keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 381/18.12.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timişoara - Calea Torontalului"

18.12.2001

Hotararea Consiliului Local 381/18.12.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timişoara - Calea Torontalului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile art.25 alin.1 şi a Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Parc Industrial Timişoara - Calea Torontalului ", conform Proiectului nr.45.015/020/2001 întocmit de S.C. Iprotim S.A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timişoara - Calea Torontalului" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General şi are o valabilitate de 5(cinci) ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.130067 Timişoara , nr. top. A743/3/13, în suprafaţă de 28600 mp., C.F. nedefinitivă nr.131921 Timişoara, cu nr.top. A743/3/14, în suprafaţă de 26.800 mp. , C.F. nedefinitivă nr.131955 Timişoara, cu nr.top. A743/15 în suprafaţă de 20.800 mp , C.F. nedefinitivă nr.131917 Timişoara, cu nr.top. A743/3/16, în suprafaţă de 20.000 mp. , C.F. nedefinitivă nr.131908 Timişoara, cu nr.top.A743/18 în suprafaţă de 11.500 mp. , C.F. nr. 132416 Timişoara, cu nr.top. A743/3/17, în suprafaţă de 17.100 mp., C.F. nr. 131963 Timişoara, cu nr.top.A743/19 în suprafaţă de 11.700 mp., C.F. nedefinitivă nr.132011 Timişoara, cu nr.top. A743/3/20 în suprafaţă de 10.600 mp., C.F. nr.131962. Timişoara, cu nr.top. A743/3/21 în suprafaţă de 11.600 mp, şi în C.F. nr.131822 Timişoara cu nr.top. A 743/3/8 în suprafaţă de 25.000 mp, fiind notate drept arabil extravilan. Suprafaţa totală este de 18,37 ha, având ca proprietar Consiliul Judeţean Timiş.
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor se fac în conformitate cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi cu Regulamentul Local de Urbanism.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- S.C. Iprotim S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
SERGIU ŞTIRBU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI