keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 184/29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, Km. 6 dreapta

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 184/29.05.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, Km. 6 dreapta


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. T92007-000116/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comsiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ , sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c ) şi alin.5 lit.( c ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, Km. 6 dreapta, având ca beneficiar pe S.C. FGG IMMOBILIEN S.R.L. Arad, întocmit conform Proiectului nr. 2.19/2006, elaborat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime P+6E, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 2 şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 113.900 mp este înscris în C.F. nr. 130085 Timişoara, nr. cadastral Cc 268/1/2, C.F. nr. 129949 Timişoara, nr. cadastral Cc 268/1/3, C.F. nr. 129950 Timişoara, nr. cadastral Cc 268/1/4, unificate şi înscrise în CF nr. 146384, nr. cadastral Cc. 268/1/2-4, având ca proprietar S.C. FGG IMMOBILIEN S.R.L. Arad.

Art. 4: Suprafeţele de teren afectate de drumurile propuse vor deveni domeniul public al Municipiului Timişoara, conform Ofertei de Donatie nr. 1022 din 10.05.2007 care face parte integrantă din documentaţie.

Art. 5: După aprobare prezentei documentaţii terenurile beneficiarului vor trece în intravilanul oraşului - zona D de impozitare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, Km. 6 dreapta şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. FGG IMMOBILIEN S.R.L. Arad;
-Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat-PUD_DN_69_km_6.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.T92007-000116/11.04.2007

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONĂ PENTRU COMERŢ, SERVICII ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 dreapta

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. T92007-000116/19.02.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONĂ PENTRU COMERŢ, SERVICII ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 dreapta; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism, nr. 1319/16.03.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ZONĂ PENTRU COMERŢ, SERVICII ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 dreapta Documentaţia este elaborată de proiectantul S.C. Pilot Team S.R.L., proiect nr.2.19/2006, la cererea beneficiarului S.C. FGG IMMOBILIEN S.R.L. Arad. Terenul studiat este situat la nord de municipiul Timişoara, în teritoriul extravilan, pe Calea Aradului - DN 69 Timişoara – Arad, la km. 6 dreapta. Zona studiată face parte din extravilanul municipiului Timişoara, în teritoriul administrativ, pentru care se aplică prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara. Reglementările din acest plan urbanistic zonal se încadrează în cele ale P.A.T. Timişoara. Din punct de vedere al zonificării funcţionale prezenta documentaţie se încadrează şi în prevederile Planului Urbanistic Zonal Director Timişoara Nord. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 113.900 mp.este înscris în C.F. nr. 130085 Timişoara, nr. cadastral Cc 268/1/2, C.F. nr. 129949 Timişoara, nr. cadastral Cc 268/1/3, C.F. nr. 129950 Timişoara, nr. cadastral Cc 268/1/4, unificat şi înscris în CF nr. 146384, nr. cadastral Cc. 268/1/2 - 4, este în proprietatea firmei S.C. FGG IMMOBILIEN S.R.L. Arad. Terenul care face obiectul P.U.Z. este scos din circuitul agricol, conform extraselor C.F. anexate documentaţiei, respectiv a Ordinelor emise de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ;i nu mai este necesar Avizul SNIF cerut prin C.U.. Pentru teritoriul studiat se propune realizarea unei zone pentru comerţ, servicii şi depozitare, cu amplasarea următoarelor tipuri de spaţii: un magazin pentru mobilă, un magazin de bricolaj (hobby) şi o un imobil cu funcţiune comercială şi servicii destinat închirierii. Zona a fost sistematizată având în vedere posibilitatea dezmembrării terenului în două, respectiv trei loturi, după aprobarea documentaţiei, cu posibilitatea înstrăinării fiecărei parcele rezultate. Terenul va fi ocupat gradat, construcţiile realizându-se în etape. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcţional între ele, sunt independente existând posibilitatea să aibă destinatari/proprietari diferiţi după construire. Fiecare clădire va avea utilităţi proprii şi parcaje independente, cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: staţii pompare, bazin retenţie ape pluviale, post transformare, SRM, etc.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt:

POT maxim = 55 % CUT maxim = 2

Regimul maxim de înălţime stabilit pentru amplasament este P+6E.

Se va asigura procentul de spaţii verzi în corelare cu funcţiunea propusă, respectiv 20% din suprafaţa totală studiată. Documentaţiile de urbanism aprobate anterior în zonă prevăd, în conformitate cu avizele Companiei Naţionale de Autostrăzi, realizarea unui drum colector paralel cu DN69, cu lăţimea de 12,00 m. Acesta va prelua traficul din zonă şi se va descărca în DN69 în 2 puncte majore: intersecţia cu şoseaua de centură şi intersecţia cu DJ 217 spre Sânandrei. În rest, între aceste 2 puncte, se prevăd intersecţii locale. Intersecţia dintre şoseaua de centură şi DN 69 sub forma prezentată este aprobată de către CNADNR prin avizul nr. 93/2224/2005, în momentul realizării investiţiei firmei MAHLE. Accesul pe terenul în studiu se va realiza de pe o bretea colectoare, care se va descărca în giraţia propusă dintre DN 69 şi şoseaua de centură. In acestă bretea se descarcă şi drumurile colectoare propuse, paralele cu drumul naţional. Vor fi amenajate accese şi din drumul comunal DC 257 Timişoara – Covaci. Suprafeţele de teren afectate de drumurile colectoare vor deveni publice conform Ofertelor de Donaţie din documentaţie. Autorizaţia de Construire se va elibera numai după ce drumurile, bretelele colectoare, vor deveni domeniul public al municipiului Timişoara.

Se va respecta zona de protecţie de 100 m. de la limită faţă de calea ferată propusă la nordul centurii rutiere. În incinte se vor prevedea alei carosabile, platforme şi parcaje. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi pentru TIR (aprovizionare), proporţional cu dimensiunile şi capacitatea construcţiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare clădire în parte. Se propun 24 locuri de parcare pentru angajaţi, 387 locuri de parcare în prima incintă, 565 în a doua incintă şi 314 locuri în a treia incintă. Este prevăzută rezolvarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării, precum şi a celorlalte utilităţi. Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

După aprobarea documentaţiei terenurile vor trece în zona D de impozitare. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic Zonal “ZONĂ PENTRU COMERŢ, SERVICII ŞI DEPOZITARE”, Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara - Arad, km. 6 dreapta se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU Pt. SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA CONSILIER Jr. AVIZAT JURIDIC, Jr. Cristina CODREANU Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Exemplare 1

Atasament: PUD_-_DN_69_km.6.pdf