keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 491/24.09.2013 privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II)

24.09.2013

Hotararea Consiliului Local 491/24.09.2013
privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013 - 26883/23.09.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.61/26.02.2008 privind aprobarea Acordului de Împrumut, Finanţare şi Program încheiat între KfW, Republica România şi Municipiul Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.62/26.02.2008 privind aprobarea Acordului separat la Acordul de Împrumut, Finanţare şi Program;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.192/22.04.2008 privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 172/31.05.2011 privind aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut şi Finanţare între Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.05.2013 privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului "Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură Municipală Fază II ";
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi Analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului National C.D.LogaTimişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba includerea în Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), a lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2009.

Art.2: Se aprobă suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara a diferenţei de costuri de maxim 40.139 euro, rezultate din devizul general şi finanţarea de 250.000 euro suportată de KfW.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
. Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e B I R O U L C O O R D O N A R E E L A B O R A R E P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP53-01, Ver. 1

Nr. SC 2013-

APROBAT,

PRIMAR

Nicolae Robu

REFERAT 

privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la  Colegiul Național C.D. Loga, în Programul  KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice 

din cartierele istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II) 

În  baza  Cooperării  Finnciare  dintre  Banca  de  Dezvoltare  a  Germaniei  KfW  şi  România, prin Municipiul Timişoara, s‐a decis includerea pe lista clădirilor care urmează să  beneficieze de  fonduri pentru  lucrări de reabilitare şi  trei  licee de  tradiție din Timişoara,  clădiri monument istoric: Liceul Lenau – unde lucrările sunt în derulare, Colegiul Național  C.D. Loga şi Liceul Teoretic Calderon. 

Prin  Acordul  de  Împrumut,  Finanțare  şi  Program  încheiat  între  KfW,  România  şi  Municipiul  Timişoara  suma  maximă  finanțată  de  KfW  pentru  fiecare  clădire  intrată  în  Program  este  de  250.000  euro.  Devizul  general  prezentat  de  S.C.  ISE  PERFORMER  S.R.L.  pentru lucrările de refacere învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Național  C.D. Loga, conform capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 414/2009,  sunt de 281.058 euro, sumă care poate să scadă în urma procedurii de achiziție publică a  executantului lucrărilor. 

Având  în  vedere  cele  de  mai  sus  solicităm  Consiliului  Local  al  Municipiului  Timişoara, să aprobe: 

‐  suportarea de la bugetul local al Municipiului Timişoarei a diferenței de costuri de maxim  40.139 euro  ,    rezultate din devizul estimativ  şi  finanțarea de 250.000 euro suportată de  KfW; 

 

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S e r v i c i u l d e D e z v o l t a r e U r b a n a s i R e a b i l i t a r e s i C o n s e r v a r e C l a d i r i I s t o r i c e B I R O U L C O O R D O N A R E E L A B O R A R E P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP53-01, Ver. 1

  ‐ includerea în Programul  KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele  istorice ale Timişoarei (Infrastructură municipală Faza II), a lucrărilor de refacere  învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Național C.D. Loga, conform  capitolului 6.07 din Studiul de fezabilitate aprobat prin HCL 414/2009;  

    Director Executiv                                                                 Director Direcția Economică  Arh.  Sorin Emilian CIURARIU                                              Ec. Smaranda HARACICU                                                          Şef Serviciu DURCCI  Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU      BRCCI,  Violeta Mihalache                                                                                                                                                                                                     

AVIZAT,  Serviciul Juridic