând posibil şi cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie 2016. Cu stimă, (semnat) (semnat) Dr. Kirk Mildner Jutta Rothacker Şef de Departament Manager de proiect principal Traducere: Diana Donawell, Şef Birou Relații Internaţionale, Direcţia Comunicare A aL fl

11/03/2816 14:47 8656374314823 KFu FFM Telefax Telefax number: +40-21-319 9304 / +40-256-490 635 . Mrs. Carmen Ghita, Ministry of Finance Mr. Nicalae Robu, Primaria Timisoara cc: BRCCI > Financial Cooperatiân with Romania Rehabilitation of Historic City Quarters În Timisoara Ref. No. 2005 85 333 Dear Ladies and Gentlemen, Wa would like ta notify you on the end of the disbursement period for loan and grant funds under the above mentioned Programms as per 31.12.2015 as agreed în the loan and financing and project agreement of 2008. Therefore we inform you that we will not accept any further requests for disbursements under this programme. All remaining funds on the disposition fund account as per 31.12.2015 shall be returned to KW as soon:a$ possible. We do acknowledge receipt of two letters by the Primaria of Timisoara dated December 30", 2015 regarding a request for an extension of the period for, disbursements ta be made by the Primaria from remaining disposition funds until March 1", 2018 and a request to prolong the project implementation period for ons more year. Please note that regarding both issues a proposal by the Ministry of Finance as the contract partner would have been required. In your request for prolongation of the programme for one year we cannot identify a thorough approach on how to ensure and achieve any results in the rehabilitation of historic buildings în the property of private owners within one year. Thus the main întention of the programme could not be addressed, Regarding the request for prolongation of the period for the Primaria's disbursements from the remaining amounts în the dispositiori fund we draw your attention to our frequent notifications in the past months regarding the need for sarly and timely closure of the financial proceedings. It is unfortunate that the required timeframes for financial proceedings were rot taken into account in due time. Therefore please inform us about the amount of remaining funds on the disposition fund accounts as per 31.12.2015 by providing us with copies of the bank statements and return the remaining funds as soon as possible but latest. by the and of March 2016 to KW. . s. 81/82 KFW Data: 22/01/2016 Business araa KAW Entwicklungsbank Jufta Rathacker Our ref.: Rth Phone: +4$ 89 7431-2344 Fax: +49 89 7431-3496 jutta.rothackerQkfw.de No. of pages: 2 KW Bankengruppe, Palmengertenstrassa 5-9, 60325 Franidurt, Garmany. Phone +49 69 7431-0: Fax +49 63 7431-2944. Www.Kfw.do

82/02 11/83/2918 14:47 86374314823 KFW FFM Ss NIUE RENI KFW We also expect your final programms report and the audit report as soon as possible and latest by the end of March 2016. | Best regar is irk Mildner Head of Division Senior Project Manager

ANEXA No Ga a ve PR 5 fp2.02.20£ Anexa 1a/1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC 2016- Nicolae ROB PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTITII Lista de investitii nr.1 cu amendament mii lei SURSE PROGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET A BUGET ENU! 1 ILU DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT (ale inst. Credit Kfw Grant LOCAL Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 239.541,78 0,00 808,99) 1.092,30 15,44| 237.625,05 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 55.696,44 0,00 0,00) 1.092,30 15,44) 54.588,70 LUCRĂRI NOI - B 84.697,69 0,00 0,00 0,00 0,00| 84.697,69 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 99.147,65 0,00 808,99 0,00 0,00| 98.338,66 TOTAL GENERAL 239.541,78 0,00 808,99| 1.092,30 15,44| 237.625,05 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,85 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.351,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,85 A.Lucrări în continuare 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73.50 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 C. Dotări independente şi alte investiții 3.278,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278,35 b. Dotări independente 2.369,67 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.369,67 Dotari Directia Fiscala 370,56| 0,00 0.00 0.00 000| 370.56 Dotări Primărie 1999.11 0.00 0.00 0.00 000| 1.999,14 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 908,68 Sistem infogeografic de administrare a PMT 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara 140,00 0.00 0,00 0,00 0,00) 140,00 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din | cladirea PMT b-dul CD Loga nr | i 28,68 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 Paget

RAM SURSE PROG KW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI E FE (ale inst. Credit Kfw Grant LOGA Subordon KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 b. Dotări independente 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00| 693,20 Dotări Direcția de Asistenţă Socială Comunitară 693,20 0,00 0,00 0.00 0.00 693,20 68.02.13.02 Cantine de ajutor social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 13.187,47 0,00 0,00) 1.092,30 15,44) 12.079,73 70.02.03 Locuinţe 7.132,42 0,00 0,00| _1.09230| 15,44 6.624,68 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 1.132,42 0,00 0,00) 1.092,30 1544) 6.624,68 A-Lucrări în continuare 1.421,82 0,00 0,00) _1.092,30| 15,4 314,08 B. Lucrări noi 3.950,00 0,00 0,00 0,00 000| 3.950,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 51422.10.2013 2.500,00| 0.00 0.00 0,00 000) 2.500,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in iți at 1 ICI, 145000) 0.00 0,00 000| 0.00| 1.450,00 C. Dotări independente și alte investiții 2.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.360,80 a)Achizitii imobile 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 Aehiziie imolile 1000,00| 0.00 0.00 000| 000| 1.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.360,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,60 Audit energetic Blocuri ANL str Miloia 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 Page 16

WE n NS (e JO IF X n? ROMÂNI JUDEȚUL TIMI n Fo. «d a MUNICIPIUL TIMIŞOAR JA A DIRECTIA URBANIS A AA aĂ "NS | BIROUL sr Ar o Str. Ştefan c Mare,Vnr. 2, tel/fax +40 256 435412 8 n e-mail:brecciQprimariatm.ro, internet: Wwww.primariatm.i sc2016- £1.(3..../ 22042016 b la 1) Earp e ui ZE al ad Privind efectuarea plăţilor pentru lucrările aferente Contractului de Execuţie Lucrări nr.274 din 11.11.2014. 7 Ad ŞI DEZVOLTARE URBAN Domnule Primar, Lucrările aferente proiectului lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii - Obiect 1A se desfăşoară în conformitate cu Contractul de Execuţie Lucrări nr.274 din 11.11.2014, şi au avut ca sursă de finanțare Acordul de Împrumut şi Finanţare între KfW, Ministerul Finanţelor Publice şi Primăria Municipiului Timişoara. Constructorul a fost atenţionat, prin adresa nr.SC2015-7235/18.03.2015, cu privire la faptul că, contractul de finanţare al acestei lucrări expiră la data de 31.12.2015, dată după care efectuarea plăţilor nu va mai fi posibilă din fonduri KW. Până la data de 31.12.2015 au fost plătite constructorului SC KASDUM-GF SRL patru situații de lucrări. Situaţiile de lucrări nr. 5 şi nr. 6 au fost depuse de către SC KASDUM-GF SRL pentru verificare după cum urmează: începând cu data de 11.11.2015 situaţia de lucrări nr. 5 şi începând cu data de 07.12.2015 situaţia de lucrări nr.6, acestea fiind verificate şi returnate, în mai multe rânduri constructorului în vederea corectării. Situaţiile de lucrări returnate în vederea corectării au fost completate de către constructor şi cu alte lucrări care s-au mai executat în intervalul 11.11.2015 - 26.01.2016, iar corectarea acestora nu s-a făcut în conformitate cu observațiile beneficiarului prin consultanții Lot 2 KfW şi prin consilierii din cadrul BRDU. Situațiile de lucrări nr. 5 şi nr. 6, corectate conform solicitării beneficiarului prin consultanţii Lot 2 KfW şi prin consilierii din cadrul BRDU, au fost depuse la Primăria Municipiului Timişoara prin adresa nr.SC2016-008998/12.04.2016, şi pot fi plătite în perioada următoare. Având în vedere că, în momentul de față, fondurile aprobate de finanțatorul german sunt anulate, în conformitate cu adresa din 11.03.2016 prin care acesta a solicitat restituirea fondurilor neutilizate şi închiderea conturilor aferente programului KfW (prin adresa BRDU nr. SC2016-8548/06.04.2016, către Direcţia Economică aceste conturi au fost închise), vă rugăm să dispuneţi care este modalitatea de rezolvare în ceea ce priveşte sursa din care se vor efectua plățile pentru situaţiile de lucrări nr.5 şi nr.6 şi pentru lucrările rămase de executat, având în vedere situația prezentată mai sus. ARHITECT ŞEF Consilier BRDU Arh. Sorin Emilian CIURARIU Ovidiu PURDEA

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITAREȘI DEZVOLTARE URBANĂ Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:brduQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro scaoss-...2.093,/23.00: 20l6 Ministerul Finanţelor Publice Direcţia Generală Relaţii Financiare Internaționale În atenţia Dnei Boni Cucu, Director General Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741, Bucureşti Ref: Acordul de împrumut şi finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) şi România reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice şi Primăria Municipiului Timişoara, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a) Stimată Doamnă, Prin Acordul de împrumut şi finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) şi România reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice şi Primăria Municipiului Timişoara, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), Municipiului Timişoara, i-au fost aprobate şi transferate fonduri, pe măsura derulării lucrărilor de execuţie/ prestării serviciilor pentru lucrări de reabilitare a două licee de tradiție din Timişoara, clădiri monument istoric: Liceul Lenau şi Colegiul Naţional C.D. Loga, precum şi pentru serviciul de auditare a modului de folosire a fondurilor alocate prin program. Prin adresa din 11 Martie 2016 (pe care o anexăm) finanțatorului gata KfW a solicitat returnarea fondurile neutilizate din conturile aferente programului până la sfârşitul lunii Martie 2016 şi confirmarea de închidere a acestor conturi. În baza solicitarii transmise de către KfW, Municipiul Timişoara a restituit sumele neutilizate din conturile de împrumut şi grant ale programului la 31 Martie 2016 şi a închis aceste conturi. Confirmarea acestor operaţiuni a fost transmisă atât KfW cât şi la Ministerul Finanţelor Publice, astfel că Acordul de Împrumut şi Finanţare mai sus menționat, nu mai dispune de fonduri pentru a continua finanţarea lucrărilor contractate. Vă rugăm să ne comunicaţi care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la stadiul în care se află Acordul de Împrumut şi Finanţare dintre KfW Frankfurt pe Main (Kfw) şi România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice şi Primăria Municipiului Timişoara, pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), având în vedere că până la data prezentei nu ne-a parvenit nici un document cu privire la încetarea acestuia.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITAREȘI DEZVOLTARE URBANĂ Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:brduQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Municipiul Timişoara se află în proces de identificare şi alocare de fonduri pentru finanţarea lucrări de reabilitare mai sus menționate, care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate şi neplatite cât şi pentru cele rămase de executat, conform contractelor de executie lucrări/ prestări servicii, în acest sens având nevoie de un document oficial cu privire la încetarea Acordului de Împrumut şi Finanţare. Cu stimă, PRIMAR, Nicolae ROBU“ ARHITECT SEF, Arh. Andreea STĂNILĂ utorizări şi Insp. de specialitate BRDU, _

- MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Direcţia Generală Relații Financiare Internaţionale Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti Tel: 021 319 98 54; Fax: 021 31267 92 Nr. 683057 / 4/ .07.2016 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Domnului Nicolae Robu, primar CC: Domnului Sorin Ciurariu, director urbanism Direcţia Urbanism Biroul Reabilitare şi Dezvoltare Urbană Str. Ştefan Cel Mare nr. 2, Timişoara, jud. Timiş, Tel/Fax: 0256-435 436 Ref. : Acord de împrumut și finanțare dintre România şi KfW și Municipiul Timișoara pentru finanţarea Proiectului pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a l-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 si la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010 Stimate domnule primar, Referitor la adresa dvs. nr. SC 2016-15003/23.06.2016 prin care solicitați un punct de vedere privind încetarea Acordului de împrumut și finanțare mai sus menționat, vă comunicăm următoarele: Se consideră încetat Acordul de împrumut și finanțare doar după ce se vor stinge toate obligațiile financiare către KfW (rate de capital, dobânzi și alte costuri aferente împrumutului). În ceea ce privește încetarea finanțării din împrumut, după cum cunoaşteţi, KfW nu a acceptat ca suma rămasă în cont, trasă și neutilizată, să fie folosită pentru finanțarea în continuare a proiectului după data de 31.12.2015, data limită de tragere, solicitând returnarea acesteia. În plus, chiar în scrisoarea KfW transmisă prin fax în data de 11.03.2016, anexată adresei dumneavoastră, în primul paragraf se confirmă terminarea perioadei de tragere atât pentru împrumut cât și pentru grant la data de 31.12.2015, așa cum este specificat în Acordul de împrumut și finanțare. În consecință, finanțarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate și neplătite, cât și pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timișoara, în calitate de Agenţie de implementare a Programului (conform art. 8.3. a) din Acordul de împrumut și finanțare). Menţionăm că, după ce a fost confirmată primirea sumei rămasă în cont și neutilizată, returnată de Municipiul Timișoara, KfW ar fi trebuit să transmită o scrisoare oficială de amendament prin care să se precizeze suma efectiv acordată cât și noul grafic de rambursare, ceea ce nu s-a întâmplat până la această dată.

Ca urmare, Ministerul Finanțelor Publice a început demersurile pentru clarificarea acestei probleme, fiind remisă deja o scrisoare prin care se solicită transmiterea de către KfW a amendamentului la Acordul de împrumut și finanțare privind suma de rambursat și noul grafic de rambursare. Vă vom aduce la cunoștință de îndată ce vom primi de la KfW amendamentul mai sus menționat. Cu stimă, i Director general

ITU us ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara înregistrat CU numărul : SC2016. SC4I Corespondenta Direc la Direcția Urbanism Am preluat de la Firma: 683057 MINISTERUL, FINANTELOR PUBLICE ; Cu adresa: Bucuresti, Str. Total 2 file Directia Comunicare 016638 din 07.07.2016 ţia Urbanism | Termen de rezolvare: Termen dir Obs. RASPUNS ADRESA SC2016-15003 06.08.2016 ecție; 22.07.2016 Timişoara, la 07.07.2016 G ilier/Referent, adosay Cod FO-2, 4-01 er.2 To

CENTRALIZATOR SITUATII DE LUCRARI NR. 4 LUCRARI EXTERIOARE PENTRU REABILITAREA CLADIRII SI A SPATIILOR ADIACENTE CLADIRII - OBIECT 1A- din cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIOANE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU TIMISOARA" PERIOADA: 12.09.2015-19.10.2015 Obiectideviz Valoare contract (lei, fara TVA) Valoare decontata anterior Valoare decontata in luna Valoare cumulata Rest de decontat ORGANIZARE DE SANTIER 17,943.14 0.00 0.00 0.00 17,943.14 070700 ORGANIZARE DE SANTIER 17,943.14 0.00 17,943.14 AMENAJARE TEREN 1,469.87 0.00 0.00 0.00 1,469.87 070100 DEMOLARI 1,469.87 0.00 1,469.87 CONSTRUCTII 1,891,647.63 238,304.16 164,607.56 402,911.72 1,488,735.91 070200 REABILITARE ACOPERIS - ARHITECTURA 161,676.78 11,711.8 7 16,090.26 27,802.09 133,874.69 070201 REABILITARE FATADE - FATADE PRINCIPALE 752,768.78 122,800.79 629,967.99 070202 REABILITARE FATADE - FATADE INTERIOARE 569,849.30 3 122,800.79 76,048.53 148,517.30 224,565.83 345,283.47 070203 REABILITARE FATADE - CALCANE SI CURTI LUMINA 211,940.90 0.00 211,940.90 070204 PARDOSELI HOL CENTRAL 5,899.42 0.00 5,899.42 070205 FINISAJE-HOL CENTRAL 7,762.86 0.00 7,762.86 070206 AMENAJARE CUTRE INTERIOARA 110,156.26 0.00 110,156.26 070207 FATADE CURTE TEREN SPORT 71,593.33 27,743.01 27,743.01 43,850.32 INSTALATII ELECTRICE 17,326.99 0.00 0.00 0.00 17,326.99 070300 HOL CENTRAL. INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI SI SLABI 5,101.38 0.00 5,101.38 vii, Lamb. ÎN Mo oratii

070301 CURTE INTERIOARA. INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI SI SLABI 4,606.21 0.00 4,606.21 070302 FATADE. INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI SI TARI 7,619.40 0.00 7,619.40 INSTALATII SANITARE. PSI 2,684.58 0.00 0.00 0.00 2,684.58 070400 HOL CENTRAL. INSTALATII SANITARE. INSTALATII APA RECE (AR) SI CALDA (ACM) 2,541.11 0.00 2541.11 070401 CURTE INTERIOARA. INSTALATII SANITARE 143.47 0.00 143.47 INSTALATII DE INCALZIRE SI VENTILATIE 14,447.52 0.00 0.00 0.00 14,447.52 07000 FATADE. INSTALATII DE VENTILATIE 14,447.52 0.00 14,447.52 MONTAJ - INSTALATII SANITARE 75.85 0.00 0.00 0.00 75.85 070600 MONTAJ UTILAJ 75.85 0.00 75.85 PROCURARE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 1,337.47 7 0.00 0.00 0.00 1,337.47 POMPE DRENAJ 1,337.47 0.00 1,337.47 DIVERSE SI NEPREVAZUTE 96,382.62 0.00 0.00 0.00 96,382.62 TOTAL 2,043,315.67 238,304.16 164,607.56 402,911.72 1,640,403.95 TVA 490,395.76 57,193.00 39,505.81 96,698.81 393,696.95 TOTAL GENERAL 2,533,711.43 295,497.16 204,113.37 499,610.53 2,034,100.90 E BENEFICIAR, MUNICIPIUL TIMISOARA DIRIGINTE DĂSANȚIER Aut. Nr, 00016694 | DOMENII/SUBDOMENII: 2.4.1, Categoria A

CONTRACT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Nr. | 36 din Preambul În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, între: Art. 1. Părţile contractante MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal R 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentată prin Nicolae Robu - Primar şi Smaranda Haracicu — director economic în calitate de Achizitor, pe de o parte şi IATAN MIHAI ION - PERSOANA FIZICA cu sediul în loc Timişoara, Aleea F.C. Ripensia nr.2], etll, ap.l4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiş sub nr.F35/155/2006, cod unic de înregistrare 1600115354756, tel: 0741089257, e-mail: mihai 1501 (Qhotmail.com, reprezentată prin latan Mihai Ion, în calitate de Prestator, pe de altă parte. Art. 2. Definiții 2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; b. achizitor şi prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; d. servicii - activități a căror prestare face obiectul contractului; e. amplasamentul lucrării - locul unde prestatorul execută lucrarea; f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; g. Proiect — „Reabilitar ea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educațional a Liceului Nikolaus Lenau Timişoara”- lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii — Obiect 1A, nr. Proiect 1420.08.1. h. zi - zi calendaristică; an-365 de zile. Art. 3. Interpretare 3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 32. - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. CLAUZE OBLIGATORII Art. 4. Obiectul contractului 4.1. — (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asigurarea ASISTENȚEI TEHNICE DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINŢI DE ŞANTIER pentru lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii — Obiect 1A, în conformitate cu documentele contractului prevăzute în art. 7.1., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi cu obligațiile asurnate prin prezentul contract. MUNICIPIUL TIMISOARA l DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE

(2) Serviciile care fac obiectul prezentului contract fac parte din proiectul „Reabilitaren, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educațional a Liceului Nikolaus Lenau Timişoara”- lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii — Obiect 14, nr. Proiect 1420.08.1. Art. 5. Valoarea contractului, plăți 5.1, - Achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor de asistență tehnică prin diriginți de șantier pentru — „Lucrări exterioare pentru reabilitarea clădirii şi a spațiilor adiacente clădirii — Obiect 1 ” în valoare di , fără TVA. 5.2. - În cazul apariției unor lucrări diverse şi neprevăzute, prețul contractului poate creşte în limita cotei de cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform legislației în vigoare. Modalitatea de calcul a valorilor aferente cotei de cheltuieli diverse și neprevăzute se face în conformitate cu HG 28/ 2008 şi în condițiile respectării OQUG nr.34/2006. Art. 6. Durata contractului şi perioada de desfăşurare a serviciilor de asistență tehnică 6.1. — Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părți. 6.2. — Derularea Serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier începe la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de construire. 6.3. — Contractul îşi păstrează valabilitatea 5 ani după finalizarea perioadei de execuție a lucrărilor de construire, adică 5 ani de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 6.4. — Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de recepție finală. Art. 7. Documentele contractului 71. - Documentele contractului sunt : a) Caiet de sarcini SC 2012-19883/20.08.2012 b) Propunerea tehnica si financiară înregistrată sub nr. SC 2012-021589/1 1.09.2012; c) Graficul fizic şi valoric al lucrării; d) Contract de subcontractare incheiat cu NILAS MIRCEA GHEORGHE PFA nr.l/ 10.10.2012; e) Lista subcontractanți cu date de identificare; 72. - Documentele contractului fac parte integrantă din prezentul contract fiind obligatorii pentru părți. Art. 8. Standarde 8.1. — Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de Achizitor în documentele contractului prevăzute in art. 7.1. precum si cel prevăzute de legislația in vigoare. Art. 9. Caracterul confidential al contractului 9.1. - Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public şi nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Art. 10. Obligațiile principale ale prestatorului 10.1, - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile Legii 10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu prevederile Ordinului 1496 din 13.05.2011 privind Procedura de autorizare a diriginților de șantier și cu orice alte prevederi legale în vigoare referitoare la acest domeniu. 10.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prezentate în documentele contractului prevăzute în art. 7.1. 10.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică şi în corelare cu graficul de execuție al lucrării pus la dispoziția prestatorului de către achizitor odată cu ordinul de începere a lucrărilor. 10.4. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror : i) reclamaţii şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, și MUNICIPIUL TIMISOARA 2 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE bv

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor. 10.3. — Prestatorul asigură controlul execuției lucrărilor realizate de Antreprenorul General sau de ceilalți contractanți de specialitate, din care: - verificarea şi avizarea Graficului de Eşalonare a Lucrărilor elaborate de Antreprenorul General înainte de începerea lucrărilor, obținerea aprobării Achizitorului şi urmărirea evoluției lucrărilor şi a valorilor acestora; - acordarea de asistență la predarea amplasamentului lucrărilor şi la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, împreună cu proiectantul; - verificarea obținerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condițiilor impuse de acestea; - existența în șantier a documentelor de proiectare, complete, cu ştampila de verificator de proiecte conform legislaţiei în vigoare; - existența programelor de asigurări a calității lucrării şi a responsabililor atestați de MLPTL cu calitatea în construcții; - răspunde pentru realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentele contractului prevăzute în art. 7.1. şi cu reglementările legislative în vigoare, privind calitatea în construcții; - verifică și avizează situațiile de lucrări (atât lucrările cuprinse în proiect, cât şi cele suplimentare) situațiile de plată şi atașamentele prezentate de constructor spre decontare, astfel încât sistemul de plată să reflecte riguros volumul acestora, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat; 10.6. - Prestatorul va urmări, justifica si obţine acordul achizitorului pentru orice modificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a dimensiunilor, calității sau cantității lucrărilor sau a unei părți a acestora, privind: - mărirea sau micşorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract; - renunțarea la o lucrare sau o parte din lucrare; - modificarea nivelurilor, pozițiilor şi dimensiunilor oricărei părți din lucrare; - executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectelor prevăzute în contract, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat. 10.7, — Prestatorul se obliga sa obțină dispoziții de şantier, întocmite si verificate conform prevederilor legale, şi să le aducă la cunoştinţa beneficiarului pentru modificările apărute în proiect de-a lungul execuției. 10.8. - În cazul în care se constată neîndepliniri, defecţiuni şi rămâneri în urmă față de sarcinile menționate mai sus, prestatorul va atenționa constructorul în scris, va informa Achizitorul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgență a acestor neajunsuri. 10.9. - Urmărirea întocmirii și ținerii la zi pe șantiere, de către Antreprenorul General sau subantreprenori, a următoarelor documente: - jurnalul zilnic la şantier cuprinzând: starea vremii, temperatura aerului, lucrări executate, utilajele și numărul de muncitori existent pe şantier, problemele deosebite apărute în execuție, observații privind calitatea; - proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, proces- verbal de constatare a calității lucrării, pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanții inspectorilor pentru Calitatea în Construcții, după caz; - certificat de conformitate şi de calitate pentru materiale şi echipamente puse în operă. 10.10. - Documentele menționate anterior vor fi avizate de prestator şi vor constitui parte din Cartea Construcţiei. 10.11. - Ţinerea unei evidențe stricte în șantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor și actelor adiționale, a planurilor și documentelor de execuție, a dispozițiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la proiect sau tehnologii aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele și utilajele achiziționate și puse în operă (caracteristici tehnice, mostre, instrucțiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi a altor documente aferente. MUNICIPIUL TIMISOARA 3 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE x

