keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 215/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 215/25.05.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-016751/12.05.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 6354 din 17.11.2008;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 08/18.03.2009 aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 11/PV-22.04.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Avand in vedere Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 33 din 01.03.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. HADASIM S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 101/2007, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P - pentru depozite şi hale, P+2E - pentru birouri şi comerţ, acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH2008-005060/03.07.2008 şi cu adresa C.N.A.D.N.R. S.A. nr. 340/424 din 10.10.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,65, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului de Oportunitate nr. 08/18.03.2009.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara,se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 70.000 mp este înscris în CF nr. 409336 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 133081), nr. cadastral CAD: A282/3, arabil extravilan, fiind proprietatea S.C. HADASIM S.R.L.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale propusă prin documentaţie vor fi trecute în domeniul public.

Art. 5: După aprobarea acestei documentaţii, terenurile se vor introduce in intravilan pe cheltuiala beneficiariarului si vor trece in ZONA D de impozitare intrucât funcţiunile propuse sunt de depozitare, industrie nepoluantă şi servicii.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii", Calea Aradului DN69 Km7, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Beneficiarului S.C. HADASIM S.R.L;
- Proiectantului S.C. ATELIER CAAD S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: proprietate_araduluiDN69.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr.24,ap.7 tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - ZONA PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN69 km7

oct.2009

101/2007

S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 Calea Aradului DN69 km7 C.F. 409336 409336 409336 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70000mp

N

100. 00

83.56

160. 01

153. 63

9.00

142. 37

140. 00

138. 80

81.57

2.00

2.00

81.56

83.56

160. 00

155. 01

9.00

86.0 0

54.9 9

140. 00

142. 92

426. 53

10.00

10.0 0

10.0 0

9.00

1. 00 1. 50

4.50 7. 00

7.00 7.00

12.0 0

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

12.0 0

10.00

10.0 0

10.0 0

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00 R 12.00

A28 2/4/1

D e 241

/7

D e 272

A282/1/c

A282 /2

S=2.2925ha

S=7. 00ha

De2 41/6

A282/1/b

S=0. 50ha

S=5 .25h

a

A282/1/a CEN

TRU CO

MER CIAL

2

Sup .127

00m p

S=4. 50ha

A28 2/3

S=2.2925ha

S=2.2925ha

A274/1/7 S=1.75ha

A274/1/6 S=1.70ha

S=1.87ha A274/1/5

S=4.16ha A274/1/4

91.91

91.89

91.8

91.85

92.73

92.85

92.67

92.65

92.58

92.41

92.51

92.36

92.39

92.39

92.3

92.24

92.29

92.03

91.94

92.06

92.02

92.41

92.80

92.54

92.34

90.29

90.67

92.67

92.79

92.82

92.54

92.5

92.61

92.53

92.53

92.39

92.58

92.42

92.57

92.88

92.93

92.83

92.69

92.67

92.91

Calea A r ad ului

BAZ IN

Sup =320

0mp

92.05

90.4

B R

E T

E A LAT

E R

A LA 92.06

91.19

93.03

92.25

91.1

92.36

92.45

91.44

92.73

92.85

92.74

91.52

91.87

91.95

92.79

92.03

92.79

92.04

92.93

92.00

92.32

92.87

92.62

92.6

92.73

92.92

93.42

94.12

92.93

93.38

93.19

93.41

92.74

93.12

92.92

92.95

92.87

93.11

93.14

92.48

92.61

92.52

92.53

92.41

92.34

92.43

92.61

92.48

92.38

93.08

92.50

92.75

92.69

92.88

92.8

93.03

92.88

92.78

92.86

92.98

92.72

92.65

92.76

92.65

92.63

92.69

92.59

92.77

H cn 269

D N

(69)283

spre Tim isoara

487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

486900 486900 486900 486900 486900 486900204300

204400

204500

204600

204700

204800

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486800

486700

486600

Hcn 275

S=5 .64h

a

A274/1

S=26.36ha

S=9 .17h

a

S=5 .96h

a

A282/1/d

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

PAR CAR

E 5 60m

p

POS T

TRA FO

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

Hcn2 75

Hcn2 75

Hcn2 75

Hcn271

8.12

S = 0 .7 6 h a

S = 1 .1 5 h a

S = 1 .6 2 h a

H c n 271

Hcn 276

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

ES C

A R

C A

R E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

A R

E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C AR

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

A R

E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

AR E

R AM

PA D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

SC A

R C

A R

E

R A

M PA

D E

IN C

AR C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

ES C

A R

C A

R E

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

PAR CAR

E

21.0 00m

p

PAR TER

SHO W R

OOM

BIRO URI

P+7

Sup . 700

00m p

DN 69

93.34

94.08

92.04

92.06

92.09

92.25

92.09

92.13

92.10

I410

93.86

A241/1/1/1

A241/1/1/2

spre A rad

100

92.42

92.39

93.07

92.71

93.28

93.14

92.80 92.96

93.13

93.29

93.19

93.34 93.03

3

2

1

6

5

4

2

4

92.70

92.77

92.64

92.75

92.45

92.85 93.03 92.81

92.53

92.84

92.8093.03

92.71 92.50

92.83

93.05

92.84

92.57

92.50

92.84 93.13

93.03

92.82

92.85 92.61

92.63

92.65

92.82

93.01

92.49 92.77

92.74

92.61

92.90 92.70

92.19

92.53

92.65 92.7192.65

92.65 92.81

92.18 92.43

92.62

92.68 92.82

91.91

92.0191.94

92.11

91.95

92.07 92.04

92.18 92.05

92.22

92.22

92.4192.05

92.3292.10

92.21

92.07

92.03

92.06 92.34

92.18

92.29

92.04

92.11

92.18 92.0091.84

91.84 91.84

91.87

92.08

91.92

92.13

91.87

92.03

91.89

91.73

91.80 0083

91.75 91.90

91.80

92.00

92.11

92.11

92.03 92.00

92.08

92.07

92.04

92.05

92.09

92.25

92.31

92.14

92.18

91.97

92.10

91.91

92.04

91.91

91.77

92.03

92.15

5

Hm 1

km7

Hm 9

Hm 8

128.97

216.73

ADN

93.14 93.23

93.24

93.45

93.21

93.16 93.38

93.19

93.33

93.07

93.10 93.33

93.12

S=2.2925ha

BC2

BC1

SNH

SNH

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

Acc es p

osib il di

n b and

a co lect

oar e

Ban da c

olec toar

e pr opu

sa

PUZ apr

oba t

SNH

Hc n2

77

Hc n2

75

A2 74

/1/4

A2 74

/1/5

A2 74

/1/6

A2 74/

1/7

S=5 .64h

a

S=4 .10h

a

S=4 .16h

a

S=1 .87h

a

S=1 .70h

a

S=1 .75h

a

Cc 28

2/1

A2 82

/2

S=4 .50h

a

A2 82

/4

S=5 .75h

a

A2 82

/5

A2 82

/6

A2 82

/7

A2 82

/8

Hcn 276

Hcn 276

Hcn 276

Hcn 276

A2 82

/2

A2 82

/3

S=7 .00h

a

100.97

3.44

101.05 100.96

100.50

100.84

100.78

100.85

100.75

100.62

100.82

100.93

100.72

100.88100.72

100.59100.70

100.75

100.82

100.79

100.81

100.65

100.72

100.06

100.83

100.96

100.94

100.22

100.77

100.89

100.15

100.82

100.83

100.09

100.75

100.78

100.11

100.81

100.71

100.08

100.76

100.78 100.02

100.61

100.75

99.99

100.56

100.71 99.96

100.73

100.70

100.80

100.74

100.77

100.79

100.87

100.63

100.66

100.55

100.76

100.82

100.69

100.91

100.77

101.06

100.90 100.95

100.92 100.84

100.80

100.75

100.80

100.77

100.80

100.82

100.86

101.00

101.01

101.00

101.02

100.95

100.88 100.92

100.86

101.09

101.07

101.04

101.05 101.02

100.85 100.87

97.80

97.79

97.99

spre Tim isoara

1

5

204400

204600

204800

205000

486600 486600 486600 486600

100.79

100.85

100.93

100.99

100.84

100.97

100.95100.89

100.83

100.80

100.80

100.68

100.42

100.48

100.66

100.80

100.99

100.85

100.72

100.81

100.91

101.28

101.01

101.17

100.04

100.80

101.04

101.08

101.20 101.17

100.85

101.11

99.87

100.92

101.07

101.08

101.15

2

3

4 H

c n 2 7 1

zona de protectie canal Anif 2m

zona de protectie canal Anif 2m

P T

T3

P T

T3

PTT 2

PTT 2

PTT 1

PTT 1

2.002.00

7.001.5 0

1.50 12.0 0 2

.00

14.00

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITE DE PROPRIETATE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA ZONA DE CONSTRUIRE

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE

IN DOMENIUL PUBLIC

SPATII VERZI

CANAL EXISTENT

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI MAJORE EXISTENTE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE L.E.A. 110KV 37m, L.E.A. 220KV 55m

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

UTILITATI

LEA EXISTENTA

1 A: 13,020 m2

4 A: 11,699 m2

5 A: 11,769 m2

3 A: 11,654 m2

2 A: 12,562 m2

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04

1:1000

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUCŢII PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN59 km7

beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 C.F. 409336 Timisoara, nr. cad. A282/3 70.000m

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC.1:1000

Atasament: mobilare_araduluiDN69.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr.24,ap.7 tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - ZONA PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN69 km7

oct.2009

101/2007

S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 Calea Aradului DN69 km7 C.F. 409336 409336 409336 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70000mp

N

P TT

3

P TT

3

PTT 2

PTT 2

PTT 1

PTT 1

100. 00

83.56

160. 01

153. 63

9.00

142. 37

140. 00

138. 80

81.57

2.00

2.00

81.56

83.56

160. 00

155. 01

9.00

86.0 0

54.9 9

140. 00

142. 92

10.00

10.0 0

10.0 0

9.00

1. 00 1. 50

4.50 7. 00

7. 00 7. 00

12.0 0

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

12.0 0

10.00

10.0 0

10.0 0

10.0 0

9.00

10.0 0

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00 R 12.00

A28 2/4/1

D e 241

/7

D e 272

A282/1/c

A282 /2

S=2.2925ha

S=7. 00ha

De2 41/6

A282/1/b

S=0. 50ha

S=5 .25h

a

A282/1/a CEN

TRU CO

MER CIAL

2

Sup .127

00m p

S=4. 50ha

A28 2/3

S=2.2925ha

S=2.2925ha

A274/1/7 S=1.75ha

A274/1/6 S=1.70ha

S=1.87ha A274/1/5

S=4.16ha A274/1/4

91.91

91.89

91.8

91.85

92.73

92.85

92.67

92.65

92.58

92.41

92.51

92.36

92.39

92.39

92.3

92.24

92.29

92.03

91.94

92.06

92.02

92.41

92.80

92.54

92.34

90.29

90.67

92.67

92.79

92.82

92.54

92.5

92.61

92.53

92.53

92.39

92.58

92.42

92.57

92.88

92.93

92.83

92.69

92.67

92.91

C alea A

radului

BAZ IN

Sup =320

0mp

92.05

90.4

B R

E T

E A

LAT E

R A

LA 92.06

91.19

93.03

92.25

91.1

92.36

92.45

91.44

92.73

92.85

92.74

91.52

91.87

91.95

92.79

92.03

92.79

92.04

92.93

92.00

92.87

92.62

92.6

92.73

92.92

93.42

94.12

92.93

93.38

93.19

93.41

92.74

93.12

92.92

92.95

92.87

93.11

93.14

92.48

92.61

92.52

92.53

92.41

92.34

92.43

92.61

92.48

92.38

93.08

92.50

92.75

92.69

92.88

92.8

93.03

92.88

92.78

92.86

92.98

92.72

92.65

92.76

92.65

92.63

92.69

92.59

92.77

H cn 269

D N

(69)283

spre Tim isoara

487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

486900 486900 486900 486900 486900 486900 486900204300

204400

204500

204600

204700

204800

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

205000

205100

204300

204400

204500

204600

204700

204800

204900

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486800

486700

486600

Hcn 275

S=5 .64h

a

A274/1

S=26.36ha

S=9 .17h

a

S=5 .96h

a

A282/1/d

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

PAR CAR

E 5 60m

p

HAL A

DEP OZIT

ARE

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

PAR CAR

E 5 60m

p

POS T

TRA FO

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

Hcn2 75

Hcn2 75

Hcn2 75

Hcn271

8.12

S = 0 .7 6 h a

S = 1 .1 5 h a

S = 1 .6 2 h a

H c n271

Hcn 276

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

AR E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

A R

E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E SC

A R

C A

R E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

A R

E

R A

M PA

D E

IN C

A R

C A

R E

- D

E S

C A

R C

A R

E

R A

M P

A D

E IN

C A

R C

A R

E -

D E

S C

A R

C A

R E

HAL A

DEP OZIT

ARE

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

HAL A

DEP OZI

TAR E

TIP 1

157m X 7

0m

Sup .=11

.000 mp

PAR CAR

E

21.0 00m

p

PAR TER

SHO W R

OOM

BIRO URI

P+7

Sup . 700

00m p

DN 69

93.34

94.08

92.04

92.06

92.09

92.25

92.09

92.13

92.10

92.10

I410

93.86

A241/1/1/1

A241/1/1/2

spre A rad

100

92.42

92.39

93.07

92.71

93.28

93.14

92.80 92.96

93.13

93.29

93.19

93.34 93.03

3

2

1

6

5

4

2

4

92.70

92.77

92.86

92.64

92.75

92.45

92.85 93.03 92.81

92.53

92.84

92.8093.03

92.71 92.50

92.83

93.05

92.84

92.57

92.50

92.84 93.13

93.03

92.82

92.85 92.61

92.63

92.65

92.82

93.01

92.49 92.77

92.74

92.61

92.90 92.70

92.19

92.53

92.65 92.7192.65

92.65 92.81

92.18 92.43

92.62

92.68 92.82

92.0191.94

92.11

91.95

92.07 92.04

92.18 92.05

92.22

92.22

92.4192.05

92.3292.10

92.21

92.07

92.03

92.06 92.34

92.18

92.29

92.04

92.11

92.18 92.0091.84

91.85

91.84 91.84

91.87

92.08

91.92

92.13

91.87

92.03

91.89

91.73

91.80 0083

91.75 91.90

91.80

92.00

92.11

92.11

92.03 92.00

92.08

92.07

92.04

92.05

92.09

92.25

92.31

92.14

92.18

91.97

92.10

91.91

92.04

91.91

91.77

92.03

92.15

5

Hm 1

km7

Hm 9

Hm 8

128.97

216.73

ADN

93.14 93.23

93.24

93.45

93.21

93.16 93.38

93.19

93.33

93.07

93.10 93.33

93.12

S=2.2925ha

BC2

BC1

SNH

SNH

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta lat ura

)

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta latu

ra)

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta lat ura

)

Acc es p

osib il di

n b and

a co lect

oar e

Ban da c

olec toar

e pr opu

sa

PUZ apr

oba t

SNH

zona de protectie canal Anif 2m

zona de protectie canal Anif 2m

2.002.00

7.001.5 0

1.50

6.00 12.0

0 2 .00

14.00 12.00

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITE DE PROPRIETATE

LIMITA ZONA STUDIATA

FOLOSINTA TERENURILOR

PARCELE REZULTATE

ZONA CONSTRUIBILA

ARABIL

SPATII VERZI

CANAL EXISTENT

GOSPODARIE COMUNALA

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI MAJORE EXISTENTE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE L.E.A. 110KV 37m, L.E.A. 220KV 55m

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

ZONA DE PROTECTIE CANAL ANIF 2M

UTILITATI

LEA EXISTENTA

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

Acc es p

osib il (p

oat e fi

oriu nde

pe ace

asta lat ura

)

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) si P+2E (pentru birouri si comert), P.O.T. maxim = 55% C.U.T. maxim = 1,65

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUCŢII PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN59 km7

beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 C.F. 409336 Timisoara, nr. cad. A282/3 70.000m

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA SC.1:1000

Atasament: memoriu_araduluiDN69.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69 km 7 dreapta

C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp Beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989 CUI 16756915

MEMORIU DE PREZENTARE

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

2

FOAIE DE CAPĂT � Nr. proiect: 101/2007 � Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69 km 7 dr.

