keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/22.04.2008 privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 192/22.04.2008
privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
Avand in vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;
Ţinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997,
Tinand seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Timisoara, in calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. SC2008 - 7974/14.04.2008 si a Referatului nr. SC2008 - 3040/15.02.2008;
b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 61 din 26.02.2008,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica/nota de fundamentare - Conceptul Proiectului pentru reabilitarea monumentelor istorice din Municipiul Timisoara, Romania - aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2008 privind aprobarea Acordului separat la Acordul de Împrumut, Finanţare şi Program, prevăzuta in anexa la prezenta,


HOTARASTEArt. 1. - Se aprobă contractarea unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro, cu o maturitate de 30 ani.

Art. 2. - Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipala Faza II), cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. - Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4. - (1) Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia sa publice pe pagina de internet a municipiului Timisoara următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a municipiului Timisoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finanţare rambursabila.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Timisoara.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului municipiului, in termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Timisoara si prefectului judeţului Timiş si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara, precum si pe pagina de internet www.primariatm.ro.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa.pdf

Adresa Nr. |Nr. de corpuri de clădirej Nr. de | Supraf. constr.a Total suprafata Cerere poştat de pe parcelă nivele conf. clădirii Pretimp | Total cost] consultanta CT 5— 7ST.T 3.768.50 ŢII [ P-ţa Victoriei 4.844,10 e zi 1.051,45 ” 57,81 6781 P-a Victoriei z 1209.48 4.837,96 15,81 15,81 Pr 536 33.60 [1 ŢI 19553 7 1585377) | 1 [3542 | 35 FT 14,38 ITI 1 | 29554011 |___857,54 [555056 P-ţa Victorial Str. Măceşilor Nr. de corpuri de clădireț Nr.de | Supraf, constr.a Total suprafata Cerere de pe parcelă nlvele clădirii Pret/mp | Total cost|__consultanta [m Ci 4 1244,92, 4.979,68 CT 1 1985,92 1.085,92 c2 1 _3804,71 3.804,71 61 5 182,95 914,75 a) 1 4 217,06 868,24 | TITI SI TI 13.652,38 6.085,36 82,71 3.058,50 1521,34 82,7% - 611,7 E P-ta Libertăţii P-ţa Libertăţii i 3] PTT 1 5 MÂN. [_si8453 | 600 8 CI 4 fm TI CE 1 = mmm c3 1 3254.55 3.254.955 DI ml GT 5 714,78 3.573,90 [TITI pm cz 1 125,41 : m) 1 TSTTTTŢTTTTȚTTITETȚITTTaR TI! pm 37,13 PI Str. C. Brediceanu 428,21 1.712,84 Str. 8 Mai 407,68. 2.038,45 Cereri consultanta

Str. V. Alecsandri Sr FT Str. V. Alecsandirt Str. V. Alecsandri Str. V. Alecsandri Str, V. Alecsandri Str. V, Alecsandri str. E. de Savoza TOTAL P-ţa Uririi Unirii P-ţa Unirii P-ţa Unirii P-ta Unirit P-ţa Unirii P-ţa Uniri P-ţa Unirii P-ţa Unirit P-ţe Unirii At Nr. tat 10 Nr. de corpuri de clădire de 501,47 17384 2 2 rai 4 616,85 2456,76 CI 5 372,92, 1864,6 [ăi 4 554,65 22186 CI 3 256,08 768,24 CZ 1 89,34 80,34 Ta 1 17,92 17,92 CA 1 38,16 38,16 Ct 3 328,16 884,48, C2 1 12,55 12,55 CI 4 468,55 1874,2 22.671,56 Nr.de | Supraf. constr.a Total suprafata Cereri arcelă nivele clădirii Pretimp | Total cost) consultanta C1 4 517,38 2469,52 CI 4 1708,18 8832,64 CT 5 330,56 1652,8 [al 5 481,07 2405,35 C1 3 1124,78 3374.34 ca 1 881,85 881,85 Ct 3 641,68 1925,07 Cd 1 55,38 65,38 C5 1 182,75, 162,75 1 197,43, 197,43 CI 3 956,59 2869,77, CT. 3 6148 18444 CZ 1 35,52 35,52 092,3 _c2, 1 18,57 Cs 1 8,25 C1 5. 279,24 1395,4, c2 1 246 246 c8 1 20,94 20,94 [1 1 51,28 51,28 CS 1 20,4 20,4, 1 3 83444. 1903,32 C1 2 1569,05, 3138,1 C2 1 5,53 6,53 C1 4 596,49 2785.96 CT 4 149,73 2998,92, 4 45.487,31