10.12. - Ținerea în șantier a planurilor de bază ale lucrărilor (planul de trasare, planul general coordonator şi secțiuni longitudinale şi transversale) certificate de un topometru calificat. 10.13. - Prestatorul se va îngriji ca la terminarea lucrărilor, planurile de execuție să conțină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările reale executate, în vederea includerii lor în Cartea Construcției. 10.14. - Toate evidențele și înregistrările efectuate de prestator vor fi puse la dispoziția Achizitorului. 10.15. - Prestatorul va aprecia momentul când lucrările pot fi considerate terminate şi va informa Achizitorul pentru convocarea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. Va organiza, va înregistra activitatea comisiei de recepție şi va redacta procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor şi după caz, anexa cu lucrări de completat sau remediat, inclusiv termenele de soluţionare a acestora. 10.16. - Prestatorul va cere constructorilor ca în cel mai scurt timp posibil de la întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, să prezinte pentru verificare situațiile definitive de lucrări, care după analiză vor fi înaintate cu propuneri achizitorului pentru aprobare şi plata finală. 10.17. - Prestatorul va întocmi Cartea Construcţiei pe baza înregistrării proprii şi a documentelor puse la dispoziție de proiectant şi constructor și le va înainta achizitorului. 10.18. - Prezentarea raportului lunar privind activitatea contractanților, problemele apărute în executarea, îndeplinirea obligațiilor contractuale şi compararea rezultatelor obținute cu datele programate prin graficul general de realizare a investiţiei. 10.19. - Funcție de rezultatele obţinute în realizarea investiţiei, prestatorul va transmite lunar Achizitorului, pentru aprobare, raport cu propuneri pentru îmbunătățirea activității. 10.20. - Asigurarea calității lucrărilor cuprinde în mod obligatoriu: - controlul fiecărei faze a execuției lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmițându-se realizarea fazei următoare dacă nu este consemnată în scris calitatea lucrărilor, ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări, conform proiectului; - controlul separat a fiecărei categorii de lucrări care, potrivit proiectului, devine în final un obiect constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activități cu repercusiuni asupra duratei de exploatare a obiectivului; - prestatorul va asigura calitatea materialelor utilizate în procesul de producție, în conformitate cu Caietul de sarcini; 10.21, - Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Art. 11. Obligațiile principale ale Achizitorului 11.1. - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în momentul finalizării lor. 11.2. - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în cel mai scurt termen de la emiterea facturii de către acesta. 1133. - Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 114. - Achizitorul va asigura prestatorului documentația tehnico-economica si orice alta documentație tehnica necesară urmăririi execuției şi va desemna o persoană care să aprobe şi să contrasemneze orice act emis de către prestatorul prezentului contract. Art. 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate prin contract și prin documentele contractului, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota procentuală de 0,5% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la stingerea obligațiilor. 12.2 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune - interese. 123 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca MUNICIPIUL TIMISOARA 4 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE

această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 12.4 - Orice penalități rezultă din prestarea neconformă se vor imputa dirigintelui de şantier. CLAUZE SPECIFICE Art. 13. Garanția de bună execuție a contractului 13.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 300 lei. 13.2. - Cuantumul garanţiei de bună execuție în valoare de 300 lei, reprezintă 2,5% din valoarea contractului constituită conform Art.16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi se constituie prin virament în maxim 5 zile de la semnarea contractului, la casieria Primariei Mun. Timisoara. 13.3 - Garanţia de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuție prin: 13.4. - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce prestatorul a făcut dovada deschiderii contului la dispoziția Achizitorului pentru constituirea garanţiei de bună execuție. 13.5. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 13.6. — Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea serviciilor executate, dacă nu a ridicat până la acea data pretenții asupra ei. 13.7, - Garanţia tehnică este distinctă de garanția de bună execuție a contractului. Art. 14. Modalităţi de plată 14.1. — (1)Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în cel mai scurt timp posibil de la acceptarea la plată a facturii de către acesta, pe faze determinate de execuţie conform Programului de control al calității . Prin cel mai scurt timp posibil se înţelege că plata se va face în maxim 15 de zile de la acceptarea plății de către Achizitor. (2) Prestatorul va putea emite facturi parțiale, întocmite după semnarea situațiilor de lucrări și a ataşamentelor emise de antreprenor, verificate si acceptate de prestator, si confirmate de responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KW (3) Regularizarea plăţilor efectuate către prestator, până la concurența prețului total al contactului se va face de către achizitor după ultima situație de lucrări a antreprenorului, verificată şi acceptată de prestator, si confirmată de responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW. 14.2, — Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. 14.3. — Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului, prin responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuţiei din partea KfW, privind conformitatea serviciilor prestate - cantitativă şi calitativ - cu cerințele contractului. MUNICIPIUL TIMISOARA 5 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE

144.- Serviciile pe care prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în contract fără a avea acceptul achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă. Art. 15. Alte responsabilități ale prestatorului 15.1, - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 15.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu art.10.3. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 15.3. - Sumele plătite de achizitor prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi suportate de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume. Art. 16. Alte responsabilități ale Achizitorului 16.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități şi/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 16.2. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract prin responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara și prin echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KW. 16.3. - Responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KFW are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a efectua recepţia lucrărilor, de a viza facturile emise şi de a restitui garanția de bună execuție. Art. 17. Receptie şi verificări 17.1, — Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor contractului din art. 7.1. 172. — Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop. Art. 18. Începere, finalizare, întârzieri 18.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu Art.6 aliniatul L (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin acte adiționale. 18.4. - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități prestatorului. Art. 19. Amendamente 19.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Art. 20. Cesiunea 20.1 — Prestatorului îi este permis doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract; 20.2 — Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial. Art. 21. Forța majoră 21.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 212 - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. MUNICIPIUL TIMISOARA 6 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 21.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 21.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. Art. 22. Rezilierea contractului 22.1. — Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de asistență tehnică, în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public şi părțile nu pot conveni prin acord comun, prin încheierea unui act adiţional. 22.2. — Contractul poate fi reziliat prin acordul părţilor contractante fără plata de penalități. 22.3. — În cazul prevăzut la art. 22.1. şi 22.2. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. 22.4. — Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecată conform pactului comisoriu de gradul IV şi de a pretinde plata de daune — interese. 22.5. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătoreşti, în următoarele cazuri: una din părți este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declarată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract; prestatorul cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte parți, cu plata de despăgubiri în sarcina prestatorului; în acest caz prestatorul se obligă să plătească achizitorului despăgubiri în valoare egală cu valoarea contractului cu TVA; prestatorul nu și-a executat sau şi-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract, cu plata de despăgubiri în sarcina prestatorul; neîndeplinirea obligațiilor contractuale se constată de către responsabilul/responsabilii tehnic/tehnici desemnat/desemnați din cadrul Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timişoara şi de echipa responsabilă cu controlul calității tehnice a proiectelor si execuției din partea KfW care pot solicita rezilierea contractului după două notificări consecutive transmise prestatorului, prin care i se aduce la cunoştinţă faptul că nu şi-a executat sau şi-a executat în mod necorespunzător oricare din obligațiile care îi revin prin contract. Art. 23. Soluţionarea litigiilor 231. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 23.2. - Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe Achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi dus spre soluționare instanței competente. Art. 24. Limba care guvernează contractul 24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română. Art. 25. Comunicări 25.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. MUNICIPIUL TIMISOARA 7 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE

23.2. - Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. Art. 26. Alte clauze 26.1. — Prezentul contract se completea Codului Civil. Drept pentru care s-a încheiat azi VOIE: prezentul contract de asistență tehnică în trei PRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONI DIRECTIA ECO! V DIRECTOR SMARANDA HARA SERVIGIVL JURIDIC 11 Sl / COS ILAGHI <a PA DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR, AURELIA SERVICIUL CCRCIT CRISTIAN ION d N DIRECTIA PATRIMONIU DIRECTOR MARTIN STAIA BIROUL LICITATII CONTRACTE -— SAD DANIELA BEATRICE CHINDRIS MUNICIPIUL TIMISOARA 8 DIRECTIA DEZVOLTARE DIRECTOR AURELIA JUNIE

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FUR BAULEITUNG Nr. / PRÂAMBEL Die technische Betreuung und die Bauleitung, die durch den vorliegenden Vertrag vereinbart sind, werden im Rahmen des Vorhabens fur die Sanierung der historischen Quartiere aus Timisoara, so wie dieses în dem Loan and Financing Agreement vom 24.03.2010 und den am 25.10.2010 konsolidierten Separate Agreement beschrieben wird, durchgefăhrt. Der vorliegende Vertrag beinhaltet spezifische Klauseln, die aus dem von der KfW finanzierten Sanierungsprojekt der historischen Vierteln aus Timisoara abgeleitet sind, Der vorliegende Dienstleistungsvertrag ist aufgrund der Vorgaben der Dringlichkeitsverordnung Nr. 34/2006 beziiglich der Vergabe ăffentlicher Erwerbsvertrăge, der Konzessionvertrăge fur Arbeiten bzw. fir ffentliche Dienstleistungen, welche mit Anderungen und Ergănzungen durch das Gesetz Nr. 337/2006 genehmigt wurde, abgeschlossen worden. VERTRAGSPARTEIEN NR Die STADT TIMIŞOARA, mit dem Sitz in Timisoara Bd. CD Loga, Nr. 1, UID Nummer 14756536, tel. 0256-408.367, Fax 0256-204.177, vertreten durch den Bărgermeister Nicolae Robu bzw. durch Smaranda Haracicu — Leiter der Finanzabteilung als Auftraggeber und 12 BAŞ CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, mit dem Sitz in Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr: 64 A, eingetragen im Handelsregister Timiş unter der Nummer F35/1587/10.09.2013, UID Nummer 32226430, Bankkonto RO53INGBO000999900969850, erâăffnet bei der ING Bank NV. Amsterdam Sucursala Bucureşti, tel./fax: 0765468308, E-Mail bascornelEyahoo.com, vertreten durch, Cornel Bag, als Auftragnehmer. H, DEFINITIONEN In dem vorliegenden Vertrag werden die nachstehenden Ausdriicke wie folgt ausgelegt: a. Vertrag — stellt den Vertrag mit allen seinen Anlagen dar; b. Auftraggeber und Auftragnehmer — sind die Vertragsparteien, so wie diese in dem vorliegenden Vertrag genannt werden; & Vertragspreis — Der Preis, welcher vom Auftraggeber an dem Auftragnehmer anhand des vorliegenden Vertrages fir die vollstăndige und entsprechende Einhaltung aller seiner Vertragspflichten ausbezahlt wird; d Dienstleistungen - Tătigkeiten, deren Ausfihrung den Gegenstand des vorliegenden Vertrags darstellt; e. Bauarbeiten — Bauarbeiten fur die Sanierung der Immobilie und der anliegenden Flăchen; fi NR — die Immobilie, die als historisches Denkmal gemăB dem Gesetz 7 Vom 18. luli 2001 îber den Denkmalschutz eingestuft ff CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DIRIGENŢIE DE ŞANTIER ur. MI LI ION PREAMBUL Asistenţa tehnică de specialitate şi dirigenţia de şantier convenite prin prezentul Contract se vor efectua în cadrul proiectului de reabilitare a cartierelor istorice Timişoara, aşa cum a fost definit în Acordul de Împrumut şi Finanţare din data de 24.03.2010, precum şi prin Acordul separat consolidat la data de 25.10.2010. Prezentul Contract conţine clauze specifice derivate din proiectul de reabilitare a cartierelor istorice din Timişoara finanţat prin KW. În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, între: NTRACTANTE PĂRȚILE CON 11. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentată prin Nicolae Robu- Primar şi Smaranda Haracicu — director economic în calitate de Achizitor, pe de o parte şi 12 BAŞ CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în loc Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 64 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. F35/1587/10.09.2013, cod unic de înregistrare 32226430, atribut fiscal RO, cont bancar nr. ROS53INGBO000999900969860, deschis la Banca ING Bank NV. Amsterdam Sucursala Bucureşti, tel/fax: 0765468308, e-mail bascornelQEyahoo.com, reprezentată prin Cornel Baş, în calitate de Prestator, pe de altă parte. INIȚII În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. Contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract; e Preţul Contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract; d. Servicii - activităţi a căror prestare face obiectul Contractului; e, Lucrări — Lucrările de reabilitare a Imobilului şi a spaţiilor adiacente Imobilului; f. Imobilul — imobilul clasat ca monumei 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea mon

wurde und unter Position 63 mit dem Kode LMI2010 TM-lI-m-B-06146 in der Liste historischer Denkmăler 2010 — Kreis Timiş, Anhang zur Anordnung des Ministers fir Kultur und Nationavermăgen Nr. 2361 vom 12. Juli 2010 zur Anderung des Anhangs Nr. 1 zur Anordnung des Ministeriums fur Kultur und Kultus Nr. 2314/2004 iber die Genehmigung der Liste historischer Denkmăler, aktualisiert, und der Liste verschwundener historischer Denkmăler, aufgefăhrt ist, an der Anschrift Bd. C.D. Loga, wo der Auftraggeber die Leistungen ausfihrt; g Baustele — Standort, wo der Auftragnehmer die Dienstleistungen ausfihrt; h. Hăhere Gewalt — Ein Ereignis auBerhalb der Kontrolle der beiden Vertragsparteien, welches nicht infolge der Fehler oder der Schuld einer Partei auftritt, welches zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar war und welches die Ausfihrung des Vertrages unmăglich macht. Beispiele solcher Ereignisse; Kriege, Revolutionen, Brandfălle, Uberschwemmungen oder jegliche andere natirliche Katastrophen, Einschrănkungen, welche infolge einer Quarantăne auftreten, Embargo, usw., wobei die vorliegende Aufzăhlung als Beispiel und nicht als abschlieBend gelten soll. Ereignisse, wie vorstehend beschrieben, welche die Ausfihrung zwar nicht unmâglich, jedoch die Erfăllung der Pflichten einer der beiden Parteien zu aufwendig machen, gelten nicht als hăhere Gewalt. i Tag — Kalendertag; Jahr — 365 Tage; LE KW — Kreditanstalt fur Wiederaufbau, eine deutsche Anstalt des ăffentlichen Rechts, Uber die finanzielle Mittel der Bundesrepublik Deutschland fur das Programm bereitgestellt werden; k Projekt — die Gesamtheit der MaBnahmen und Arbeiten fiir die Sanierung der lmmobilie und der anliegenden Flăchen, so wie diese im Technischen Projekt, zum vorliegenden Vertrag, beschrieben sind; ÎL Programm — Das Programm zur Finanzielien Unterstitzung “Rehabilitation Historischer Denkmăler in den historischen Stadtteilen Cetate, losefin, Fabric der Stadt Timişoara”, gemăB dem Beschluss des Stadtrates 61/2008; m. Bauunternehmer — das Unternehmen, welche die Bauarbeiten aufgrund eines Bauvertrags durchfihrt. Anlage Nr. 1 LA AUSLEGUNG 31. Im vorliegenden Vertrag, mit Ausnahme einer gegenteiligen Angabe, umfasst die Singularform der Ausdriicke, zugleich auch die Pluralform und umgekehrt, dort wo dies in dem Kontext sinnvoll ist. 32. Der Ausdruck „Tag“ oder „Tage” oder irgendwelche Verweisung zu diesem Ausdruck bezeichnet die Kalendertage, wenn nicht anderswie vorgesehen ist. RECHTSVERBINDLICHE KLAUSELN N. GEGENSTAND DES VERTRAGES 41. Der Gegenstand des Vertrages ist die Gewâhrleistung der TECHNISCHEN BETREUUNG DURCH DEN BAULEITER fr das Projekt „Wiederherstellung des Dachstuhls — Abschnitt Al, A2, A3 im Rahmen des Projektes Sanierung, Modernisierung, Entwicklung und Ausristung der Ausbildungsinfrastruktur im Kollegium C.D. Loga Timişoara”, zugunsten des Auftraggebpers, gemăB dem Pflichtheft, der technischen regăseşte la poziţia 63, cu codul LV12010 TM-li-m-B-06146, în Lista monumentelor istorice 2010 — Judeţul Timiş, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, situat la adresa Bd. C.D. Loga nr. 37, Timişoara, unde Prestatorul prestează serviciile; g Şantierul — locui unde Prestatorul aduce la îndeplinire Serviciile; h. Forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea Contractului; considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte sunt catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; Î. Zi —zi calendaristică; an — 365 de zile; dn KfW - Instituţia de Credit pentru Reconstrucţie, instituţie germană de drept public prin care se pun la dispoziţie mijloacele financiare ale Republicii Federale Germania pentru Program; ki Proiect — totalitatea măsurilor şi iucrărilor de reabilitare cu privire la Imobil şi la spaţiile adiacente lmobilului, aşa cum acestea sunt descrise în Proiectul Tehnic, anexa nr. 1 la prezentul Contract; Program — Programul “Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice Cetate, losefin, Fabric ale Timişoarei”, conform Hotărârii Consiliului Local 61/2008; de Sprijin Financiar m. Executantul Lucrărilor — operatorul economic care execută Lucrările în baza unui contract de execuţie a lucrărilor NL INTERPRETARE 31. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 32 Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. CLAUZE OBLIGATORII IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 41. Obiectul Contractului îl constituie asigurarea ASISTENŢEI TEHNICE DE SPECIALITATE PRIN DIRIGINTELE DE ŞANTIER pentru Proiectul “Refacere învelitoare şarpantă — Corp Al, proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltâ infrastructurii educaţionale a Colegiului National. favoarea Achizitorului, în conformitate” cu țaieti

Beriicksichtigung Vertragsunterlagen und unter geltender Gesetzgebung. V. VERTRAGSWERT UND ZAHLUNGEN 5.1. Der Auftrapgeber zahit dem Auftragnehmer den Wert der Dienstleistungen, die unter Art. 4.1 beschrieben sind, in Hăhe von 17.047,00 Lei ohne Mwst, sofern diese entsprechend, vollstăndig und fristgerecht erbracht werden. 5Z darf wăhrend der ganzen Vertragslaufzeit nicht geândert werden. Der Vertragspreis ist verbindlich, wird in Lei ausgedriickt und 53 Die Zahiung des Vertragspreises erfolgt aufgrund der Rechnungen des Auftragnehmers, die zuvor von dem Auftraggeber freigegeben wurden. 61 Der Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung durch die beiden Parteien in Kraft. Die Erbringung der Dienstleistungen erfolgt wăhrend der gesamten Dauer der Ausfiihrung der Bauarbeiten, beginnend mit dem Datum der Anordnung zum Beginn der Dienstleistungen. 62. Der Vertrag behălt seine Giltigkeit 10 Jahre ab dem Ablauf der Ausfiihrungsfrist fir die Projektleistungen, d.h. 10 Jahre ab dem Datum der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls bei der Beendung der Arbeiten. 53. Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung des endgiltigen Abnahmeprotokolls beendigt. VI, VERTRAGSUNTERLAGEN Zi Die Vertragsunterlagen stelien Anlagen hierzu dar und sind ein integrierter Vertragsbestandteil, der fir die Parteien verbindlich ist. Diese sind wie folgt: a. Anhang 1 — Das technische Projekt, Ausfuhrungsdetails (Detailplanung) und deren Anlagen, inklusive Pflichtheft; b. Anhang 2 — Finanzielles Angebot eingegangen unter Nr. SC2014-7598/25.03.2014 e Anhang 3 — Das Leistungs- bzw. Wertediagramm; d. Anhang 4 — Technisches Angebot und Ausfihrungsdiagramm e. Anhang 5 -— Pflichtheft mit der Nummer SC2014- 6261/11.03.2014; f. Anhang 6 — Baugenehmigung Nr. 1062/ 17.07.2014; g Anhang 7 -— Zulassungen, die der Ausstelung der Baugenehmigung unter Buchst. f zugrunde lagen h. Anhang 8 — Versicherung VIII, STANDARDS Die aufgrund des Vertrags ausgefihrten Dienstleistungen sollen die gesetzlichen, sowie die vom Auftraggeber durch die unter Art. 71 vorgesehenen Vertragsunterlagen festgelegten Standards, einhalten. documentaţia tehnică a Lucrărilor şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. 51. definite la art. 4.1, în valoare de Achizitorul va plăti Prestatorului contravaloarea Serviciilor fără TVA, în situaţia şi în măsura prestării corespunzătoare, integrale şi la timp a acestora. 5.2. ajustat pe toată durata de derulare a Contractului, Preţul Contractului este ferm, exprimat în lei şi nu poate fi 55 Plata Preţului Contractului va avea loc în baza facturilor emise de Prestator, confirmate anterior de către Achizitor. Vi DURATA CONTRACTULUI sI. Prestarea Serviciilor se va face pe toată durata de execuţie a Lucrărilor, Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi începând de la data ordinului de începere a prestării Serviciilor 6.2. Contractul îşi păstrează valabilitatea 10 ani după finalizarea perioadei de execuţie a Lucrărilor aferente Proiectului, adică 20 ani de la data semnării Procesului Verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor 63. recepţie finală. Contractul este finalizat la semnarea Procesului Verbal de CTULUI VI, TA Documentele Contractului constituie anexe ale acestuia și reprezintă o parte integrantă a Contractului, fiind obligatorii pentru Părţi. Acestea sunt după cum urmează: a. Anexa nr. 1 — Proiectul tehnic, Detalii de Execuţie si anexele la acestea, inclusiv caiete de sarcini; b. Anexa nr. 2 — Propunerea financiară înregistrată sub nr. SC2014-7598/25.03.2014 e Anexa nr.3 — Graficul fizic şi valoric al Lucrărilor; d. Anexa nr. 4 — Propunerea tehnică şi Graficul de prestare; e, Anexa nr. 5 — Caietul de sarcini cu nr. SC2014- 6261/11.03.2014; f. Anexa nr. 6 — Autorizaţia de construire nr. 1062/ 17.07.2014; g Anexa nr. 7 — Avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei de construire menţionate la litera f, h. Anexa nr. 8 — Asigurare VII, STANDARDE Serviciiie prestate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de Achizitor în documentele Contractului prevă ute în art. 7.1 precum şi cele prevăzute de legislaţia în vigoar *