C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp � Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L.,Timişoara, str. 16. DEC. 1989,

CUI 16756915

� Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

� Data elaborării: oct. 2009 � Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

3

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI � Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L. � Şef de proiect: Arh. Cătălina BOCAN � Arhitectură şi urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr.24, ap.7 Arh. Cătălina BOCAN

� Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

Timişoara, str. Emile Zola nr.92 Ing. Vasile PERCEC

� Edilitare – apă canal: S.C. EDIL CONCEPT S.R.L.

Timişoara Ing. Mărioara GOLUMBA

� Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Timişoara Ing. Ileana CĂPASTRARU

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

4

BORDEROU A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Lista de responsabilităţi

Borderou 1. Introducere

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulaţia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitară 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opţiuni ale populaţiei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaţiei 3.5. Zonificarea funcţionala – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecţia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică

4. Concluzii, măsuri în continuare 5. Anexe

5.1. Certificat de urbanism 5.2. Extras CF 5.3. Declaraţie notarială 5.4. Dovada plată R.U.R. 5.5. Studiu geotehnic 5.6. Avize şi acorduri ale organismelor centrale şi locale interesate - OCPI nr.3256 din 08.02.2008 - AVIZ ANIF nr.1924 din 31.03.2008 , nr 3164 din 21.07.2009 - OSPA nr. 58 din 14.01.2008 - AVIZ AQUATIM nr.5405/DT-ST din 17.03.2008 - AVIZ APELE ROMÂNE nr.DAB -75 din 19.03.2008 - AVIZ ROMTELECOM nr.75386 din 06.07.2009 - AVIZ ORANGE nr.09/td/net/39036 din 27.07.2009 - AVIZ ENEL nr.1309492 din 31.07.2009 - AVIZ TRANSELECTRICA nr.4328 din 01.07.2009

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

5

- AVIZ E-ON GAZ nr.344 din 06.07.2009 - AVIZ TRANSGAZ nr.3999 din 07.07.2009 - AVIZ COMISIA DE CIRCULAŢIE nr. TH2008-005060 din 10.02.2010 - AVIZ DIRECTIA DRUMURI ŞI TRANSPORT nr.146 din 10.02.2010 - DRUMURI NAŢIONALE nr.340/424 din 10.10.2008 - DSP TIMIŞ nr.258/C din 25.03.2008 - INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BANAT (PSI) nr.830139 din 14.03.2008 - AGENŢIA REGIONALĂ DE PROTECŢIE A MEDIULUI nr.6354 din 17.11.2008 - AVIZ RATT nr.37 din 08.01.2010 - AVIZ COLTERM nr.3914 din 14.12.2009 - ADRESA PATRIMONIU nr.D72007-7068 din 10.01.2008 - ADRESA JURIDIC nr.SC2008-995 din 24.01.2008 - ADRESA FOND FUNCIAR nr.DO2007-1296 din 23.01.2008

B. PIESE DESENATE Pl. 0 – Încadrarea în zonă sc.1:5000 Pl. 0' – Încadrarea în PUZ Director Timişoara Nord sc.1:10000 Pl. 1 – Situaţia existentă sc.1:1000 Pl. 2 – Reglementări urbanistice - zonificare sc.1:1000 Pl. 02 ED – Reglementări - echipare edilitară apă canal sc.1:2000 Pl. 01 E – Reglementări - echipare edilitară electrice si telecomunic. sc.1:2000 Pl. 4 – Proprietatea asupra terenurilor, obiective de utilitate publică sc.1:1000 Pl. 5 – Propunere de mobilare urbanistică sc.1:1000

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

6

1. INTRODUCERE 1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI � Nr. proiect: 101/2007 � Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

Construcţii pentru Spaţii comerciale, depozitare şi servicii Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69 km 7 dr. C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

� Beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

� Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L. � Data elaborării: oct. 2009 � Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z. � Solicitări ale temei – program

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, în adiacenţa drumului naţional, a unor imobile cu destinaţia construcţii comerţ, depozitare şi servicii pe o suprafaţă de 70.000 mp teren. Delimitarea zonei studiate este făcută, conform avizului prealabil de oportunitate aprobat prin HCL 150/2009, la nord de drumul de exploatare DE281, la est de drumul de exploatare DE 272 şi canalul Hcn 271, la sud de centura Nord Timisoara, la vest de drumul naţional DN69.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt: • asigurarea accesului la viitoarea funcţiune, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate; • stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului • rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor drumuri • propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spaţii comerciale, servicii şi depozitare

Obiectul P.U.Z.-ului constă în analiza, evaluarea şi reanalizarea problemelor funcţionale şi tehnice din zonă, ţinându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administraţiei locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Municipiului Timişoara Certificatul de Urbanism nr. 1870 din 27.04.2009, beneficiar S.C. HADASIM S.R.L.

Prin C.U. nr. 1870 din 27.04.2009 s-au solicitat următoarele avize: aviz Consiliul Judeţean, aviz Protecţia Mediului, aviz Sanitar, aviz Pompieri, aviz unic reţele existente, aviz

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

7

Drumuri şi Mediu Urban, aviz comisia de Circulaţie, aviz ANIF, aviz Transelectrica, aviz Transgaz, aviz OCPI, studiu geotehnic şi adrese din cadrul serviciilor Patrimoniu, Juridic şi Agricol din PMT.. De asemenea se mai solicită respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la drumuri şi la asigurarea locurilor de parcare. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timişoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.

În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat şi aprobat următoarele P.U.Z.-uri: � P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare" - Zona Calea Aradului km 6+500 stânga,

Timişoara (HCLMT nr. 170/18.05.2004) � P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare", Calea Aradului km 7 stânga, Timişoara

(HCLMT nr. 191/21.12.2004) � P.U.Z. "Zonă servicii şi depozitare", Zona Calea Aradului - DN 69 km. 7+200 stânga,

Timişoara (HCLMT nr. 115/28.03.2006) � P.U.Z. "Corp administrativ-birouri", Extravilan Timişoara - Calea Aradului (HCLMT nr.

284/2005) DN 69 stânga � P.U.Z. "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud

Timiş (HCLMT nr. 356/2006, nr. 449/2006) DN 69 stânga � P.U.Z. "Parc industrial, servicii, comerţ şi spaţii verzi", Extravilan Dumbrăviţa, jud.

Timiş (HCL Comuna Dumbrăviţa nr. 21/2005) � P.U.Z. "Zonă pentru servicii şi depozitare", Extravilan Dumbrăviţa, jud. Timiş DC 257

Timişoara – Covaci (HCL Comuna Dumbrăviţa nr. 56/2006) � P.U.Z. "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare", Calea Aradului DN69 km 6

dreapta, Timişoara (HCLMT nr. 184/29.05.2007) � P.U.Z. "Spaţii de depozitare, servicii şi comerţ", Calea Aradului DN69 km 6+500

dreapta, Timişoara (HCLMT nr. 322/03.08.2007) � P.U.Z. "Zonă de producţie şi depozitare", Calea Aradului DN69 km 7+800 stânga,

Timişoara (HCLMT nr. 311/31.07.2007) În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele

concluzii generale: - poziţia terenului îi conferă o poziţie importantă în cadrul localităţii - se poate accesa din banda colectoare de pe partea dreaptă a drumului naţional - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de spaţii comerciale, depozitare şi servicii; - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intenţiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri şi a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

8

utilităţilor în variante centralizate de echipare, precum şi realizarea unor soluţii de acces în concordanţă cu avizele obţinute. 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1.EVOLUŢIA ZONEI

Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord a municipiului Timişoara, cu acces direct din banda colectoare dreapta a drumului naţional

Amplasamentul, situat pe partea dreaptă a drumului DN69 Timişoara – Arad, nu este inclus în intravilanul municipiului. În partea sudică (oraş) şi vestică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri urbanistice pentru spaţii comerciale, depozitare, showroom şi hale industriale.

Pentru viitorul apropiat este propusă construirea centurii Timişoarei [ Inelul IV ] care se află la sud faţă de terenul studiat. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea dreaptă a Căii Aradului funcţiuni comerciale şi industriale. Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului şi circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru funcţiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare în zonele învecinate. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat se încadrează în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, în dreapta drumului naţional DN69 şi la nord de centura Timişoarei şi are următoarele vecinătăţi:

- la nord: parcela A282/4/2 (proprietate privată) - la est: drumul de exploatare DE 272 şi canalul Hcn271 - la sud: canalul HC 276 şi parcela A282/2 - la vest: canalul HC 269 şi drumul naţional Dn 69. Suprafaţa terenului este de 70.000mp, conform C.F. 409336 Timişoara, nr. cad.

A282/3.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate

neamenajat, fără plantaţii. În zona studiată există trei canale, Hc 271, Hc 276 şi Hc 269 care vor fi menţinute. Zona Timişoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice ţării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate şi caracterizate: - primăverile sunt timpurii şi ades capricioase - veri uscate şi lungi - toamne lungi şi cu temperaturi relativ constante - ierni blânde şi scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8gr C - data medie a primului îngheţ: 11 octombrie

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

9

- nr. Mediu al zilelor tropicale [T max. >30 gr C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitaţiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece şi în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiaţie solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 şi 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparenţă a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităţilor topoclimatice se remarcă o repetiţie relativ

uniformă în suprafaţa unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timişoara se situează în Câmpia joasa Timiş-Bega cu energie de relief

redusă, parte a unităţii geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanţă lenticular încrucişată de pământuri argiloase şi nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica şi de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi şi teren natural) în partea superioara a stratificaţiei.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 4-4,3m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,3m.

Adâncimea de îngheţ este de 0,70m. Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru

fiecare amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 şi harta seismică, amplasamentul se găseşte în

zona seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic ag=0,16 şi perioada de colţ Tc=0,7 sec. 2.4. CIRCULAŢIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din drumul de exploatare DE 272, situat la est.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de teren extravilan, arabil.

Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este cuprinsă în C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 în suprafaţă de 7,0ha, arabil extravilan, proprietar S.C. HADASIM S.R.L. Timişoara

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situaţiei existente a relevat următoarele aspecte: accesul în zona se face dinspre o arteră majoră Ioan Slavici. La aceasta oră nu există în zonă circulaţie organizată,

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

10

cu excepţia drumului de exploatare DE 272. Nu există zone cu funcţiune de locuire în apropiere.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Alimentarea cu apă şi canalizare

Zona studiată nu este echipată cu reţele de apă şi canalizare. b) Alimentarea cu gaze naturale

Pe calea Aradului există reţea de gaz până la SELGROS. Pentru poziţionarea exactă a reţelelor din zonă s-au cerut avize de amplasament de la

C.N. TRANSGAZ S.A. şi E-ON GAZ

c) Alimentarea cu energie electrică Conform avizului de amplasament favorabil nr. 1309492/31.07.2009 de SC ENEL

DISTRIBUTIE BANAT SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice. Conform avizului de amplasament favorabil nr. 4328/01.07.2009 emis de SC TRANSELECTRICA SA, amplasamentul nu este afectat de reţele de transport energie electrică.

d) Alimentarea cu energie termică Nu există conducte în vecinătate. e) Telefonizare

Conform avizului tehnic favorabil nr. 75386/06.07.2009 emis de SC ROMTELECOM SA, amplasamentul este liber de instalatii de telecomunicatii.

f) Reţea de televiziune în cablu

În zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu. 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Terenurile încadrate în zona de studiu au avut categoria de folosinţă de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului.

Se va asigura un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu reţea de distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: nu există. Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu este cazul. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicaţii ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă

la Calea Aradului, datorită intensităţii traficului.

2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar în întreaga zonă s-au făcut

solicitări pentru diverse investiţii, în principal destinate comerţului, serviciilor şi depozitării.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

11

Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele: - dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a teritoriului - dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z.-ul director NORD municipiului; - asigurarea necesarului de spaţii verzi; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă nu sunt propuse nici un fel de funcţiuni, în imediata vecinătate fiind dezvoltate zone pentru depozitare şi industrie. În urma solicitărilor beneficiarilor se propune realizarea unei zone pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, în corelare cu celelalte dezvoltări din vecinătate.

� RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

În scopul realizării investiţiei pe terenul studiat a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, intravilanul Timişoara, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de utilităţi. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. În P.U.G.-ul Timişoarei această zonă nu este încadrată în intravilan fiind teren agricol.

Documentaţia propune utilizările funcţionale ale zonei, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au impun restricţii precum şi culoarele de protecţie.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Astfel, se prevăd spaţii verzi şi se urmăreşte integrarea propunerii în dezvoltarea zonei. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Sunt de menţionat câteva intervenţii majore ce influenţează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: - realizarea accesului principal din breteaua de circulaţie de pe partea dreaptă paralelă cu DN69 şi centura rutieră ocolitoare a Mun. Timişoara având acces principal prin intermediul unui sens de giraţie la intersecţia celor două mari căi de comunicaţie. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul Urbanistic General. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

12

spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea intersecţiilor s-a ţinut cont de razele de racordare între străzi. Străzile vor fi mărginite de trotuare pietonale si spaţii verzi.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93 Zonele de protecţie ale drumurilor sunt stabilite în funcţie de categoria şi amplasarea

acestora, astfel: - 50,00 m de la marginea îmbrăcăminţii asfaltice pentru drumul naţional Dn 69 Timişoara - Arad. În interiorul terenului aferent investiţiei sunt propuse căi de circulaţie cu două benzi de 7m lăţime carosabil, platforme şi locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri. 3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone pentru spaţii comerciale, depozitare şi comerţ, împărţită în 5 parcele mari; - asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spaţii verzi şi spaţii verzi de aliniament cu rol de protecţie in proportie de 25% - regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite şi hale) şi P+2E pentru corpuri administrative, P.O.T. maxim = 55%, C.U.T. maxim = 1 - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz - Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilităţile de edificare Bilanţ teritorial: Destinaţie teren Situaţia existentă Situaţia propusă suprafaţă procente suprafaţă procente Zonă spaţii comerciale, depozitare şi servicii

38.500,00mp 55,00%

Spaţii verzi (compacte şi pe parcele) 17.500,00mp 25,00% Alei carosabile în incintă, platforme, parcaje

14.000,00mp 20,00%

Total 70.000,00mp 100,00% 70.000,00mp 100,00% Investiţia se va face gradat şi etapizat.

Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcţional între ele astfel că există posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiţi. Fiecare clădire va avea utilităţi proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: staţii de pompare, bazin de retenţie ape pluviale, post trafo, SRM.

S-au rezervat zone speciale pentru spaţii verzi şi dotările edilitare: staţii de pompare, bazin de retenţie ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi TIR (aprovizionare).

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

13

Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea unei distanţe minime de 9m faţă de limitele parcelelor.

Se vor respecta normele de igienă şi normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE a) Alimentarea cu apă b) Canalizarea menajeră c) Canalizarea pluvială b1.Date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - necesare pentru amplasarea şi dimensionarea lucrărilor.

Sursa de alimentare cu apã pentru consum curent este reteaua de alimentare cu apa a municipiului Timisoara, prin extinderea conductei existente pe Calea Aradului.

Necesarul de apa pentru satisfacerea cerintei locuitorilor zonei va fi:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

b2.Analiza din punct de vedere al gospodăririi apelor, a influenţei lucrărilor proiectate asupra regimului apelor de suprafaţă sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonă prin schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic sau conform PUZ.

Fluxul apei pe zona studiata se prezinta astfel: Sursa de apa pentru necesarul de apa potabila este reteaua de apa a municipiului

Timisoara prin extindere pe Calea Aradului Emisarul apelor uzate menajere va fi canalizarea municipiului Timisoara, prin

racordarea la canalizarea Sinandrei in curs de executie pe Calea Aradului cu descarcare in canalul existent al municipiului Timisoara in dreptul supermarchetului SELGROS.

