keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Turcanu " din Timisoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colt cu strada Brăila"

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 124/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Extindere corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Turcanu " din Timisoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colt cu strada Brăila"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 5058/ 21.02.2013- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa tehnică nr. 228/21.02.2013 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Extindere corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Turcanu " din Timisoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colt cu strada Brăila", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local şi din alte surse legal constituite.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroul Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXA LA proiectul de Hotarare nr._____

Obiectiv: EXTINDERE CORP B, SECŢIILE CHIRURGIE, PREMATURI ŞI LABORATOR PNEUMOFTIZIOLOGIE ŞI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ LA SPITALUL “LOUIS ŢURCANU” DIN TIMIŞOARA Proiectant: SC BUILDING OLM SRL

DEVIZ GENERAL CF. GH28/2008( cu dotari, echipamente medicale si mobilier)

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului - EXTINDERE CORP B, SECŢIILE CHIRURGIE,

PREMATURI ŞI LABORATOR PNEUMOFTIZIOLOGIE ŞI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ LA SPITALUL “LOUIS ŢURCANU” DIN TIMIŞOARA

Sef proiect, Intocmit, ing. Ovidiu MURARASU ing. Adela Bogdan-Rominu

În mii lei/ mii euro la cursul din data de 30.01.2013 1 euro = 4,3825 Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 Amenajarea terenului 751,348 171,443 180,323 931,671 212,589 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi

aducerea la starea iniţială 497,993 113,632 119,518 617,511 140,904

TOTAL CAPITOL 1 1.249,340 285,075 299,842 1.549,182 353,493 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 1.509,771 344,500 362,345 1.872,116 427,180

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 48,208 11,000 11,570 59,777 13,640 3.2 Taxe pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 16,039 3,660 3,849 19,888 4,538

3.3 Proiectare şi inginerie 347,343 79,257 83,362 430,706 98,279 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.5 Consultanţă 707,634 161,468 169,832 877,466 200,220 3.6 Asistenţă tehnică 1.061,451 242,202 254,748 1.316,199 300,331 TOTAL CAPITOL 3 2.180,675 497,587 523,362 2.704,036 617,008 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. Construcţii şi instalaţii 36.245,860 8.270,590 8.699,006 44.944,866 10.255,531 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale cu montaj 8.673,721 1.979,172 2.081,693 10.755,414 2.454,173

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.5 Dotări 25.843,798 5.897,045 6.202,512 32.046,310 7.312,335 4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 70.763,380 16.146,807 16.983,211 87.746,591 20.022,040 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 979,025 223,394 234,966 1.213,991 277,009

5.1.1. Lucrări de construcţii 780,099 178,003 187,224 967,323 220,724 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

198,925 45,391 47,742 246,667 56,285 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul

creditului 537,098 122,555 0,000 537,098 122,555

- taxa ISC 0,8 % 318,281 72,625 0,000 318,281 72,625 - cota CSC 0,5 % 198,925 45,391 0,000 198,925 45,391

- taxa timbru de arhitectura 0,05 % din C+M 19,893 4,539 0,000 19,893 4,539

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% din (1.2+1.3+2+3+4)

3.785,158 863,698 908,438 4.693,596 1.070,986

TOTAL CAPITOL 5 5.301,282 1.209,648 1.143,404 6.444,685 1.470,550 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 81.004,447 18.483,616 19.312,164 100.316,611 22.890,271 DIN CARE C+M 39.785,071 9.078,168 9.548,417 49.333,488 11.256,928

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ ` PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU Direcţia Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale BIROUL TEHNIC Nr. SC2013-5058/ 21.02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Ţurcanu " din Timişoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ

cu strada Brăila” O parte din imobilele care compun in prezent Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” sunt revendicate şi vor fi retrocedate proprietarilor.

În aceste condiţii, care impun asigurarea unor noi spaţii corespunzătoare activităţii spitaliceşti complexe, la nivelul actual de performanţă în acest domeniu, investiţia propusa devine de strictă necesitate Spitalului şi comunităţii locale.