ICHKEIT DES VERTRAGES XX. CARACTERUL CONFIDENȚIAL AL CON Der vorliegende Vertrag gilt als ăffentliche Urkunde, Der Zugang der Personen zu den Vertragsinformationen erfolgt unter Bericksichtigung der Bedingungen und Vorgehensweisen, welche durch die gesetzlichen Normen iiber den freien Zugang zu Sffentlichen Informationen festgelegt werden und darf nur dann eingeschrânkt werden, wenn diese Informationen einen vertraulichen Charakter aufweisen, oder wenn diese durch ein gesetzliches Urheberrecht geschitzt sind. x HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS 191. Da die Dienstleistungen im Rahmen des Programms und in Verbindung mit den MaBnahmen und Arbeiten, die în dem Projekt erfasst sind, erbracht werden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, sămtliche Programmbedingungen zu bericksichtigen. 10.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Dienstleistungen lt. dem Ausfiihrungsdiagramm aus dem technischen Angebot sowie lt. dem die Bauarbeiten, welche ihm durch den Auftraggeber zur Verfigung gestellt worden sind, auszufăhren. Ausfihrungsplan făr 103. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber vor sămtlichen gerichtlichen und auBergerichtlichen Klagen, Ansprichen, Bean- standungen oder Einsprichen, die infolge der Missachtung durch den Auf- tragnehmer von gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen in direkter oder indirekter Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen, formu- liert werden, freizustellen, insbesondere doch nicht beschrânkt auf diejeni- gen, die sich auf die Missachtung geistiger Figentumsrechte (Erfindungen, Bezeichnungen, Marken) in Verbindung mit den Ausriistungen, Materialien, Anlagen oder Maschinen, die făr oder in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, die Missachtung oder Verletzung der Rechte der Nutzer der immobilie, usw. beziehen, wobei diese Freistel- lungspflicht eine Ergebnispflicht darstelit. Hierfur wird der Auftraggeber den Auftragnehmer urngehend solche Klagen, Anspriche, Beanstandungen oder Einspriche, die ausschiieBlich gegen den Auftraggeber gerichtet sind, und iber die der Auftragnehmer keinerlei Kenntnis hatte und haben konnte, informieren, um diesem zu ermăglichen, im Rahmen der gesetzlichen Best- immungen einzugreifen und sâmtliche rechtlichen und/oder geschăftlichen Mitteln, oder Mittel anderer Natur einzusetzen, um solchen Klagen, Anspri- chen, Beanstandungen oder Einspruchen entgegenzuwirken. Sofern der Auftragnehmer diese Pflicht missachtet haftet er fur sămtliche Schăden, die dem Auftraggeber hierdurch verursacht werden, einschlieBlich doch nicht beschrănkt auf: Schadensersatz zu Lasten des Auftraggebers, GeldbuRen oder sonstige Geldstrafen, Gebihren, Steuern, Verzugszinsen, sonstige Aufwendungen jeglicher Natur, usw. 10.4. Der Auftragnehmer gewăhrleistet die Kontrolle der Ausfihrung der Bauarbeiten, die von dem Bauunternehmer, bzw. von den anderen Fachbeauftragten geleistet werden, einschlieBlich: 1041, Prăfung und Genehmigung des Ausfăhrungsplans fir die Bauarbeiten, bzw. des iiberarbeiteten Ausfiihrungsplans, falls anwendbar, welche von dem Bauunternehmer erstellt werden, innerhalb von 2 (2wei) Tagen ab dem Datum, zu dem sie zu seiner Verfigung gestellt wurden, Einholung der Zustimmung de Auftraggebers und Verfolgung des Ablaufs der Baugfbeiten sowie deren Wert; a Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenilor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. X. OBLUIGAŢIILE PRIN UI 101. Având în vedere că Serviciile în cadrul Programului şi în legătură cu măsurile şi Lucrările incluse în Proiect, Prestatorul se obligă să respecte toate condiţiile Programului, se prestează 102 graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică şi în corelare cu graficul de execuţie a Lucrărilor, pus la dispoziţia Prestatorului de către Prestatorul se obligă să presteze Serviciile în conformitate cu Achizitor. 103. acţiuni judiciare sau extrajudiciare, pretenţii, reclamaţii sau plângeri rezultate ca urmare a încălcării de către Prestator a obligaţiilor sale contractuale sau legale în legătură directă sau indirectă cu prestarea Serviciilor, în special dar nelimitat la cele privitoare la încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, denumiri, mărci înregistrate), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea Serviciilor, încălcarea sau nerespectarea drepturilor utilizatorilor Imobilului, etc., această obligaţie fiind una de rezultat. În acest scop, Achizitorul va informa neîntârziat Prestatorul cu privire la acele acţiuni, pretenții, Prestatorul se obligă să apere Achizitorul împotriva oricăror reclamaţii sau plângeri formulate exclusiv împotriva Achizitorului şi de care Prestatorul nu avea şi nu putea să aibă cunoştinţă, pentru a-i permite acestuia ca în limitele prevederilor legale să intervină utilizând toate mijloacele juridice şi/sau comerciale sau de altă natură care îi stau la dispoziţie în vederea contracarării unor asemenea acţiuni, pretenții, reclamaţii sau plângeri. În măsura în care Prestatorul nu Îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută în prezentul articol, acesta va suporta orice prejudicii astfel cauzate Achizitorului, inclusiv dar nelimitat la: despăgubiri stabilite în sarcina Achizitorului, amenzi sau alte sancţiuni pecuniare, taxe, impozite, penalităţi, alte cheltuieli de orice natură, etc. 10.4, către Executantul Lucrărilor sau de ceilalţi contractanţi de specialitate, Prestatorul asigură controlul execuţiei Lucrărilor realizate de inclusiv: 1041. verificarea şi avizarea graficului de execuţie a Lucrărilor, respectiv a graficului revizuit de execuţie a Lucrărilor, dacă este cazul, elaborate de către Executantul Lucrărilor, în termen de 2 (două) zile de la data la care i-au fost puse Ja disi 3 obţinerea aprobării Achizitorului şi urmări Lucrărilor şi a valorilor acestora; | Ă x n

104.2. Fachliche Unterstitrung zusammen mit dem Planer bei der Ubergabe der Baustelle und bei der Erteilung der Anordnung zum Baubeginn; 10.43. Prifung der Einholung der notwendigen Genehmigungen und Verfolgung der Einhaltung der hierdurch auferlegten Bedingungen; 10.44. Sicherstellung des Vorhandenseins auf der Baustelle der vollstândigen und durch den Projektprifer abgesternpelten Planungsunterlagen gemăB der geltenden Gesetzgebung; 10.45. Prufung des Vorhandenseins der Programme fir die Qualitătssicherung sowie der Qualitătszustândigen făr Bauarbeiten, welche von dem Ministerium fir offentliche Arbeiten, Transport und Bauwesen zugelassen sind; 10.4.6. Haftung făr die Ausfăhrung von hochqualitativen und professionellen Bauarbeiten in voller Ubereinstimmung mit den unter Art. 7.1 vorgesehenen Vertragsunterlagen, wie auch mit den giltigen gesetzlichen Normen beziglich der Qualităt der Bauarbeiten; 10.47 Ist verpflichtet, sămtliche Bestimmungen der Gesetzgebung im Bereich Denkmalschutz zu beriicksichtigen; 10.48. Prifung und Genehmigung der Bauberichte (sowohl fir die Bauarbeiten, welche im Projekt vorgesehen sind, als auch fir die zusătzlichen Bauarbeiten), der Zahlungsibersichten, welche von dem Bauunternehmer zur Zahlung eingereicht werden, so dass das Zahlungssystem deren Umfang grund- lich und unter Bertcksichtigung der Vorgaben des geneh- migten Kostenvoranschlag, wiedergibt. Die Genehmigung soll in maximal 10 (zehn) Tagen ab dem Datum, zu dem diese Dokumente verfiugbar gemacht wurden, erfolgen, wobei der Auftragnehmer anderenfalls fir jegliche Schăden, die durch eine Verspătung verursacht werden, haftet, einschlieBlich durch die Verzăgerung der Zahlungen an den Bauunternehmer 03 Der Auftragnehmer verfolgt, begrundet und holt die Zustimmung der Auftraggebers, fiir sămtliche Ânderungen ein, unter Einhaltung der geltenden Gesetzvorschriften, der AusmaBe, Qualităten oder Mengen der Bauarbeiten oder Teile hiervon, bezăglich 1051. der Erhăhung oder Verringerung der Menge jeglicher Bauarbeiten und MaBnahmen des Projektes; 10.5.2. dem Verzicht auf eine Bauarbeit oder auf einen Teil hiervon; 1053 Anderungen der Hâhe, der Position oder der AusmaRe eines jeden Teils der Bauarbeiten; 1054. Ausfăhrung zusătzlicher Arbeiten jeglicher Art, welche făr die Fertigstellung der im Projekt erfassten Bauarbeiten und MaBnahmen notwendig sind, unter BerUcksichtigung der Vorgaben des genehmigten Kostenvoranschlags. 104.2 10.4.3. 10.44. 1045. 10.4.6. 10.47. 10.4.8. 10.5. acordarea de asistenţă la predarea Şantierului şi la emiterea ordinului de începere a Lucrărilor, împreună cu proiectantul; verificarea obţinerii avizelor necesare şi urmărirea respectării condiţiilor impuse de acestea; asigurarea existenţei pe Şantier a documentelor de proiectare, complete, cu ştampila de verificator de proiecte conform legislaţiei în vigoare; urmăreşte existenţa programelor de asigurare a calităţii Lucrărilor şi a responsabililor atestaţi de MLPTL cu calitatea în construcţii; răspunde pentru realizarea unor lucrări de foarte bună calitate în conformitate cu documentele Contractului prevăzute în art. 71. şi cu reglementările legislative în vigoare, privind calitatea în construcţii; are obligaţia de a respecta toate prevederile legale în materie de intervenţii asupra monumentelor istorice; verifică şi avizează situaţiile de lucrări (atât lucrările cuprinse în Proiect, cât şi cele suplimentare), situaţiile de plată şi ataşamentele prezentate de Executantul Lucrărilor spre decontare, astfel încât sistemul de plată să reflecte riguros volumul acestora, cu respectarea încadrării în devizul general aprobat. Avizarea va avea loc în termen maxim de 10 (zece) zile de la data la care i-au fost puse la dispoziţie aceste documente, în caz contrar Prestatorul urmând a răspunde pentru orice prejudicii cauzate prin întârziere, inclusiv prin întîrzierea plăţilor către Executantul Lucrărilor. Prestatorul va urmări, justifica orice modificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a dimensiunilor, calităţii sau cantităţii Lucrărilor sau a unei părţi a acestora, privind: 10.5.1. 105.2. 10.53. 10.54. mărirea sau micşorarea cantităţii oricărei Lucrări sau măsuri incluse în Proiect; renunţarea la anumite Lucrări sau la părţi ale acestora; modificarea nivelurilor, poziţiilor şi dimensiunilor oricărei părţi din Lucrări; executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea Lucrărilor şi măsurilor ini respectarea încadrării în devizul a iect, cu

10.6. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die im Projekt wăhrend der Ausfihrung vorkommenden Anderungen, Bauanweisungen einzuholen, welche gemă den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und gepruft sind, und diese dern Auftraggeber zur Kenntnis zu bringen 107. Sollte der Auftragnehmer Mângel bzw. Nichteinhaltungen oder Verzăgerungen in der Pflichterfullung durch den Bauunternehmer wăhrend der Ausfihrung seiner Kontrollpflichten gemăB Art. 10.4 und 10.5 feststellen, so wird er den Bauunternehmer schriftlich dariiber aufmerksam machen, den Auftraggeber dariber informieren und MaBnahmen fir die dringende Beseitigung der festgestellten Măngel vorschlagen. 108 Der Auftragnehmer verfolgt die Aufstellung und stândige Aktualisierung durch oder dessen Nachunternehmer der nachstehenden Dokumenten auf der Baustelle: den Bauunternehmer 1081. Tăgliches Baustellentagebuch, welches folgende Informationen beinhalten muss: Wetterzustand, Lufttemperatur, ausgefiihrte Arbeiten, Anlagen und Anzahl der auf der Baustelle anwesenden Arbeiter, besondere Probleme, die wăhrend der Ausfiihrung vorgekommen sind, Bemerkungen beziglich der Qualităt der Bauarbeiten. 108.2. Restaurationstagebuch; Protokoll zur Ubernahme der Baustelle, Protokoll fir die verdeckten Arbeiten, Protokoll zur Feststellung der Qualităt der Bauarbeiten sowohl im Verlauf der Bauarbeiten, als auch bei den wesentlichen Etappen zusammen mit den Vertretern der Inspektoren fir die Qualităt des Bauwesens, je nachdem; 10.83. 10.84. Konformităts- und Qualitătsbescheinigung fir die eingesetzten Materialien und Anlagen. 109. Die o.g. Dokumente werden vom Auftragnehmer: genehmipt und stellen einen Teil des Baubuches dar. 10.10. Baustelle bezăglich der Zustimmungen und Genehmigungen, der Vertrăge und Zusatzvereinbarungen, der der Anderungen der fachtechnischen Losungen, der Abweichungen vom Projekt oder von den genehmigten Technologien, der Informationen bezilglich angeschaffter und eingesetzter Materialien, Betriebsmittel und Anlagen (technische Merkmale, Muster, Montage- und Funktionsanweisungen), wie auch anderer dazugehărigen Dokumenten. Der Auftragnehmer sichert eine strenge Evidenz auf der Bauanweisungen, 10.11. Der Auftragnehmer stelit sicher, dass die Hauptplăne der Bauarbeiten (MaBbezeichnungsplăne, allgemeiner Koordinierungsplan, Lăngs- uns Querschnitt), entsprechend von einem Topographen zertifiziert, sich auf der Baustelle befinden, 10.12. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei der Beendung der Ausfiihrung, die Ausfihrungsplăne alle vorgenommenen Anderungen beinhalten, und mit den tatsăchlich ausgefihrten Bauarbeiten Ubereinstimmen, sodass diese im Baubuch eingetragen werden kânnen. 10.13. Ale Ubersichten und Eintragungen, welche vom Auftragnehmer aufegttelit worden sind, werden dem Auftraggeber zur d 10.8, verificate conform prevederilor legale, şi să le aducă la cunoştinţa Achizitorului pentru modificările apărute în Proiect de-a lungul execuţiei Prestatorul se obligă să obţină dispoziţii de Şantier, întocmite si 10.7 întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor de către Executantul Lucrărilor în În cazul în care Prestatorul constată neîndepliniri, defecţiuni și cursul aducerii la îndeplinire a obligaţiilor sale de control reglementate la art. 10.4 şi 10.5, Prestatorul va atenţiona Executantul Lucrărilor în scris, va informa Achizitorul şi va propune măsuri pentru remedierea de urgenţă a acestor neajunsuri. 10.8. Executantul Lucrărilor sau subcontractanţi, a următoarelor documente: Urmărirea întocmirii şi ţinerii la zi pe Şantier, de către 10.81, jurnalul zilnic de Şantier cuprinzând: starea vremii, ternperatura aerului, lucrări executate, utilajele şi numărul de muncitori existent pe Şantier, problemele deosebite apărute în execuţie, observaţii privind calitatea Lucrărilor; 10.82. jurnalul de restaurare; 1083. proces-verbal de preluare a amplasamentului, proces-verbal de lucrări ascunse, Lucrărilor, pe parcurs şi la fazele determinante împreună cu reprezentanţii inspectorilor pentru Calitatea în Construcţii, după caz; proces-verbal de constatare a calităţii 1084. certificat de conformitate şi de calitate pentru materiale şi echipamente puse în operă. 10.8. Documentele menţionate anterior vor fi avizate de Prestator şi vor constitui parte dir Cartea Construcţiei, 10.10. Şantier, a avizelor şi autorizaţiilor, a contractelor şi actelor adiţionale, a planurilor şi documentelor de execuţie, a dispoziţiilor de şantier, a modificărilor de soluţii, a derogărilor de la proiect sau tehnologii Prestatorul este responsabil de ţinerea unei evidențe stricte în aprobate, a datelor privind materialele, echipamentele şi utilajele achiziţionate şi puse în operă [caracteristici tehnice, nostre, instrucţiuni de montaj, punere în funcţiune şi exploatare) şi a altor documente aferente. 10.11, Lucrărilor (planul de trasare, planul general coordonator şi secţiuni longitudinale şi transversale) certificate de un topometru calificat. Prestatorul asigură ţinerea în şantier a planurilor de bază ale 10.12. Prestatorul se va îngriji ca la terminarea Lucrărilor, planurile de execuţie să conţină toate modificările apărute, să corespundă cu lucrările reale executate, în vederea includerii lor în Cartea Construcţiei. 1013. Toate evidenţele şi înregistrările efecti puse la dispoziţia Achizitorului.

Verfiigung gestelit. 10.14. Infolge der Priifung der Mitteilung Uber die Fertigstellung der Arbeiten, die von dem Bauunternehmer bekanntgegeben wird, soll der Auftragnehmer den Auftraggeber dariiber in Kenntnis setzen, damit die Abnanmekommission bei der Beendigung der Bauarbeiten einberufen werden kann. Ebenso wird der Auftragnehmer die Aktivităt der Abnahme- kommission organisieren und registrieren und den Abnahmeprotokoll bei der Beendigung der Bauarbeiten bzw. die Anlage mit Nacharbeiten oder zu beseitigende Măngel, unter Angabe der Fristen hierzu, aufstellen. 10.15 Der Auftragnehmer beantragt dem Bauunternehmer, dass dieser, baldmăglichst nach der Aufstellung des Abnahmeprotokolls bei der Beendung der Bauarbeiten die endgiltigen Ubersichten der Bauausfăhrung zur Prifung zur Verfigung stellt. Diese Ubersichten werden nach der Analyse dem Auftraggeber zur Zustimmung und endgiltigen Zahlung vorgeschiagen. 10.16 Der Auftragnehmer wird das Baubuch anhand eigener Notizen und anhand den von dem Planer und dem Bauunternehmer zur Verfigung gestellten Unterlagen aufstellen und diese dem Auftfaggeber ibergeben. 10.17. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen monatlichen Bericht bezăglich der Tătigkeit des Bauunternehmers und etwaiger Nachunternehmer aufzustellen und vorzustellen und die erzielten Ergebnisse mit den in dem allgemeinen Ausfăhrungsplan festgelegten Daten zu vergleichen. 10.18. Abhăngig von den erzielten Ergebnissen in der Ausfihrung des Projektes wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber vierteljăhrlich einen Bericht mit Vorschlăgen zur Verbesserung der Aktivităt 10:19. Die Qualitătssicherung der Bauarbeiten beinhaltet verbindlich folgende Themen: 10.19.1. Kontrolle jeder Ausfuhrungsphase der Bauarbeiten mit deren chronologischer Erfassung. Der Ubergang zur năchsten Phase ist nicht măglich, falls die Qualităt der Bauarbeiten, die durch neue Bauarbeiten laut Projekt verdeckt werden, nicht schriftlich vom Auftraggeber durch den Auftragnehmer akzeptiert worden ist. 10.19.2. Separate Kontrolle jeder Kategorie von Bauarbeiten, welche lt, dem Projekt schlussendlich ein unabhângiges Element der endgiltigen Investition oder eine Aktivităt, welche die Nutzungsdauer der Immobilie beeinflusst, darstellen wird, 10.13.3. Der Auftragnehmer wird die Qualităt der im Produktionsverfahren verwendeten Materialien laut dem Pflichtheft prifen. 10.20. Der Auftragnehmer haftet făr die berufliche Qualifikation der wăhrend der Vertragsdauer eingesetzten eigenen Mitarbeiter und die seiner Nachunternehmer. 10.21. Aufgaben in Ubereinsti Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Ausfăhrung seiner mung mit den Vorschriften des Gesetzes Nr, 10 10.14. de către Executant, Prestatorul va informa Achizitorul pentru convocarea Comisiei de recepţie la terminarea Lucrărilor. Va organiza, va înregistra În urma verificării anunţului privind terminarea lucrărilor făcut activitatea comisiei de recepţie şi va redacta procesul-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor şi după caz, anexa cu lucrări de completat sau remediat, inclusiv termenele de soluţionare a acestora. 1015. Prestatorul va cere Executantului Lucrărilor ca, în cel mai scurt timp posibil de la întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor, să prezinte pentru verificare situaţiile definitive de Lucrări, care, după analiză, vor fi înaintate cu propuneri Achizitorului pentru aprobare şi plata finală. 10.16. Prestatorul va întocmi Cartea baza înregistrărilor proprii şi a documentelor puse la dispoziţie de Proiectant şi de Executantul Lucrărilor şi le va înainta Achizitorului. Construcţiei pe 10.17. Prestatorul va întocmi şi prezenta raportul trimestrial privind activitatea Executantului Lucrărilor şi a eventualilor subantreprenori, problemele apărute în executarea, îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi compararea rezultatelor obţinute cu datele programate prin graficul general de execuţie a Lucrărilor. 10.18. Prestatorul va transmite trimestrial Achizitorului, pentru aprobare, raportul cu propuneri pentru îmbunătăţirea activității. În funcţie de rezultatele obţinute în realizarea Proiectului, 10.19. Asigurarea calităţii Lucrărilor cuprinde în mod obligatoriu: 10.191. controlul fiecărei faze a execuţiei Lucrărilor, cu înregistrarea ei cronologică, neadmiţându-se realizarea fazei următoare dacă nu este acceptată în scris calitatea Lucrărilor ce urmează a fi acoperite cu alte lucrări de către Achizitor prin Prestator, conform Proiectului; 10.19.2. controlul separat al fiecărei categorii de Lucrări care, potrivit Proiectului, devine în final un obiect constituent al investiţiei finale sau al unei acţiuni sau activităţi cu repercusiuni asupra duratei de exploatare a imobilului; 10.19.3. Prestatorul va verifica calitatea materialelor utilizate în procesul de producţie, în conformitate cu Caietul de sarcini; 10.20. Prestatorul este pe deplin responsabil de calificarea personalului propriu şi a celui al subcontractanţilor, folosit pe toată durata Contractului. cu , con DA 10.21. Prestatorul se obligă să presteze servicii prevederile Legii nr. 10 din 18.01.1995 privind catită

vom 18.01.1995 beziglich der Qualităt der Bauarbeiten, der Verordnung des Ministers fur Regionale Entwicklung und Tourismus Nr. 1496 vom 13.05.2011 beziglich dem Zulassungsverfahren fir Bauleiter, des Gesetzes Nr. 422 vom 18.07.2001 uber den Denkmalschutz, der Anordnung des Ministers făr Kultur und Kultus Nr. 2495 vom 26.08.2010 Uber die Reorganisation der Zulassungstătigkeit fir Fachpersonen, Experten und technische Prufer im Bereich des Denkmalschutzes und zur Genehmigung der Umsetzungsnormen fir ihre Einstufung, wie auch mit sămtlichen anwendbaren Gesetzvorschriften. 10.22. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber, BRCCI, den internationalen Consultants und der KfW alle Teil- und Endbauberichte sowie alle Antrăge auf Absage- oder Zusatzbestellungen seitens des Bauunternehmers bzw. sămtliche andere Beschlisse beziglich der Unterbrechung der Bauarbeiten usw., unaufgefordert unverziglich mitteilen, bzw. Ubergeben. Der Auftragnehmer hălt mit den KfW- Vertretern auf deren Anforderung Ricksprache und beteiligt sich bei gemeinsamen Baustellenbesuchen 10.23 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor dem Beginn der Leistungserbringung eine Versicherung fir sămtliche Risiken beziglich seiner beruflichen Haftung, sowie fir die Schăden, welche dem Auftraggeber oder Dritten verursacht werden kânnen, mit einem Mindestschwellwert von 17.047,00 Lei abzuschlieRen, wobei diese fir die gesamte Vertragsdauer gultig bleiben soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Versicherungspolice(n), auch die Zahlungsbestătigungen fir die Versicherungsbeitrăge, dem Auftraggeber vor Beginn der Leistungserbringung, wie auch jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Als Zahlungsempfănger von Versicherungsleistungen ist auch der Auftraggeber anzugeben. wie XI HAUPTPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS Bah Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Dienstleistungen nach deren Beendigung und auf ausdricklicher Anforderung des Auftragnehmers abzunehmen Măngel schriftlich gegenăber dem Auftragnehmer geltend zu machen. und eventuelle 112. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Vertragspreis an dem Auftragnehmer unter Bericksichtigung der hierfir vertragsgemăB vorgesehenen Fristen, bei măngelfreier Vertragserfillung zu bezahlen. 113. Der Auftraggeber stellt die fir die Vergătung der Dienstleistungen erforderlichen Finanzmittel zur Verfigung, aus Mitteln die dem Darlehen seitens der KfW entstammen, gemăB dem Loan and Financing Agreement und aufgrund der Vereinbarung Nr. 2 vom 11.12.2013, bis zu 250.000 Euro, und die Stadt Timişoara, als Ausfăhrungsbehărde im Rahmen des Programms, wird separate Mitteln aus dem Stadtbudget sicherstellen, um ggf. die Preisdifferenz, die Mehrwertsteuer und sonstige Steuern und Gebihren beziglich dem eigenen Anteil an Sanierungskosten fir Gebăude zu decken, wie unter Art. 1.3 des Loan and Financing Agreements geregelt. alle zur 114. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer notwendigen technischen und wirtschaftlichen Unterlagen Verfiigung, welche fiy die Verfolgung der Ausfihrung der Bauarbeiten notwendig sind. prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr 1496 din 13.05.2011 privind Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, cu prevederile Legii nr. 422 din 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu prevederile Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2495 din 26.08.2010 privind reorganizarea activităţii de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul pentru aprobarea normelor protejării monumentelor metodologice privind atestarea acestora şi cu orice alte prevederi legale istorice şi în vigoare aplicabile în materie 10.22. necesară o solicitare în acest sens — Achizitorului, BRCCI, consultanţilor internaţionali şi KfW situaţiile de lucrări parţiale şi finale precum şi solicitările de note de renunţare sau de note de comandă suplimentare venite din partea Executantului sau orice alte decizii legate de întreruperea execuţiei Lucrărilor, etc. Prestatorul se va consulta cu reprezentanţii KfW la solicitarea acestora şi va lua parte la vizite de şantier comune. Prestatorul va transmite respectiv preda — de îndată şi fără a fi 10.23. prestării Serviciilor, o asigurare valabilă pe toată durata prezentului Prestatorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea Contract, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind răspunderea sa profesională, precum şi daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului precum şi oricăror terţe persoane fizice/juridice, având un plafon de minim 17.047,00 lei. Prestatorul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea prestării Serviciilor precum şi ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). Ca beneficiar al poliţei de asigurare va fi inclus şi Achizitorul xi, OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI 11. momentul, finalizării lor, la solicitarea expresă a Prestatorului şi să notifice în scris Prestatorului eventualele deficienţe. Achizitorul se obligă să recepţioneze Serviciile prestate în 112, Achizitorul se obligă să plătească Preţul Contractului către Prestator cu respectarea termenelor stabilite în acest scop în baza prezentului Contract, în cazul îndeplinirii corespunzătoare a Contractului. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării Serviciilor, din fonduri provenite din împrumutul pus la dispoziţie de către Kfw conform acordului de împrumut şi finanţare, în baza Convenţiei nr. 2 din 11.12.2013, în limita a 250.000 de euro, iar Municipalitatea Timişoara, ca Agenţie Executoare a Programului, va asigura fonduri separate de la bugetul municipal pentru a acoperi diferenţa de preţ, dacă este cazul, TVA-ul şi alte taxe şi impozite cu privire la partea sa de costuri pentru reabilitarea unui imobil, aşa cum se reglementează în Art. 13 din Acordul de Împrumut şi Finanţare. 114. Achizitorul va asigura Prestatorului documentaţia tehnico- economică şi orice altă documentaţie tehnică necesară execuţiei Lucrărilor.