Apele pluviale vor fi preluate de o canalizare stradala sub forma de rigole amplasate paralel cu drumurile zonei si descarcate in doua bazine de compensare de unde se utilizeaza la intretinerea spatiilor verzi, iar prea plinul se descarca controlat in canalul de desecare din zona. Dupa aprobarea PUZ si scoaterea terenului din circuitul agricol se va solicita aviz ANIF pentru a se preciza care este debitul posibil de preluat a canalului de desecare din zona. Din punct de vedere al gospodãririi apelor, lucrãrile proiectate nu influenteazã regimul

apelor de suprafatã sau subterane şi a obiectivelor existente şi programate a se executa în zonã.

c.Scopul investitiei si elementele de coordonare c1.Elemente privind profilul şi capacităţile investiţiei, în funcţie de care se dimensionează lucrările

Locuitorii echivalenti care vor fi deserviti de lucrarile de alimentare si canalizare, : � 200

c2.Necesitatea investiţiei şi impactul ei major asupra mediului şi comunităţii din zonă În partea sudică (oras) si vestică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri urbanistice pentru spatii comerciale, depozitare, showroom şi hale industriale.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

14

Pentru viitorul apropiat este propusă construirea centurii Timişoarei [ Inelul IV ] care se află la sud faţă de terenul studiat. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea dreaptă a Căii Aradului funcţiuni comerciale şi industriale. Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului şi circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru funcţiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare în zonele învecinate. c3.Precizări referitoare la alte documente şi avize emise anterior Pentru aceastã investitie nu s-a obtinut un alt aviz de gospodãrire a apelor.

Se anexeaza în copie la documentaţie: certificat de urbanism şi extrasele CF care să ateste deţinerea terenului pe care se execută investiţia- zona noua.

c4.Încadrarea în schema directoare de amenajare şi management a bazinului hidrografic Lucrarile proiectate se încadreazã în schema cadru de amenajare, a bazinului hidrografic Timis- Bega. c5.Încadrarea lucrărilor în clasa şi categoria de importanţă

Conform STAS 4273-83, cu privire la asigurarea sursei de apă şi la apărarea împotriva inundaţiilor: Clasa de importanta III-constructii de importanta medie Categoria constructiei hidrotehnice – 3 -constructii de importanta medie-institutie publica. Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente). Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an;

c6.Influenţa lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă Lucrarile se proiectate nu influenteazã în vreun fel obiectivele existente sau proiectate în zonã.

d.Precizari privind: d1.Măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a substanţelor periculoase

Destinatia constructiilor din incintele propuse fiind constructii cu rol administrativ, de depozitare si

servicii, dar in esenta, industrie nepoluanta, nu actioneaza negativ asupra resurselor de apa nefiind producatoare de evacuari de substante nocive.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ale constructiilor vor fi preluate de un sistem de canalizare centralizat care le descarca in canalizarea municipiului Timisoara.

Apele pluviale vor fi stocate in doua bazine de compensare de unde se utilizeaza la intretinerea spatiilor verzi si se descarca in canalul ANIF un debit care va fi precizat dupa aprobarea PUZ.

Bazinele vor prelua direct apele de ploaie de pe constructii, considerate conventional curate si pe cele de pe drumuri si spatii de parcare dupa trecerea acestora prin decantoare separatoare de hidrocarburi.

Lucrări pentru respectarea normelor de calitate ale resursei de apă receptoare Descarcarea apelor uzate menajere in canalul colector respecta conditiile impuse de NTPA 002 privind

calitatea apelor ce pot fi preluate de reteaua de canalizare oraseneasca.

d3.Aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar. La descarcarea apei de ploaie in canalul de desecare se prevad camine de monitorizare si inchidere in cazul in care calitatea apei descarcate nu corespunde cerintelor.

d4.Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor.

Datorita destinatiei alese a constructiilor, nu exista poluare industriala. Deseurile care rezulta de la locuinte vor fi strict menajere vor fi separate si depozitate in containere

specifice pe functiuni, pentru care se vor amenaja locuri speciale de depozitare a containerelor pregatite pe functiuni, reciclabile si gunoi menajer.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

15

Containerele sunt preluate de unitati specializate, operatorul regional al deseurilor si transportate de asemenea pe functiuni la depozitele de gunoi sau la statiile de sortare aprobate pentru municipiul Timisoara.

d7.Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei.

Dupa terminarea lucrarilor de construire a cladirilor si a lucrarilor de infrastructura, se va realiza o sistematizare pe verticala a zonei, se va amenaja zona verde prin plantatii si se vor marca toate arterele de circulatie. e.Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile

Avind in vedere ca toate lucrarile ce urmeaza sa se realizeze vor fi incepute in anul 2007, devine obligatorie utilizarea materialelor, utilajelor, tehnologiei, etc. Care sa respecte prevederile normelor U.E. PREVEDERI SPECIFICE.

a). precizarea sursei de apa şi calitatea necesarã pentru scopul avizat şi a receptorului apelor uzate şi pluviale .

a.1.sursa de apa potabila: sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara prin

extinderea retelei pe Calea Aradului, lucrari prevazute de AQUATIM in rezolvarea utilitatilor in viitoarea zona metropolitana.

a.2.receptorul apelor uzate menajere: sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timisoara, in canalul menajer de la Sinandrei la Timisoara, lucrare in curs de realizare.

a.4. receptorul apelor de ploaie: acolo unde este posibil apele de ploaie conventional curate se descarca direct in teren. Pentru apele de ploaie de pe drumuri se prevede un sistem de rigole amplasate lateral drumurilor care apoi sunt colectate in doua bazine de compensare. Tot aici sunt dirijate apele conventional curate colectate de pe constructii, cele care nu pot fi descarcate in teren. Apa este utilizata la intretinerea umiditatii zonelor verzi si eventualele depasiri se descarca controlat in canalul de desecare existent in zona.

b). Valorile medii ale necesarului de apã, cerinta la sursã şi evacuarea apelor uzate

menajere/tehnologiceşi meteorice, gradul de recirculare al apei. � Necesarul de apă potabila:

Q S ZI MED = 42,74 mc/zi = 0,49 l/s Q S ZI MAX = 49,15 mc/zi = 0,57 l/s Q S ORAR MAX = 3,07 mc/h = 0,85 l/s

Reteaua municipiului va asigura debitul pentru consum menajer. Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu se satisface prin pntr-un foraj de mica adincime amplasat in incinta.

� Debite evacuate la canalul colector:

Q U ZI MED = 0,8 X 42,74 mc/zi = 34,19 mc/zi = 0,39 l/s Q U ZI MAX = 0,8 X 49,15 mc/zi = 39.32 mc/zi = 0,46 l/s Q U ORAR MAX = 0,8 X 3,07 mc/h = 2,46 mc/h = 0, 68 l/s

� Debite de ploaie :

QPL = 54,40 l/s Volumul de compensare rezulta :

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

16

V= 362,30 mc Se amenajeaza doua bazine de compensare, BC1; BC2 amplasate fiecare in cite

o zona verde parcela 2 respectiv 5, sub forma unei conducte ingropate, perforate cu Dn 1000, care dreneaza apele de ploaie in teren de unde ajuta la intretinerea umuditatii zonei verzi.

Apa de ploaie este colectata de rigole amplasate alaturat drumurilor zonei. c).Regimul de functionare al folosintei de apã. Sistemul centralizat de alimentare cu apa al municipiului Timisoara este sursa pentru asigurarea

intregului consum de apa pe obiectiv. Functie de durata de exploatare - constructii definitive (permanente). Durata de functionare este permanenta, de 24 ore/zi; 7 zile/săptămână; 365 zile/an; - Reteaua de distributie apa potabila. Reteaua de distributie se va realiza din teava de

polietilena PE-HD, si se va amplasa pe strazile nou create formind in final inele de alimentare cu apa. Va avea diametrul Dn100 mm,se monteaza în pãmânt la 1.10 m adâncime pe pat de nisip. Reteaua

de distributie se va poza de regulã în zona verde ( în afara zonei carosabile ), se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani amplasati la distante de 100 – 120 m unul de altul şi cãmine de vane de sectorizare în nodurile de retea. Legãtura conductei de polietilenã la armãturile din cãmine, branşamentele şi racordul hidrantilor de incendiu se vor realiza cu piese speciale din polietilenã de tipul : teuri egale şi reduse, adaptoare pentru flanşe, bride de racord, reductii.

La faza de proiect tehnic se va elabora o schema de dimensionare a retelei din care va rezulta o retea stradala cu diametrii functionali.

- Reteaua de distributie apa de incendiu : va fi o retea independenta echipata cu hidranti de incendiu exteriori montati in lateralul acesteia la distanta max. De 100m. Debitul si presiunea la incendiu exterior sunt asigurate de la sursa proprie, rezervor de inmagazinare cu statie de pompare iar debitul de refacere al rezervei de incendiu de la un foraj de mica adincime.

- canalizarea menajera.

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90. Procentul de restitutie se considera de 80% din necesarul de apa calculat.

Canalizarea stradala se va executa din tuburi din polietilena riflate, cu diametrii ce vor fi determinati de debitele ce vor fi preluate.

Canalizarea va functiona in sistem separativ, canalizarea menajera va prelua strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Apele provenite din precipitatii vor fi preluate separat. Canalizarea menajera se va realiza din tuburi din PVC – KG cu diametrul D=200mm . Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60m, obligatoriu la schimbarile de directie si la intersectiile retelei.

- canalizarea pluviala

Suprafata drumurilor de pe care se colecteaza apa de ploaie este de 0,80 ha. Apa de ploaie va fi colectatã prin rigole stradale si inmagazinata in doua bazine

de compensare sub forma unor conducte de drenaj, amplasate fiecare in cite o zona verde.

Apa inmagazinata ajuta la mentinerea umiditatii la radacina plantelor zonelor verzi.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

17

h). Aparatura şi instalatii atestate in tarã/UE cu certificat de metrologie in termen de valabilitate. Lucrarile vor fi atacate dupa aprobarea PUZ si a proiectului de executie, in anul 2007, an cind intrarea

in U.E. ne impune utilizarea materialelor si utilajelor corespunzatoare normelor U.E., dar si provenienta acestora sa fie U.E.

d) Alimentarea cu energie electrică

În zonă apar noi consumatori de energie electrică.

Destinatiile noilor obiective sunt spatii comerciale, depozite, servicii, iar consumatorii sunt specifici acestor destinatii.

Bilanţul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

- 5 zone cu constructii : spatii comerciale, depozite, servicii ~ 7.700mp/zona 7.700 mp x 0,070 kW / mp = 539 kW/zona Pi = 539 kW Ps = 260 kW ____________________________________________________________ 5 zone x 539 kW/zona TOTAL Pi = 2.695 kW

Ps = 1.300 kW

Pentru alimentarea cu energie electrică propunem amplasarea pe fiecare zona a cate unui post trafo prefabricat cu racordul de 20kV aferent.

De la Postul Trafo vor pleca retele in cablu de joasa tensiune pentru alimentarea tablourilor generale proprii fiecarei zone.

De la aceste tablouri se vor alimenta constructiile si se va asigura iluminatul exterior de incinta, pentru fiecare zona.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

e) Telecomunicaţii şi televiziune în cablu Beneficiarii vor comanda la operatorii specializati bransamente la retelele de

telecomunicatii, pe baza unei teme de proiectare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în

vigoare ( I7-2002; PE 107-1995; P 118-1999 ). h) Gospodărie comunală

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la deponeu.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

18

3.7. PROTECŢIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. • Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 25% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent. • Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorative • Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale. • Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract. • Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul • Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul • Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul • Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : 1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru extravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul comunei Moşniţa, în care sunt foarte multe alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentaţiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat câteva obiective

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

19

principale: încadrarea în caracterul zonei precum şi asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul şi în ceea ce priveşte scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinţe nu afectează mediul. Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor, se va întreţine solul în spaţiile verzi. Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot. Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii. Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele:

• Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; • Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele

reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;

• Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; • Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi

STAS 6156/1986; • Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM

1103/2003; • Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002; • Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru

asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

20

• Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deşeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinaţie şi vor fi preluate de societăţi autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăştierea lor. Gospodărirea substanţelor periculoase şi toxice: fiind industrie nepoluantă, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. Protecţia calităţii apelor: prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. 2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvenţă – ca atare nu se pune problema reversibilităţii efectelor (elementele componente rămân nenocive şi deşeurile neutre se adună şi se elimină în câteva minute) 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create şi agrementate special pentru medii în care stau şi locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanţă de peste 60km faţă de graniţă. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiţii accidentale, nici în condiţii normale natura activităţii nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafaţă cât şi ca număr de populaţie posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spaţiile vor fi încălzite, ventilate şi se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (naţional, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcţii P.O.T. este 55%, rămân în zonă platforme, parcaje, spaţii verzi amenajate (25%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici naţional, comunitar sau internaţional. Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică..

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915

21

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei. 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a acestor zone în intravilanul localităţii Timişoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

Atasament: incadrare_zona_araduluiDN69.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr. 24, ap.7, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUCŢII PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN69 km7

oct.2009

101/2007

S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 Calea Aradului DN69 km7 C.F. 409336 409336 409336 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70000mp

N

P T

T3

P T

T 3

PT T2

PT T2

PTT 1

PT T 1

7.0 0

7.00 7. 00

1.5 0

30 .00

30 .0

0

30 .0

0

7.00

12 .2

0 1

.50

1. 40

20 .0

0

9.00

20. 00

30 .0

0

74.3 5

5.40

5.00

5. 00

5.004.85

5.0 07.0

05 .005

.007 .00

5.0 05.0

07.0 05

.005 .007

.00 5.0

05. 007

.0 05.

005 .007

.00 5.0

05.0 07.0

05 .0

05. 007

.00 5.0

05.0 07.

00 5.0

05. 007

.00 5.0

05.0 07.0

05 .0

05.0 07.

005 .0

05.0 07.

00 5.0

05.0 07.

00 5.0

05.0 07.0

05 .0

05.0 07.