| ZT ŢI pr pf rr) pm) r. Adresa Nr. poştal| Nr.de corpuri de | Nr. de nivele conf. | Supraf. constr.a Total suprafata Cereri la ei clădire de pe parcelă FBI. - clădirii consultanta L1] Pia Alexandru Mocioni [1 147,66 LIT TF a 2 | ES SSE = == 1 Ce 1 27,52 [eră 1 235 | 286 m) | 2 | _P-ţa Alexandru Mocioni [2 C1 4 180,72 ________ 12288) LI cz 4 1745 [es9e2 ŢI] LS] FisApenduModoni | 2 TEI pol C4 2 14,23 = aa SSE Li) Ce 11,88 4] P-ta Alexandru Mocioni | 3 CI PT c2 4 25.51 pm 1 363 Lo) ŢI m A m rea Te) 3 rr ma | 5 | P-ta Alexaridru:Mocioni C1 306,11: PTT | 2 | 2 |. 2463 | BETI 6 (Pia Mocioni | 5 GTS 2568 Tu) TR 231 BTT) PE Vf o TIT TIS II E IE E E SE ED O E SE IO nt SRR [7] Mocioni [6 TA [4 | 19614 EI [8] Pia AloxandruMocioni | 7 | SI ___ | 2 1 35183] 5586] IT 211008 21558 ŢII CSE 265) 855 II pr UA 2 15565 3156 TOT | [Ir rr CS BOB 162 ŢI IS 2 | 1755 II! CT 1625 TBS Pf CET TSB pf OS 152 PT SETI COTA AST 73 TI | Ps AloandruMocioni |. 5 CI 4 | 623] 2892 TI pr CE Zrt) 152827 | pm ir GSL SSE 1538 pr e TBS 528) pn rr CT 635| 636) poz o 8 ŢII |. 56 ŢT 845| [MOȚ Mocioni | 3 | CT [2 |. 55408 | 110812] pf | 2 JI 2) 50,13 120,26 LI [| 68 TI 5.48 10,86 3. | 2975 | 8525] TETIERE IT 150% Ț_ 658 ŢI E Ţ 3365 [BIS [IT] Bdulfogele Carol | 17] CT | 4 | 12365 555472 1 PT TE 2 033 406.) Pr CS E 1182 | [ZE] : 025,55 33 pr PRET IE |] [III nr 21585 SET e AT TBS PS n 21,34 21,34 PITT TTTITITIIITTDa —2021- Lp | 22.25 5525 [13] _BdulRegele Caroli [5 [| ___ CI SI 79245 2107.35 [14] _B-duliegele Caroll | TI CT a el 372.42 TA 84 PP TITEI 142,49 26458 Pr PS ZT Sata TI n mA) 2 185877 39174 II [15 | _S__[____CT_ |. _ 4]. 15254 |“ 6fsote PTT TITEI Ţ 02 4184 1) pr PS E EBA TI pr e a 1025 205 [16] B-dul Regele Carof1 | 11 [| 506,12 3624.45 IA Pr OZ 6 94657 568182 ŢI] PI i 2 BSE SOSE 1 [7] Bdul Regele Carol | 15. [nu deținem Ora [18] _BduiRegele Carol! Ţ 15 Țnu'deținom informații) m re m) Bdul Regele 17 [| CT | 37. 65619 | 15457) pm CE 8 587,67 1763,01 |) [20] B-dulRegole Carol! | 19 7 CT] 4 | 78515 3140,76 LL] TF ŢI 1158 SP DEI Tm PTT 2 | tisa II pf Se) 1184) 865! = == == = LI ȘT 3848 | 5565) DI nm a Br rr BTT) PITT nm i STII art ESI ITI