SPEZIFISCHE KLAUSELN XII GARANTIE FUR ENTSPRECHENDE AUSFUHRUNG 123. Der Auftragnehmer sich, eine Vertragserfullungsgarantie in Hâhe von 852,35 lei zu bestellen. verpflichtet 22 Die Hăhe der Vertragserfillungsgarantie stelit 10% des Vertragswertes ohne MwsSt. dar (oder 5%, gem. den Vorgaben des Art, 16 Paragraph 2 des Gesetzes 346/2004 beziiglich der Forderung der Grindung und Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen) und wird binnen 5 (funf) Tagen ab der Vertragsunterzeichnung gernăR den Bestimmungen des Art. 12.3 bestellt. Die Zeitdauer, fir welche die Vertragserfiillungsgarantie bestellt wird, soll die gesamte Gultigkeitsdauer des Vertrages decken, Die Vertragserfillungsgarantie wird von dem Auftragnehmer fur die entsprechende, vollstăndige und fristgerechte Ausfăhrung der Pflichten, die aufgrund des Vertrags Ubernommen wurden, bestellt. Der Auftraggeber akzeptiert die Bestellung der Vertragserfăllungsgarantie wie folgtaufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den aufgrund der Teilrechnungen geschuldeten Betrăgen. In diesem Fall hat der Auftragnehmer die Pflicht, ein Konto bei der Staatskasse zu Gunsten des Auftraggebers zu erăffnen. Der urspringliche Betrag, der von dem Auftragnehmer auf das Konto gutgeschrieben wird, soll nicht geringer als 0,5% des Vertragspreises sein. Wăhrend der Vertragsausfiihrung wird der Auftraggeber dieses Konto durch aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den dem Auftragnehmer geschuideten Betrăgen bis zum Ausgleich der in der Ausschreibungsdokumentation festgelegten Vertragserfillungsgarantie auffillen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer Uber diese Uber- weisungen wie auch Uber deren Zweck in Kenntnis setzen. Aus dem im Namen des Auftragnehmers bei der Staatskasse erăffneten Konto, sowohl Zahlungen durch den Auftragnehmer (unter der Voraussetzung einer schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers, welche bei der Staatskasse vorgelegt wird), als auch durch die Staatskasse (unter der Voraussetzung eines schriftlichen Antrags des Auftraggebars zu Gunsten dessen die Garantie ausgestellt wurde) unter den in Art. 91 der Regierungsverordnung 925/2006 aufgefihrten Umstand, erfolgen. Das sornit erâffnete Konto wird zu Gunsten des Auftragnehmers verzinst. 123. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anspriche in Hăhe des verursachten Schadens auf die Vertragserfillungsgarantie zu erheben, wenn der Auftragnehmer seine Vertragsverpflichtungen nicht einhâlt bzw. mangelhaft oder verspătet erfillt. Vor Geltendmachung eines Anspruchs auf die Vertragserfullungsgarantie verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer hieriber in Kenntnis zu setzen, unter Angabe der missachteten Vertragsverpflichtungen. 12.4, Der Auftraggeber sich die Garantie făr entsprechende Ausfiuhrung binnen 14 (vierzehn) Tagen ab der Unterzeichnung des beanstandungslosen Endabnahmeprotokolls freizustellen, wenn bis zu diesem Datum er keinerlei Anspriiche darauf verpflichtet erhoben hat. Die technische Garantie unterscheidet sich von der Garantie sfihrung. 12.5: fir entsprechende d. CLAUZE SPECIFICE XII. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI 2 a Contractului în cuantum de 852,35lei. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie 22 Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 5% din Valoarea contractului fără TVA (constituită conform Art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii) şi se constituie în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului conform prevederilor art. 12.3. Perioada pentru care se constituie garanţia de buna execuţie trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a Contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie de către Prestator în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare, în mod complet şi la timp a obligaţiilor asumate în baza Contractului. Achizitorul acceptă constituirea Baranţiei de bună execuţie prinreţineri succesive din sumele datorate pentru facturile parţiale. În acest caz Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul Contractului. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Prestatorului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire, Achizitorul va înştiinţa Prestatoru! despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât către Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezorerici Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în favoarea căruia este constituită garanția de bună execuţie, în situația prevăzută la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului. 123. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Baranţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, 124. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală fără obiecţiuni, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, 125. Garanţia tehnică este distinctă de garanţi a Contractului. de bună execuţie *,

XII ILUNGSARTEN 131 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Zahlung an den Auftragnehmer innerhalb von 30 (dreiRig) Tagen ab der Rechnungsannahme vorzunehmen, jeweils nach Bestătigung der Abnahmeprotokolle fir die ausgefihrten Leistungen durch den Auftraggeber. Die Zahlung erfolgt durch Bankiberweisung auf das unter Art. 1.2. angegebene Konto. 132. nur nachdem er die Uberpriifung der Bauberichte vorgenommen hat, und diese von dem Auftraggeber angenommen wurden. Der Ausfăhrungsgrad des Vertrags durch den Auftragnehmer entspricht in allen Făllen dem Ausfihrungsgrad des Bauvertrags fur den die tehnische Betreuung gewăhrt wird. Der Auftragnehmer kann Teilrechnungen ausstellen, jedoch 133. Der Ausgleich der durch den Auftraggeber getătigten Zahlungen bis zum Gesamtpreis des Vertrages erfolgt durch den Auftraggeber nach der Finreichung des letzten Bauberichts des Bauunternehmers bzw. durch die Prăfung und Annahme dieser durch den Auftraggeber 13.4. Der Vertrag gilt als beendet erst wenn das Protokoll zur Endabnahme ohne Beanstandungen durch die Abnahmekommission, welche die Ausfăhrung der Bauarbeiten gemăB den Vertragsvorgaben, bestătigt, unterzeichnet wird. Die Endabnahme erfolgt gemăB den gesetzlichen Vorgaben, nach Ablauf der Garantieperiode. 135 Die Rechnungsstellung erfolgt erst nach der Zustimmung des Auftraggebers bezăglich der quantitativen und qualitativen Ubereinstimmung der Dienstleistungen mit den Vertragsvorgaben. 13.6. Zusătzliche Dienstleistungen, welche von dem Auftragnehmer auBerhalb des Vertrages und ohne Zustimmung des Auftraggebers erbracht werden, werden von diesem nicht bezahlt. XIV, ANDERE PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS 141. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine vertraglichen Aufgaben in Ubereinstimmung mit seinem technischen Angebot sowie mit dem zu den angenommenen Pflichten dazugehărigen Professionalismus und Pânktlichkeit zu erbringen. 142. Der Auftragnehmer haftet făr die Durchfăhrung seiner Aufgaben laut Art. 10. Die Haftung bezieht sich auch auf die verwendeten Leistungsmethoden und die berufliche Ausbildung des Personals wâhrend der ganzen Vertragslaufzeit. 143, Die Betrăge, die der Auftraggeber an den Auftragnehmer entrichtet und fur welche sich nachtrăglich infolge der Prifungen der zustăndigen Kontrollbehărden erweist, dass sie nicht geschuldet wurden, hat der Auftragnehmer mitsamt Zinsen zurickzuerstatten. XV. ANDERE PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 151, Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer sârniliche Inforfiationen zur Verfiigung zu stellen, welche von diesem Mu XII. MODALITĂȚI DE PLATĂ 18.4 termen de 30 (treizeci) zile de la acceptarea la plată a facturii de către Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator în acesta, doar după semnarea proceselor-verbale de recepţie a Lucrărilor efectuate. Plata se face prin virament bancar în contul indicat la art. 1.2 din Contract. 132. Prestatorul va putea emite facturi parţiale, după verificarea şi aprobarea situaţiilor de lucrări de către Prestator, şi acceptarea lor de către Achizitor. Procentul de realizare a Contractului de către Prestator corespunde întotdeauna procentului de realizare a contractului de Lucrări pentru care se oferă asistenţa Ba concurenţa Preţului total al Contractului se va face de către Achizitor Regularizarea plăţilor efectuate către Prestator, până la după ultima situaţie de Lucrări a Executantului, verificată şi acceptată de Prestator. 134. Contractul nu va fi considerat finalizat până când procesul- verbal de recepţie finală nu va fi semnat fără obiecţiuni de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 135 privind conformitatea — din punct de vedere cantitativ şi calitativ —- a Factura nu se va emite înainte de acordul Achizitorului Serviciilor prestate cu cerinţele Contractului 13.6. Serviciile pe care Prestatorul le prestează în afara celor prevăzute în Contract fără a avea acceptul Achizitorului, nu vor fi plătite de către acesta din urmă. XIV. ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE PRESTATORULU 141. Contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în 142, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia Serviciilor în conformitate cu art. 10. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului, 143, de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi restituite de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume, Sumele plătite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior XV, ALTE RESPONSABILITĂȚI ALE ACHIZITORULUI a, Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestațorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut € VE

durch das technische Angebot angefragt werden, und welche fiir die Vertragsumsetzung notwendig sind. 18.2. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Ablauf der Dienstleistungen zu verfolgen und deren Ubereinstimmung mit den Vorgaben in den Vertragsanhăngen zu ermitteln. 153. Der Auftraggeber hat die Pflicht, die Einhaltung der Vertragsklauseln zu verfolgen, die Abnahme der Bauarbeiten durchzufăhren, die aufgestellten Rechnungen zu bestătigen und die Vertragserfullungsgarantie vertragsgemăR nach der măngelfreien Endabnahme freizugeben. XVI. ABNAHME UND PRUFUNG 161, Der Auftraggeber hat das Recht, die Art und Weise der Durchfihrung der Dienstleistungen zu priifen um die Ubereinstimmung dieser mit den unter Art. 71 vorgesehenen Vertragsunterlagen festzustellen. Vorgaben der 162. Die Prifungen erfolgen gemăB den Vorgaben des vorliegenden Vertrages. Der Auftraggeber hat die Pflicht, die identităt seiner, fir diese Aufgabe bevollmăchtigten Vertretern, der Auftragnehmer schriftlich zur Kenntnis zu bringen. XVII BEGINN, AUSLAUF, VERSPATUNGEN 171. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Durchfăhrung seiner Aufgaben gemăB Art. 6.1 zu beginnen. 172. Solite der Auftragnehmer Verspătungen und/oder zusătzliche Kosten aus der Schuld des Auftraggebers erleiden, so werden die Vertragsparteien eine eventuelle Verlângerung der Vertragslaufzeit durch Ergănzungen zum vorliegenden Vertrag vereinbaren, ohne dass hierdurch Anderungen beziglich des Vertragspreises vorgenornmen werden kânnen. 73 Sofern der der Verpflichtungen des Bauunternehmers zu einer Verlăngerung der Dauer, in der die Dienstleistungen aufgrund dieses Vertrags erbracht werden, făhren, so bleibt der Auftragnehmer an seinen vertraglichen Pflichten gebunden, und der Vertragspreis bleibt unverăndert fir die gesamte Vertragsdauer, gerăB Art. 5.2 des Vertrags. Verzăgerungen in 1374. Mit Ausnahme des Falles, wenn der Auftraggeber mit einer Verlăngerung der Ausfăhrungsfrist einverstanden ist, berechtigt jegliche Verspătung in der Vertragserfiillung den Auftraggeber, Strafgelder der Auftragnehmer gemăB Art. 22.1 zu verrechnen. XVAIE, VERTRAGSÂNDERUNGEN 18.1. Die Parteien sind berechtigt wăhrend der Vertragslaufzeit Anderungen der Vertragsklauseln durch Zusatzvereinbarungen, die von beiden Parteien unterzeichnet wurden, zu vereinbaren. Die Ânderungen dârfen nur dann vorgenommen werden, wenn Umstănde vorliegen, die die legitimen wiftschaftlichen Interessen der Parteien verletzen und die şi pe care le consideră necesare îndeplinirii Contractului. 152. prestării Serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la Contract. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea 18.8 contractuale, de a efectua recepţia lucrărilor, de a viza facturile emise și de a restitui garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în urma recepţiei finale fără obiecţiuni. Achizitorul are obligaţia de a urmări îndeplinirea clauzelor XVI. RECEPȚIE ŞI VERIFICĂRI 161 serviciilor de către Prestator, Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile documentelor Contractului din art. 7.1 16.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. XVII. ÎNCEP 7 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art. 6.1. 172. În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, Părţile vor stabili de comun acord o eventuală prelungire a duratei contractuale prin acte adiţionale, fără ca prin acestea să se poată modifica preţul contractual 173. Executantului Lucrărilor determină prestează Serviciile ce fac obiectul prezentului Contract, Prestatorul va fi În măsura în care întârzieri în executarea obligaţiilor o prelungire a duratei în care se în continuare ţinut de obligaţiile sale contractuale, iar Preţul Contractului va rămâne nemodificat pe toată durata Contractului conform art. 5.2. 174. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a deduce penalităţi în conformitate cu prevederile art, 22.1. XVII. AMENDAMENTE 18.1. Părţile contractante sunt îndreptăţite să modifice prevederile Contractului pe durata acestuia, prin act adi ionat nat de către ambele Părţi, numai în cazul apariţiei unpr lezează interesele comerciale legitime ale acestora prevăzute la data încheierii Contractului.

bei der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten 18.2. Jegliche Ânderung zum vorliegenden Vertrag kann nur unter der Bedingung der schriftlichen Zustimmung der KYW vorgenommen werden. XIX. ABTRETUNG 191 Der Auftragnehmer ist nur zur Abtretung von Forderungen aus diesem Vertrag und nur mit ausdricklicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt. 19.2. bleiben zu Lasten der Vertragsparteien, so wie diese anfânglich durch den Vertrag festgelegt und angenommen wurden. Die Pflichten, welche aus diesem Vertrag hervorgehen, XX. HOHERE GEWALT 20.1. festgestellt. Die hăhere Gewalt wird durch eine zustândige Behărde 20.2. Die hâhere Gewalt stellt die Parteien von der Erfillung der vertragiichen Pflichten wăhrend der ganzen Periode, in der diese auftritt, frei. 20.3. Die Vertragserfillung wird wăhrend der Dauer des Ereignisses der hăheren Gewalt unterbrochen, jedoch ohne dass die Unterbrechung die Anspriche der Parteien, die vor dessen Auftreten entstanden sind, beeintrăchtigt. 20.4, Die Partei, welche sich auf die hăhere Gewalt beruft, ist verpflichtet, die andere Partei sofort und vollstăndig Uber den Eintritt der hăheren Gewalt zu informieren und die notwendigen MaBnahmen zu treffen, um deren Folgen einzuschrănken. 20.5. Falls das Ereignis der hăheren Gewalt lănger als 6 (sechs) Monate andauert, oder dies berechtigterweise vermutet werden kann, kann jede Partei der anderen die Beendigung des Vertrags von Rechts wegen mitteilen, ohne dass die Parteien auf Schadensersatz berechtigt wăren. XXI. RECHTSSTREITIGKEITEN 255 Soliten Streitigkeiten im Rahmen des vorliegenden Vertrages oder beziigiich der Vertragserfillung auftreten, so verpflichten sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer eine gitliche Beilegung der Auseinandersetzung anzustreben, und hierbei die Bemihungen in einem Verhandlungsprotokall festzuhalten. na Verhandlungen keine gitliche Beilegung erzielen kânnen, so kann jede der Parteien die Entscheidung des zustândigen Gerichts ersuchen. Sollten die Parteien 15 (funfzehn) Tage ab dem Beginn der 182 Orice modificare adusă prezentului Contract se poate face cu condiţia existenţei acordului în scris al Kw. XIX. IUNEA 191. născute din prezentul Achizitorului. Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor Contract şi numai cu acordul expres al 19.2. Părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. Obligaţiile născute din prezentul Contract, rămân în sarcina XX FORȚA MAJORĂ 201 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă, 20.2. Forţa majoră exonerează părţile Contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 203. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia, 20.4 a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de 20.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. XXI. SOLUŢIONAREA UTIGIILOR PA Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea într-un proces-verbal de Contractului, consemnând demersurile negocieri. 21.2 tratative directe Părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o Dacă după 15 (cincisprezece) zile de ia începerea acestor divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. _—

XXII, VERTRAGSHAFTUNG. BEENDIGUNG DES VERTRAGS 2 Sollte der Auftragnehmer aus eigenem Verschulden nicht in der Lage sein seine Vertragspflichten in den vereinbarten Fristen zu erfillen, so ist der Auftraggeber berechtigt, aus dem Vertragspreis Verzugszinsen in Hăhe von 0,5% des Vertragspreises fâr jeden Verspătungstag bis zur Leistungserfillung einzubehalten. 222 Ab dem Datum der Fălligkeit der Pflichten des Auftragnehmers ist dieser von Rechts wegen in Verzug gesetzt. 22.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu kindigen, binnen 30 (dreiBig) Tage ab dem Eintritt von Umstânden, welche vor der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten, und welche zu einer solchen Anderung der Lage des Auftraggebers beziglich der Ausfiihrung dieses Vertrags durch die Parteien fihren wirden, dass die Vertragserfillung gegen dem ăffentlichen Interesse wirken wiirde, sofern die Parteien nicht binnen 10 (zehn) Tagen ab Eintritt dieser Umstânde eine andere Lăsung vereinbaren konnten. 224. In dem unter Art. 22.3 geregelten Fall ist der Auftragnehmer lediglich auf die Bezahiung fir den Anteil der Leistungen, die bereits zum Zeitpunkt der Vertragskindigung ausgefihrt wurden, berechtigt. 22.8. Die schuldhafte und wiederholte Missachtung der Vertragspflichten durch eine der beiden Parteien, berechtigt die andere Partei den Vertrag als von Rechts wegen gekindigt zu betrachten, ohne Mahnung, Inverzugsetzung oder Eingriff des Gerichtes, wie auch auf Schadensersatz. 226. Die Kundigung ist rechtswirksam ab dem Zeitpunkt des Empfangs der schriftlichen Mitteilung durch die schuldhafte Partei, durch die ihr die missachteten Pflichten, wie auch die Vertragsbeendigung infolge der Kândigung zur Kenntnis gebracht werden. 227. Die Kindigung gemăB Art. 22.5 tritt insbesondere in den folgenden Făllen ein: 227.1. Der Auftragnehmer tritt seine vertragliche Rechten und Pflichten ab ohne Zustimmung des Auftraggebers. in diesem Fall schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber Schadensersatz in Hăhe des Vertragspreises zzgl. MwSt. 22.72. Der Auftragnehmer hat seine Vertragspflichten nicht oder nur mangelhaft oder mit Verspătung erfullt, wobei ihm dieser Umnstand schriftlich von dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, unter gleichzeitiger Angabe der Frist, in der er seine Vertragspflichten entsprechend nachholen muss, ohne dass der Auftragnehmer dies befolgt hat. XXL VERTRAGSSPRACHE Vertragssprache ist die rumănische Sprache. XXII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. ÎNCETAREA CONTRAC 221 În cazul în care din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin Contract, la termenele specificate în acesta, atunci Achizitorul este îndreptăţit de a deduce din Preţul Contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5% din Preţul Contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 222 De la data la care obligaţiile Prestatorului au devenit scadente, acesta este considerat de drept în întârziere. 223. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul Contract, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului şi care conduc la modificarea situaţiei Achizitorului în legătură cu executarea de către Părţi a prezentului Contract în aşa măsură, încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public, iar Părţile nu au putut conveni în termen de 10 (zece) zile de la apariţia acestor circumstanţe cu privire la o altă soluţie. 224. În cazul prevăzut la art. 22.3 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Lucrări îndeplinită până la data denunţării unilaterale a Contractului. 275: Nerespectarea obligaţiilor asurnate prin prezentul Contract de către una dintre Părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul Părţii lezate de a considera Contractul reziliat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune — interese. 22.6. Rezilierea îşi va produce efectele la data recepţionării de către Partea în culpă a notificării scrise prin care i se aduc la cunoştinţă obligaţiile încălcate precum şi încetarea Contractului ca urmare a rezilierii, 227. Rezilierea conform art. 22.5 intervine în special în următoarele cazuri: 2271. Prestatorul cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul Achizitorului; În acest caz Prestatorul se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în valoare egală cu Preţul Contractului inclusiv TVA; 2272. Prestatorul nu şi-a executat sau şi-a executat în mod necorespunzător sau cu întârziere oricare din obligaţiile care îi revin prin Contract şi i s-a notificat această împrejurare în scris de către Achizitor, indicându-se totodată termenul înăuntrul căruia trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în mod corespunzător, iar acesta nu s-a conformat. XXII, LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL Limba care guvernează Contractul este limba română