005 .0

05.0 07.0

05 .0

05.0 07.0

05 .0

05.0 07.0

05 .0

05.0 07.0

05. 005

.0 0

19.57

48. 50

15.22

89 .8

2

26 .85

18.85

26 .85

45. 80

5. 00

26 7. 64

1 1 2 .0 5

1 1 3 . 2 4

26 9. 23

26 6.0

4

14.0 0

7.00

7.0 0

7.0 0

7.00

26 9. 23

19 6.5

9

26 6.0

4

26 9. 23

1 1 3 . 2 4

1 1 2 .0 5

26 7. 64

7.00

100. 00

50.9 8

25 .00

6 .0 0

6 .0 0

5 .5

0 5 . 5 0

1 .4 0

4 . 1 0

4 .1 0

5 0

5 0

5.0 0

5.0 0

7.0 0

1 2 .2 0

12.0 0

15 .5 0

9.0 0

25. 00

27. 00 5.0

0

23 .5

0

6 3.0

0

65.0 0

4.504.50

4. 504.50

79 .5

0

83 .5

6

160. 01

153. 63

9.00

142. 37

140. 00

138. 80

81. 57

2.0 0

2.00

8 1.5

6

8 3.5

6

160. 00

155 .01

9.00

86.0 0

54. 9 9

140. 00

142 .92

426 .53

10 .0

0

10.0 0

10.0 0

9.00

1. 0 0

1. 50 4. 50

7. 0 0

7. 0 0

7.0 0

12.0 0

10. 00

9.00

9.00

9. 00

9.00

9. 00

9. 00

12.00

10. 0 0

10.0 0

10.0 0

R12.00

R14.00

R14.00

R75.00

R12.00

R14.00

R14.00

R75.00

R12.00

R9.00

R9.00

R9.00

R9.00

R9.00

R9.00

R9.00

R12.00

R12.00

R12.00

R12.00

R9.00

R12.00R12.00

R14.00R14.00

R14.00

R14.00 R12.00

R12.00

R12.00

R12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00

R 12.00 R 12.00

drum pr ov iz oriu d

in m aca dam e tap

a I

drum im brac amin

te din be ton etapa

II

extinder e parc are

e tapa II

buc la i n toarc e

re auto buz e e

tapa II

parcare e tapa I

fig .34

fig .34

BAZIN DE RE TE NTIE APE PLUVIALE

BAZIN ANTIINCENDIU

Podet proiectat

Podet pro iectat

S= 3 8 4

3 ,8 1m

p

AR A

D

HA LA

HA LA

HA LAHA LA

A282 /4/ 1

D e

24 1 / 7

D e

24 1 / 7

D e

24 1 / 7

D e

24 1 / 7

De 2

7 2 De

2 7 2

De 2

7 2 De

2 7 2

A282/1/c

A282 /2

S=2.2925ha

S= 7. 00ha

De 2 4 1/6

A282/1/b

S= 0. 50ha

S=5.2 5ha

A282/1/a CEN

TRU COM

ERC IAL 2

Sup.1 27 00

mp

S=4 . 50ha

A282 /3

ac os

ta m

en t

S=2.2925ha

A 330/2

S=2.2925ha

S= 2.39h a

S=4 . 10ha

90. 49

92.62

92.78

92. 49

S=5.64ha

S=7.17ha Cc 274/1/1

92.62

S=13. 17ha

A274/1/7 S=1.75ha

92. 65

91. 61

92. 21

A274/1/6 S=1.70ha

92.73

92.11

92.46

S=1.87ha A274/1/5

92.9

92. 92

92.91

S=4.16ha A274/1/4

92.96

92.88

92.7

S=4.10ha A274/1/3

92.59

92.28

Cc 274/1/2

A268/1

91. 91

91.89

91.8

91. 85

92.73

92.85

92.67

92.65

92.58

92.41

92. 51

92. 36

92. 39

92. 39

92. 3

92.24

92.29

92.03

91. 94

92.06

92. 02

92. 41

92.80

92. 54

92. 34

90. 29

90. 67

90.33

90.45

92.46

92.48

92.78

92.58

92.48

92. 67

92.79

92. 82

92. 54

92.5

92.61

92. 53

92.53

92.39

92.58

92.42

92. 57

92. 88

92.93

93.06

92.91

92. 83

92.69

92.67

92.91

92. 74

91.87

91.78

92.31

92.61

92.43

92.77

92.67

90.3

92.27

92. 2

92. 44

A26 8/3

A2 68/4

Km 11

+9 85

K m

1 1

+9 8

5

Se m i-h e

a vy ty p e

Me ta l l ic

gu a r d rai l

Tip se m

ig re u Pa ra

pe te me

tal i c

K m

12 +0

51

K m

12 +

2 54

Km 12

+3 50

Par ap et

e m e ta l ic

Tip s e mi

g re u

M et a ll i c

g u ar d ra i l

Se m i -h e

av y t y pe

Km 1

2+ 4

6 4

K m

12 +4

88

Ca lea Ar adu lui

Tip s e mi

g reu Para

p ete m e

ta l ic

Sem i -he

a vy typ e

Me t al l ic

g ua r d ra il

Tip s em

igre u Pa ra

pe te me

ta li c

K m

1 2+

4 6

4

K m

1 2

+4 8

8

Bre tea

cole ctoa

reC ENT

URA TIM

ISO AR A

Bre tea

col ecto

are

92. 35

H cn

2 6 9

S=0.04ha

S=0.61ha

BAZI N

Sup= 32 00

mp

92.05

90.4

CENT URA

RUT IERA

A M UNIC

IPIUL UI T

IMISO ARA

BR E

TE A LA

T ER

A LA

P. U. Z. AP

ROB AT

P. U. Z. AP

ROB AT

P. U. Z. AP

ROB AT

P. U. Z. AP

ROB AT

De2 88 / 1/3

De28 8/1/4

92.06

91.19

93. 03

92.25

91.1

92.36

92. 45

91.44

92.73

92.85

92. 74

91. 52

91.87

91. 95

92.79

92. 03

92. 79

92.04

92.93

92. 00

92.32

92.87

92. 55

92. 79

92. 61

92. 28

92.5

92.46

92.52

92.66

92. 95

92.84

92.62

92. 6

92. 73

92.92

92. 91

92.97

91.15

92.44

92.14

91.05

92.01

91. 96 92.15

92.37

92. 25

92. 19

92. 48

92. 76

92.71

93. 58

93. 52

93. 56

93.16

93.4

93.4

93.4

93.14 93.14

92. 96 92.83

92.42 92.50

92.55 92. 37

91. 15

90. 76

90.86

92.46

92. 43

92.27

92.27

92. 34

92.13

92.10

92.54

92.44

92.36

92. 31

92.13

92. 32

92.59

92.34

92. 28

92.32

92.45

91. 81

91. 75

92.25

92.35

92. 32

90.09

92.34

92.72

92.48

94.49

92.27

93. 42

94. 12

92. 93

93.38

93.19

93.41

92.74

93.12

92.92

92.95

92. 43

93.16 92.87

93.08

93.07 92.9

93.18

93.4

93. 12

93.15

92. 91

92.88

92.78

93.08

92.74 92. 9

92. 5

92. 73

93. 07

92.97

92.84

92. 8

92.87

93. 11

93. 14

92.48

92. 61

92. 52

92.53

92.41

92. 34

92.43

92. 61

92. 48

92.38

93. 08

92. 50

92. 75

92.69

92.88

92. 8

93. 03

92.88

92.78

92.86

92. 98

92. 72

92. 52

92.49

92.57

92.53

92. 45

92. 39

92. 46

92.42

92.13

92.65

92.76

92.65

92.63

92. 69

92.59

92.77

92.71

92. 63

93.55

92.90

92.98

93. 10

92.75

92.98

300ST

200ST

H cn

269 H

cn 269

H cn

269 H

cn 269

DN (6 9 )2 83

s pr e T im

is o ar a

S. C . M

A H

LE C O M

PO N

E NT

E D E M

O T O

R S. R.L .

S.C . OR

O BI C

A S. R

.L .