[ŢI TR TI 1546 |... 1548] premi CT 1 | 554 854) B-dul Regele Carol [i nu deținem informații 22 B-dul Regele Carol 1 pF o | PERI 1886.91 B-dul Roset Carei TI CZ C6 pl Cc 1 | 1239 [1239] | EdlRogele Caroii | 4 [____ OT m 05 pm E 652! pm | OSTI 72! TIT A 7 1595 __ [3908 ITI POȚI m STEI TA m [6 | Zr TI 385! ŢII nn ȘT ne PITT & 1 2 1] 35 FTSE II PTT TITI TR pr COT 57 TBS [25] Carti 1 5 ŢI ere | 8067! PP |. & | 2 | 55 m PTT TIBI 2] 5 554 TI pl Ii INI a ea 2 LIma] CT [2 ȚTTSSTŢ__ 98 FI [26] BdurREgels Carti | CB | 2 7 1285 7 2485 TOT PL TIT STITI Is) TI „TITI az | 5% LI PITT | 617 27 1518 II COE i 7 2 | 17256 | SRI) Em TOT ŢII PITT cs 2118 ŢII pl C15 [2 | TB | 146 Im mm __C17 1 198 748 II [27] Ţ__5 | ETTTŢ 2 6858513188 rara mm TITI sI 12855 [28| Caroli "16 [CT 7. 5 | 1055757 TITI 1 ŢI TTIITTI TITI ITI Z 55 2 2858 TITI see TITI [23 Eu Roset Car ŢII TITS. 1068 PI ZII 7 TIT a TITI [35Ț Eau Reset Sr LT er III ŢII Bu Regele Carol ŢI e TI PITT TITI es ŢI III m CEI, 1388 | 1358) LI] C5 | 3003 | 3083 i, 095,75: CET | 321 dul aral c pH CI] 3 LS EduiRegele Corali | 20 | CI | TT STIAI 2) LD? 13137 2826 TI] mr i ES 2 155857 31988 TI] PITT 2 1185 547 Bdul Regele Caroii | 22 ST 72565 145085 TI LI CZ 2 15855 31838 TI) 35] _B-du Regele CarolT Ţ 22 [nu deținem informații) TOI [36] “BdulRegele Caroll | _26 [nu deținem informații m LI [37] [26 | CT | 3 7 56587 | 170886 1) OEI 12056) 12206 LI „PTT CS | 12207 TTL III PITT CEI 542 TBS) pn ra 143.53 TBS [38] _B-dulRegele Carol [__30 1 CT 770,38 st 14 ŢI PI 7 02 1 317 | 684 IT | |] 7 CS a

[45] B-dul Regele Carol Ţ 34 Țnu deţinem Informații] 1 41| B-dul Regele Carol | 36 [nu dejinem Informații | TI [|__Ț Str. lon Ghica | TIS ŢI 0,7 2552.28 LI |] Eul lulu Maniu | SS Seținem înformații] a rm ra] |___ Biulluiu Maniu 47 Ţ_ GT IF 5 | mt ŢI 53555) | Splaiul Tudor Vladimirescul 25| GITS IT esse EI TIT LI rm 15.21 17,84 ea ori SSE III PI TI 6 TIT III PI ra CB E 102 pr) CZ 1457 TI 26802 pr ŢI OS 2 SS 155 PIŢI rr PB AZ BA EL [TOTAL TIT TITI 12605888 1