XXIV. MITTEILUNGEN 24.1. Sămtliche Mitteilungen, Antrăge, Anspriche und sonstige Bekanntmachungen aufgrund des vorliegenden Vertrags sollen schriftlich erfolgen und werden an die unten aufgefihrten Kontaktdaten der Parteien versandt, bzw. an die Kontaktdaten, die die Parteien wăhrend der Ausfuhrungsdauer dieses Vertrags bekanntgeben. Auftraggeber MUNICIPIUL TIMIŞOARA - Anschrift: Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1 Fax: 0256-204.177 E-Mail: primariatmEp Auftragnehmer BAŞ CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Anschrift: Timişoara, Mircea cel Bătrân, nr. 64 A E-Mail: bascornelEyahoo.com 24.2 Jegliche Mitteilung gilt als empfangen: 2521 Falls sie persănlich oder per Kurier geliefert wird, zum Zeitpunkt der Ubergabe gegen Quittung/Empfangsbestătigung; 25.22 falls sie durch Einschreibebrief mit Empfangsbestătigung Ubermittelt wurde, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bestătigung; und 25.23 falls sie per Fax Ubermittelt' wird, bei erfolgreichem Abschluss der Ubersendung, so wie dies in dem positiven Sendebericht angegeben wird; vorbehaltlich, dass die Mitteilung zwischen 9:00 — 17:00 an einem Werktag erfolgt. Anderenfalls gilt die Mitteilung am darauf folgenden Werktag um 9:00 Uhr als zugestellt. 243. Weigert sich eine Partei, die rechtsgiltig Ubermittelte Korrespondenz anzunehmen oder abzuheben, bzw. den Empfang zu Annahme des Empfangs dieser bestătigen, so gilt dies als Korrespondenz. 244. Die Bestătigung des Empfangs der Korrespondenz kann nicht als beanstandungslose Annahme dessen inhaltes oder als Annahme der so mitgeteilten Ansprăche ausgelegt werden XXV, SCHLUSSBESTIMMUNGEN 28 Der vorliegende Vertrag wird mit den Vorschriften des BGB ergănzt. 252 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder eine zukinftige Vertragsregelung unwirksam oder undurchfiuhrbar sein oder werden, berihrt dies nicht die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine LUcke enthălt. Anstelle der ungiltigen oder undurchfăhrbaren Bestimmung oder zur Ausfillung der LUcke soll eine angernessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich măglich, dem so nahe wie mâglich kormmt, was die Parteien beabsichtigt habgh oder nach dem Sina und Zweck dieses Vertrages beabsichtigt hătten, falls sie die Unwirksamkeit oder Licke bei Abschluss XXIV. COMUNICĂRI 241. comunicări în baza prezentului Contract se vor face în scris şi vor fi Toate notificările, solicitările, cererile, pretenţiile şi alte transmise către datele de contact ale Părţilor indicate mai jos sau către datele de contact notificate de către Părţi pe durata executării prezentului Contract în conformitate cu acest articol: Achizitorul MUNICIPIUL TIMIŞOARA Adresa: Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1 Fax: 0256-204.177 E-mai imaeriatme ariatm.ro Prestatorul BAŞ CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Adresa: Timişoara, Mircea cel Bătrân, nr. 64 A E-mail: bascornelByahoo.com 242. Orice notificare se consideră a fi primită: 25, Dacă este livrată personal sau prin curier, la data livrării în schimbul recipisei de confirmare a primirii; 25.32 Dacă este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea confirmării; şi 253,3 Dacă este trimisă prin fax, la finalizarea cu succes a transmisiei, aşa cum este indicat în raportul pozitiv de transmisie; cu condiţia ca notificarea să fie transmisă în intervalul 9:00 — 17:00 într-o zi lucrătoare. În caz contrar, notificarea se consideră comunicată la ora 9:00 din următoarea zi lucrătoare. 243. transmisă de către cealaltă Parte, respectiv de a confirma primirea Refuzul de a accepta sau ridica corespondenţa valabil acesteia are valoarea de acceptare a primirii respectivei corespondenţe 24.4. Confirmarea primirii corespondenţei nu poate fi interpretată în sensul acceptării conţinutului acesteia fără rezerve respectiv al acceptării pretenţiilor astfel comunicate. XXV. CLAUZE FINALE 25.1. Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil. 252: În cazul în care una sau mai multe din prevederile Contractului sau o reglementare contractuală viitoare este lipsită de efecte total sau parţial, sau dacă ulterior îşi pierde valabilitatea, sau dacă din Contract rezultă o lacună, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului În locul prevederii lipsite de efecte, respectiv în vederea completării lacunei existente, se consideră ca fiind convenită acea prevedere permisă de lege, care corespundă-țiin:punct de vedere economic în cea mai mare măsură posibil ifitenției părţilor, , HEI BEI

des Vertrages bedacht hătten, 25.3. Der Verzicht einer Partei auf die Einhaltung einer vertraglichen Regelung bezieht sich jeweils ausschlieBlich auf den konkreten Einzelfall, so dass daraus kein genereller Verzicht auf die Einhaltung dieser vertraglichen Regelung abgeleitet werden kann. Hiermit wurde heute, „der vorliegende Dienstleistungsvertrag fir Bauleitung in 3 (drei) Originalexemplaren abgeschlossen, wobei 1 (ein) Exemplar an dem Auftragnehmer Ubergeben wurde. AUFTRAGNEHMER UNT! BAŞ CORNEL ÎNTREPI vertreten durch Cornel Baş Rh DERE INI DI ) = AUFTRAGGEBER, MUNICIPIUL TIMIȘOARA BURGERMEISTER Nicolae Robu VIZEBURGERMEISTER Dan DIACONU WIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG LEITER Dipl. Oec. Smaranda HARACICU RECHTSABTEILUNG Adina BALOGH ABTEILUNG FUR SCHULEN, RANKENHĂUSER, SPORTANLAGEN UND KULTURINSŢITUTE LEITER / Mihai COSTA & Vila) CHEFARCHITEK Dipl. Arh. Cipriân-Silfiu CĂDARIU Contractului, dacă s-ar fi avut în vedere ineficacitatea prevederii sau lacuna, 253. Renunţarea unei dispoziţii contractuale de către cealaltă Parte, se referă strict la acel caz concret, fără a se putea deduce din aceasta o renunţare cu titlu general la respectarea acelei dispoziţii contractuale. Drept pentru care s-a încheiat azi, ZO LAT set prezentul Contract de prestări servicii dirigenţie de şantier în 3 (trei) exernplare, din care 1 (un) exemplar pentru Prestator. unei Părţi la executarea PRESTATOR, reprezentată Cornel Baş ACHIZITOR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA ECONOVICĂ DIRECTOR..." Ec. Anerat DIRECŢIA ŞCOLI, SPITALE, BAZE SPORTIVE ŞI INSTITUŢII CULTURALE DIRECȚOR

DIENSTLEISTUNGSVERTRAG FUR AUDITLEISTUNGEN Nr. / l. VERTRAGSPARTEIEN 11. Die STADT TIMIŞOARA, mit dem Sitz in Timisoara Bd. C. D. Loga 1, USt.-ldNr. 14756536, tel. 0256-408.367, Fax 0256-204.177, vertreten durch den Birgermeister Nicolae Robu bzw. durch Smaranda Haracicu — Leiter der Finanzabteilung als Auftraggeber und 12. Die Gesellschaft EVAL EXPERT SRL, mit dem Sitz in Piteşti, Str. Dumbravei, Nr. 10, Kreis Argeş, eingetragen im Handelsregister Argeş unter der Nummer J3/2379/1994, USt.-ldNr. RO6748532, Bankkonto RO30 UGBI 0000 1920 0100 8RON, erăffnet bei der GARANTI BANK, Mitglied der Rumănischen Auditorenkammer (CAFR), mit der Genehmigungsnummer 8/12.07.2001 vertreten durch Mihăilescu lon als Geschăftsfiihrer, als Auftragnehmer, II. AUSLEGUNG 21. im vorliegenden Vertrag, mit Ausnahme einer gegenteiligen Angabe, umfasst die Singularform der Ausdriicke, zugleich auch die Pluralform und umgekehrt, dort wo dies in dem Kontext sinnvoll ist. 2.2, Der Ausdruck „Tag” oder „Tage“ oder jeglicher Hinweis auf diesen Ausdruck bezeichnet die Kalendertage, wenn nicht anderswie vorgesehen ist. III. DEFINITIONEN In dem vorliegenden Vertrag werden die nachstehenden Ausdricke wie folgt ausgelegt: a. Vertrag - stellt den vorliegenden Dienstleistungsvertrag fir Auditleistungen mit allen seinen Anlagen dar; b. Auftraggeber und Auftragnehmer — sind die Vertragsparteien, so wie diese in dem vorliegenden Vertrag genannt werden; ce Loan and Financing Agreement — der Finanzierungs- und Darlehensvertrag der zwischen KW, Rumănien und der Stadtverwaltung Timişoara am 24.03.2010 abgeschlossen wurde, wie auch sămtliche Anhânge, in der jeweils aktuellen Form (Anhang 1 zum vorliegenden Vertrag); d. Separate Agreement — der Separate Agreement zu den Loan and Financing Agreement, konsolidiert am 25.10.2010 (wie auch sămtliche Anhănge, in der jeweils 19/1409 204 CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII AUDIT Nr. 73% 28.9 2/4 l. PĂRŢILE CONTRACTANTE 11 MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu — Primar şi Smaranda Haracicu — Director economic, denumită în continuare Achizitor, şi 12 Societatea EVAL EXPERT SRL, cu sediul în Piteşti, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeş, înregistrată la Registrul Comerţului Argeş sub nr. 13/2379/1994, CIF RO6748532, cont bancar nr. RO30 UGBI 0000 1920 0100 8RON, deschis la Banca GARANTI BANK, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), cu număr de autorizaţie 8/12.07.2001, reprezentată legal prin Mihăilescu lon în calitate de Administrator, denumită în continuare Prestator, Il. INTERPRETARE 21 În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.2 Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. III. DEFINIŢII În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. Contract — reprezintă prezentul contract de prestări servicii de audit cu toate anexele sale; b. Achizitor şi Prestator — părţile contractante, aşa cum sunt acestea definite în prezentul Contract; 6. Contractul de Împrumut şi Finanţare — Contractul de împrumut şi finanţare încheiat între KW, România şi Municipalitatea Timişoara la data de 24.03.2010, precum şi toate anexele la acestea, în forma actuală (Anexa nr. 1 la prezentul Contract); d. Contractul Separat — la Contractul de Împrumut şi Finanţare stq de 25.10.2010 (precum şi toate anexeld lă) |

aktuellen Form) = Anhang Nr. 2 zu dem vorliegendem Vertrag); e, Dispokonto — sind die Betrăge, die der Umsetzungsbehărde von der KfW aus dem Darlehen und/oder dem Grant aufgrund der genehmigten Abhebungsantrăge zur Verfiigung gestellt wurden; f. Vertragserfillungsgarantie — Garantie, welche von dem Auftragnehmer fir die entsprechende, vollstândige und fristgerechte Ausfiihrung der Pflichten, die aufgrund des Vertrags ibernommen wurden, bestellt wird; g. Sonderkonto — ein von der Umsetzungsbehărde erăffnetes Konto, welcher sămtliche Finanztransaktionen, die der Programmabwicklung entsprechen, widerspiegeln wird; h. Vertragspreis — Der Preis, welcher vom Auftraggeber dem Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrages fur die vollstăndige und entsprechende Erfullung seiner Vertragspflichten ausbezahlit wird; i. Auditberichte — die jăhrlichen Auditberichte und der Schlussauditbericht, erstellt von dem Auftragnehmer, infolge der Durchfiihrung von Audittătigkeiten gemăB dem vorliegenden Vertrag und der Internationalen Auditstandards; j Dienstleistungen — Tătigkeiten, deren Ausfihrung den Gegenstand des vorliegenden Vertrags darstellt und welche sowohl die Audittătigkeiten, als auch die Erstellung der Berichte voraussetzen; k Hăhere Gewalt — Ein Ereignis auBerhalb der Kontrolle der beiden Vertragsparteien, welches nicht infolge der Fehler oder der Schuld einer Partei auftritt, welches zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar war und welches die Ausfiihrung des Vertrages unmâglich macht. Beispiele solcher Ereignisse: Kriege, Revolutionen, Brandfâlle, Uberschwemmungen oder jegliche andere natirliche Katastrophen, Einschrănkungen, welche infolge einer Quarantăne auftreten, Embargo, usw., wobei die vorliegende Aufzăhlung als Beispiel und nicht als abschlieBend gelten soll. Ereignisse, wie vorstehend beschrieben, welche die Ausfăhrung zwar nicht unmâglich, jedoch die Erfullung der Pflichten einer der beiden Parteien zu aufwendig machen, gelten nicht als hăhere Gewalt. l. Tag — Kalendertag; Jahr — 365 Tage; m. KfW — Kreditanstalt fir Wiederaufbau, eine deutsche Anstalt des ăffentlichen Rechts, iber die finanzielle Mittel der Bundesrepublik Deutschland fiir das Programm bereitgestellt werden; n. Programm — Das Programm zur Finanziellen Unterstiitzung „Rehabilitation Historischer Denkmăler in den historischen Stadtteilen Cetate, losefin, Fabric der Stadt Timişoara”, gemăB dem Beschluss des Stadtrates 61/2008; IV. GEGENSTAND DES VERTRAGES 4.1. Der Gegenstand des Vertrages ist die Ausfihrung des Audits mit besonderer Zielsetzung durch den — Anexa nr. 2 la prezentul Contract); e. Fondul de Dispunere — reprezintă sumele puse la dispoziţia Agenţiei Executoare a Programului de către KfW din împrumut şi/sau grant pe baza cererilor de tragere aprobate; f. Garanţia de bună execuţie a Contractului — garanţia constituită de către Auditor în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare, în mod complet şi la timp a obligaţiilor asumate în baza Contractului; g. Contul Special — Cont deschis de către Agenţia Executoare a Programului care va reflecta toate operaţiunile financiare aferente derulării Programului; h. Preţul Contractului — preţul plătibil Auditorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin Contract; i. Rapoartele de Audit — Rapoartele anuale de audit şi raportul final de audit întocmite de către Auditor ca urmare a desfăşurării activităţilor de audit conform prezentului Contract şi conform Standardelor Internaţionale de Audit Financiar; j Servicii — activităţile a căror prestare face obiectul Contractului şi care includ atât activităţile de audit cât şi întocmirea Rapoartelor de Audit; k. Forţa majoră — un eveniment extern, imprevizibil la momentul încheierii Contractului, absolut invincibil şi inevitabil, şi care face imposibilă executarea obligaţiilor contractuale pentru una din Părţi sau pentru amândouă Părţile; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din Părţi; l. Zi —zi calendaristică; an — 365 de zile; m. KfW — Instituţia de Credit pentru Reconstrucţie, instituţie germană de drept public prin care se pun la dispoziţie mijloacele financiare ale Republicii Federale Germania pentru Program; n. Program — Programul de Sprijin Financiar “Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice Cetate, losefin, Fabric ale Timişoarei”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2008; IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 41 Obiectul prezentului Contra ve de către Prestator a serviciilor de a

Auftragnehmer, wobei die Audittătigkeiten das Dispokonto und das Sonderkonto, sămtliche Transaktionen und die hieriber mit spezifischen Mitteln und Methoden erstellten Berichte betrifft, wie auch die Erstellung der Auditberichte (die Dienstleistungen), so wie unter Kap. VI. dieses Vertrags beschrieben. 42. Der Finanzaudit wie auch die Auditberichte werden gernăB den Internationalen Prifungsgrundsătzen, wie diese von dem International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) verăffentlicht wurden, ausgefiihrt bzw. erstellt, unter Beriicksichtigung der Standards ISA 800 (Prifungsbericht iiber besondere Auditverpflichtungen). V. VERTRAGSDAUER Der Vertrag tritt am Datum seiner Unterzeichnung in Kraft, die Dienstleistungen werden fir die Auditperiode bis maximal zum 30. Juni 2016 mit Berichterstattung spătestens zum 30. September 2016, unter entsprechender und vollstăndiger Ausfiihrung sămtlicher ibernommenen Pflichten, erfillt. VI. BESCHREIBUNG DER AUDIT UND DER BERICHTE. AUDITBEREICH. 6.1. Die Audittătigkeiten, welche durchfiihrt werden sollen, umfassen Prifungen beziiglich dem Dispokonto und dem Sonderkonto, wie auch beziiglich sămtlichen vorgenommenen Transaktionen und Berichten, die hieriiber erstellt wurden, wobei diese Tătigkeiten durch Erstellung der Auditberichte durch den Auftragnehmer konkretisiert und zum Abschluss gebracht werden. Die Audittătigkeiten werden unter strikter Bericksichtigung der Vorschriften des Pflichtenhefts und dessen Anhânge (Anhang Nr. 3 zum vorliegendem Vertrag) durchgefihrt. 6.2. Die geschătzte Auditperiode liegt zwischen dem Monat Mai 2013 und Mai 2016, bzw. 6 (sechs) Monate ab der letzten Ausbezahlung vom Sonderkonto (diese Zeitspanne kann unterschiedlich sein, in Folge der Transaktionen auf das Sonderkonto). Die Funktionen des Sonderkontos sind im Anhang 3 des Pflichtenheftes detailliert beschrieben. 6.3. Die Zielsetzung der Audittătigkeiten ist die Feststellung der Realitât, GesetzmăBigkeit und Konformitât der von dem Auftraggeber auf dem Dispokonto und dem Sonderkonto durchgefiihrten Transaktionen, wie auch die Ermittlung des Umstandes, ob diese Transaktionen unter Beriicksichtigung des Loan and Financing Agreements und des Separate Agreements vorgenommen wurden. 6.4. Die Audittătigkeiten werden durch Auditberichte special, având drept obiect Fondul de Dispunere şi Contul Special, precum şi toate operaţiunile efectuate şi situaţiile/rapoartele întocmite cu privire la acestea, prin mijloace şi metode specifice, precum şi întocmirea Rapoartelor de Audit (Serviciile), aşa cum este detaliat la cap. VI din prezentul Contract. 42 Auditul financiar precum şi Rapoartele de Audit vor fi realizate respectiv întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Auditare aşa cum sunt publicate de către Autoritatea Internaţională de Auditare şi Asigurare a Standardelor (IAASB) din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor, ţinând cont de standardele ISA 800 (Raportul auditorului asupra angajamentelor de audit în situaţii speciale). V. DURATA CONTRACTULUI Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui, iar Serviciile vor fi prestate pentru perioada de audit până cel târziu la data de 30 iunie 2016 cu raportare cel mai târziu până la data de 30 septembrie 2016, precum şi cu îndeplinirea completă şi conformă a tuturor obligaţiilor asumate. VI. DESCRIEREA AUDITULUI ŞI RAPOARTE. DOMENIUL AUDITULUI 6.1 Activităţile de audit financiar care urmează a fi realizate constau în efectuarea de verificări cu privire la Fondul de Dispunere, Contul Special, precum şi toate operaţiunile efectuate şi situaţiile/rapoartele întocmite cu privire la acestea, aceste activităţi fiind concretizate şi finalizate prin întocmirea Rapoartelor de Audit de către Prestator. Activităţile de audit se vor desfăşura cu respectarea strictă a prevederilor Caietului de Sarcini şi a anexelor acestuia (Anexa nr. 3 la prezentul Contract) 6.2 Perioada auditată estimată va fi cea cuprinsă între luna mai 2013 şi luna mai 2016 respectiv data la care se împlinesc 6 (şase) luni după ultima debursare din Contul Special (aceasta perioadă putând fi diferită în funcţie de operaţiunile asupra Contului Special). Funcţiunile Contului special sunt detaliate în Anexa 3 la Caietul de sarcini. 6.3 Obiectivul activităţilor de audit este determinarea realităţii, legalităţii şi conformităţii operaţiunilor efectuate de către Achizitor cu privire la Fondul de Dispunere şi Contul Special, precum şi stabilirea măsurii în care aceste operaţiuni au fost efectuate cu respectarea Contractului de

iiber die faktischen Feststellungen beziglich der Prăfung der im Rahmen eines durch externe Darlehen finanzierten Vertrags getătigt wurden, die gemăB den Vorgaben des Pflichtenheftes (Anhang Nr. 3 zum vorliegenden Vertrag) erstellt wurden, konkretisiert und zum Abschiluss gebracht. Es werden insgesamt 4 (vier) Auditberichte erstellt, davon 3 (drei) jăhrliche Berichte und ein Schlussbericht (die Auditberichte). Diese werden dem Auftraggeber iibergeben. Diese Berichte werden anhand der Priifungsmittel, welche vom Auftraggeber gemăB Art. 6.7. zur Verfiigung gestellt werden, erstellt, und entsprechen jeder Zeitspanne, fir die die Erstellung eines Auditberichts angefordert wird. Jeder Auditbericht wird in rumănischer und in englischer Sprache erstellt, und wird in schriftlicher und elektronischer Form dem Auftraggeber und der KfW (jeweils ein Exemplar in rumănischer und englischer Sprache) spătestens 3 (drei) Monate nach Ablauf der Auditperiode vorgelegt. 6.5. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer jăhrlich einen Antrag fir den Beginn der Erbringung der Dienstleis- tungen iibermitteln. Dieser Antrag wird voraussichtlich im Monat Januar eines jeden Jahres ibermittelt, fur die Zeitspanne zwischen den Monaten Januar und Dezember des Vorjahres. 6.6. Binnen 7 Tage ab Erhalt des Antrags wird der Auftragnehmer, gemăB Art. 6.5 des vorliegenden Vertrags, dem Auftraggeber eine komplette Auflistung der fr die Ausfiihrung der Audittătigkeiten und die Erstellung des Auditberichtes erforderlichen Prufungsmittel iibersenden. Die nachtrăgliche Beantragung von Priifungsmitteln, Schriftsticken, Informationen oder zusătzlichen Klărungen durch den Auftragnehmer wird nicht zur Vertagung der Erstellungsfrist gemăB Art. 6.9 des vorliegenden Vertrags fiihren. 6.7. innerhalb von 15 Tagen ab dem Erhalt der Liste mit den Priifungsmittel gemăB Art. 6.5 des vorliegenden Vertrags, wird der Auftraggeber die dort aufgefiihrten Priifungsmittel dem Auftragnehmer zur Verfiigung stellen. Die Ubergabe wird durch ein entsprechendes, von beiden Parteien unterschriebenes Protokoll dokumentiert. 6.8. Etwaige ergânzende Prifungsmittel, zusătzlich zu der vorstehend angegebenen Auflistung, die von dem Auf- tragnehmer nachtrăglich angefordert werden, werden von dem Auftraggeber iibergeben, wobei die Ubergabe in einem Zusatz zum urspringlichen Protokoll dokumentiert wird. 69. Die Erstellungsfrist fir jeden Auditbericht belăuft sich auf 3 (drei) Monate, gilt als vertragliche Frist und beginnt ab Ende der Auditperiode. Die Ubergabe der einzelnen Auditberichte wird in einem von beiden Parteien unterzeichneten Ubergabeprotokoll, bzw. durch Empfangsbestătigung der KfW dokumentiert. Zusammen mit Rapoarte de audit privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui Contract de finanţare, finanţat prin credite externe, întocmite conform cerinţelor conţinute în Caietul de Sarcini anexat prezentului Contract (Anexa nr. 3). Vor fi întocmite în total un număr de 4 (patru) rapoarte de audit, dintre care 3 (trei) rapoarte anuale şi unul final (Rapoartele de Audit) care vor fi predate Achizitorului. Aceste rapoarte vor fi întocmite pe baza elementelor probante care trebuie puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor conform art. 6.7 şi sunt aferente fiecărei perioade pentru care se solicită întocmirea unui Raport de Audit. Fiecare Raport de Audit va fi întocmit în limba română şi în limba engleză, ambele exemplare fiind înmânate pe suport scris şi pe suport electronic Achizitorului şi KW (câte un exemplar în limba română respectiv limba engleză), nu mai târziu de 3 (trei) luni de la sfârșitul perioadei de audit. 6.5 Achizitorul va transmite Prestatorului anual o solicitare privind începerea prestării Serviciilor. Această solicitare este estimată a fi transmisă în luna ianuarie a fiecărui an pentru perioada cuprinsă între luna ianuarie a anului anterior şi luna decembrie a anului anterior. 6.6 În termen de 7 zile de la data primirii solicitării de către Prestator conform art. 6.5 din prezentul Contract, Prestatorul îi va comunica Achizitorului lista completă a elementelor probante necesare pentru realizarea activităţilor de audit şi întocmirea Raportului de Audit. Solicitarea ulterioară de elemente probante, înscrisuri, informaţii sau lămuriri/explicaţii suplimentare de către Prestator nu va avea drept efect prelungirea sau amânarea împlinirii termenului prevăzut la art. 6.9 din prezentul Contract. 6.7 În termen de 15 zile de la data recepţionării listei elementelor probante conform art. 65 din prezentul Contract, Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului elementele probante prevăzute în respectiva listă, predarea fiind consemnată într-un proces-verbal de predare-primire corespunzător, semnat de către ambele Părţi. 6.8 Orice alte elemente probante suplimentare faţă de lista ante-menţionată, solicitate de către Prestator ulterior, se vor preda de către Achizitor consemnându-se predarea într-un supliment la procesul-verbal iniţial. 6.9 Termenul de realizare a fiecărui Raport de Audit este de 3 (trei) luni, este considerat termen contractual şi se calculează de la sfârşitul perioadei dit Înmânarea fiecărui Raport de Audit în parte4 TPI lată într-un proces-verbal de predare-priniite corespuni nat de către ambele Părţi, src cotă 7 £ „RT E ai