486900

487000

20 42

0 0

487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000 487000

20 4

30 0

2 04

4 0

0

20 45

0 0

20 4

60 0

2 04

7 0

0

20 48

0 0

20 4

90 0

2 05

0 0

0

20 51

0 0

486900 486900 486900 486900 486900 486900 48690020 42

0 0

20 4

30 0

2 04

4 0

0

20 45

0 0

20 4

60 0

2 04

7 0

0

20 48

0 0

20 51

0 0

20 42

0 0

20 4

30 0

2 04

4 0

0

20 45

0 0

20 4

60 0

2 04

7 0

0

20 48

0 0

20 4

90 0

2 05

0 0

0

20 51

0 0

20 42

0 0

20 4

30 0

2 04

4 0

0

20 45

0 0

20 4

60 0

2 04

7 0

0

20 48

0 0

20 4

90 0

2 05

0 0

0

20 51

0 0

20 42

0 0

20 4

30 0

2 04

4 0

0

20 45

0 0

20 4

60 0

2 04

7 0

0

20 48

0 0

20 4

90 0

2 05

0 0

0

20 51

0 0

20 42

0 0

20 4

30 0

2 04

4 0

0

20 45

0 0

20 4

60 0

2 04

7 0

0

20 48

0 0

20 4

90 0

2 05

0 0

0

20 51

0 0

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

486800

486700

486600

486500

D C 2 5 7

S =30.400 mp

Cc 2 88/1/1/b

S. C.A

AG R

OIN DU

ST RI

AL A

Km 6

S. A.

6%

10%

1%

6%

HCn 329/

2

HCn329/1

Hcn 2 69

B R E T E A U A 1 L I N K R O A D 1

B R

E T

E A

U A

2

L I N

K

R O

A D

2

PT T1

PT T1

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

C1 /2

v=6 0 km

/hR=1 0 00m

R=1 00 0

m

v=60 k m/

h

C1 / 1

C2 /1

v=4 0 km

/hR=2 7 0m

R=1 00 0

m

v=60 k m/

h

C2 / 2

16 5.8

1

S =

1. 81 ha

S =

2. 40 ha

S=6.32ha

S=2.67ha

Hcn2 75

De 27

2

S=8 55mp

S= 290mp

De 2 6

8/1 /1

Cc334

Cc333

S=3.80h a

A288 /1/2

HCn2 59

A260/1

S=2.14 ha

Se tt le me

n t ta nk

Pdt241/5

S=0 .04ha

Ba z in de

c an t o r

HCn 262

HC n 2

7 1

De2 6 6/1

De2 66 /3

De26 6/2

A2 65

/3

S= 1 .6

5h aL =8 .0

0m Km 1

2+ 0

0 5

Km 11

+9 97

L=1 6 .00

m Baz

in de ca n t

or

Se t tl e me

n t ta n k

Km 1

2+ 0

0 0

K m

1 1

+9 8

4

Po d e t pr

efa b ric a t

L =4 .0 0 m

Pre c a s t c

u lv e rt L=

4 .00 m

CAN AL

R2 0B

CHA N N

EL

C A

N A

L C

C 2

B

C H

A N

NE L

L=3. 0 0 m

Po d et / C

u lv e rt

km 1 2 +4

8 0

km 12 +4

80Po d et / C

u l ve rt

L=3 .0 0 m

C A

N A

L E

X IS

T E

N T

L =0 .5 0m

Po d e t / C

ul v ert

Sa n t pam

an t

Eart h dit

c h

Co nc

re te

gu tt e

r

Ri g

ol a pe

re at

a

Ri g

ol a

pe re

a ta

Rigola pereata

HCn308

A330 /1/1 /1

S=10 000m

p

S= 10 000m

p

S=7. 17ha

S= 10 096 m

p

S= 5. 64ha

A265 /2

S=0.43ha

S=0 . 21 h a

S= 73.67h a

A2 74/1

S= 26.36h a

S=1.8 5ha

S=9.1 7ha

S=5.9 6 ha

A330 /1/2

S=0.45 ha

De24 1/6

S=19. 92ha

S= 3. 58ha

S=0. 62h a

S=5.6 9h a

A2 41/1/1/2

HC n3

08

A3 28/1/1 / 2

A282/1/d

16 5.8

1

PLATF O RM A

PLATF O RM A

PLATF O RM A

PLATF O RM A PA

RCARE PARCAR E

PARCAR E

PARCAR E AUT

OTRENU RI

AUT OTR ENURI

AUT OTR ENURI

AUT OTR ENURI

PL ATF O RMA

PL ATF O RMA

PL ATF O RMA

PL ATF O RMA PA

RCARE

PARCAR E

PARCAR E

PARCAR E AUTO

TRENUR I

AUTOTR ENURI

AUTOTR ENURI

AUTOTR ENURI

PARC ARE

560 m p

PARC ARE

56 0mp

PARC ARE

5 6 0mp

PARC ARE

560 mp

HALA

DEPO Z ITA

RE

TIP 1

157m X 70

m

Sup.= 11.0

00m p

PARC ARE

56 0mp

PARC ARE

560 m p

PARC ARE

560 mp

PAR CARE

5 6 0mp

PAR CARE

56 0mp

PARC ARE

56 0mp

HALA

DEPO Z ITA

RE

TIP 1

157m X 70

m

Sup. =11.0

00m p

PARC ARE

5 6 0mp

PARC ARE

560 mp

SERV ICE

PARC ARE

TIR

310 0 mp

POST

TRAF O

CEN TRU

COM ERCI

AL 1

P+ 1

Sup. 4750m

p

RA MP

A D

E IN

CA RC

A RE

- D

E S

CA R

C AR

E

S =

6 8 5

m p

S= 7

5 5 m

p

2

ZV 12 364 3.86

ZV 13 243 7.08

CO N724

CO N624

ZV 14 114 9.88

ZV 15

S=4.5 1h a

S=4.5 1h a

S=4.5 1h a

S=4.5 1h a

S=4.99 h a

S=4.99 h a

S=4.99 h a

S=4.99 h a

S= 0. 52h a

S= 0. 52h a

S= 0. 52h a

S= 0. 52h a

S= 1. 62h a

S= 1. 62h a

S= 1. 62h a

S= 1. 62h a

S=1.3 8ha

S=1.3 8ha

S=1.3 8ha

S=1.3 8ha

S= 4. 47h a

S= 4. 47h a

S= 4. 47h a

S= 4. 47h a

111 9.52

ZV16304.5

DN (6 9 )2 83

Hcn 2 6 9

Hcn27 1

Hcn27 5

Hcn27 5

Hcn27 5

Hcn2 71

Hcn27 1

Hc n2

71

Hcn2 71

Hcn25 9

Hcn 262

8.12

7

6

S= 1.15h

a

S= 1.15h

a S=

1.15h a

S= 1.15h

a

S=2.30ha S=2.30ha S=2.30ha S=2.30ha

S =0.76h

a

S =0.76h

a S

=0.76h a

S =0.76h

a

S =1.15h

a

S =1.15h

a S

=1.15h a

S =1.15h

a

S =1.62h

a

S =1.62h

a S

=1.62h a

S =1.62h

a

S =1.30h

a

S =1.30h

a S

=1.30h a

S =1.30h

a

S=2. 50 ha

S=2. 50 ha

S=2. 50 ha

S=2. 50 ha

S= 2.35ha

S= 2.35ha

S= 2.35ha

S= 2.35ha

S=0. 02ha S=0. 02ha S=0. 02ha S=0. 02ha

S=1 .0 0 h a S=1 .0 0 h a S=1 .0 0 h a S=1 .0 0 h a

S=1 .0 0 h a S=1 .0 0 h a S=1 .0 0 h a S=1 .0 0 h a

S= 0. 20 h

a S=

0. 20 h a

S= 0. 20 h

a S=

0. 20 h a

H c

n 27

1 H

c n

27 1

H c

n 27

1 H

c n

27 1

Hcn 276

Hcn 276

Hcn 276Hcn 276

RA MP

A D

E IN

CA R

C A

RE -

DE SC

A R

CA R

E

RA MP

A DE

IN CA

R C

AR E

- D E

SC A

R CA

R E

RA MP

A D

E IN

CA R

C A

RE -

D E

SC A

R CA

R E

RA M

PA D

E IN

CA R

C AR

E - D

E SC

A RC

A R

E

R AM

PA D

E IN

C AR

C AR

E -

D E

SC A

RC A

R E

RA M

PA D

E IN

CA R

C AR

E - D

E SC

A RC

A R

E

BIR O

UR I P

+2

BIR O

URI P+ 2

90 .45

DC2 57

DC 25

7

A268/2

A268/1/5

De 2

68 / 1

/ 1

90 .6 6

90 .6 3

90 .65

90 .66

90 .6 6

90 .69

90 .71

90 .75

90 .77

90 .27

90 .95

90 .9 6

90 .9 4

91.0 6

91.1 5

90.95 90 .97

90 .6 8

90.9 6

90 .94

90 .68

90.8 3

90 .8 5

90.8 9

90.9 1 90

.53

90 .4 3

90 .7 1

90.5 6

90 .96

90 .5 1

90 .4 6 90 .2

2

90 .1 0

90.1 9

89 .67 90 .27

89.9 4 90.6

9

90 .20

90 .7 0

90 .66

90 .8 2

91.1 2

91.1 1

90.3 5

90 .59

90 .3 8

90.40

91 .3 4

91 .2 1

91 .10

91 .2 4

91.2 8

91 .18

90 .45

90 .96

90 .18

90 .9 1

90.7 2

90.6 0

90.5 6

89 .7 6

90 .32

89.8 0

90 .3 7

89 .8 2

89 .84

90.05

89 .7 3

89 .9 0

89.8 5

89.7 2

89.4 7

89 .2 0

89.3 1

89 .81

89.7 9

112 . 58

15 1

. 0 2

140.1 990 .3

8

90.4 4

90.2 2

90 .26

90.29

90 .6 5

90 .67

90 .75

90 .8 6

90 .99

90.98

91 .0 4

90.2 4

90 .29

90 .5 2

90 .8 3

89.9 9

90 .15 89 .97

90 .17

90 .42 90 .6

0

CO VA

CI

486000

2 0 4 6 0 0

90.5 2

90.2 8

90.3 3

90 .1 3

90.7 9

90 .2 7

A268/1/2

16 .11

11

2

3

4

5

8

9

19 2 .9 3

315. 66

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

Hal a in

con stru ctie

CON TINU

ARE DE P

ERS PEC

TIVA

A C ENTU

RII RUTIE

RE

RA MP

A D

E IN

CA R

C A

RE -

D E

SC A

R CA

R E

RA MP

A D

E IN

CA RC

A RE

- DE

S CA

R C

AR E

RA MP

A D

E IN

CA R

C A

RE -

D E

SC A

R CA

R E

R AM

PA D

E IN

CA R

C AR

E -

D ES

CA R

C A

RE

RA M

PA D

E IN

CA R

C AR

E - D

E SC

A RC

A R

E

REST AUR

ANT

Sup.1 05 0m

p

HALA

DEPO ZITAR

E

TIP 1

157m X 7 0

m

Su p. =11.0

00 m p

HALA

DEP OZITA

RE

TIP 1

157 m X 70

m

Sup. =11.0

0 0m p

HALA

DEPO Z ITA

RE

TIP 1

157m X 70

m

Sup . =11.0

00m p

HALA

DEP OZITA

RE

TIP 1

157 m X 7 0

m

Su p. =11.0

00 m p

BEN ZINAR

IE

Sup.2 500m

p

PARC ARE

10. 00 0mp

SPAT IU

COM ERC

IAL

P+1

Su p. 20000

mp

PARC ARE

21.0 00mp

PART ER S

HOW ROO

M

BIRO URI

P+7

Sup. 70 00

0mp

SHO W RO

OM

P+2

Sup 13.35

0 mp

BIRO URI

P+7

Sup.1 5.0 0

0

BIRO URI

P+7

Sup.1 4 500

mp

D N

6 9

A291 /1/1

S=10 601m

p

Cc 2 91/1/2

/ 1

Cc 29 1/1/2

/2

Cc 2 91/1/

2/3

De2 8 8 /1 /3

De2 8 8 /1 /3

DN 6 9

De2 9 1/2 -4

m

A288 /1/2

HCn2 85

93.34

93. 34

92.99

93. 34

93. 16

93.4093.40

93.16

93.49

92. 85

93.55

93.24

93.59

93. 18

93. 6293.40

93.6493. 12

93.6193. 40

93.57

93.23

93. 52

93. 28

93.4793. 06

93. 4593.17

93. 49 93.08

93.26

93. 23

93.55

93.34

93. 57

93. 58

93. 60

93.32

93. 10

93.17

93. 1893.05 93.38

93.46

92. 90

93.23

93. 0193. 01

93. 33

93. 6493. 64

93. 22

93.37

92. 89

93. 39

92.93

93.35

92. 86

93. 30

93. 08

93.28

93. 35

92. 98

93.27

93.32

93. 04

93. 34

93. 17

93.39

93. 28

93. 44

93.22

93. 45

93.75

93. 37

93.01

93. 29

93.16

93.19

93. 02

92. 00

92.17

92.32

92.18

92. 49

92.25

92. 74

92. 33

92. 81

92.52

92.60

92.92

92. 88

92.98

92.85

92. 90

93.69

92. 83

92. 74

92. 82

92.74

92.8792. 78 92.50

92. 66

92. 72 92.5092.73

92.68

92. 71 92. 33

92.5792. 68 91. 90

92.34

92.36

92.60 92.69

92.76

92.40

92.58

92.71

92. 78

92. 66

92.80

92. 78

92.73

92.74

92. 82

92. 69 92.87

92. 8592. 71 92.64

92.59

92. 75

92.79

92. 76

92.79

92.70

92.78

92.48

92.62

92. 51

92.69

92. 60

92. 72

92. 50

92.82

92. 56

92. 72

92.55

92. 53

92.55

92.48

92.35

92.63

92. 44

92.79

92. 38

92.41

92.41

92.65

92. 6192.39

92.35

92.40 92. 39

92.47 92.6192.6192. 41

92.31

92.32

92. 34

92.39

92. 51

92.38

92.44

92.36

92. 57

92.51

92. 56

92.69

92. 51

92.43

92.33

92.32

92.33

92. 40

92.40

92.56

92.58

92.80

92. 91

92. 83

92. 94

92.70

92.94

92.81

92.72

92. 72

92.63

92.49

92.49

92.43

92. 60

92.62

92.4292. 29

92. 35

92. 43 92.39

92. 21

92.3492. 37

92.51

92. 62

92.62

92. 72

92.82

92.90

92.83

92. 72

92.50

92.46

92.45

92.51

92. 57

92.61

92.86

92. 95

92.91

92. 85

92.93

93. 11

93. 09

92.98

92.90

92.85

92.75

92. 66

92. 80

92. 80

92.93

92.97

92. 76

92.61

92. 51

92.74

92. 83

92.75

92.69

92.78

92.74 92.73

92. 75

92. 70

92.66

92.63

92. 67 92.72

93.11

92.71

93. 12

92. 81

93. 05

92.74

92. 78

94.08

92. 38

92.39

92. 49

92. 72

92. 87

92. 86

92. 85

92.88

92. 74

92.60

92.41

92.37

92.16

92.34

92.47

92. 63

92.79

92.77

92. 76

92. 79

92. 29

92.26

92. 35

92. 27

92. 46

92. 61

92. 35

92.38

92.63

92.25

92. 31

92.30

92.20

92.51

91. 79

92.3892. 37

92. 25

92. 26

91.68 92. 28

92. 13

92. 28

92.36 91.77

92. 11

92.26 92.11

92. 28

92. 09

92. 13 92. 27

92.08

92. 26

92. 38

92.27

92. 43

92. 12

92.34

92.08

92. 25

92.14

92. 21

92.33

92. 51

92. 43

92. 56

92.49

92. 63

92.56

92. 63

92. 65

92. 73

92.51

92. 66

92.60

92.76

92. 73

92. 86

92.83

92.83

92. 87

92.83

92.81

92. 79

92.73

92. 73

92.75

92.79

92. 82

92. 79

92.81

92. 68

92.69

92.60

92.60

92. 62

92. 51

92.69

92.52

92.27

92.20

92. 24

92.18

92.22

92. 34

92.38

92. 29

92. 18

92.15

92. 60

92.67

92. 89

92. 28

92.63

92.79

92.42

91.91

91.82

91. 80

91. 84

91. 90

I150

I140

I120

Camin cablu opt ic

92.04

92. 06

92.09

92. 25

92. 09

92.13

92.10

92.10

91.87

91.86

91. 80

91.83

92. 28

92. 89

92.67

92. 60

92.15

92. 18

92. 29

92.38

92. 34

92.22

92.18

92. 24

92.20

92.27

92.52

92.69

92. 51

92. 62

92.60

92.60

92.69

92. 68

92.81

92. 79

92. 82

92.79

92.75

92. 73

92.73

92. 79

92.81

92.83

92. 87

92.83

92.83

92. 86

92. 73

92.76

92.60

92. 66

92.51

92. 73

92. 65

92. 63

92.56

92. 63

92.49

92. 56

92. 43

92. 51

92.33

92. 21

92.14

92. 25

92.08

92.34

92. 12

92. 43

92.27

92. 38

92. 26

92.08

92. 2792. 13

92. 09

92. 28

92.11 92.26

92. 11

91.7792.36

92. 28

92. 13

92. 28 91.68

92. 26

92. 25

92. 37 92.38

91. 79

92.51

92.20

92.30

92. 31

92.25

92.63

92.38

92. 35

92. 61

92. 46

92. 27

92. 35

92.26

92. 29

92. 79

92. 76

92.77

92.79

92. 63

92.47

92.34

92.16

92.37

92.41

92.60

92. 74

92.88

92. 85

92. 86

92. 87

92. 72

92. 49

92.39

92. 38

92. 78

92.74

93. 05

92. 81

93. 12

92.71

93.11

92.72 92. 67

92.63

92.66

92. 70

92. 75

92.7392.74

92.78

92.69

92.75

92. 83

92.74

92. 51

92.61

92. 76

92.97

92.93

92. 80

92. 80

92. 66

92.75

92.85

92.90

92.98

93. 09

93. 11

92.93

92. 85

92.91

92. 95

92.86

92.61

92. 57

92.51

92.45

92.46

92.50

92. 72

92.83

92.90

92.82

92. 72

92.62

92. 62

92.51

92. 37 92.34

92. 21

92.39 92. 43

92. 35

92. 29 92.42

92.62

92. 60

92.43

92.49

92.49

92.63

92. 72

92.72

92.81

92.94

92.70

92. 94

92. 83

92. 91

92.80

92.58

92.56

92.40

92. 40

92.33

92.32

92.33

92.43

92. 51

92.69

92. 56

92.51

92. 57

92.36

92.44

92.38

92. 51

92.39

92. 34

92.32

92.31

92. 41 92.6192.6192.47

92. 3992.40

92.35

92.39 92. 61

92.65

92.41

92.41

92. 38

92.79

92. 44

92.63

92.35

92.48

92.55

92. 53

92.55

92. 72

92. 56

92.82

92. 50

92. 72

92. 60

92.69

92. 51

92.62

92.48

92.78

92.70

92.79

92. 76

92.79

92. 75

92.59

92.64 92. 71 92. 85

92.8792. 69

92. 82

92.74

92.73

92. 78

92.80

92. 66

92. 78

92.71

92.58

92.40

92.76

92.69 92.60

92.36

92.34

91. 90 92. 68 92.57

92. 33 92. 71

92.68

92.73 92.50 92. 72

92. 66 92.50

92. 78 92.87

92.74

92. 82

92. 74

92. 83

93.69

92. 90

92.85

92.98

92. 88

92.92

92.60

92.52

92. 81

92. 33

92. 74

92.25

92. 49

92.18

92.32

92.17

92. 00

93. 02

93.19

93.16

93. 29

93.01

93. 37

93.75

93. 45

93.22

93. 44

93. 28

93.39

93. 17

93. 34

93. 04

93.32

93.27

92. 98

93. 35

93.28

93. 08

93. 30

92. 86

93.35

92.93

93. 39

92. 89

93.37

93. 22

93. 64

93.33

93. 01

93.23

92.90

93.46

93.3893.05 93. 18

93.17

93. 10

93.32

93. 60

93. 58

93. 57

93.34

93.55

93. 23

93.26

93.08 93. 49

93.17 93. 45

93. 06 93.47

93. 28

93. 52

93.23

93.57

93. 40 93.61

93. 12 93.64

93.40 93. 62

93. 18

93.59

93.24

93.55

92. 85

93.49

93.16

93.4093.40

93. 16

93. 34

92.99

93. 34

I410

93.86

92. 36

92.03

92. 24

92. 40

91. 65

91. 84

92. 00

92.01

92.00

92. 11

92. 25

91. 96

91. 76

92.13

92. 04

91. 86

92. 09

91.92

92.04

91. 84

91.93

91.84

92.08

91. 82

92.20

91.63

91.97

92.42

92. 28

92. 37

92.45

92.27

92. 23

91. 98

91.92

92.19

92. 08

92. 00

92. 16

92.13

92.17

92.25

92. 14

92. 16

92. 15

91. 97

91. 93

91.96

91. 91

92. 10

91. 99

92.07

92.20

91. 97

91.99

91. 99

91. 98

92.01

92. 08

92.07

92.03

92. 15

92. 36

92. 40

92.59

92.52

92.58

92. 64

92.55

92. 34

92.49

92. 34

92. 40

92.39

92. 28

92.48

92. 65

92. 61

92. 30

92. 56

92.37

92. 37

92.26

92. 26

91. 99

92. 01

91. 93

92.03

92.06

92.16

92. 25

92.35

92. 24

92.15

92.00

91. 84

92.04

91. 88

91.91

91. 90

91. 91

91. 92

91.98

91.89

92.00

92.09

92.33

92.39

92.44

92.53

92. 54

92.43

92. 42

92. 30

92.24

92. 23

92.17

92. 16

92.16

92.17

92. 16

92.16

92.12

92.14

92.15

92.13

92.17

92.14

92. 10

92. 19

92.17

92.10

92.21

92.14

92.32 92. 19

92. 33 92.28

92.37

92. 15

92.1092.10 92.14

91.87

91.88 91.80

91. 84

91.99

91.83

92. 10

92. 04

92. 12

92. 16

92.04

92.09

92. 02

92.03

92. 06

92. 10

92.05

