keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/20.11.2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D.LogaTimişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"

20.11.2009

Hotararea Consiliului Local 414/20.11.2009
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D.LogaTimişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-27812/13.11.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului nr. 2.548/25.08.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit.( b), alin. 4, lit. (d) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D. LOGA"- Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analiza cost - beneficiu elaborate de către S.C. ISE PERFORMER S.R.L. în vederea realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional "C.D. LOGA" - Timişoara , cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului de 11.261.519,42 Lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile în sumă de 189.583,52 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe (TVA inclusă) aferente proiectului - 1.782.343,54 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de AM POR, conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A COLEGIULUI NAŢIONAL C.D.LOGA TIMIŞOARA”– Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. ISE PERFORMER CONSULT S.R.L., în cadrul contractului de prestare de servicii nr. 112/21.08.2009

AMPLASAMENT: str. CD LOGA nr.37, Timişoara VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (TVA inclus) = 11.261,519 mii lei / 2.617,497 mii euro VALOAREA TOTALA A INVESTIŢIEI (TVA inclus) = 11.198,771 mii lei / 2.602,912 mii euro

C+M (TVA inclus) = 9.009,252 mii lei / 2.094,006 mii euro 1 euro= 4,3024 lei DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI: 27 luni DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR: 24 luni

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIEI EXISTENTE:

• Regimul de înălţime: D+P+2E • Suprafaţa teren: 6.473 mp • Suprafaţa desfăşurată: 7.280,75mp

LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE: - consolidarea structurii de rezistenţă - refacerea învelitorii acoperişului - înlăturarea igrasiei subsolului - înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare - refacerea finisajelor clădirii - refacerea sistematizării exterioare, teren de sport - refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice, voce/date -dotarea spaţiilor educaţionale cu echipamente didactice moderne, specifice pentru buna desfăşurare a diferitelor materii care necesita un tip anume de echipamente şi dotări.

Suprafaţa desfăşurata reabilitată şi modernizată: Sd =7.280,75mp

SURSE DE FINANŢARE: - Finanţare nerambursabilă (FEDR + Bugetul de stat) prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă – în proporţie de 98 % din valoarea eligibilă a proiectului - Finanţare de la bugetul local al Municipiului Timişoara – în proporţie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului - Cheltuielile legate de plata TVA aferentă cheltuielilor eligibile se vor recupera prin cereri de rambursare din bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Regional.

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUNIE

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Nr. SC2009-27812/13.11.2009 Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU REFERAT

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a

proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului

Naţional „C.D. LOGA” - Timişoara. în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii

sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională

continuă”

Concluziile Consiliului European de la Lisabona au subliniat necesitatea ca sistemele educaţionale şi de formare profesională europene să se adapteze atât la cerinţele societăţii cunoaşterii, cât şi la nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea ocupării forţei de muncă. În materie de cunoaştere (educaţie, cercetare-dezvoltare şi inovare), raportul strategic al Comisiei Europene propune măsuri pentru a „cincia libertate”, respectiv libera circulaţie a cunoştinţelor, prin crearea unui spaţiu european de cercetare autentic şi a unei jurisdicţii integrate a brevetelor, cu un brevet unic accesibil. Statele membre sunt invitate să elaboreze strategii naţionale în materie de bandă largă şi să stabilească obiective naţionale pentru folosirea internetului de mare viteză pentru a atinge nivelul de 30% în ceea ce priveşte rata de conectare a populaţiei din Uniunea Europeană şi conectarea tuturor şcolilor până în anul 2010. Strategia naţională în domeniul învăţământului are în vedere următoarele: - Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la actul educativ; - Dezvoltarea învăţământului obligatoriu; - Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar; - Fundamentarea competitivităţii economice pe cercetare şi inovare; - Modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; - Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă instituţională; - Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare, inovare cu obiectivele şi reperele europene; - Creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru formarea resurselor române creative. Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Fondurile atrase prin programe cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar), nu acoperă necesarul de reabilitare a infrastructurii educaţionale din România. De asemenea, un număr mare de unităţi de învăţământ necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare. Astfel, starea generală precară a clădirilor, a echipamentelor şi a facilităţilor justifică investiţii pentru consolidarea şi modernizarea condiţiilor de rezidenţă, pentru infrastructură şi dotări, ceea ce va permite şcolilor să-şi îndeplinească rolul în dezvoltarea regională şi naţională.