dem Auditbericht werden dem Auftraggeber alle bis zu dem Zeitpunkt ilbermittelten Prifungsmittel zuriickgegeben, wobei dieser Umstand ebenfalls entsprechend in dem Ubergabeprotokoll zu dokumentieren ist. 6.10. Innerhalb einer Frist von 30 (dreiRig) Tagen ab Erhalt des Auditberichts wird der Auftraggeber diesen prifen und etwaige Beanstandungen hinsichtlich des Ubermittelten Auditberichts oder der hierdurch konkretisierten Audittătigkeiten ibermitteln. VII. VERTRAGSPREIS 71. Der Vertragspreis wird vom Auftraggeber dem Auftragnehmer fir die entsprechende, vollstândige, und fristgemăBe Erfillung aller seiner vertraglichen Verpflichtungen bezahlt und wurde von den Parteien auf 24.900 Lei zzgl. MwsSt. vereinbart. Der Vertragspreis ist fest, in Lei ausgedriickt und kann wăhrend der gesamten Vertragsdauer nicht geândert werden. 7.2. Der Vertragspreis wird in gleichen Raten entrichtet, fir jeden einzelnen Bericht — jăhrliche Berichte bzw. Schlussbericht — binnen 30 (dreiBig) Tage ab der Ubermittlung der Rechnung durch den Auftragnehmer. 7.3. Die Rechnung fir jeden einzelnen Auditbericht wird von dem Auftragnehmer nur aufgrund eines von dem Auftraggeber unterzeichneten Ubergabeprotokolls bzw. einer Empfangsbestătigung seitens der KfW fir den betreffenden Auditbericht, gemăB Art. 6.39 des vorliegenden Vertrags, gestellt und nur insofern keine Beanstandungen gemăB Art. 6.10 dieses Vertrags formuliert wurden. 74. Die Zahlung des Vertragspreises wird durch Bankiiberweisung auf das Bankkonto des Auftragnehmers, wie unter Kap. | dieses Vertrags angegeben, erfolgen, nur auf Grund der von diesem ausgestellten und im Voraus vom Auftraggeber bestătigten Rechnungen. Die Rechnung wird infolge der Fertigstelung und Ubergabe des Berichtes in rumănischer und englischer Fassung bestătigt. VIII. VERTRAGSDOKUMENTE 81. Die Dokumente des Vertrages sind diejenigen Schriftstucke, welche der Unterzeichnung dieses Vertrags zugrunde lagen, und die den Rahmen der Diensterbringungen bestimmen. 82. Die Vertragsdokumente stellen ein integrierter Bestandteil Vertrags dar und sind verbindlich fir die Parteien. Diese sind wie folgt: 8.2.1. Anhang Nr. 1 — Loan and Financing Agreement, einschlieBlich seine Anhânge in der confirmare de primire. Odată cu Raportul de Audit se vor restitui Achizitorului şi elementele probante predate Prestatorului, fapt ce se va consemna în mod corespunzător în procesul-verbal de predare-primire. 6.10 În termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii Raportului de Audit, Achizitorul va efectua verificarea acestuia şi va comunica eventuale obiecţiuni cu privire la Raportul de Audit astfel predat sau la activităţile de audit care s-au concretizat prin acesta. VII: PREȚUL CONTRACTULUI 71 Preţul Contractului se achită de către Achizitor Prestatorului pentru îndeplinirea corespunzătoare, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor sale contractuale şi a fost convenit de către Părţi la suma de'24.90 [7 “TVA. Preţul Contractului este ferm, exprimat îr în lei şi nu poate fi ajustat pe toată durata de derulare a Contractului. 72 Preţul Contractului se achită eşalonat, în trange egale, pentru fiecare Raport de Audit în parte — rapoartele anuale respectiv raport final — în termen de 30 (treizeci) de zile de la data comunicării facturii de către Prestator. 73 Factura pentru fiecare Raport de Audit în parte se va emite de către Prestator numai pe baza procesului- verbal de predare-primire a unui Raport de Audit semnat de către Achizitor respectiv a confirmării primirii emise de către KfW conform art. 6.9 din prezentul Contract şi în măsura în care nu au fost formulate obiecţiuni conform art. 6.10 din prezentul Contract. 74 Plata Preţului Contractual se va face prin virament bancar în contul Prestatorului indicat la cap. | al prezentului Contract, doar pe baza facturii emise de către Prestator şi confirmate de către Achizitor, în urma finalizării şi predării Raportului de Audit în limba română respectiv engleză. VIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 8.1 Documentele Contractului reprezintă acele înscrisuri care au stat la baza încheierii prezentului Contract şi care determină cadrul prestării Serviciilor. 82 Documentele Contractului reprezintă o parte integrantă a acestuia şi sunt obligatorii pentru Părţi. Acestea sunt după cum urmează: CI EA “OR 821 Anexa nr. 1/5 rattul Finanţare, inclusiv PE în EI

jeweils aktuellen Fassung 8.2.2. Anhang Nr. 2 — Separate Agreement, einschlieBlich seine Anhănge in der jeweils aktuellen Fassung 8.2.3. Anhang Nr. 3 — einschlieBlich seine Anhănge Das Pflichtenheft, IX. VERTRAULICHKEIT DES VERTRAGES Der vorliegende Vertrag gilt als âffentliche Urkunde. Der Zugang der Personen zu den Vertragsinformationen erfolgt mit Einhaltung der Fristen und Vorgehensweisen, welche durch die gesetzlichen Normen betreffend dem freien Zugang zu ăffentlichen Informationen, festgelegt werden und darf nur în dem Fall eingeschrănkt werden, wenn sămtliche Informationen einen vertraulichen Charakter aufweisen, oder wenn diese durch ein gesetzliches Urheberrecht geschiitzt sind. X. PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS 101. Der Auftragnehmer erstellt die Auditberichte und fihrt die Audittătigkeiten gemăB den Bestimmungen des Kap. VI des vorliegenden Vertrags aus, wie auch gemăB des Pflichtenheftes und dessen Anhânge (Anhang Nr. 3 zu den vorliegenden Vertrag). 10.2. Der Auftragnehmer wird qualifiziertes Personal, Angestellte oder Mitarbeiter einsetzen, welche iber eine angemessenen Erfahrung fir den gegebenen Vertragsgegen- stand, sowie dieser in dem vorliegendem Vertrag und seinen Anhăngen beschrieben ist, wie auch iiber gute Kenntnisse beziiglich des rumănischen Wirtschaftssystems und den spezifischen Aspekten externer Finanzierungen verfilgen. 103. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Audittătigkeiten so zu organisieren, um sicherzustellen, dass seine Verpflichtungen unter Wirtschaftlichkeits- und Effizienzbedingungen, wie auch unter Beachtung sămtlicher vertraglicher Fristen ausgefihrt werden. 104. Der Auftragnehmer haftet fiir die Genauigkeit des Inhaltes der englischen Fassung des Auditberichts, wie auch fiir dessen Ubereinstimmung mit der rumănischen Fassung. Die Verpflichtung, jeden einzelnen Auditbericht zu bergeben gilt erst dann als erfiullt, wenn sowohl die rumănische als auch die englische Fassung sowohl an den Auftraggeber als auch die ubergeben werden, unter Einhaltung sămtlicher Vorgaben beziglich dem Inhalt und der Ubereinstimmung der beiden Fassungen. 10.5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Audittătigkeiten, dem Auftraggeber die Versicherungspolice fir die berufliche Haftpflichtversicherung, die gemăB den gesetzlichen Vorgaben abgeschlossen wurde, vorzulegen. mai actuală 8.2.2 Anexa nr. 2 — Contractul Separat, inclusiv anexele sale în versiunea cea mai actuală 8.2.3 Anexa nr. 3 — Caietul de sarcini, anexele sale inclusiv IX. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenilor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală potrivit legii. X. OBLIGAŢIILE AUDITORULUI 101 Prestatorul asigură realizarea activităţilor de audit şi întocmirea Rapoartelor de Audit în conformitate cu prevederile cap. VI din prezentul Contract precum şi cu cele ale Caietului de Sarcini şi ale anexelor acestuia (Anexa nr. 3 la prezentul Contract). 102 Prestatorul va utiliza personal calificat, angajaţi sau colaboratori, cu nivelul de experienţă cerut de obiectul respectiv obiectivul auditului, aşa cum sunt descrise în prezentul Contract şi anexele sale, precum şi cu o bună cunoaştere a sistemului economic românesc şi a aspectelor specifice legate de finanţările externe. 103 Prestatorul are obligaţia să organizeze şi să planifice activităţile de audit într-o manieră care să asigure că obligaţiile sale vor fi îndeplinite în condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate şi cu respectarea tuturor termenelor contractuale. 104 Prestatorul va răspunde pentru exactitatea conţinutului Raportului de Audit în varianta engleză, precum şi de conformitatea acestuia cu varianta în limba română. Obligaţia de predare a fiecărui Raport de Audit se consideră îndeplinită de către Prestator doar în măsura în care se predau atât versiunea în limba română, cât şi cea în limba engleză, atât Achizitorului cât şi către KfW cu respectarea cerinţelor privind conţinutul şi conformitatea versiunii în limba engleză. 105 Prestatorul are obligaţia de a-i prezenta Achizitorului, înainte de începerea activităţilor de audit, poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, încheiată conform prevederilor legal E CSR 106 Prestatorul are obligaţi de pre N prevăzute în Contract

10.6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Dienstleistungen mit angemessener fachlicher Sorgfalt und Piinktlichkeit auszufihren, gemăB den von ihm Ubernommenen Verpflichtungen und entsprechend dem von ihm eingereichten schriftlichen Angebot. 10.7. Der Auftragnehmer haftet vollumfânglich fir die Ausfiihrung der Dienstleistungen gemăB dem vorliegenden Vertrag. Ebenfalls haftet er fir die gewăhlten Ausfiihrungsmethoden, wie auch fir die Ausbildung des von ihm wăhrend der gesamten Vertragsdauer gemăB Art. 10.2 eingesetzten Personals. 10.8. Die Betrăge, die der Auftraggeber an den Auftragnehmer entrichtet und fir welche sich nachtrăglich infolge der Prifungen der zustândigen Kontrollbehărden erweist, dass sie nicht geschuldet wurden, hat der Auftragnehmer mitsamt Zinsen zuriickzuerstatten. XI. PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 11.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von dem Auftragnehmer ausgestellten Rechnungen zu bestătigen und den Vertragspreis gemăB den Bedingungen in Kap. VII des vorliegenden Vertrags zu bezahlen, falls und insofern die Dienstleistungen entsprechend ausgefiihrt werden. 112. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von dem Auftragnehmer iiberreichten Auditberichte entgegenzu- nehmen, den Ubergabeprotokoll, der dies dokumentiert, zu unterzeichnen und diesem ggf. festgestellte Unstimmigkei- ten beziiglich diesen Berichten oder den Audittătigkeiten, die durch Berichte konkretisiert wurden, mitzuteilen. Soweit die Priifungen und die Aufsichtstătigkeit des Auftraggebers ge- măB Art. 11.5, beziiglich der Art und Weise, in welcher der Auftragnehmer seine Verpflichtungen erfiilt, ergeben ha- ben, dass der zu iibergebende Auditbericht den Bestimmun- gen des vorliegenden Vertrags und dessen Anhănge nicht entspricht, so kann der Auftraggeber die Entgegennahme des Auditberichtes gemăB diesem Artikel verweigern und wird diese Ablehnung des Berichtes schriftlich begriinden. Der Auftragnehmer haftet fiir die Ubergabe des Berichtes îber den in Art. 6.9 des vorliegenden Vertrags vorgesehenen Termin hinaus, falls die Berichtigung und/oder Ergânzung des begriindet zuriickgewiesenen Auditberichts eine solche Ver- zăgerung verursacht hat. 11.3. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer sămtliche Prifungsmittel zur Verfiigung stellen, die der Auftragnehmer als ausreichend fir die Auditdurchfihrung einschătzt und von diesem ausdriicklich gemăB Art. 6.6. dieses Vertrags angefordert wurden. 114. Der Auftraggeber verpflichtet verantwortliche Person zu benennen, sich, eine die mit der promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa cuprinsă în oferta depusă. 10.7 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea Serviciilor în conformitate prezentul Contract. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului conform art. 10.2. 108 Sumele plătite de Achizitor Prestatorului, constatate ulterior de către organismele de control abilitate ca fiind necuvenite, vor fi restituite de către Prestator împreună cu accesoriile acestor sume. XI. OBLIGAŢIILE ALE ACHIZITORULUI 111 Achizitorul se obligă să confirme facturile Prestatorului precum şi să plătească Preţul Contractului în condiţiile prevăzute la cap. VII al prezentului Contract în cazul şi în măsura în care Serviciile sunt prestate în mod corespunzător. 11.2 Achizitorul se obligă să preia Rapoartele de Audit înmânate de către Prestator, să semneze procesul-verbal care atestă acest lucru şi să îi comunice acestuia eventualele nereguli constatate cu privire la acestea respectiv la activităţile de audit concretizate în Rapoartele de Audit. În măsura în care din activităţile de verificare şi supraveghere a modului în care Prestatorul îşi îndeplineşte obligaţiile, efectuate de către Achizitor conform prevederilor art. 11.5 din prezentul Contract, rezultă faptul că Raportul de Audit care se doreşte a fi predat de către Prestator nu corespunde cerinţelor prezentului Contract şi a tuturor anexelor sale, Achizitorul poate refuza preluarea acestui Raport de Audit conform prezentului articol, motivând în scris refuzul preluării. Prestatorul va răspunde pentru întârzierea predării Raportului de Audit peste termenul contractual stabilit conform art. 6.9 din prezentul Contract, în măsura în care rectificarea şi/sau completarea Raportului de Audit refuzat în mod justificat de către Achizitor au cauzat o asemenea întârziere. 113 Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului toate elementele probante considerate de către Prestator suficiente pentru efectuarea auditului şi solicitate de către acesta în mod expres conform art. 6.6 din prezentul Contract. 114 Achizitorul se obligă să numea responsabilă, însărcinată cu coopdări n Prestator şi Achizitor şi să aducă P(eștatorului identitatea acesteia înainte !'de Rey

Koordinierung der Beziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer beauftragt ist, wie auch dem Auftragnehmer die Identităt dieser Person bekannt zu machen, vor Beginn der Diensterbringung. Etwaige Fragen oder Anforderungen des Auftragnehmers beziglich des Vertragsgegenstands oder dem Vertragsablauf werden an die gernăB diesem Artikel benannte Person gerichtet. 11.5. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausfihrung der Dienstleistungen zu prifen und zu beaufsichtigen und deren Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Vertrags und/oder die der Anhănge zum Vertrag zu ermitteln. Die Prifungen werden gemăB den Vorschriften des vorliegenden Vertrags durchgefiihrt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer die Identităt seiner zu diesem Zweck bestellten Vertreter bekannt zu machen. 11.6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vertragserfullungsgarantie gemăR den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags infolge des Erhalts des Schlussauditberichts freizugeben. XII. VERTRAGSERFULLUNGSGARANTIE 21 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Vertragserfillungsgarantie in Hăhe von 1.245 lei zu bestellen. 12.2. Die Hăhe der Vertragserfillungsgarantie stellt 5% des Vertragswertes ohne MwSt. dar (gem. den Vorgaben des Art. 16 Paragraph 2 des Gesetzes 346/2004 beziiglich der Fărderung der Grindung und Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen) und wird binnen 5 (funf) Tagen ab der Vertragsunterzeichnung gemăB den Bestimmungen des Art. 12.3 bestellt. Die Zeitdauer, făr welche die Vertragserfillungsgarantie bestellt wird, soll die gesamte Gultigkeitsdauer des Vertrages decken, 1233. Die Vertragserfillungsgarantie wird von dem Auftragnehmer fur die entsprechende, vollstăndige und fristgerechte Ausfuhrung der Pflichten, die aufgrund des Vertrags iibernommen wurden, bestellt. Der Auftraggeber akzeptiert die Bestellung der Vertragserfiillungsgarantie mittels: 123.1. aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den aufgrund der Teilrechnungen fir die Auditberichte geschuldeten Betrăgen. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, ein Konto bei der Staatskasse zu Gunsten des Auftraggebers zu erăffnen. Der ursprungliche Betrag, der von dem Auftragnehmer auf das Konto gutgeschrieben wird, soll nicht geringer als 0,5% des Vertragspreises sein. Wăhrend der Vertragsausfiihrung wird der Auftraggeber dieses Konto durch aufeinanderfolgende Einbehaltungen aus den dem Serviciilor. Orice întrebări sau solicitări ale Prestatorului cu privire la obiectul prezentului Contract şi desfăşurarea acestuia i se vor adresa persoanei responsabile desemnate conform prevederilor prezentului articol. 11.5 Achizitorul are dreptul de a verifica şi supraveghea desfăşurarea prestării Serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din Contract şi/sau anexele acestuia. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul Contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop. 116 Achizitorul are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile prezentului Contract, în urma primirii Raportului final de Audit. XII. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 121 Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în cuantum de 1.245 lei. 122 Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 5 % din valoarea contractului fără TVA (constituită conform Art. 16, alin (2) din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii) şi se constituie în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului conform prevederilor art. 12.3. Perioada pentru care se constituie garanţia de bună execuţie trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a Contractului. 12.3 Garanţia de bună execuţie se constituie de către Prestatorul în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare, în mod complet şi la timp a obligaţiilor asumate în baza Contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuţie prin: 12.3.1 reţineri succesive din sumele datorate pentru facturile emise pentru fiecare Raport de Audit în parte. In acest caz Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către Prestator în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5%

Auftragnehmer geschuldeten Betrăgen bis zum Ausgleich der in der Ausschreibungsdokumentation festgelegten Vertragserfillungsgarantie auffillen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer iiber diese Uberweisungen wie auch iiber deren Zweck in Kenntnis setzen. Aus dem im Namen des Auftragnehmers bei der Staatskasse erâffneten Konto kânnen sowohl Zahlungen durch den Auftragnehmer (unter der Voraussetzung einer schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers, welche bei der Staatskasse vorgelegt wird), als auch durch die Staatskasse (unter der Voraussetzung eines schriftlichen Antrags des Auftraggebers zu Gunsten dessen die Garantie ausgestellt wurde) unter den in Art. 91 der Regierungsverordnung 925/2006 aufgefiihrten Umstand, erfolgen. Das somit erăffnete Konto wird zu Gunsten des Auftragnehmers verzinst. (Der Bieter soll klar und deutlich die Art und Weise der Bestellung der Garantie erlăutern). 124. Der Auftraggeber ist berechtigt, Anspriiche in Hăhe des verursachten Schadens auf die Vertragserfillungsgarantie zu erheben, wenn der Auftragnehmer seine Vertragsverpflichtungen nicht einhălt bzw. mangelhaft oder verspătet erfiillt. Vor Geltendmachung eines Anspruchs auf die Vertragserfillungsgarantie verpflichtet sich der Auftraggeber den Auftragnehmer hieriber in Kenntnis zu setzen, unter Angabe der missachteten Vertragsverpflichtungen. 12.5. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Vertragserfillungsgarantie binnen 14 (vierzehn) Tagen ab der Unterzeichnung des Ubergabeprotokolls fir den Schlussbericht freizustellen, insofern er nach dessen Durchsicht keine Beanstandungen hat und er bis dahin keinerlei Anspriiche darauf erhoben hat. XIII. VERTRAGSÂNDERUNGEN 131. Die Parteien sind berechtigt, wăhrend der Vertragslaufzeit Anderungen der Vertragsklauseln durch schriftliche Zusatzvereinbarungen, die von beiden Parteien unterzeichnet wurden, zu vereinbaren. 132. Jegliche Ânderung zum vorliegenden Vertrag kann nur unter der Bedingung der schriftlichen Zustimmung der KfW vorgenommen werden. XIV. VERTRAGSHAFTUNG. BEENDIGUNG DES VERTRAGS 14.1. Sollte der Auftragnehmer aus eigenem Verschulden nicht in der Lage sein, seine Vertragspflichten - besonders die Ubergabe der Auditberichte — unter Beriicksichtigung der vereinbarten Fristen zu erfillen, so ist der Auftraggeber berechtigt, aus dem Vertragspreis datorate şi cuvenite Prestatorului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Achizitorul va înştiinţa Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât către Auditor, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, în favoarea căruia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91 din HG 925/2006. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Prestatorului. (ofertantul trebuie sa specifice clar şi fără ambiguităţi modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie). 12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra Baranţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 125 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data predării către el a Raportului final de Audit, dacă după parcurgerea acestuia nu există obiecţiuni şi dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. XIII. AMENDAMENTE 131 Părţile sunt îndreptăţite să modifice prevederile Contractului pe durata acestuia numai prin act adiţional semnat de către ambele Părţi. 13.2 Orice modificare adusă prezentului Contract se poate face cu condiţia existenţei acordului prealabil dat în scris al KfW, XIV.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 141 În cazul în care din culpa sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin Contract — în special predarea: termenele specificate în acesta, uta îndreptăţit de a deduce a 3 ca TI