92.06

92.15

92.1792.13

92.12

92. 15

91.96

92. 00

92. 0591. 97

91.91

92. 06

91. 96

92.15

91.97

92. 11

91.96

91. 87

91. 66

91.71

91.64

91.66

91. 68 91. 75

91.96 91.84

92. 01 91.94

91. 93

91. 88

91. 94

91. 94

91.91

91. 95

91. 92

92.01

92.10

91.88

91.83

91.93

91.79

91.84

91.86

91. 86

91. 83

91.81

91.85

91.95

91.67

91.61

91.60

91. 58

90.80

91.71 91. 95

INTR AR

E P ER SONA L

92. 12

90.75

92. 30

91. 90

92. 25

92.02

90.80

92.13

91. 99

92. 11

92. 01

92.16 90. 8492. 12

92.09

92.09 92. 21

90.75

92. 23

91.9592.04

92. 0692.02

90.80 92.04

92.00

91.92

92. 15

91.95

90. 91

91.99

92. 15

92. 04

91. 12

92. 01

91.93

91.81

92.05

91. 10

91. 65

91.85

91. 90

92. 73

92. 69

91.86

92.46 92.49

92. 43

92.00

92.44

92. 21

92.45

92. 39

92. 40

92. 44

92.44

92.49

92.28

92.52

91. 96

92. 28

92.25

91. 96

92.19

91.88

92.41

92. 21

92.33

92. 07

92.3091.04

92. 34

92.18

91. 10 92.1492. 21

92. 12

91.24

92.30

91.14

92. 23 92.18

92. 26

92.40 92. 15

91. 14

92. 34

91. 23

91.96

92.32

92. 1991.21

92.07

91. 84

92.00

91.83

91. 88

91. 82

91.78

91.81

91. 85

91. 89

91. 99

92.16

92. 17

92.20

92.23

92.22

92. 14

92. 17

91.95

91. 96

91.93 91.89

91.81 91.90

91. 82

91. 89

91. 95

91.96

91.97

91. 88

91.98

91.98

92.18

92. 18

92.15

92. 01

92.01

91. 95

92.04

91.97

91. 98

91. 91

91.92

91.95 91. 94

91.94 92.01

91.98 91.94

92. 12 92.08

92. 36

92. 37

92.42

92.44

92.38

92. 42

92. 18 92. 07

92.02 92.07

92.1392.09

92.03

92. 07

92.10

92.06

92.05

A24 1 /1 /1 /1

A24 1 /1 /1 /2

sp re Ar a

d

28

100

92.05

92.09 92.10

92. 02

92.12

92.09

92.09

92. 12

92. 11

92.26

92. 10

92.18

92. 11

92. 08

92.24

92.20

92. 16

92. 18

92. 16 92.15

92.18 92. 12

92. 34 92. 27

92.48

92.59

92.67

92. 63

92.63

92. 75

92.61

92. 81

92.37

92.62

92. 39

92.45

92. 37

92.35

92.26

92.29

92.33

92.28

92.20

92. 16

92.41

92.50 92. 42

92. 26

92.39

92.16

92.49

92. 38

92. 43

92. 44

92.54

92.51

92.70

92.55

92. 66

92.71

92. 78

92.64

92. 91

92.70

92. 74 93.29

92.88

93.08

93. 11

93. 07

93.28

93.03

92. 71

93. 28

93.14

92.80

92.98

92.96

Cc330 /1/1/2/2

A 328/1/ 1/2

A 330 /1/1/3/1

A 330/1 /1

A 330 /1/1/2/1

cur ti constructii

93. 13

93.29

93.19

93.3493. 03

93. 07

93. 05

93.14

93.23

93. 32

92. 87

92. 33

92.35

92.60

92. 11

92.88

92. 63 I110

3

2

1

6

5

4 10

9

3

2

8

4

5

6

7

92. 06

92.23

90.90

90. 80

91.58

91. 63

91.66

91. 76

92. 60

92.70

92. 77

92.86

92. 64

92.75

92.45

92.85 93. 03 92. 81

92. 53

92.84

92.8093. 03

92. 71 92.50

92.83

93. 05

92.84

92.57

92.50

92.84 93. 13

93. 03

92.82

92.85 92.61

92.63

92. 65

92.82

93.01

92.49 92. 77

92.74

92. 61

92. 90 92.70

92. 19

92. 53

92. 65 92.7192. 65

92.65 92. 81

92.1892.43

92.62

92. 6892.82

92.2892. 62

92. 65

92. 61

92. 61

92. 81

92. 14

92. 62

92.41

92. 57

92.44

92.53

92. 37

92.49

91. 91

92.15

91. 97

91. 59

91.97

91. 51

92.20

91.50

92. 59

91. 57

91. 81

92.10

92.21

92. 28

92. 30

93.66

91.97

92. 18

92. 42

92. 34

91. 71

92.02

91. 75

91. 50

91.71

91.59

91. 7891. 78

91. 83

91.94

92.71

91.63

91.91 91. 81

92.0191. 94

92.11

91. 95

92. 07 92.04

92. 1892.05

92.22 92.22

92.4192. 05

92.3292. 10

92.21

92.07

92.03

92. 06 92. 34

92. 18

92. 29

92. 04

92.11

92. 1892.0091.84

91. 85

91.84 91.84

91.76

91. 87

91.79

92. 08

92.01

91.92

91. 01

91. 97

92. 13

91.97

91.87

92. 03

91. 91

91. 92

91.73

91. 89

91.73

91. 80 0083

91. 75 91.90

91. 80

92.00

92.11

92. 11

92. 03 92.00

92. 08

92.07

92. 04

92.05

92. 09

92. 25

92. 31

92. 14

92.18

91.97

92. 10

91. 91

92. 04

91.80

91. 79

91. 55

91.66

91.58

91. 56

91.48

91. 59

91. 61

91.53

90.80

91. 55

91.42 90. 85

91.49

91.48

91. 86

91. 51

91. 63

90.84

91.54

91.6590.95

91.65

91. 55

91.59

91.63

91.43

91.70

91.91

91.82

91.77

92. 03

91. 84

92.15

91.95

92.05

91. 98

92.15

92.07

92.23 92.24

92.28

92.19

92. 19

92. 09

91. 99

91. 91

91.91

91. 8891.91

91. 83

91.80

91. 86

91.81

92. 06

91.86

91. 0091.89

91. 99

91.02

92.64

92.80

92.61

I160

92.31

92.61

92. 23

92. 77

92.65

92. 97

92. 43

92. 61

92. 66

92.81

92.66

92.82

92.56

92.54

92. 74 92.92

92. 86

92.65

92. 84

92.47

93.04

92.9992.84

92. 75

93.06

92.8792. 71

92.75

A291/1 /2

HCn30 8

A330/1 /1/ 1

A291 /1/1

3

2

3

5

Hm 1

Hm 7

km 7km 7km 7km 7

Hm 9

Hm 8

Hm 6

Hm 5

4 0 1

4 0 2

4 0 3

4 0 4

4 0 0

K m

1 2

+0 8

0 .4

3

40 5

4 06 /2

40 6 /1

K m

12 +1

75

In su

le de

ni ve

la te

cu p

av el

e a

ut ob

lo c

an te

X=48 615

0 .87

Y=20 450

5 .30

X=48 614

2.80

Y=20 452

9.92

CHA NN

EL RE LO

CAT IO N

DEV IER

E CA NAL

DE VIER

E C ANA

L

CHA N N

EL R ELO

CAT ION

D E VIER

E CA NA

L

X=4 8606

8 .71

Y=2 0444

7 .25

4 0 7 /1

408/ 1

409 /1

410/1

411 /1

412 /1

413 /1

4 1 4 /1

4 1 5 /1

40 7 /2

4 0 8 /2

4 0 9/2

4 10 /2

4 1 1/2

4 1 2 /2

4 1 3 /2

4 1 4 /2

4 1 5 /2

4 1 6 /2

4 1 6/1

Cen tru g

ira tie

0+35 0 - 0

+392Par apet

e m et a l ic -

Tip s em i

greu

ter en ar a bil

pano u public

it ar

HM 4

HM 3

HM 2

Dr um pie tr ui t

Dr um pie tr ui t

ac os

ta me

nt

ac o

sta m

ent

HM 2

HM 3

HM 4

pano u public

it ar

ter en ar a bil

28

28

28

28

28

28 28

MO BI LI E R

DE GRA

D IN

A

22

9

LOC U

RI P AR

CA R E AN

GA JA T

I

EX TIN

D ER

E UL T E R

I O A R

A

ZO NA

A PR

O VI

ZI ON

AR E

23

24

64

28

16

28

28

28

28

28

28

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

20

75

45

33

11

6

11

ZO NA

AP RO

V IZ

IO NA

RE

C O

RP 3

C O

RP 3

C O

RP 3

C O

RP 3

12119.66 m

12119.66 m

12119.66 m

12119.66 m

2222

EX TIN

D ER

E UL T E R

I O A

R A

20

CO RP

1

CO RP

1

CO RP

1

CO RP

1 53

61 m

53 61

m

53 61

m

53 61

m 2222

CO R

P 2

CO R

P 2

CO R

P 2

CO R

P 2

10 61

9. 51

m

10 61

9. 51

m

10 61

9. 51

m

10 61

9. 51

m 2222

525.00 m˛

525.00 m˛

S = 1, 880.00

m ˛

1,342. 66 m

˛

350 .6 5

34 9. 93

12 8.9 7

21 6. 73

10 .0

0

494 .3 2

206 .85

424.8 9

94 .3 2

R 25

.0 0

94 .3 2

12 6

00 .00

0

B1

PPPP

PPPP

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1EP+ 1E

P+ 1E

P+ 1E

P+ 1EP+ 1E

93. 13 3

92. 921

93.48

5 93. 50

92.57

92.56

92.34

92. 38

92. 30

92.30

92. 3692. 21

92.23

92.25

92. 17

92. 12

91.48

92. 34

92.09

92. 16

92.26

92.37

92. 30

92.24

91.69

91. 20

91. 32

91.41

92. 09

92. 39

92.42

92. 13

92.35

92. 28

92.70

92.59

92. 39

92.30

91.79

91.74

91. 67

91.78

91. 62

91. 58

91. 28

92. 95

93.0792.8292. 5392. 2692. 0592. 1992.11 92.55

91.9591.9392.4492. 3691. 3291. 6191.3591.34

92.55

92.1092. 10 92. 1292. 0991.7791.53

92. 7692. 8192.5792.53 92. 4592. 43

92.5392. 38 92. 3992. 47

92.2892.3392. 38 92. 1391.8591.60

92.47

92. 45

92.3792.56

92. 9392.9892.97 92.74

92.6092.5792.6392. 61

92.65

92.5792.3792.27 92. 36

92. 49

92.8792.97

92. 8892.53

92. 3492.39

92.60 92. 6192.6392.78

92.77

92. 69

92.23

92.17

92.2992. 4192.27 92. 1392.1392.24

92.32 92.63

92.61

92.61

91.52

91.81

91.96

92.01

91. 97

91.25

91.19

91. 26 90. 33

90.92

90. 7591. 21

91.41

90.64

91. 40

91. 61

91. 63

90.90

91.60

90. 96

91. 51

90. 96

91. 48

90.90

91. 89

90. 97

91.03

90. 87

90. 90

90.97

91.03 91.67

91. 77

92.28

93.04

93.07

93.27

93.32

93. 56

93. 30

93. 04

92.93

93.57

93.33

92.81

92.73

93.19

92. 88

92. 67

93.02

92. 50

93. 01

92.43

93. 37

93. 10

ADN

93.14 93. 23

93.24

93.45

93.21

93. 16

93.38 93. 19

93. 33

93.07

93.10 93.33

93.12

93. 10 93.32

93.09

93. 20

93.09

93. 30

93.10

93. 26 93. 50

93.20

93.11

93.40

93. 19

93.07 93.26

93. 01

92.92

93.17

92. 98

92.97 93. 14

92.94

92. 97

93.16

92.99

93.03 93. 23

93.00

93. 05

93.26

93.06

93. 01 93. 24

93.01

92. 24 92.13

91. 75

91.83

91.66

91.78

91.58

91. 62

92.13

92.46

92.39

92.30

92. 29

92.21

92.15

92.23

92. 50

92.49

92.47

90.58

91.71

91.72

92.10

92.25

92. 18

92.08 92.21

92. 22

91. 57

90.78

90.8991. 75

91.5792.02

91.97

91. 97

91.62

91.55

91.17

90. 63

90.68

91. 36

91. 17 91. 42 91.60 91. 71 91.78 91. 85

91. 99 92.15 92.18 92.16 92.03 92. 28 92.55

92. 91 93.09 93. 02

93. 31

93.36

92.88

93.05 92. 7392. 5192. 24

92. 07 92.2192.04

91.96

91.90 92.02

92. 1092.0292.04 91.8091.55

91. 28

91.54 91.61 91. 79 92. 02 92.18 92. 23 92.10 92.28 92.21 92. 21 92. 26 92. 26 92.31 92.47 92.63 92. 88 92. 78

93.34 93.59

93.35

93.2793. 47 93.2692. 73

92.7492.5292.60 92.59

92. 65 92.83

92.56 92.6092.67

92. 46

92.4492.48 92. 2591.91

91. 66 91.86

92.14 92. 05 92.02 92. 37 92.57 92. 57 92.66 92.65 92.77

92. 92

92. 93 92. 86 92.58

92.41 92.45 92.56

93.40 93. 21

93.1293.32 93. 12

92. 39

92.45

92.32

92. 54

93. 00 93. 02

93.0392. 71 92.5592.4992. 69

92.7792. 75 92.4992.58

92.56 92. 60

92.81

92.50 92.56 92.52 92. 30 92.14 92. 36

92.82

92. 93

92. 75 92. 45 92. 21 92.17 92.20

93. 27

93.09

93.09 93. 29

92. 0592.0491.95 92. 45

92. 51

92.5892.28 92. 07

92.04 92.2092. 2692. 53

92.7392.78

92. 55

92. 68

92. 53 92. 51 92. 11

92. 22 92.23 92.19

92. 27 92.24

92.08

91. 21

91. 25

91.32 91.98

93.05 93.30

93.08

D N

69

D N

69 (28

3)

B2

AD N

7

6

B1

STAT IE A

U TO BUZ

S TA

T I E

A U

TO BU

Z

LU G OJ

12 +

50 0

Mahl eAcce

s soc ietatea

A

A

20. 00

30 .00

R 12

.00

5

6

7

8

10

11

12

13

1 4

1 5

1 6

9

N

R1 2. 0 0

92.30

92 .00 91.95

91.95

92.45

92.50

92 .55

92.80

92.8 5

92.50

1

2

3

4

5

6

R6.00

R6 .0

0

R 9

. 00

A274/2

A260/1/2/1

F261/1/1/1

A260/1/1/1

S=0.84ha

A265/1/1/1/1

S=2.50ha

S=2.2925ha

G A

R D

GARD

G A

R D

Hcn

Hcn 3 29 /1

BC2

BC 1

SNH

SNH

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riu nd

e pe ace a

sta l a tur a)

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riu nd

e pe ace a

sta l a tur a)

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riu nd

e pe ace a

sta l a tur a)

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riu nd

e pe ace a

sta l a tur a)

Acce s po

sibil ( po ate

f i or iund

e pe aceas

t a lat ura )

Acce s po

sibil ( po ate

f i or iund

e pe aceas

t a lat ura )

Acce s po

sibil ( po ate

f i or iund

e pe aceas

t a lat ura )

Acce s po

sibil ( po ate

f i or iund

e pe aceas

t a lat ura )

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iu nd

e pe a ceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iu nd

e pe a ceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iu nd

e pe a ceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iu nd

e pe a ceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iund

e pe aceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iund

e pe aceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iund

e pe aceas

t a lat ura)

Acce s pos

ibil ( poa te

fi or iund

e pe aceas

t a lat ura)

Acc e s po

sibil d in ba

n da co lec

to are

Acc e s po

sibil d in ba

n da co lec

to are

Acc e s po

sibil d in ba

n da co lec

to are

Acc e s po

sibil d in ba

n da co lec

to are

Ban da c

olec toar

e pr opus

a

Ban da c

olec toar

e pr opus

a

Ban da c

olec toar

e pr opus

a

Ban da c

olec toar

e pr opus

a

PUZ apro

bat

PUZ apro

bat

PUZ apro

bat

PUZ apro

bat

SNH

Hc n27

7

Hc n27

5

D e 27

2

A2 74/

1/1

A2 74/

1/2

A2 74/

1/3

A2 74/

1/4

A2 74/

1/5

A2 74/

1/6

A2 74/

1/7

S=7 .17h

a

S=5 .64h

a

S=4 .10h

a

S=4 .16h

a

S=1 .87h

a

S=1 .70h

a

S=1 .75h

a

Cc 282

/1

A2 82/

2

S=4 .50h

a

A2 82/

4

S=5 .75h

a

A2 82/

5

A2 82/

6

A2 82/

7

A2 82/

8

A2 82/

9

A2 82/

10

A268/4

A 2

6 8

/ 1 /5

D e 2 6 8 /1

/1

A 2

6 8

/ 1 /4

A268/1/3

S= 1. 81h

a

S =

2. 40 ha

S=6.32ha

D e

2 66 /1

D e2

6 6 /3

A265/3

Hcn 27

6 Hcn

27 6

Hcn 27

6 Hcn

27 6

A2 82/

2

A2 82

/3

S=7 .00h

a

D N ( 6 9 ) 2 8 3

100.97

3.44

101.05 100.96

100.50

100.84

100.78

100.85

100.75

100.62

100.82

100.93

100.72

100.88100.72

100.59100.70

100.75

100.82

100.79

100.81

100.65

100.72

100.06

100.83

100.96

100.94

100.22

100.77

100.89

100.15

100.82

100.83

100.09

100.75

100.78

100.11

100.81

100.71

100.08

100.76

100.78 100.02

100.61

100.75 99.99

100.56

100.71 99.96

100.73

100.70

100.80

100.74

100.77

100.79

100.87

100.63

100.66

100.55

100.76

100.82

100.69

100.91

100.77

101.06

100.90 100.95

100.92 100.84

100.80 100.75

100.80

100.77

100.80

100.82

100.86

101.00

101.01

101.00

101.02

100.95

100.88 100.92

100.86

101.09

101.07

101.04

101.05 101.02

100.85 100.87

97.80

97.79

97.99

spr e Ar ad

spr e Ti m isoara

1

5

H c n 2 6 9

486800

204 2

00

SO SE

A INE

L C EN

TU RA

486800

20 42

00

486800

20 5

00 0

486800

20 52

00

20 4

40 0

20 46

00

204 8

00

204 2

00

486600

20 42

00

20 5

00 0

20 52

00

20 4

40 0

20 46

00

204 8

00

204 2

00

486400

20 42

00

20 5

00 0

20 52

00

20 4

40 0

20 46

00

204 8

00

204 2

00

486200

20 42

00

20 5

00 0

20 52

00

20 4

40 0

20 46

00

204 8

00

204 2

00

486000

20 42

00

20 5

00 0

487000

20 42

00

20 52

00

487000

486600

486400

486200

486000

486600

486400

486200

486000

486600

486400

486200

486000

486600

486400

486200

486000

486600

486400

486200

486000

486600

486400

486200

sp re

C O

V A

C I

D C

2 5 7

D e

2 4

1 /7

H c

n 2 7

1

100.79

100.85

100.93

100.99

100.84

100.97

100.95100.89

100.83

100.80

100.80

100.68

100.42

100.48

100.66

100.80

100.99

100.85

100.72

100.81

100.91

101.28

101.01

101.17

100.04

100.80

101.04

101.08

101.20 101.17

100.85

101.11

99.87

100.92

101.07

101.08

101.15

2

3

4

H c n 2

7 1

zon a de p ro tect iezon a de p ro tect iezon a de p ro tect iezon a de p ro tect ie can al An if 2mcan al An if 2mcan al An if 2mcan al An if 2m

zon a de pro tect iezon a de pro tect iezon a de pro tect iezon a de pro tect ie can al Anif 2 mcan al Anif 2 mcan al Anif 2 mcan al Anif 2 m

2.0 02.0 0

7.0 01.5 0

1.50 12 .0 0 2.

00

14 .0 0

LEGENDA P.U.Z.LEGENDA P.U.Z.LEGENDA P.U.Z.LEGENDA P.U.Z.