FP 53-01, Ver. 1 2

Din datele aferente anului 2008 rezultă că Timişoara dispune de o importantă reţea şcolară şi un număr ridicat de cadre didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată. Învăţământul primar şi gimnazial este organizat în 23 de unităţi, cu 1.841 cadre didactice şi 19.334 elevi; învăţământul liceal este organizat în 34 de unităţi, cu 1.444 cadre didactice şi 18.879 elevi; cel post-liceal este organizat cu 140 cursanţi şi 84 cadre didactice; învăţământul şcolar de Arte şi Meserii cu 3.513 cursanţi şi 364 cadre didactice; precum şi învăţământul special care îşi desfăşoară activitatea în 7 unităţi şcolare, având un număr de 1.630 cursanţi şi 410 cadre didactice (două şcoli speciale pentru elevii cu deficienţe; o şcoală specială pentru ambliopi; un centru de educaţie specială şi un centru pentru învăţământ alternativ, prin Şcoala Waldorf, înfiinţată în anul 1993). În Municipiul Timişoara se concentrează cea mai mare reţea de unităţi de învăţământ din judeţul Timiş. Timişoara dispune de o importantă reţea şcolară şi un număr ridicat de cadre didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată. Învăţământul preşcolar se desfăşoară în 34 de unităţi preşcolare cu personalitate juridică şi 24 de unităţi preşcolare structuri ale unor unităţi şcolare, cu 683 de educatoare şi 6.928 de copii (indicatorul mediu privind numărul de copii corespunzător unui cadru didactic fiind de 10,17); învăţământul primar şi gimnazial este organizat în 23 de unităţi, cu 1.841 cadre didactice şi 19.334 elevi; învăţământul liceal este organizat în 34 de unităţi, cu 1.444 cadre didactice şi 18.879 elevi; cel post-liceal este organizat cu 140 cursanţi şi 84 cadre didactice; Învăţământul Şcolar de Arte şi Meserii cu 3.513 cursanţi şi 364 cadre didactice; precum şi Învăţământul special care îşi desfăşoară activitatea în 7 unităţi şcolare, având un număr de 1.630 cursanţi şi 410 cadre didactice (două şcoli speciale pentru elevii cu deficienţe; o şcoală specială pentru ambliopi; un centru de educaţie specială şi un centru pentru învăţământ alternativ, prin Şcoala Waldorf, înfiinţată în anul 1993). Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” îşi află începutul în Gimnaziul Superior de Stat, cu limba de predare maghiară. Clădirea Gimnaziului Superior de Stat, întemeiat în 1897, a fost construită după planurile arhitectului Ignác Alpár în perioada 1902-1903. În august 1919 este transformat în Liceu cu limba de predare română, purtând denumirea ilustrului dascăl bănăţean Constantin Diaconovici Loga. Din 1948 autorităţile comuniste îi impun diverse denumiri: Liceul de băieţi nr.1, Nikos Beloianis, Şcoala Medie nr. 1, Liceul de matematică-fizică, doar în anul 1970 îşi redobândeşte denumirea de Liceul Loga.Începând cu anul 1999 a primit denumirea de Colegiul Naţional “Constantin Diaconovici Loga” fiind o şcoală de filieră teoretică cu două profile, real şi uman, care în prezent funcţionează cu 35 de clase de liceu şi gimnaziu, şcolarizând peste 900 de elevi în 6 specializări. Din cauza vechimii construcţiei, clădirea se prezintă în ansamblul ei uzată şi deteriorată la nivel de finisaje, instalaţii şi dotări. Din punct de vedere al funcţionalităţii şi noilor cerinţe, clădirea corespunde în mare parte iar cu unele îmbunătăţiri se poate ridica la nivelul cerinţelor actuale.În acelaşi timp se face şi conservarea valorilor de monument ale clădirii. Spaţiile sunt dotate nesatisfăcător, iar fondurile alocate pe plan local şi central sunt insuficiente pentru reamenajarea corespunzătoare desfăşurării activităţii în condiţii de calitate. În acest context, a devenit oportună accesarea fondurilor structurale nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axei Prioritare 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” în vederea implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional „C.D. LOGA” - Timişoara.

Din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, 98% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. Municipiul Timişoara cofinanţează proiectul cu o cotă de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, cofinanţează valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi a celor conexe aferente proiectului, TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile urmând a fi recuperat de la bugetul de stat prin Autoritatea de Management a POR.

FP 53-01, Ver. 1 3

Având în vedere cele menţionate mai sus, precum şi oportunitatea şi necesitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare din Timişoara,

Propunem

comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional „C.D. LOGA” – Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”; - aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost – beneficiu elaborate de către S.C. ISE PERFORMER S.R.L. în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional „C.D. LOGA” - Timişoara , cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. - aprobarea valorii totale a proiectului de 11.261.519,42 Lei (inclusiv T.V.A) şi alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în cota de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile în sumă de 189.583,52 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile şi conexe (TVA inclusă) aferente proiectului – 1.782.343,54lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de AM POR, conform legislaţiei naţionale în vigoare. Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie Director Direcţia Patrimoniu pt. Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Nicuşor C-tin Miuţ Ec. Adriana Deaconu Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici Întocmit Cons. Olaru Bogdana