Se propune realizarea unui spital modern, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunii.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 100.316.611,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 49.333.488,00 lei (inclusiv TVA).

Finanţarea obiectivului de investiţii "Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Ţurcanu " din Timişoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila” se va face din bugetul local şi din alte surse legal constituite.

In consecinta, Propunem

1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul L. Ţurcanu" din Timişoara, in perimetrul Strada I. Nemoianu - strada Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila”, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezentul.

VICEPRIMAR DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECTIE ECONOMICA DIRECTOR DIRECŢIE SMARANDA HARACICU MIHAI COSTA

CONSILIER MARIUS DUMA

SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac. Ex.1

ANEXA LA Referatul nr. SC2013-5058/ 21.02.2013

Obiectiv: EXTINDERE CORP B, SECŢIILE CHIRURGIE, PREMATURI ŞI LABORATOR PNEUMOFTIZIOLOGIE ŞI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ LA SPITALUL “LOUIS ŢURCANU” DIN TIMIŞOARA Proiectant: SC BUILDING OLM SRL

DEVIZ GENERAL CF. GH28/2008( cu dotari, echipamente medicale si mobilier)

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului - EXTINDERE CORP B, SECŢIILE CHIRURGIE,

PREMATURI ŞI LABORATOR PNEUMOFTIZIOLOGIE ŞI REABILITARE CLĂDIRE EXISTENTĂ LA SPITALUL “LOUIS ŢURCANU” DIN TIMIŞOARA

Sef proiect, Intocmit, ing. Ovidiu MURARASU ing. Adela Bogdan-Rominu

În mii lei/ mii euro la cursul din data de 30.01.2013 1 euro = 4,3825 Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 Amenajarea terenului 751,348 171,443 180,323 931,671 212,589 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi

aducerea la starea iniţială 497,993 113,632 119,518 617,511 140,904

TOTAL CAPITOL 1 1.249,340 285,075 299,842 1.549,182 353,493 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 1.509,771 344,500 362,345 1.872,116 427,180

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 48,208 11,000 11,570 59,777 13,640 3.2 Taxe pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 16,039 3,660 3,849 19,888 4,538

3.3 Proiectare şi inginerie 347,343 79,257 83,362 430,706 98,279 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.5 Consultanţă 707,634 161,468 169,832 877,466 200,220 3.6 Asistenţă tehnică 1.061,451 242,202 254,748 1.316,199 300,331 TOTAL CAPITOL 3 2.180,675 497,587 523,362 2.704,036 617,008 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. Construcţii şi instalaţii 36.245,860 8.270,590 8.699,006 44.944,866 10.255,531 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi

funcţionale cu montaj 8.673,721 1.979,172 2.081,693 10.755,414 2.454,173

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.5 Dotări 25.843,798 5.897,045 6.202,512 32.046,310 7.312,335 4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 4 70.763,380 16.146,807 16.983,211 87.746,591 20.022,040 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 979,025 223,394 234,966 1.213,991 277,009

5.1.1. Lucrări de construcţii 780,099 178,003 187,224 967,323 220,724 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului

198,925 45,391 47,742 246,667 56,285 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul

creditului 537,098 122,555 0,000 537,098 122,555

- taxa ISC 0,8 % 318,281 72,625 0,000 318,281 72,625 - cota CSC 0,5 % 198,925 45,391 0,000 198,925 45,391

- taxa timbru de arhitectura 0,05 % din C+M 19,893 4,539 0,000 19,893 4,539

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5% din (1.2+1.3+2+3+4)

3.785,158 863,698 908,438 4.693,596 1.070,986

TOTAL CAPITOL 5 5.301,282 1.209,648 1.143,404 6.444,685 1.470,550 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 81.004,447 18.483,616 19.312,164 100.316,611 22.890,271 DIN CARE C+M 39.785,071 9.078,168 9.548,417 49.333,488 11.256,928