LIMITELIMITELIMITELIMITE

LIM ITE DE PROPRIETAT E

LIM ITA Z ONA STUDIATA

FOLOSINTA T ERENURIL ORFOLOSINTA T ERENURIL ORFOLOSINTA T ERENURIL ORFOLOSINTA T ERENURIL OR

PARCELE REZULTATE

ZONA CONST RUIBILA

ARABIL

SPAT II VERZI

CANAL EXISTENT

GOSPO DARIE COM UNALA

CAI DE COM UNICATIECAI DE COM UNICATIECAI DE COM UNICATIECAI DE COM UNICATIE

DRUMURI MAJORE EXISTENTE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXIST ENT E

DRUMURI PROPUSE

ZONE DE PROTECTIEZONE DE PROTECTIEZONE DE PROTECTIEZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROT ECT IE L. E.A. 110KV 3 7m, L.E.A. 220KV 55m

CULOAR DE PROT ECT IE DN 50m DE LA MARGINEA ASF ALTULUI

ZONA DE PROTECTIE CANAL ANIF 2 M

UTIL ITATIUTIL ITATIUTIL ITATIUTIL ITATI

LEA EXIST ENTA

regim de înălţ ime m axim Pa rter (p ent ru depo zite ş i hale) siregim de înălţ ime m axim Pa rter (p ent ru depo zite ş i hale) siregim de înălţ ime m axim Pa rter (p ent ru depo zite ş i hale) siregim de înălţ ime m axim Pa rter (p ent ru depo zite ş i hale) si P+2E (p ent ru bir our i si co mer t) ,P+2E (p ent ru bir our i si co mer t) ,P+2E (p ent ru bir our i si co mer t) ,P+2E (p ent ru bir our i si co mer t) , P. O.T. max im = 55%P. O.T. max im = 55%P. O.T. max im = 55%P. O.T. max im = 55% C.U.T. m axim = 1,65C.U.T. m axim = 1,65C.U.T. m axim = 1,65C.U.T. m axim = 1,65

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riun d

e p e ace a

sta la tur a)

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riun d

e p e ace a

sta la tur a)

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riun d

e p e ace a

sta la tur a)

Acce s p o

sib il ( poate

fi o riun d

e p e ace a

sta la tur a)

reg im d e în ălţim e max im Part er (pen tr u de pozit e şi h ale) sireg im d e în ălţim e max im Part er (pen tr u de pozit e şi h ale) sireg im d e în ălţim e max im Part er (pen tr u de pozit e şi h ale) sireg im d e în ălţim e max im Part er (pen tr u de pozit e şi h ale) si P+ 2E (pen tr u bir ou ri s i com ert ),P+ 2E (pen tr u bir ou ri s i com ert ),P+ 2E (pen tr u bir ou ri s i com ert ),P+ 2E (pen tr u bir ou ri s i com ert ), P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55% C.U. T. maxi m = 1 ,65C.U. T. maxi m = 1 ,65C.U. T. maxi m = 1 ,65C.U. T. maxi m = 1 ,65

re gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s ire gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s ire gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s ire gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s i P+ 2E (pen tr u bi rou ri s i com ert ),P+ 2E (pen tr u bi rou ri s i com ert ),P+ 2E (pen tr u bi rou ri s i com ert ),P+ 2E (pen tr u bi rou ri s i com ert ), P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55% C.U.T. maxi m = 1 ,65C.U.T. maxi m = 1 ,65C.U.T. maxi m = 1 ,65C.U.T. maxi m = 1 ,65

re gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s ire gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s ire gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s ire gim de în ălţim e ma xim Par ter (pen tr u de pozit e şi h ale) s i P+2E (pen tr u bi rou ri si com ert ),P+2E (pen tr u bi rou ri si com ert ),P+2E (pen tr u bi rou ri si com ert ),P+2E (pen tr u bi rou ri si com ert ), P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55%P.O.T. m axim = 55% C.U.T. max im = 1,65C.U.T. max im = 1,65C.U.T. max im = 1,65C.U.T. max im = 1,65

regi m de înălţ ime maxim Pa rte r (p ent ru dep ozite ş i hale ) siregi m de înălţ ime maxim Pa rte r (p ent ru dep ozite ş i hale ) siregi m de înălţ ime maxim Pa rte r (p ent ru dep ozite ş i hale ) siregi m de înălţ ime maxim Pa rte r (p ent ru dep ozite ş i hale ) si P+2E (p ent ru bir our i si c omer t) ,P+2E (p ent ru bir our i si c omer t) ,P+2E (p ent ru bir our i si c omer t) ,P+2E (p ent ru bir our i si c omer t) , P.O.T. max im = 55%P.O.T. max im = 55%P.O.T. max im = 55%P.O.T. max im = 55% C.U.T. m axim = 1,65C.U.T. m axim = 1,65C.U.T. m axim = 1,65C.U.T. m axim = 1,65

1111 A: 13,020 m2

4444 A: 11,699 m2

5555 A: 11,769 m2

3333 A: 11,654 m2

2222 A: 12,562 m 2

ZONA P.U.Z.

ZONA P.U.Z.

ZONA DE STUDIU

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN 00INCADRAREA IN ZONA

1:5000

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUCŢII PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN59 km7

beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 C.F. 409336 Timisoara, nr. cad. A282/3 70.000m

INCADRAREA IN ZONA SC.1:5000

Atasament: incadrare_pug_araduluiDN69.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr. 24, ap.7, tel.228717 SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUCŢII PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN69 km7

oct.2009

101/2007

S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 Calea Aradului DN69 km7 C.F. 409336 409336 409336 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70000mp

ZONA DE STUDIU

ZONA AFERENTA P.U.Z.

PUZ aprobat cu HCL 284/28.06.2005 "Corp administrativ-birouri"

PUZ aprobat cu HCL 356/25.07.2006 si HCL 449/3.10.2006

"Spaţii de depozitare şi producţie"

PUZ aprobat cu HCL 311/31.07.2007 "ZONA PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE"

PUZ aprobat cu HCL 170/18.05.2004 "Spaţii comerciale şi de depozitare"

PUZ aprobat cu HCL 322/3.08.2007 "SPAŢII DE DEPOZITARE, SERVICII ŞI COMERŢ"

PUZ aprobat cu HCL 184/29.05.2007 "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare"

PUZ aprobat cu HCL 191/21.12.2004 "Spaţii comerciale şi de depozitare"

PUZ aprobat cu HCL 115/28.03.2006 "Spaţii comerciale şi de depozitare"

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

INCADRARE IN PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUCŢII PENTRU SPAŢII COMERCIALE, DEPOZITARE SI SERVICII Calea Aradului DN59 km7

beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timisoara, b-dul 16 dec. 1989, CUI 16756915 C.F. 409336 Timisoara, nr. cad. A282/3 70.000m

INCADRARE IN PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

00'

NL TR | ) ft | A | | A N N TE CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, CEN Populatie = 88 560 locuitori/ ha. BILANT TERITORIAL PROPUS S invatamant = 268.3 ha. S circulati si spatii verzi = 110.6 ha. S locuire = 590.4 ha. S productie = 354.2 ha. Stotala =1 323.5 ha. FUN URBANISTIC ZONAL CU CRACTERORECTOR | O TIMISOARA NORD ALEA FERATA spre ARAD, ITURA in NORD - LOCAL AL NIGER

Atasament: regulament_araduluiDN69.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69 km 7 dreapta

C.F. 409336 Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp Beneficiar: S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989 CUI 16756915

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

2

I. DISPOZIŢII GENERALE 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. I.1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care

cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe teritoriul parcelelor studiate. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele acestei.

I.1.2. Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de

reglementare ale Planului Urbanistic Zonal – Spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Timişoara, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69 km 7 dreapta, jud. Timiş

I.1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale şi

a fost aprobat pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr.50, republicată, de către Consiliul Local al municipiului Timişoara cu nr. ...................... din .................................

I.1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condiţiile în care

modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal şi implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială.

I.1.5. Dacă prin prevederile unor documentaţii pentru părţi componente ale teritoriului studiat se

schimbă concepţia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal şi Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentaţii, conform prevederilor legale.

I.1.6. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei cu

caracter general şi cu cea a legislaţiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului.

I.1.7. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism trebuie să asigure

corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public.

I.2. Baza legală a elaborării I.2.1. La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal –

Locuinţe colective, servicii şi comerţ, str. Armoniei, intravilan Timişoara, jud. Timiş stau: - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi

completările ulterioare; - Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I -

Căi de comunicaţie; - Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea

a II-a – Apa; - Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a

III-a - Zone protejate;

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

3

- Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;

- Ordinul MLPAT 176/N/2000 - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - PUZ;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (republicată),

- Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata 1998); - Legea administraţiei publice locale (nr. 69/1991, republicata 1997); - Legea privind circulaţia juridica a terenurilor (nr. 54 /1998); - Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr.33/1994); - Legea cadastrului imobiliar şi publicităţii imobiliare (nr.7/1996), cu modificările ulterioare (OUG

nr.70/ 2001); - Legea privind calitatea în construcţii (nr.10/1995); - Legea privind protecţia mediului (nr.137/1995, republicată), republicată, cu modificările

ulterioare; - Legea nr.107/1996 privind apele, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; - Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; - Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997); - Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); - Legea privind regimul concesiunii (nr.219/1998); - Legea privind zonele protejate (nr.5/2000); - Legea nr. 96/1995 pentru aprobarea OG nr.12/1993/1995 privind achiziţiile publice; - HGR nr. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; - HGR nr. 63/1994, HGR nr.163/1997, HGR nr. 568/1998 – Regulamentul privind organizarea

licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii; - Codul civil; - Ordinul ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; - Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei

Mediului şi al ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

I.2.2. Regulamentul Local de Urbanism adaugă la prevederile Regulamentului Local de Urbanism

aferent P.U.G. – municipiul Timişoara cu prevederile specifice zonei studiate. I.2.3. În cadrul Regulamentului Local de Urbanism al zonei studiate se preiau toate prevederile

cuprinse în documentaţiile de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate anterior şi aprobate conform Legii:

- PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA - HCJ 74/2004

I.3. Domeniul de aplicare

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

4

I.3.1. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord: parcela A282/4/2 (proprietate privată) la est: drumul de exploatare DE 272 şi canalul Hcn271 la sud: canalul HC 276 şi parcela A282/2 la vest: canalul HC 269 şi drumul naţional Dn 69.

I.3.2. Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal

cu linie roşie. Suprafaţa acestei zone este de 1220ha. I.3.3. Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este

evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR II.4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului natural II.4.1. Terenuri agricole în intravilan Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea normelor stabilite din prezentul regulament.

Terenurile agricole din zona studiată îşi schimbă funcţiunea conform planşei REGLEMENTĂRI şi se supun prevederilor art. 4 din R.G.U. II.4.2. Suprafeţe împădurite

Nu există suprafeţe împădurite în arealul studiat.

II.4.3. Zone cu resurse ale subsolului Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare

exploatării şi prelucrării resurselor din zone delimitate conform legii, este interzisă. Autorizarea construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face pe baza avizelor organelor de stat specializate.

În cazul identificării de zone cu resurse în arealul studiat, modalitatea exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii. II.4.4. Zone ale cursurilor de apă

În zona studiată nu există cursuri de apă. II.4.5. Zone cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport gol – plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

Consiliile judeţene vor identifica şi vor delimita, în funcţie de particularităţile specifice, acele zone naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi vor stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

5

II.4.6. Zone construite protejate

În zona studiată nu există obiective cu valoare de patrimoniu cultural. Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (al vegetaţiei mature şi sănătoase) şi al echilibrului ecologic. II. 5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public II.5.1. Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice, precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructură se realizează în condiţiile respectării prevederilor din RGU.

Delimitarea zonelor de servitute şi de protecţie se va face ţinând cont şi de condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către acestea vecinătăţilor. Zonele de servitute şi de protecţie ale căilor de comunicaţie rutiere, vor ţine seama de prevederile H.G. 36/1996 administrarea drumurilor publice; Ordonanţa 43/1997 republicată avizând regimul juridic al drumurilor, precum şi de condiţiile de amplasare faţă de drumurile publice prevăzute în art. 18 din R.G.U.

Avizul pentru autorizarea construcţiilor în cazul drumurilor se emite în temeiul ORD. 158/1996 al Ministerului Transporturilor. Pentru lucrări în zona drumurilor publice şi în vecinătatea zonei de protecţie a acestora, solicitantul autorizaţiei de construire trebuie să obţină avizul organelor publice specializate.

Amplasarea construcţiilor noi cu funcţiuni de locuire se va face cu respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de drumul public, funcţie de intensitatea traficului şi categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

Clasificarea străzilor propuse din arealul studiat sunt prezentate în planşa REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Amplasarea faţă de căile navigabile – nu este cazul, nu există căi navigabile în zona studiată.

II.5.2. Autorizarea lucrărilor de utilitate publică şi a construcţiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică, se face în condiţiile respectării prevederilor art. 16 din R.G.U. (dezvoltarea şi extinderea reţelei stradale; dezvoltarea şi extinderea alimentării cu apă şi canalizare; instituţii publice şi sociale necesare; zonele de protecţie sanitară a surselor, reţelelor, a staţiei de epurare). Lucrările de utilitate publică s-au prevăzut în pl. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ din P.U.G. Sunt indicate zonele în care urmează să se amplaseze obiectivele propuse. Parcelele ce vor fi ocupate de obiective şi asupra cărora se instituie servituţi de utilitate publică cu suprafeţele necesare sau disponibile se vor stabili prin Planuri Urbanistice de Detaliu sau Studii de specialitate. II.5.3. Asigurarea echipării edilitare se va face conform planşelor: Alimentarea cu apă şi canalizare; Alimentarea cu energie electrică. În vederea asigurării echipării tehnico edilitare, autorizarea executării construcţiilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra reţelelor tehnico-edilitare respectă prevederile art. 29 din R.G.U. II.6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

6

II.6.1. Igiena şi confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire şi iluminat natural, cât şi prin evitarea amplasării la distanţe necorespunzătoare a construcţiilor unele în raport cu altele. Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării art.17 din RGU – anexa 3. Se vor respecta normativele cuprinse în Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. II.6.2. Condiţiile de amplasare a construcţiilor cu funcţiunea de locuire faţă de drumurile publice se stabilesc respectând prevederile RGU corelat cu prevederile HG 36/1996 – administrarea drumurilor publice; ordonanţa 43/1997 – republicată avizând regimul juridic al drumurilor. II.6.3. Amplasarea faţă de căile navigabile existente – nu este cazul. II.6.4. Aliniamentul este limita dintre domeniul public şi domeniul privat. Amplasarea faţă de aliniament se face respectând RGU.

II.6.5. Se numeşte gabarit suprafaţa teoretică ce acoperă volumul admis a se utiliza pentru clădiri. Gabaritul se determină prin planuri verticale, perpendiculare pe toate alinierile prevăzute pentru clădiri şi planuri înclinate faţă de orizontală, pentru acoperişuri. Orice clădire va intra cu toate elementele, anexele ei, în gabaritul astfel determinat. În mod excepţional se admit ieşiri din gabaritul reglementar al clădirii numai pentru părţile de construcţie prevăzute la articolele următoare. II.6.6. Tălpile fundaţiilor pot ieşi din alinierea construcţiilor sau a părţilor de construcţie, care sunt în retragere faţă de stradă, în orice dimensiune. Soclurile clădirilor, vor fi aşezate pe alinierile prevăzute de Regulament şi planul de aliniere fără nici o depăşire. II.6.7. Ciubucurile treptelor exterioare, ancadramentele de uşi şi ferestre, pilaştrii, panouri, elemente decorative, burlane, etc. pot depăşi alinierea cu maximum 0,15 m. Elementele orizontale, brâuri şi cornişe de ferestre etc. pot depăşi alinierile cu maximum 0,15 m. II.6.8. Balcoanele sunt admise numai la construcţiile cu etaj. Ele vor fi aşezate la o înălţime de cel puţin 4,0 m. Această înălţime se socoteşte de la nivelul definitiv al trotuarului sau a terenului de sub balcon. Se aprobă construirea de terase la parterul imobilelor în condiţiile respectării formei, gabaritului, finisajelor balcoanelor de la etaj. Se recomandă amplasarea şi realizarea balcoanelor de la parter în limitele conturului proiecţiei în plan a balconului de la etaj. II.6.9. Terasele sunt permise numai pe terenul curţilor, grădinilor sau deasupra construcţiilor, în locul acoperişurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului şi cele acoperite şi înconjurate cu stâlpi. Terasele vor fi socotite drept construcţii şi vor intra deci în calculul suprafeţei clădite. Partea din terasă acoperită, situată deasupra clădirii la fel intră în calculul suprafeţei construite. Terasele situate pe terenul grădinilor de faţadă, sunt tolerate înspre stradă. Ele nu pot depăşi cu mai mult de 2,0 m alinierea clădirilor şi pot fi desfiinţate de Primărie, în caz de lărgirea străzii prin suprimarea grădinilor de faţadă. II.6.10. Scările exterioare sunt supuse aceloraşi reguli ca şi terasele. II.6.11. Umbrarele din pânză pentru magazine, vor fi executate în mod estetic şi nu se vor putea extinde peste lăţimea trotuarului având nivelul inferior la maximum 2,50 m deasupra trotuarului. Umbrarele nu pot fi fixate de trotuar sau carosabil.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

7

II.6.12. Cornişele pot ieşi din alinierea străzii, cu maximum 1/10 din lăţimea străzii, fără a depăşi 1,20 m sau 2/3 din lăţimea trotuarului. II.6.13. Amplasarea în interiorul parcelei se face respectând art. 24 – RGU. II.6.14. Modul de amplasare a construcţiilor în raport cu limitele dintre parcele poate fi:

Construcţiile retrase în raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa la o distanţă minimă de 2 m faţă de acestea pe lateral şi 9m minim în spatele parcelei. II.7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii II.7.1 Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii la reţeaua de circulaţie şi transport reprezintă o condiţie majoră de configurare, amplasarea şi autorizarea acestora. Autorizarea executării construcţiilor se va face cu respectarea prevederilor art. 25-RGU. II.7.2 Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcţiile şi amenajările de orice fel. Zonarea funcţională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale şi parcaje, corespunzător funcţiilor şi caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă în condiţiile respectării prevederilor art. 26 –RGU. II.7.3 Pentru executarea de lucrări în partea carosabilă se vor obţine în prealabil avizele necesare. Cererile de avizare trebuie să fie însoţite de documentaţii privind natura lucrărilor, semnalizarea rutieră de avertizare, rutele de ocolire în cazul blocării totale a arterei rutiere, termenul de execuţie al lucrării, termenul de refacere a îmbrăcăminţii drumului. II.7.4 La dimensionarea străzilor noi se va ţine seama de legislaţia în vigoare privind profilul stradal în funcţie de categoria străzii. II.7.5 Un teren pentru a fi construibil trebuie să fie accesibil printr-un drum public sau privat, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor şi protecţie civilă. II.7.6 Toate drumurile sunt publice, cu excepţia drumurilor de incintă ale agenţilor economici. II.7.7 La drumurile ce se termină în fundătură, este necesară amenajarea acestora, în aşa fel încât să permită întoarcerea vehiculelor ce deservesc zona, inclusiv a autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. II.7.8 Asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor este obligatoriu la curţile interioare închise pe toate laturile de clădiri, dacă au aria mai mare decât 600mp şi diferenţa de nivel faţă de drumul public mai mică de 0,5m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenţie sunt de 3,80 m lăţime şi 4,20 m înălţime. II.7.9 Când există condiţii, prin proiect, se vor prevedea piste pentru biciclete. Se permite accesul bicicletelor şi pe pietonale sau pe aleile parcurilor.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

8

II.7.10 La proiectarea de drumuri se va acorda o deosebită atenţie problemelor de protecţie a mediului privind poluarea fonică şi chimică, se va asigura necesarul de spaţii verzi. II.7.11 În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. II.7.12 În zona intersecţiilor stradale trotuarele vor fi amenajate să permită circulaţia persoanelor handicapate. 8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară II.8.1. Prevederile Regulamentului General de Urbanism, elaborat în conformitate cu normele în vigoare au ca scop, prin obligaţia asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcţii creşterea confortului urban în localitate.

