keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hale producţie nepoluantă, depozitare şi birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timişoara

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 395/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Hale producţie nepoluantă, depozitare şi birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U92007-007135/19.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Hale producţie nepoluantă, depozitare şi birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timişoara, având ca beneficiar pe PÂSDÂRCĂ MARIN, PÎZDÎRCĂ ECATERINA, BOROŞ IOANA-LUDMILA şi PÂSDÂRCĂ GIGEL, întocmit conform Proiectului nr. 04/2004, realizat de S.C. MELVIN S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie TH32004/000201/21.10.2004, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1, spaţii verzi de 19,90% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Hale producţie nepoluantă, depozitare şi birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 138730 Timişoara, nr. Cadastral A743/3/12/1 în suprafaţă de 1000 mp, nr. Cadastral A743/3/12/2 în suprafaţă de 1500 mp nr. Cadastral A743/3/12/3 în suprafaţă de 2500 mp, fiind proprietatea Pâsdârcă Marin, Pîzdîrcă Ecaterina, Boroş Ioana-Ludmila şi Pâsdârcă Gigel.

Art. 4: Autorizaţia de construire se va emite numai după ce drumurile prevăzute vor dveni domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Hale producţie nepoluantă, depozitare şi birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: După aprobarea documentaţiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal "Hale producţie nepoluantă, depozitare şi birouri", Calea Torontalului A 743/3/12 Timişoara terenurile vor fi scoase din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarului, vor fi introduse în intravilanul municipiului Timişoara şi vor trece în zona D de impozitare.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarilor Pâsdârcă Marin, Pîzdîrcă Ecaterina, Boroş Ioana-Ludmila şi Pâsdârcă Gigel;
-Proiectantului S.C. MELVIN S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_Reglementari_Calea_Torontalului.pdf

484800

484700

484600

20 35

00

20 34

00

20 33

00

20 32

00

20 31

00

20 36

00

proprietate particulara

z.v.

z.v.

z.v.

( asfalt )DN 6

Timisoara

spre

Pr. Be

reg sau

DE 73

8 - 4m

z.v.

( asfalt )

DN 6

( beton ) parcare

parcare ( beton )

z.v . z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Coca Cola

A 743/3/12/3

A 743/3/12/2

A 743/3/12/1

21.47

42.39

22 .25

40.23

26.46

34.79

27 .42

36 .11

11.34

24.78

6.27

1 S=914.12 mp

2 S=1394.16 mp

3 S=2360.84 mp

82.72

85 .78

77.58

DE 74 3/1- 4

m

DRUM "B"

Sannicolau Mare spre

7. 00

21 .5

0

50 .0

Drum colector Metro 2 - Parc Industrial

4.00

2.51.59 7.25

4.00 4.00

21 .5

0

PROFIL TRANSVERSAL TIP , SCARA 1:200

2.75

10.00

Atasament: PUZ_Mobilare_Calea_Torontalului.pdf

484800

484700

484600

proprietate particulara

z.v.

particulara proprietate

z.v.

z.v.

( asfalt )DN 6

Timisoara

spre

Pr. Be

reg sau

DE 73

8 - 4m

arabil

z.v.

( asfalt )

DN 6

( beton ) parcare

parcare ( beton )

z.v . z.v .

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

Coca Cola

A 743/3/12/3 S=2500 mp

S=1500 mp A 743/3/12/2

A 743/3/12/1

21.47

42.39 22

.25

51.58

26.46

34.79

27 .42

36 .11

11.34

24.78

6.27

3.50

12.0 0

5.814.00

12.0 0

10.2 5

12.0 0

4.00

2.303 .51

7 locuri parcare

11 locuri parcare

10 locuri

parcare

5 locuri parcare

5 locuri parcare

1 S=914.12 mp

2 S=1394.16 mp

3 S=2360.84 mp

82.72

85 .78

77.58

DE 74 3/1- 4

m

DRUM "B"

Sannicolau Mare spre