FABRIC Nr. de nivele Supraf. constr.a Total Cerere .B. _olădirii consultanta Nr. de corpuri de clădire de pe parcelă Str. 3 August 1919 Aşi E B EZITA TI Cs 75,34 Str. 3 August 1919 13 5 şi 885,99 TETIIIIIIT AT TI | & 1 2 | 27955” | 5599 JI Str. 3 August 1919 15Aşi | O | 4 | 42957] 171828 |) s | = | 1 | za Ţ_ crez 111,82 4] 1 1 18519 Ţ 1819 Str. 3 August 1919. PRET ET [|___ CE ml 5504 1 1 7 1321, 7 _ 1321 ITI 829,777 E IŢI E , [_____ 2 | 2 186 [ 3726 | PT & | 2 | 2491 aste) 12 Str. 3 August 1919 23 | er 358] 86749 | SSE rm8 11 os | 2 7312 _ Ţ sm ţi i Str. 3 August 1919 PITT 195,32 35054 |) Te | 2 36155 | 7506 |] 3 August 1919 |] Se Ti mmm m i TE T— : | oz” | 1 | 1204 | 17204 15 Str. 3 August 1918 | Cer [| 3 | 36812 7 110455 | | “= | 3 | sas | tr) PI E fr i ST e 16 21181 372 PTRETZ ss |... 63. | 2 | 18 7. 3955 7 1 sa CE E = PTR E | 20755) 55518 1) | 18 Str. 3 August 1918 | «a | 4 . 35693] 145727) pe ț 2 2001 T-1902 FI ET PERETE STEI ETER E EEE TE 237.03 406|] ELE EESTI SEE 92,75 185.46. | XI —SITII 251,1 [883 TI] TITU TITI TIR TI | 5 3 285.13 85539 [| P-ţa Traian ȘI |____ 32721 ___ | 130884 ŢI E P-ţa Traian TEI TIT Ta [2 | 2. | 12835 | 2587 ŢI | cs 512 1 1824 ŢI sri TE |_____ 61] 2 | 38385 | ferre TI IE TI III Traian | Cr“ [4 _[_ 71662] 286728 | | «2 3 | 3907 __ | 17TH) [ST 3 [ 844 7 | pr pp TI TREE PTT TTIȚI2 IŢI 54 | ____ CT. [| _ 2 | 10872174 pF 68 | 2 | 475 7 946 E E E E E E Nu | €0_ | 2 _ [10935 7 2078 | STII TUE IE TI TI 17,79 AP stoner sr Po E se Piaţa Romanilor LI _T 3 1 257,27 771,81

Ki Str. Anton Pann EI 369.45 | 147782) ET 21 161| 228 7] Str. lor Mihalache 1221.24 ŢI] PT RT IA II | 03 1-2) 10,02 20.04 || Por HR TI c2 |. 253 | 19068 7 | EEE : ESI 36 Str. | 5 | tts FI] pe 1 2 714951 | 25102 7] | cs 7 3 ŢI |] | 345 [| 345 1 17,46 17.46 37 202,64 607,92 122.88 245,96 62,74 125,48 67,04 134,08 18.08 35,16 Str. Dacilor - 434,24 1302,72 42,43 42,43 27.0

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01 Ver.1 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC2008-7974/14.04.2008

APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile

externe in valoare de 3 milioane euro

Prin HCL nr. 61/2008 a fost aprobat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara acordul de Imprumut, Finanţare şi Program intre Banca Germană pentru Dezvoltare KfW, Republica România în calitate de Debitor, şi Municipiul Timişoara în calitate de Agenţie de Executare a Programului pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II) in valoare de 5 milioane de euro, din care 3.000.000 Euro reprezintă împrumut şi 2.000.000 Euro reprezintă contribuţie financiară. In vederea respectarii prevederilor HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, in vederea inaintarii comisiei de autorizare a imprumuturilor locale a documentatiei necesare pentru autorizarea contractarii imprumutului, tinand cont de prevederile anexei 1 art. 1 alin. 5 lit a din actul normativ invocat, asa cum a fost modificat si completat de HG nr. 145/2008 este necesar ca hotararea autoritatii deliberative a administratiei publice locale sa respecte conditiile de forma impuse de HG nr. 9/2007 asa cum a fost modificata de HG nr. 145 publicata in MO din data de 18.02.2008 (anexa nr. 1. 2.). Prin urmare, este necesara aprobarea contractarii finantarii nerambursabile care face obiectul Acordului de Imprumut, Finantare si Program intre Banca Germana pentru Dezvoltare KFW, Republica Romania in calitate de debitor si Municipiul Timisoara in calitate de Agentie de executare a Programului pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timisoarei in suma de 3 milioane de euro. Avand in vedere cele de mai sus,

PROPUNEM

1. Aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro cu o maturitate de 30 de ani

2. Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la pct. 1 se face pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipala Faza II).

3. Din bugetul local al Municipiului Timisoara se asigura integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

FP 53-01 Ver.1 2

c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile menţionate la art. 1.

4. Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia sa publice pe pagina de internet a municipiului Timisoara următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări ale acesteia; b) valoarea finantarii rambursabile contractate in valuta de contract; c) gradul de îndatorare a municipiului Timisoara; d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile; e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finantari rambursabile; f) platile efectuate din fiecare finanţare rambursabila.

5. Datele prevăzute la pct. 4 se actualizează in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Director Economic Director Directia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie Director executiv Directia Fiscala a Municipiului Timisoara Ec. Adrian Bodo

Vizat juridic

Cons. Jur. Mirela Lasuschevici