Autorizarea executării construcţiilor este condiţionată de prevederile art. 27 R.G.U., consultat cu celelalte art. R.G.U., conform căruia se vor avea în vedere posibilităţile de racordare de noi consumatori la reţelele existente. II.8.2. Extinderea de reţele sau mărire de capacitate a reţelelor publice, se face conform prevederilor art. 28 R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U. II.8.3. Conform legislaţiei în vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, naţional sau local, după caz. Art. 29 R.G.U. impune condiţiile proprietăţii publice asupra reţelelor edilitare ce se vor corela cu prevederile următoarelor articole ale R.G.U.: art.4; art. 13; art.16; art. 18-21; art.23; art.25; art. 26; art.27; art. 28; art. 30. II.8.4. Lucrările de echipare a clădirilor (apă, canal termoficare, gaze naturale, T.V. cablu, alimentare cu energie electrică, telefonie, gaze, etc) se vor proiecta şi executa evitând traseele aparente, fiind de regulă îngropate. Se admit în cazuri foarte bine justificate, în mod excepţional, pentru zonă pozarea supraterană a reţelelor de echipare a clădirilor. II.8.5. Firidele de branşament vor fi înzidite, fiind evitată amplasarea lor pe faţadele principale ale clădirilor. II.8.6. Prin proiect, se va acorda o atenţie deosebită la pozarea instalaţiilor atât la subsolurile funcţionale cât şi la podurile susceptibile de a fi mansardate, soluţia adaptată urmând să permită o amenajare ulterioară a acestor spaţii. II.8.7. Este obligatorie branşarea la reţeaua de alimentare cu apă a tuturor construcţiilor ce prin specificul lor o pretind. II.8.8. Branşarea construcţiilor la reţeaua de ape uzate, în zonele în care aceasta există, este obligatorie. În cazul absenţei reţelei de canalizare a apelor uzate, este obligatorie realizarea unei fose septice vidanjabile, cu avizul Inspecţia Sanitară de Stat, până la realizarea reţelei de canalizare din zonă. Fosa septică poate fi realizată cu condiţia să aibă asigurat un acces auto din stradă. II.8.9. Orice amenajare realizată pe un teren, trebuie rezolvată în aşa fel încât să nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale pe acesta.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

9

II.8.10. Instalaţiile de alimentare cu energie electrică şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiei sau zonei înconjurătoare. Acestea vor trebui să permită de regulă racordul subteran. II.8.11. Instalaţia de telefonie va respecta prevederile de articolul precedent. II.8.12. Toate reţelele de termoficare vor fi realizate în subteran. Centralele termice vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare. Accesul autovehiculelor la acestea este obligatoriu. Rezervoarele de combustibili vor fi realizate cu respectarea normelor P.S.I. II.8.13. Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la aceste se vor realiza subteran. Firidele de branşament vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii asupra aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. 9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii II.9.1. În funcţie de terenul disponibil şi de configuraţia ţesutului urban specific localităţii sau zonei în care va avea loc operaţiunea de parcelare vor fi stabilite dimensiunea, forma şi suprafaţa loturilor ce vor rezulta în urma parcelării. Autorizarea executării parcelărilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor art. 30 R.G.U. Zonele rezervate pentru parcelare în vederea construirii de locuinţe sunt puse în evidenţă în cadrul planşei de Reglementări urbanistice – zonificare. II.9.2. Proprietarii terenurilor pe a căror suprafaţă se pot clădi două sau mai multe construcţii de orice natură, au dreptul să le parceleze. Dreptul de parcelare este supus, în afară de prevederile înscrise în legislaţia în vigoare, dispoziţiilor Planului Urbanistic General şi ale prezentului Regulament. II.9.3. Primăria poate să autorizeze parcelările de către deţinătorii de terenuri la solicitarea acestora, în baza documentaţiilor de urbanism elaborate şi aprobate, stabilind termenul de valabilitate al avizului. II.9.4. Parcelarea terenurilor se va admite în următoarele condiţii:

- calitatea terenurilor permite realizarea obiectivelor propuse - fiecare parcelă să aibă legătură cu străzi sau pieţe publice - se respectă prevederile PUZ

II.9.5. Documentaţiile de urbanism (PUD sau PUZ) privind parcelarea terenurilor pot fi aprobate de Primărie numai dacă sunt respectate toate condiţiile menţionate. II.9.6. Pentru a putea fi construibil orice teren va fi în prealabil echipat. Proprietarul va fi obligat să execute toate lucrările edilitare necesare, pentru amenajarea străzilor înfiinţate (apă, canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc), lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. Costul lucrărilor edilitare precum şi racordurile necesare la reţelele publice, cade exclusiv în sarcina proprietarului, care parcelează indiferent de distanţa de racordare. II.9.7. Suprafeţele neconstruibile dintr-un teren sunt cele destinate pentru scopuri de utilitate publică.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

10

II.9.8. Dimensiunile minime ale parcelelor înfiinţate pentru construcţia de clădiri vor fi cele stabilite prin prezentul Regulament, la prescripţiile specifice zonelor funcţionale şi nu vor fi mai mici decât cele prevăzute în R.G.U.. II.9.9. O parcelă construită poate fi subdivizată în două sau mai multe parcele dacă parcelele nou înfiinţate respectă condiţiile de mai sus, iar parcela construită rămasă după divizare se încadrează în prescripţiile specifice privind respectarea POT, CUT, şi limite separative. II.9.10. În cazul în care a fost autorizată parcelarea prin aprobarea documentaţiei de urbanism (PUD sau PUZ), proprietarul este obligat să respecte şi să asigure executarea lucrărilor prevăzute. Pentru începerea oricăror lucrări este necesară obţinerea autorizaţiei de construcţie în baza documentaţiei. Construcţia clădirilor poate începe numai după executarea lucrărilor aprobate de echipare a terenului. II.9.11. Stabilirea înălţimii construcţiilor se face pe baza analizei situaţiilor distincte în corelare cu ceilalţi parametrii care definesc condiţiile de construibilitate a terenurilor pe care se vor amplasa şi anume:

- protejarea şi punerea în valoarea mediului natural şi construit existent; - respectarea regulilor de compoziţie arhitectural urbanistice a zonei; - asigurarea compatibilităţii funcţionale a construcţiilor dominante a zonei. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea prevederilor art. 31 R.G.U.

II.9.12. Aspectul general este determinat de conformarea construcţiilor, volumetrie şi compoziţie urbană. Autorizarea executării construcţiilor este permisă în condiţiile respectării art. 32 R.G.U. aspectul exterior al construcţiilor, precum şi prescripţiilor specifice zonelor funcţionale, cuprinse în prezentul regulament. 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, garaje, spaţii verzi şi împrejmuiri. II.10.1. Parcajele şi garajele sunt spaţii amenajate la sol sau în construcţii pentru staţionarea, respectiv pentru adăpostirea autovehiculelor pe diferite perioade de timp. Autorizarea executării construcţiilor se emite în conformitate cu prevederile art. 33 R.G.U. II.10.2. Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului. Se va ţine seama de mărimea, funcţiunea dominantă a localităţii, cadrul geografic în care este amplasată. Autorizaţia de construire se va emite în conformitate cu prevederile art. 34 R.G.U. şi anexa nr.6 R.G.U. se va asigura un minim de 25% spaţiu verde. II.10.3. La toate tipurile de construcţii sau transformări de funcţiuni va trebui să se realizeze suprafeţele necesare de staţionări (parcaje), caracteristice fiecărei funcţiuni. La determinarea numărului locurilor de parcare se vor respecta normele locale.

II.10.4. Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. II.10.5. Parcajele se vor executa obligatoriu din dale pe pat de balast. Se recomandă dalele înierbate. II.10.6. Este interzisă staţionarea şi parcarea pe trotuare, piste de biciclete sau spaţii verzi de aliniament.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

11

II.10.7. Amplasarea parcajelor şi garajelor faţă de clădirile învecinate se va face avându-se în vedere asigurarea distanţelor necesare securităţii depline în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. II.10.8. Rampele de acces la garaje nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului sau a pieţei publice, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor. II.10.9. Intrările şi ieşirile la parcaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul de pe arterele cu care se intersectează. În zonele aglomerate parking- urile vor avea obligatoriu 2 accese, unde este posibil, din străzi diferite. Rampele de acces la garaje nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului sau a pieţei publice, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor. II.10.10. De regulă lucrările rutiere vor fi însoţite şi de lucrări de plantare. Plantaţiile rutiere fac parte integrantă din ansamblul lucrărilor de drumuri, permiţând integrarea drumului în peisajul pe care îl străbate şi punerea în evidenţă a unor obiective deosebite, asigurând reducerea poluării sonore şi de noxe. II.10.11. Plantaţiile rutiere se execută pe bază de documentaţie tehnică de specialitate. II.10.12. Plantaţiile la locurile de parcare se execută la o distanţă de minim 1,50 m de la marginea exterioară a bordurii care încadrează locul de parcare, având în compoziţie specii de arbori şi arbuşti, plante anuale şi perene, precum şi gazon. II.10.13. La intrarea şi ieşirea din locurile de parcare se plantează de regulă, arbori cu coroana de formă sferică, la distanţă de minim 2,25 m de la marginea platformei drumului, cu condiţia să nu împiedice vizibilitatea. II.10.14. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 5% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200mp de spaţiu liber în jurul construcţiei. II.10.15. Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice este de maximum 2,10m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,40m. Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 – 60cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă. În cazuri bine justificate, se acceptă garduri pline din zidărie, cu condiţia de a continua arhitectura casei. În acest caz, proiectul pentru autorizaţia de construire va cuprinde studiul asupra modului de integrare al împrejmuirii într-un cadru arhitectural mai larg (proiectat). II.10.16. Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ III.11. Zona funcţională este pusă în evidenţă în planşa de REGLEMENTĂRI.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timişoara. La nivelul teritoriului studiat s-a delimitat o singură zonă funcţională:

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

12

IV. PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE

Conţinutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 şi 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 şi 29 din R.G.U.

cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor în completarea art. 30,

31, 32 şi 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri în completarea art.

33, 34 şi 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

13

IV.12.1. Comerţ, servicii şi depozitare Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională

În funcţie de regimul de înălţime propus, în zona studiată se întâlnesc: - comerţ, servicii, spaţii pentru depozitare - parcaje - spaţii verzi de aliniament.

Art. 2. Funcţiunea dominantă

Este cea de comerţ, spaţii pentru servicii şi depozitare. Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- spaţii verzi amenajate - accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje - reţele tehnico – edilitate şi construcţii aferente.

Cap. 2 Utilizarea funcţională

Art. 4. Utilizări permise.

- instituţii servicii şi echipamente publice - sedii firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii

profesionale - spaţii polifuncţionale - complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail - bănci finanţe, credit - spaţii de prezentare şi expunere - alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc. - agenţii de turism, spaţii cazare - construcţii cu funcţiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante - construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc, precum şi echipamente legate de

funcţionarea zonei zona - spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei - parcaje, parking-uri - spaţii publice plantate, parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale,

pergole monumente de artă plastică, mobilier urban, fântâni

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii - Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă

necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicţii temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

14

Art. 7. Interdicţii definitive de construire

Sunt interzise următoarele: - construcţii pentru activităţi de producţie, activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care

generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - staţii de întreţinere auto; - construcţii pentru creşterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare - construcţii şi amenajări care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu

securitatea , salubritatea şi confortul zonei - depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Conform art. 17 – RGU şi Anexei nr. 3 din RGU. Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei: Ordinul nr. 536/1997.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va ţine cont de zona drumurilor propuse. Se va respecta art. 18 din R.G.U. În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetraţie în oraş (DN 59) se vor respecta retragerile construcţiilor faţă de drumuri stabilite în documentaţiilor P.U.Z. aprobate (30m din axul drumului). Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Se va respecta R.L.U. aferent P.U.G. Timişoara. - autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

15

- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii, Art. 2,3,4,5 şi 16

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarea condiţie: - clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 10m faţă de limită.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drumurile publice. Fiecare parcelă va avea obligatoriu asigurat un acces auto, având minimum 3m lăţime. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deşeurilor, salvării. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condiţiile necesare pentru obţinerea unor loturi construibile Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii.

Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap.II 9 din R.L.U.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

16

Art. 22. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere:

- protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălţime general al construcţiilor este de P+2E pentru zona de birouri si P pentru zona de hala, avand H.maxim cornisa – 10m - se pot realiza subsol sau demisol, în condiţiile în care studiul geotehnic o permite. Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. c) Acoperişuri Construcţiile vor avea învelitori tip terasă. Învelitorile extinderilor construcţiilor vor fi realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are un P.O.T. maxim admis = 55%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului de amplasament este 1,65.

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Prin excepţie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către delegaţiile permanente ale consiliilor locale.

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMIŞOARA 300079, str. Eugeniu de Savoya nr. 24,ap.7, tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 101/2007 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Construcţii pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii, Extravilan Timişoara, Calea Aradului, DN69

km 7 dreapta C.F. 409336Timişoara, nr. cad. A282/3 70.000mp

Beneficiar S.C. HADASIM S.R.L., Timişoara, str. 16. DEC. 1989, CUI 16756915 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

17

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Parcajele, parking-urile aferente serviciilor (zone comerciale, instituţii financiar-bancare, etc.) vor fi dimensionate conform RGU şi vor fi prevăzute obligatoriu cu două accese distincte. Cele situate la intersecţia unor căi rutiere, vor avea accesele din străzi diferite.

Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200mp de lot.

Art. 27. Împrejmuiri Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se pot realiza

împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60m şi vor putea fi dublate de un gard viu. De la clădire şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălţime maximă de 2,00m. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.- ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

SAVA
SD v - Certificat Nr.4237
aaa k — sf — k *K AIE e

Atasament: Referat.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CF9019EE6CD64E2CC225773000358E7B/Referat.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: reglem_araduluiDN69.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/CF9019EE6CD64E2CC225773000358E7B/reglem_araduluiDN69.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443