Verzugszinsen in Hăhe von 0,5% der Rate fir den betreffenden Auditbericht fir jeden Verspătungstag bis zur Leistungserfillung einzubehalten. 142. Ab dem Datum der Fălligkeit der Pflichten des Auftragnehmers ist dieser von Rechts wegen in Verzug gesetzt. 14.3. Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag einseitig zu kiindigen, binnen 30 (dreiBig) Tage ab dem Eintritt von Umstânden, welche vor der Vertragsunterzeichnung nicht vorhergesehen werden konnten, und welche zu einer solchen Ânderung der Lage des Auftraggebers beziiglich der Ausfihrung dieses Vertrags durch die Parteien fihren wirden, dass die Vertragserfulung gegen dem ăffentlichen Interesse Wirken wirde, sofern die Parteien nicht binnen 10 (zehn) Tagen ab Eintritt dieser Umstănde eine andere Lăsung vereinbaren konnten. 144. In dem unter Art. 14.3 geregelten Fall ist der Auftragnehmer lediglich auf die Bezahlung fir den Anteil der Leistungen, die bereits zum Zeitpunkt der Vertragskiindigung ausgefihrt wurden, berechtigt. 14.5. Die schuldhafte und/oder wiederholte Missachtung der Vertragspflichten durch eine der beiden Parteien, berechtigt die andere Partei den Vertrag als von Rechts wegen gekiindigt zu betrachten, ohne Mahnung, Inverzugsetzung oder Eingriff des Gerichtes, wie auch auf Schadensersatz. 14.6. Die Kindigung ist rechtswirksam ab dem Zeitpunkt des Empfangs der schriftlichen Mitteilung durch die schuldhafte Partei, durch die ihr die missachteten Pflichten, wie auch die Vertragsbeendigung infolge der Kiindigung zur Kenntnis gebracht werden. 14.7. Die Kiundigung gemăB Art. insbesondere in den folgenden Fâllen ein: 145 tritt 1471. Der Auftragnehmer tritt seine vertragliche Rechten und Pflichten ab ohne Zustimmung des Auftraggebers. In diesem Fall schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber Schadensersatz in Hâhe des Vertragspreises zzgl. MwsSt.; 14.72. Der Auftragnehmer hat seine Vertragspflichten nicht oder nur mangelhaft oder mit Verspătung erfillt, wobei ihm dieser Umstand schriftlich von dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, unter gleichzeitiger Angabe der Frist, in der er seine Vertragspflichten entsprechend nachholen muss, ohne dass der Auftragnehmer dies befolgt hat. penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,5% din tranga aferentă respectivului Raport de Audit pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 142 De la data la care obligaţiile Prestatorului au devenit scadente, acesta este considerat de drept în întârziere. 14.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul Contract, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului şi care conduc la modificarea situaţiei Achizitorului în legătură cu executarea de către Părţi a prezentului Contract în aşa măsură, încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public, iar Părţile nu au putut conveni în termen de 10 (zece) zile de la apariţia acestor circumstanţe cu privire la o altă soluţie. 144 În cazul prevăzut la art. 14.3 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din obligaţiile sale îndeplinită până la data denunţării unilaterale a Contractului. 145 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părţi, în mod semnificativ şi/sau repetat şi din culpa respectivei Părţi, dă dreptul Părţii lezate de a considera Contractul reziliat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecată şi de a pretinde plata de daune-interese. 146 Rezilierea îşi va produce efectele la data recepţionării de către Partea în culpă a notificării scrise prin care i se aduc la cunoştinţă obligaţiile încălcate precum şi încetarea Contractului ca urmare a rezilierii. 14.7 Rezilierea conform art. 14.5 intervine în special în următoarele cazuri: 1471 Prestatorul cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul Contract fără acordul Achizitorului; în acest caz Prestatorul se obligă să plătească Achizitorului despăgubiri în valoare egală cu Preţul Contractului inclusiv TVA; 14.72 Prestatorul nu şi-a executat sau şi-a executat în mod necorespunzător sau cu întârziere oricare din obligaţiile care îi revin prin Contract şi i s-a notificat

XV. HOHERE GEWALT 151. Die hăhere Gewalt wird durch eine zustândige Behărde festgestellt. 15.2. Die hăhere Gewalt stellt die Parteien von der Erfullung der vertraglichen Pflichten wăhrend der ganzen Periode, in der diese auftritt, frei. 15.3. Die Vertragserfillung wird wăhrend der Dauer des Ereignisses der hăheren Gewalt unterbrochen, jedoch ohne dass die Unterbrechung die Anspriiche der Parteien, die vor dessen Auftreten entstanden sind, beeintrăchtigt. 15.4. Die Partei, welche sich auf die hăhere Gewalt beruft, ist verpflichtet, die andere Partei sofort und vollstândig iiber den Eintritt der hăheren Gewalt zu informieren und die notwendigen MaBnahmen zu treffen, um deren Folgen einzuschrănken. 15.5. Falls das Ereignis der hâheren Gewalt lânger als 3 (drei) Monate andauert, oder dies berechtigterweise vermutet werden kann, kann jede Partei der anderen die Beendigung des Vertrags von Rechts wegen mitteilen, ohne dass die Parteien auf Schadensersatz berechtigt Wăren. XVI. RECHTSSTREITIGKEITEN 16.1. Sollten Streitigkeiten im Rahmen des vorliegenden Vertrages oder beziiglich der Vertragserfillung auftreten, so verpflichten sich der Auftraggeber und der Auftragnehmer eine gutliche Beilegung der Auseinandersetzung anzustreben, und hierbei die Bemihungen in einem Verhandlungsprotokoll festzuhalten. 16.2. Sollten die Parteien 15 (fiinfzehn) Tage ab dem Beginn der Verhandlungen keine gîtliche Beilegung erzielen kânnen, so kann jede der Parteien die Entscheidung des zustândigen Gerichts ersuchen. XVII. MITTEILUNGEN 27.1. Sămtliche Mitteilungen, Antrăge, Anspriiche und sonstige Bekanntmachungen aufgrund des vorliegenden Vertrags sollen schriftlich erfolgen und werden an die unten aufgefiihrten Kontaktdaten der Parteien versandt, bzw. an die Kontaktdaten, die die Parteien wăhrend der Ausfiihrungsdauer dieses Vertrags bekanntgeben. Auftraggeber MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anschrift: Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1 Fax: 0256-204.177 XV. FORŢA MAJORĂ 151 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 15.2 Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 153 Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia. 154 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 155 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna din Părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. XVI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 16.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului, consemnând demersurile într-un proces- verbal de negocieri. 16.2 Dacă după 15 (cincisprezece) zile de la începerea acestor tratative directe Părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente. XVII. COMUNICĂRI 171 Toate notificările, solicitările, cererile, pretenţiile şi alte comunicări în baza prezentului Contract se vor face în scris şi vor fi transmise către datele de contact ale Părţilor indicate mai jos sau către datele de contact notificate de către Părţi pe durata executării prezentului Contract în conformitate cu acest articol: Achizitorul XR CR MUNICIPIUL TIMI RRA 1 , Adresa: Timişoara, Ba CE

E-Mail: primariatmEprimariatm.ro Auftragnehmer EVAL EXPERT SRL Anschrift: Piteşti, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeş Fax: 0248-221.430 E-Mail: evalexpertpitestiEyahoo.com 17.2. Jegliche Mitteilung gilt als empfangen: 17.2.1.Falls sie persănlich oder per Kurier geliefert wird, zum Zeitpunkt der Ubergabe gegen Quittung/Empfangsbestătigung; 17.2.2.falls sie durch Einschreibebrief mit Empfangsbestătigung iibermittelt wurde, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Bestătigung; und 17.2.3.falls sie per Fax wird, bei erfolgreichem Abschluss der Ubersendung, so wie dies in dem positiven Sendebericht angegeben wird; vorbehaltlich, dass die Mitteilung zwischen 9:00 — 17:00 an einem Werktag erfolgt. Anderenfalls gilt die Mitteilung am darauf folgenden Werktag um 9:00 Uhr als zugestelit. 173. Weigert sich eine Partei, die rechtsgiltig ibermittelte Korrespondenz anzunehmen oder abzuheben, bzw. den Empfang zu bestătigen, so gilt dies als Annahme des Empfangs dieser Korrespondenz. 174. Die Bestătigung des Empfangs der Korrespondenz kann nicht als beanstandungslose Annahme dessen Inhaltes oder als Annahme der so mitgeteilten Anspriiche ausgelegt werden. XVIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 18.1. Der vorliegende Vertrag wird mit den Vorschriften des BGB ergănzt. 18.2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder eine zukinftige Vertragsregelung unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, berăhrt dies nicht die Wirksamkeit der îibrigen Bestimmungen. Das gleiche gilt, falls der Vertrag eine Licke enthălt. Anstelle der ungiltigen oder undurchfiihrbaren Bestimmung oder zur Ausfillung der Lăcke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich măglich, dem so nahe wie măglich kommt, was die Parteien beabsichtigt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages beabsichtigt hătten, falls sie die Unwirksamkeit oder Licke bei Abschluss des Vertrages bedacht hătten. Fax: 0256-204.177 E-mail: primariatmEprimariatm.ro Prestatorul S.C. EVAL EXPERT SRL. Adresa: Piteşti, str. Dumbravei nr. 10, jud. Argeş Fax: 0248-221.430 E-mail: evalexpertpitestiQEyahoo.com 172 Orice notificare se consideră a fi primită: 17.2.1. Dacă este livrată personal sau prin curier, la data livrării în schimbul recipisei de confirmare a primirii; 17.2.2. Dacă este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la semnarea confirmării; şi 17.2.3. Dacă este trimisă prin fax, la finalizarea cu succes a transmisiei, aşa cum este indicat în raportul pozitiv de transmisie; cu condiţia ca notificarea să fie transmisă în intervalul 9:00 — 17:00 într-o zi lucrătoare. În caz contrar, notificarea se consideră comunicată la ora 9:00 din următoarea zi lucrătoare. 17.3 Refuzul de a accepta sau ridica corespondenţa valabil transmisă de către cealaltă Parte, respectiv de a confirma primirea acesteia are valoarea de acceptare a primirii respectivei corespondențe. 174 Confirmarea primirii corespondenţei nu poate fi interpretată în sensul acceptării conţinutului acesteia fără rezerve respectiv al acceptării pretenţiilor astfel comunicate. XVIII. CLAUZE FINALE 181 Prezentul Contract se completează cu prevederile Codului Civil. 182 În cazul în care una sau mai multe din prevederile Contractului sau o reglementare contractuală viitoare este lipsită de efecte total sau parţial, sau dacă ulterior îşi pierde valabilitatea, sau dacă din Contract rezultă o lacună, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului. În locul prevederi lipsite de efecte, respectiv în vederea completării lacunei existente, se consideră ca find convenită acea prevedere permisă de lege, care corespundă din punct de vedere economic în cea mai mare măsură posibil intenţiei Părţilor, sau r fi fost convenite de Părţi, sensului Contractului, dacă s-ar fi avu; prevederii sau lacuna. EXPERT SRL

18.3. Der Verzicht einer Partei auf die Einhaltung einer vertraglichen Regelung bezieht sich jeweils ausschlieBlich auf den konkreten Einzelfall, so dass daraus kein genereller Verzicht auf die Einhaltung dieser vertraglichen Regelung abgeleitet werden kann. 18.4. Hiermit wurde heute, . -„ der vorliegende Dienstleistungsvertrag fir Auditdienstleistungen in 3 (drei) Exemplaren abgeschlossen, wobei 1 (ein) Exemplar an dem Auftragnehmer iibergeben wurde. AUFTRAGNEHMER, vertreten du MIHĂILESCU AUFTRAGGEBER, MUNICIPIUL TIMIŞOARA BURGERMEISTER Nicolae Robu VIZEBURGERMEISTER Dan DIACONU WIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG LEITER Dipl. Oec. Smaranda HARACICU CHEFARCHITEKT Dipl. Arh. Ciprian-Silviu CĂDARIU RECHTSABTEILUNG Adina BALOGH 183 Renunţarea unei Părţi la executarea unei dispoziţii contractuale de către cealaltă Parte se referă strict la acel caz concret, fără a se putea deduce din aceasta o renunţare cu titlu general la respectarea acelei dispoziţii contractuale. 184 Drept pentru care s-a încheiat astăzi 4 5 prezentul Contract de prestări servicii de audit în 3 (trei) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru Auditor. ACHIZITOR, MUNICIPIUL TI PRIMAR Nicolae Roby DIRECTOR Ec. Smarani RA ARHITECT ŞEF a Arh. CĂDARIU “2, SERVICIUL JURIDIC Adina BALOGH ,

Directia Urbanism Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbană Situatia platilor pentru Proiect Loga la constructor si diriginte pe perioada 2014-2015 x . - Valoare Sursa plata Proiect | Data facturi | Nr. factura | Valoare Factura | Nr. OP si Data plata Be KW TI Observatii 3020/25.07.2014 58.208,23 Loga 15.07.2014 311 75.977,06 3021/25.07.2014 3.062,59| 61.271,82 3031/30.07.2014 14.705,24 14.705,24 factura constructor SC CONSTRUCTIM SA 4501/09.09.2014 62.398,18 Loga 29.08.2014 406 81.446,05 4502/09.09.2014 3.284,12| 65.682,30 4860/26.09.2014 15.762,75 15.763,75 factura constructor SC CONSTRUCTIM SA Lore 11092014 ar 5700.00 4914/30.09.2014 5.505,00 5.700,00 factura diriginte BAS CORNEL 8 aa Mt 4915/30.09.2014 195,00 IRI - I.INDIVIDUALA 5294/17.10.2014 96.116,58 Loga 13.10.2014 521 125.457,43 5295/17.10.2014 5.058,77| 101.175,35 5328/21.10.2014 24.282,08 24.282,08 factura constructor SC CONSTRUCTIM SA 5617/14.11.2014 47.593,33 Loga 05.11.2014 588 62.121,82 5618/14.11.2014 2.504,91| 50.098,24 5594/13.11.2014 12.023,58 12.023,58 factura constructor SC CONSTRUCTIM SA 352/30.01.2015 64.849,74 Loga 22.01.2015 028 84.645,98 353/30.01.2015 3.413,15| 68.262,89 364/02.02.2015 16.383,09 16.383,09 factura constructor SC CONSTRUCTIM SA 1648/13.05.2015 215.888,91 Loga 27.04.2015 209 281.791,84 1649/13.05.2015 11.362,57| 227.251,48 1635/13.05.2015 54.540,36 54.540,36 factura constructor SC CONSTRUCTIM SA 1646/13.05.2015 7.600,00 factura diriginte BAS CORNEL Loga 20.04.2015| 017 400,00| 3:000,00 = LINDIVIDUALA Total 725.140,18 725.140,18| 587.442,08| 137.698,10 Director Urbanism, Arh. Sorin Ciurariu intocmit BRDU, Insp.sp. Daniela Țeicu

Directia Urbanism Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbană Situatia platilor pentru Proiectul Lenau la constructor si diriginte pe perioada 2013-2015 Nr. Valoare Valoare Proiect Data facturi Nr. OP si Data plata Observatii factura Factura OP 1670/14.06.2013 61.308,79 Lenau 10.06.2013 801 71.972,20 1674/14.06.2013 1.572,02 constructor SC Paluni 1669/14.06.2013 15.091,39 Lenau 24.07.2013 803 81.221,35 2090/07.08.2013 79.583,83 factura constructor SC Paluni RS 2091/07.08.2013 1.637,53 2395/30.08.2013 149.232,36 f Paluni 2396/30.08.2013 3.070,71 actura constructor SC Paluni Lenau 13.08.2013 804 152.307,07 Lenau 29.07.2013 019 4.000,00 2289/13.08.2013 4.000,00 diriginte AF latan Lena 11.10.2013 809 42.623,17 3081718108015 41.765 factura constructor SC Paluni U m e 3098/18.10.2013 859,34 3761/10.12.2013 104.182,10 11. fi SC Pal Lenau 20.11.2013 811 106.325,76 3761/10.12.2013 2.143,66 actura constructor SC Paluni 2110/23.06.2015 42.894,53 -06. i ASDUM-GF SRL Lenau 15.06.2015 242 44.696,82 2111/23.06.2015 1.802,29 factura constructor SC KASDUM-GF S 3426/08.10.2015 127.162,06 Li 29.09.201. 132.505,00 fact tructor SC KASDUM-GF SRL enau 9.09.2015 358 3427/08.10.2015 5.342,94 actura constructor 3613/27.10.2015 113.525,37 factura constructor SC KASDUM-GF SRL 3614/23.10.2015 4.769,97 Lenau 19.10.2015 367 118.295,34 4021/24.11.2015 113.432,00 L 13.11.2015 378 204.113,37 factura constructor SC KASDUM-GF SRL nau A ui 4627/23.12.2015 51.861,21 4628/23.12.2015 8.230,38 Lenau 30.10.2015 003 2.500,00 3977/19.11.2015 2.500,00|factura ginte AF latan Total 966.560,08 966.560,08 Director Urbanism, Arh. Sorin Ciurariu intocmit BRDU, Insp.sp. fijelaŢ icu -

JU MUNICIPIU DIRECTIA B BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE U Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435434 e-mail:breciEQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.re sc2016-.(2 To: KfW Bankengruppe Attn: L3a4 Postfach 11 11 41 60046 Frankfurt am Main German Financial cooperation with Romania Loan/Financing/Project/Programme Agreement of KfW EUR 3,000,000.00 Loan and EUR 2,000,000.00 Grant Project/Programme name: Rehabilitation of Historic Monuments in Historic City Quarters în Timisoara KfW-Reference No.: 2005 65 333 Dear Ladies and Gentlemen, Considering your answer by fax dated March 11th 2016 regarding the addresses that were sent to KfW on December 30th 2015 in regard to the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara” - Municipal Infrastructure Phase II, we sent attached the copies of the bank statements requested as following: - Copy of bank statement for account nr. RO36BRDE360SY32432913600/Euro Loan Account on December 31*' 2015, January 31* 2016 and February 29" 2016, - Copy of bank statement for account nr. RO39BRDE360SV3147633600/Euro Grant Account on December 2015, January 31" 2016 and February 29" 2016 The Audit Report for 2015 in both languages English and Romanian signed by the auditors, regarding using the Disposition Fund for the program "Rehabilitation of Historic Monuments in the historic quarters of Timisoara” - Municipal Infrastructure Phase II, was already sent to KfW on March 7" 2016. At the present time, we are sure that you have received original documents. The issue regarding the payment of the audit services remains. Considering the request that the unused amounts to be transferred to KfW, the auditor must be informed where to send the invoice for the services rendered, therefore we need clarification on this situation. Regarding the transfer of the unused amounts from the program's accounts, as you know all the payment obligations of the Loan and Financing Agreement with KfW (interest and taxes) were done through the Ministry of Finance. The Ministry of Finance at your request will inform the City Hall of Timisoara to pay those amounts in their Treasury account, following to be transferred to KfW. Best regards, Mayor Municipality of Timisoara NICOLAE ROBU Chief Architect, Arh. SORIN CIURARIU

BINE STATEN NȚ LOAN doc0unT Suc. TIMISOARA Str. Socrates 1 Tel. 0256-30.20.89 Fax. - SWIFT BRDEROBU Referinte bancare/Banking references Titular/Account holder MUNICIPIUL TIMISOARA bank code entity code account number currency 0003 3600 SV32432913600 EUR Cont Curent Cod IBAN EURO RO36BRDE360SV32432913600 firea de cont nr./Statement no. Pag. 1/2 | | MUNICIPIUL TIMISOARA | CNP/CUI:14756536 | STR.C.D.LOGA, BLI, | TIMISOARA, TM ROM 1900 | KFW FINANTARE RAMBURSABILA | Valabil fara semnatura Data oper. Trans .date Descriere operatiune Transaction description Debit Credit Data valuta Value date 01/12/2015 SOLD INITIAL/START BALANCE 27,41 CURS BNR DATA:17/12/2015 4,5036000 17/12/2015 Incasare externa Ghiseu DPE3600P15121749951 KFW /DE36500204003100000000 PALMENGARTENSTR, 5-9 D-60325 FRANKFURT AM MAIN COMMERZBANK AG EUR250000, 00 WA04, LOAN, DISP,FDS.-KFW-200565333 R2-ROMANIA, EUR250.000, 00 CURS BNR DATA:21/12/2015 4,5145000 21/12/2015 Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV1512211119030009 RO13BRDE3605V32432403600 B.R.D. - G.S.G, Suc. TIMISOARA Vanzare valuta EUR curs: 4.4500 CURS BNR DATA:31/12/2015 4,5285000 31/12/2015 | Plata dobanda cont curent Automat NC 1601010236450032 250.000, 00 13.505, 62 154,06 Total debit Total credit 13.505,62 250.154, 06 SOLD FINAL / END BALANCE SOLD DISPONIBIL/AVAILASLE BALANCE 236.675,85 236.675,85 17/12/2015 21/12/2015 01/01/2016 I CIFRE CHEIE / KEY FIGURES Fonduri proprii/Own funds Limita credit/overdraft Credit neutilizat/Available overdraft Depasire lim:ta/Overlimit Total disponibil/Available balance EUR 236.675,85 0,00 0,00 0,00 236.675,85 Incepand cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs

Big STATEMENT TOR. SPANT AccounT Suc. TIMISOARA Str. Socrates 1 Tel. 0256-30.20.89 Fax. - SWIFT BRDEROBU Referinte bancare/Banking references Titular/Account holder MUNICIPIUL TIMISOARA bank code encity code account number currency 00093 3600 SV73147633600 EUR Cont Curent EURO Cod IBAN RO33BRDE360SY73147633600 | |Extras de cont nr./Statement no. | | De la/From Valabil fara semnatura MUNICIPIUL TIMISOARA CNP/CUT: 14756536 STR.C.D.LOGA, BL1, TIMISOARA, TM ROM 1900 Pag. 1/2 CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB, Data oper. Descriere operatiune Trans.date Transaction description Debit Credit Data valuta Value date 01/12/2015 |SOLD INITIAL/START BALANCE 1.032,73 CURS BNR DATA:17/12/2015 4,5036000 17/12/2015 ÎIncasare externa Ghiseu DPE3600P15121749961 KFW /DE36500204003100000000 PALMENGARTENSTR. 5-9 D-60325 FRANKFURT AM MAIN COMMERZBANK AG EUR2525,00 WA 04, AUDITSERVICES, GRANT, KFW-200 565333R3 - ROMANIA CURS BNR DATA:21/12/2015 4,5145000 21/12/2015 Plata pentru schimb valutar Ghiseu CSV1512211121220001 RO47BRDE360SV82899853600 B.R.D. - G.S.G. Suc. TIMISOARA Vanzare valuta EUR curs: 4.4500 CURS BNR DATA:31/12/2015 4,5285000 31/12/2015 Plata dobanda cont curent Automat NC 1601010238390110 1.752,81 2.525,00 Total debit Total credit 1.752,81 2.527,17 SOLD FINAL / END BALANCE SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE 1.807,09 1.807,09 17/12/2015 21/12/2015 01/01/2016 | CIFRE CHEIE / KEY FIGURES Fonduri proprii/Own Funds Limita credit/Overdraft Credit neutilizat/Available overdraft Depasire limita/Overlimit Total disponibil/Available balance 1.807,09 0,00 0,00 0,00 1.807,09 Incepand cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs

iSuc. TIMISOARA IStr. Socrates 1 ITel. 0256-30.20.83 Fax. - ISWIET BRDEROBU Î Î IReferinte bancare/Banking references ITitular/Account holder I MUNICIPIUL TIMISOARA I Ibank code entity code account number currency 1 0003 3600 SV32432913600 EUR | Cont Curent EURO Il Cod IBAN RO36BRDE3605V32432913600 lExtras de cont nr./Statement no IValabil fară semnatura BANK PR LOMN COUNT MUNICIPIUL TIMISOARA CNP/CUI:14756536 STR.C.D.LOGA, BL1, TIMISOARA, TM ROM 1900 KFW FINANTARE RAMBURSABILA Data oper.| Trans.datel Descriere operatiune Transaction description Pam 01/01/2016 1SOLD INITIAL/START BALANCE 1 Credit IData valuta IValue date | CURS BNR DATA:31/01/2016 4,5337000 Plata dobanda cont curent Automat NC 1602010047020019 31/01/2016 I Il 236.675,851 t 313,78) 01/02/2016 t Total debit Total credit SOLD FINAL / END BALANCE Il Il Il Il I Il Il I SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE Î 1 ! 236.983,631 Î 236.939,631 1 0,091 313,781 | I Î Il Îl CIFRE CHEIE / KEY FIGURES Fonduri proprii/Own funds Limita credit/Overdraft Credit neutilizat/Available overdraft Depasirs limita/Overlimit Total disponibil/Available balance EUR 236.989, 63 0,00 0,00 9,90 236.383, 63 Incepand cu 0laug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs de clientela va sra la dispozirie pentru informatii suplimentare. Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2018, potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice nome specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor, Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare

ISuc, TIMISOARA IStr. Socrates 1 ITel, 0256-30,20.53 Fax, - ISWIEFT BRDEROBU l 5 1 iReferinte bancare/Banking references ITitular/Account holder MUNICIPIUL TIMISOARA Î ibank code entity code account number currency i 0003 3600 5Y73147633600 EUR | Cont Curent EURO | Cod IBAN RO39BRDE3605V73147633600 Î Bu STATEMENȚ DE SANT gr lExtras de cont nr./Statement no. Pag. IValabil fara semn MUNICIPIUL TIMISOARA 1:14756536 STR.C.D.LOGA, BLI, | l | CNP/CU l | TIMISOARA, TM ROM 1300 l l I CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB. | Data oper.| Descriere operatiune Debit | Credit IData valuta | Trans.datei Transaction description I IValue date Î l I Il 101/01/2016 ISOLD INITIAL/START BALANCE | 1.807,031 l | | l 1 Il | CURS BNR DATA:31/01/2016 4,5337000 131/01/2016 | Plata dobanda cont curent i 2,401 01/02/2016 i Il Automat 1 1 NC 1602010049070014 l Il Il ITotal debit Total credit 9,001 2,401 I Î Îi | SOLD FINAL / END BALANCE 1.809,431 ţ Il I Î | SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE Î 1.809,491 l I CIERE CHEIE / KEY FIGURES EUR Fonduri proprii/COwn funds 1.803,43 Limita credit/Overiraft 0,00 Credit neutilizat/aAvailable overdraft 0,00 Depasire limita/Overlinit 2,00 Total disponibil/Available balance 1.803,43 Incepand cu 0laug2009,extrasele de cont va sunt pus la dispozitie gratuit, lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internec banking.Consilierul dvs de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare. Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2016, potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice nome specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

Mt SATENENT Re BRAT Ati | Suc. TIMISOARA | |Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1 Str. Socrates 1 | | Tel. 0256-30.20.89 Fax. = | |*e 12 (ron _ EREZIE ESTERI IE? SWIFT BRDEROBU |Valabil fara semnatura | |Referince bancare/Banking references |Titular/âccount holder MUNICIPIUL TIMISOARA MUNICIPIUL TIMISCARA CNP/CUI :14756536 STR.C.D.LOGA, BL1, TIMISOARA, TM ROM 1900 bank code entity code acccunt number currency 0003 3500 SV73147633600 EUR Cont Curent EURO Cod IBAN RO39BRDE360SV73147633600 CONT GRANT KFW FRANKFURT NERAMB. | Data oper.| Descriere operatiune Debit | Credit |Data valuta Trans .date| Transaction description | |Value date | | 01/02/2016 |SOLD INITIAL/START BALANCE | 1.809,49| CURS BNR DATA:29/02/2016 4,4634000 29/02/2016 | Plata dobanda cont curent | 2,24| 01/03/2016 | Automat | | | NC 1603010201130017 | | | | | |Toral debit Total credit 0,00| 2,24] | SOLD FINAL / END BALANCE 1.811,73 SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE | 1.811,73] l l | CIFRE CHEIE / KEY FIGURES EUR Fonduri proprii/Own funds 1.811,73 Limita credit/overdraft 0,00 Credit neutilizat/Available overdraft 0,00 Depasire limica/overlimit 0,00 Total disponibil/Available balance 1.811,73 Incepand cu 01aug2009, extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit, lunar la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs de clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare. Stimate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2018, potrivit carora bancile sunt obligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de actualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile BRD pentru actualizarea datelor de identificare.

Out SIZE ENT TOR Lot | 10. TIMISOARA :r. Socrates 1 :1. 0255-30.20.89 Fax. - IIFT BRDEROSBU aferinte bancare/Banking references holder MUNICIPIUL TIMISOARA ink code entity code account number currency [Extras de cont nr./Statement no. Pag. 1/1 |De la/From [Valabil fara semnatura MUNICIPIUL TIMISOARA CNP/CUI :14756536 STR.C.D.LOGA, BLI, TIMISOARA, TM ROM 1900 0003 3500 SY32432913500 EUR Jont Curent EURO od IBAN RO36BRDE3650SY32432913600 KFW FINANTARE RAMBURSABILA Jata oper.| Descriere operatiune Debit | Credit [Data valuta îrans .date| Transaction description | |Value date | | | :702/2015 |SOLD INITIAL/START BALANCE | 235.-989,63| | | l | CURS BNR DATA:29/02/2016 4,4634000 13/02/2015 | Plata dobanda cont curent 293,93| 01/03/2016 | Automat | | NC 1603010159140090 | | | [Total debit Total credit 0,00| 293,93| | | | | SOLD FINAL / END BALANCE | 237.283,55| | SOLD DISPONIBIL/AVAILABLE BALANCE | 237.283,55 l | CIFRE CHEIE / KEY FIGURES EUR “onduri proprii/Own funds 237.2383,55 „imita credit/Overdraft 0,00 neutilizat/Available overdraft 0,09 epasire limita/Overlimit 0,00 disponibil/Available balance 237.283, 55 sepand cu 01aug2009,extrasele de cont va sunt puse la dispozitie gratuit, war la ghiseu si zilnic prin electronic/internet banking.Consilierul dvs clientela va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare. mate client, avand in vedere modificarile legislative de ordin fiscal aplicabile incepand cu 01.01.2018, :rivit carora bancile sunt cbligate sa aplice norme specifice de raportare fiscala, BRD a demarat procedura de :ualizare a informatiilor cu privire la conturile clientilor. Ca urmare, te asteptam in oricare din agentiile ) pentru actualizarea datelor de identificare.

MUNICIP DIREC cel Mare, nr. 2, tel fax "40 256 435436 rimariatm.ro, internet:www primariatm.ro Informare corespondenta cu KfW Decembrie 2015- Martie 2016 15-17.12.2015 — s-a derulat Misiune De Audit a Programului Pentru Anul 2015 asa cum a sugerat doamna Rothacker in emailul din noiembrie 2015. 16.12.2015 —doamna Rothacker confirma transferul sumelor solicitate in cererea de tragere nr. 4., iar în 17.12.2015 BRD confirma intrarea surnelor transferate print extrasele de cont. 21.12.2015 — s-a platit Raportul de Audit 2014 si diferenta la situatie de lucrari nr.4 la Lenau. 30.12.2015 — s-au trimis doua scrisori catre KfW atât electronic cât si prin Poşta cu confirmare de primire si anume: SC2015-34662/30.12.2015 — prin care se solicita prelungirea cu încă un an a programului si SC20]3- 34661/30.12.2015 — prin care se solicita prelungirea perioadei în care se pot efectua plăți din bani transferati până la 1 Martie 2016. Cele doua scrisori au fost trimise electronic şi către Ministerul de Finante. - 19.01.2016 — în lipsă raspuns de la KfW „am solicitat din nou confirmarea primirii adreselorde mai sus. - 25.01.2016 — dl.Eric Răttger din partea KfW- informare referitoare predare Raport de Audit 2015 — pana la 31.03.2016 - raspuns iîn 02.02.2016 - raport in curs de elaborare. - 28.01.2016 — a fost trimis Raportul de Progres al Programului pentru semestrul [I 2015 cu adresa de înaintare SC2016-2069/28.01.2016. - 01-17.02.2016 — solicitare informatii despre finantator la consultantii tehnici si financiari ai programului— raspunsul a fost negativ, nu au discutat cu finantatorul. - 18.02.2016 — Dl Hitzel solicita o intalnire cu la biroul BRDU in data de 1 Martie 2016. - 23.02.2016 —a fost trimisa adresa SC201 6-004382/23.02.2016 prin care s-a solicitat punctul de vedere asupra celor doua scrisori trimise în decembrie 201 5. - 01.03.2016 — intalnire la biroul din Traian cu dl Spohler si dl Hitzel. La finalul vizitei dl Hitzel a confirmat ca urmează sa se trimita un raspuns oficial din partea KfW , consultanții urmând să prezinte un raport de activitate către PMT în luna Aprilie. - 7.03.2016 — a fost trimis la KfW, Raportul de Audit pentru anul 2015, cu adresa de înaintare nr. SC2016- 53468/07.03.2016 si electronic şi la Ministerul de Finante. -11.03.2016 — s-a primit pe fax la Cabinet Primar, adresa de la KW — a fost distribuita la Directia Economica care a trimis-o Direcției Urbanism pe email în data de 14.03.2016. Vă rugam să dispuneți. Cu respect, ARHITECT ȘEF Arh. Sorin CIUR: _ E

ROMĂ f JUDEȚUL T MUNICIPIUL TIMIŞO DIRECTIA BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE URB Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 43 e-mail:breciQprimariatm.ro, internet:www.primariat a i % sc201s- 1144.) „21 CB Aprobat, Nicola V Referat USE cu privire la transferului soldurilor neutilizate la 31 Martie 2016 din conturile deschise la BRD aferente programului KfW Finanţatorul German KfW, prin adresa trimisă în data de 11.03.2016, pe care o anexăm, solicită transferarea (până cel târziu la sfârşitul lunii Martie 2016) în contul KfW Frankfurt am Main (JBIC: KFWIDEFF; BLZ 500 204 00 cont nr. 38 000 000 00 (IBAN DES3 5002 0400 38 000 000 00), menționând numărul de referință KfW 2005 65 333, a sumelor neutilizate rămase în conturile aferente programului. Finanţatorul German a informat şi Ministerul de Finanțe cu privire la solicitarea transferarii sumelor neutilizate. Având în vedere cele de mai sus vă rugăm efectuarea demersurilor necesare pentru transferul soldurilor pentru urmatoarele conturi deschise la BRD aferente programului KfW : Soldul în EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO36BRDE360SV32432913600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW) Soldul în LEI din contul BRD Groupe Societe Generale nr. ROI3BRDE360SV32432403600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW) Soldul în EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO39BRDE360SV73147633600 (reprezentând fonduri nerambursabile KFW) Soldul în LEI din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO47BRDE360SV82899853600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW) ARHITECT ŞEF DIRECȚIA ECONOMICĂ Director Executiv Arh. Sorin CIURARIU Smaranda / Biroul Reabilitare şi Dezvoltare Urbana Intocmit, Ec.Daniela ŢEICU

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE URBANĂ Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:breciQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro lb CĂTRE DIRECȚIA ECONOMICĂ Contractul de Împrumut şi Finanţare între KfW, Ministerul Finanțelor Publice şi Municipiul Timişoara referitor la Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a Il a) se află în faza de încheiere a colaborării, întrucât finanțatorul german nu mai doreşte continuarea acestui program deoarece legislația în viguare nu permite folosirea finanțarii provenită din credit pentru sprijinirea proprietarilor privați direcție în care s-a dorit să fie utilizate fondurile de către KW. Prin adresa trimisă în data de 11.03.2016, finanțatorul german KfW, a solicitat transferarea (până cel târziu la sfârşitul lunii Martie 2016) a sumelor neutilizate rămase în conturile aferente programului în contul KfW. Transferul s-a efectuat în data de 31 Martie 2016 în baza referatului nr. SC2016-7944/31.03.2016. În conformitate cu corespondența derulată între cele trei părți KfW, Ministerul de Finanțe şi Municipiul Timişoara, pasul următor este închiderea conturilor dedicate programului şi trimiterea confirmării privind închiderea acestora atât la KfW cât şi la Ministerul de Finanțe. Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a se putea închide conturile aferente programului vă rugăm ca sumele rămase după ce a fost efectuat transferul către KW, respectiv soldul la 01.04.2016 al contului nr. RO36BRDE3605V32432913600 (reprezentând fonduri rambursabile KFW euro) în sumă de 306,70 euro şi cel al contului nr. RO39BRDE360SV73147633600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW euro) în sumă de 17,84 euro să fie mutate în contul de diferențe nr. RO04BRDE360SV97518613600( pentru sumele în euro) şi soldul conturilor nr. RO13BRDE360SV32432403600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW lei) în sumă de 0,02 lei şi al contului nr.RO47BRDE360SV82899853600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW lei) în sumă de 0,07 lei să fie mutate în contul de diferențe nr. RO16BRDE360SV97518373600(pentru sumele in lei) După transferarea sumelor rămase în conturile de diferență, vă rugam să procedați la inchiderea conturilor programului şi şă ne transmiteți confirmarea închiderii acestora pentru a se putea transmite către Ministerul de Finanțe şi KfW. Vă mulțumim pentru colaborare. ARHITECT ȘEF arh. Sorin CIURARIU d Inspector de specialitate, BRDU ec. Daniel) ŢEICU UT

A Fw: KfW: 21036 2005 65 333 Daniela Teicu ': eric.roettger, Jutta.Rothacker 08.04.2016 13:55 carmen.ghita, teodor.draganescu, Sorin Ciurariu, Dan Diaconu, Nicolae Robu, Kirk.Mildner e German Financial Cooperation with Romania Project/Programme name: Rehab. Hist. City Quarters Timisoara KfW-Reference No.: 21036 / 2005 65 333 Dear Ladies and Gentlemens, Considering the request on the KfW fax from 11th March 2016 regarding transferring of the unused amounts, those amounts were transferred to KfVW account on 31st March 2016. The unused amounts which have been transferred according the bank statements are: 236.773,00 euro from loan account and 1.769,00 euro from the grant account, and at the present date those amounts are already in the KfW account . It also has been concluded the next step regarding the closing of these accounts. Attached are the bank statements at 31 March 2016 and the bank statements that confirm these accounts were closed. Bank Statement at 31032016 ron.pdf Bank Statement at 31032016 euro.pdf Bank Statement at 31032016 grant euro.pdf Bank Statement at 31032016 grant ron.pdf "= - Bank statement confirm closing of loan ron account.pdfBank statement confirm closing of grant euro account.pdf E 2 Bank statement confirm closing of grant ron account.pdfBank statement confirm closing of loan euro account.pdf Regards, Daniela Ţeicu Inspector de specialitate Primaria Municipiului Timişoara Direcţia Urbanism Biroul Reabilitare şi Dezvoltare Urbană BRDU email: Daniela.TeicuEprimariatm.ro tel: 0256 435 436

Atasament: Referat_SC2016-21538_05092016.pdf

a = o = _ zz JUDEŢUL T MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE URBANA Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel fax +40 256 4353436 e-mail:brdu&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. SC 2016- 2/[5328/05-03.2ofe APROBAT, PRIMAR [Nicolae Robu REFERAT privind finalizarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului K/W pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza Il), şi aprobarea finanțării de la Bugetul Local a cheltuielilor necesare finalizării acestora În baza Cooperării Financiare dintre Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW şi România, prin Ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timişoara, a beneficiat de fonduri pentru lucrări de reabilitare două licee de tradiție din Timişoara, clădiri monument istoric: Liceul Lenau şi Colegiul Național C.D. Loga care au contracte de lucrări în derulare, precum şi serviciul de auditare a folosirii fondurilor alocate prin program contract în derulare. Având în vedere că la data de 31.12.2015, s-a încheiat perioada de plăți pentru împrumutul şi subvenția financiară prin Programului KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), program derulat în baza Acordului de Împrumut şi Finanţare semnat între KfW și România prin Ministerul Finanțelor Publice şi Municipiul Timişoara, aprobat prin legea 229 din 2010, și precizările din adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 683057 din 01.07.2016, înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2016-016638 din 07.07.2016, referitor la: finanțarea pentru finalizarea lucrărilor care au contracte în derulare, pentru care este necesară acoperirea diferenței de costuri pentru lucrările executate şi neplătite, cât şi pentru cele rămase de executat, cade în sarcina Municipiului Timişoara....,”, este necesară alocarea de fonduri din alte surse pentru a se acoperi cheltuielile în vederea finalizării lucrarilor de execuție/ servicii pentru contractele aflate în derulare prin programul mai sus menționat. Având în vedere și precizările legii 229/2010, prin care la articolul 3 se menționează că: Sumele necesare acoperirii contribuției părții române la finanțarea proiectului, taxele şi impozitele aferente proiectului, datorate și plătibile pe teritoriul României, precum și sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisionului de angajament și a altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate din sumele prevăzute cu această destinație, anual, în bugetul propriu al Municipiului Timișoara. Prin Acordul de Împrumut, Finanţare încheiat între KfW, Ministerul Finanțelor Publice şi Municipiul Timişoara, suma maximă finanțată de KfW pentru fiecare clădire intrată în Program este de 250.000 euro. Pentru Liceul Lenau ca şi proiect pilot a fost aprobată suma de 700.000 euro, iar pentru Colegiul Național C.D. Loga - suma de 250.000 euro. În baza sumelor aprobate au fost încheiate contracte de lucrări de execuție pentru reabilitarea celor două licee și pentru auditarea fondurilor folosite, astfel: - Contractul execuție lucrări nr. No.27411.11.2014 SC KASDUM- GF şi contractul No. 136/15.11.2012 cu IATAN MIHAI ION pentru dirigenție de şantier pentru proiectul Lenau - Contractul de execuție lucrări No.105/14.04.2014 cu SC Constructim SA şi contractul No.112/23.04.2014 cu BAS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA pentru dirigenție de şantier pentru proiectul Loga.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITARE ȘI DEZVOLTARE URBANA Str. Ştefan cel Mare. nr. 2, tel'fax +40 256 435436 e-mail:brdu'&primariatm.ro, internet:www.primariatm ro - Contractul de audit No.234/29.09.2014 cu SC EVAL EXPERT SRL Sumele care au fost aprobate și plătite pentru lucrările executate pentru fiecare contract din fondurile alocate de finanțatorul KfW și diferența de costuri pentru lucrările executate şi neplatite cât şi pentru cele rămase de executat conform contractelor de executie lucrări/ prestări servicii sunt menționate în Nota justificativă nr.SC2016 - 20487/22.08.2016, anexată prezentei. Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare: - suportarea de la Bugetul Local al Municipiului Timișoara a diferenței de costuri pentru lucrările executate şi neplatite cât și pentru cele rămase de executat conform contractelor de executie lucrări/ prestări servicii şi anume: - Proiect Lenau suma totală de 2.105.224,81 lei (conform Notei justificative nr.SC20l6 - 20487/22.08.2016), - Proiect Loga suma totală de 503.986,04 lei (conform Notei justificative nr.SC2016 - 20487/22.08.2016), - Auditarea programului KfW suma totală de 7.470,00 lei (conform Notei justificative nr.SC2016 - 20487/22.08.2016), Condiționat de cuprinderea în prealabil a sumei de 2.643.680,85 lei în Programul Dezvoltare 2016 Investiții”, la poziția 70.02.03 — Locuinţe, - 70.02.03.01 — Dezvoltarea sistemului de locuințe, punctul A Lucrări în continuare,- Reabilitare Clădiri Istorice în Municipiul Timişoara (KfW) — sume din Bugetul Local. Director DirecţiafEconomică Ec. Smaranda MARACICU BRDU, Ing.Ovidiu PURDEA „ Contract Lenau Ing. Raul STROESCU — Contraeţ Loga ! AVIZAT, LT Serviciul Juridic Ec.Daniela TEICU — Conta Audit 4

Atasament: ATTDJAAQ.pdf

Ştefan cel Mare, nr. , tel/fax +40 256 435436 e-mail:brduQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE URBANA Str. 2 sc2016-20487 /.22.082016 Notă justificativă privind estimarea lucrărilor de execuție pentru contractele în derulare din cadrul Programului KW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza Il), şi aprobarea finanţări de la Bugetul Local a cheltuielilor necesare finalizării acestora, ca urmare a retragerii finanțării germane În baza Cooperării Financiare dintre Banca de Dezvoltare a Germaniei KfW şi România, prin ministerul Finanțelor Publice, Municipiul Timişoara, a beneficiat de fonduri pentru lucrări de reabilitare două licee de tradiție din Timişoara, clădiri monument istoric: Liceul Lenau şi Colegiul Național C.D. Loga care au contracte de lucrări în derulare, precum şi serviciul de auditare a folosirii fondurilor alocate prin program- contract în derulare. Prin Acordul de Împrumut, Finanţare şi Program încheiat între KfW, România şi Municipiul Timişoara suma maximă finanțată de KFW pentru fiecare clădire intrată în Program este de 250.000 euro. Pentru Liceul Lenau ca şi proiect pilot a fost aprobată suma de 700.000 euro, iar pentru Colegiul Național C.D. Loga - suma de 250.000 euro. În baza sumelor aprobate au fost încheiate contracte de lucrări de execuție pentru reabilitarea celor două licee şi pentru auditarea fondurilor folosite, astfel: - Contractul execuție lucrări nr. No.274/11.11.2014 SC KASDUM- GF în valoare de 2.043.315,67 lei +TVA şi contractul No. 136/15.11.2012 cu IATAN MIHAI ION în valoare de 12.000,00 lei pentru dirigenție de şantier pentru proiectul Lenau - Contractul de execuție lucrări No.105/14.04.2014 cu SC Constructim SA în valoare de 986.810,18 lei + TVA şi contractul No.112/23.04.2014 cu BAS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA în valoare de 17.047,00 pentru dirigenție de şantier pentru proiectul Loga. - Contractul de audit No.234/29.09.2014 cu SC EVAL EXPERT SRL în valoare de 24.900,00 lei + TVA. Sumele care au fost aprobate şi plătite pentru lucrările executate pentru fiecare contract din fondurile alocate de finanțatorul KfW au fost următoarele: - Proiect Lenau — 502.110,53 lei - Proiect Loga — 725.140,18 lei - Audit program — 15.438,00 lei Având în vedere cele de mai sus, pentru finalizarea lucrărilor sunt necesare următoarele sume:

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA URBANISM BIROUL REABILITARE ŞI DEZVOLTARE URBANA Str. Ştefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436 e-mail:brduQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Proiect Lenau suma totală de 2.105.224,81 lei, formată din (1.728.511,44 lei + 20%TVA)+ 5.500,00 lei +25.511,08 lei, sumă rezultată ca şi diferență între valoarea contractată şi valoarea platită pentru fiecare contract din fonduri de la KfW, după cum urmează: - Pentru Contractul No. 274/11.11.2014 SC KASDUM- GF suma de 1.640.403,95 lei + TVA la care se adaugă suma de 82.607,49 lei + TVA reprezentând diferența între valoare estimată şi cea ofertată a lucrărilor, necesară în situaţia rezilierii contractului mai sus menționat şi contractarea unui alt executant; - Pentru Contractul No. 136/15.11.2012 cu PFA IATAN MIHAI ION suma de 5.500,00 lei; - Taxele CSC de 0,5% şi ISC de 0,7% aferente lucrărilor executate: suma de 25.511,08 lei; - Proiect Loga suma totală de 503.986,04 lei, formată din (413.068,81 lei +20%TVA) +3.347,00 lei + 4.956,47 lei sumă rezultată ca şi diferență între valoarea contractată şi valoarea platită pentru fiecare contract din fonduri de la KfW, după cum urmează; - Pentru Contractul No.105/14.04.2014 cu SC Constructim SA suma de 413.068,81 lei + TVA; - Pentru Contractul No.112/23.04.2014 cu BAS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA suma de 3.347,00 lei, - Taxele CSC de 0,5% şi ISC de 0,7% aferente lucrărilor executate 4.956,47 lei - Auditarea programului KfW suma totală de 7.470,00 lei formată din 6.225,00 lei + 20%TVA, suma care reprezintă contravaloare raportului de audit pentru anul 2015, care a fost realizat şi predat atât Municipiului Timişoara cât şi KfW la solicitarea acestuia, şi pentru care nu s-a mai putut efectua plata întrucât finanțarea a fost retrasă, după cum urmează: - Pentru Contractul de audit No.234/29.09.2014 cu SC EVAL EXPERT SRL, doar suma de 6.225,00 lei + TVA, raportul final rămas de executat conform contractului nu mai are obiect, ca urmare a retragerii fondurile de către finanţator. PŢ, Arhitectul Şef Arh. Andreea STĂNILĂ dl PT. Sef Serviciul Certificări , Autorizări şi Control Construcții HU BRDU, Ing.Ovidiu PURDEA — Contract Lenau OZ Lo Ing. Raul — Contract Loga Ec.Daniela U — Contract Audit UL