keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 367/27.08.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

27.08.2015

Hotararea Consiliului Local 367/27.08.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015-22835/26.08.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015, respectiv Anexei nr. 2 - Program Investitii pe anul 2015.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 355/31.07.2015, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_1_Buget_local.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Hotarârea Nr. m... DENUMIREA INDICATORILOR puei po Joyeolpu pod yeqosde weiboid WweJbo1y SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 1.092.071,83 9.060,00 1.101.131,83 VENITURI PROPRII 48.02 514.019,68 0,00 514.019,68 i. VENITURI CURENTE 00.02 686.530,48 9.060,00 595.590,48 A. VENITURI FISCALE 00.03 644.578,36 5.060,00 653.638,36 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 350.267,95 0,00 350.267,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 7.633,03 0,00 7.633,03 impozit pe profit 01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici mi NO Tim |N O 01.02.01 7.633,03 0,00 7.633,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE m 00.06 341.889,98 0,00 341.889,98 impozit pe venit o bi 03.02 11.821,01 0,00 11.821,01 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal — 03.02.18 11.821,01 0,00 11.821,01 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit N 04.02 330.068,97 0,00 330.068,97 Cote defalcate din impozitul pe venit m — 04.02.01 311.329,97 0,00 311.329,97 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale x << 04.02.04 18.739,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 10) -— 00.07 744,94 0,00 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital w = 05.02 TA4,94 0,00 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital = < 05.02.50 744,94 0,00 744,94 A3. IMPOZITE SI! TAXE PE PROPRIETATE m - 00.09 88.780,38 0,00 88.780,38 impozite si taxe pe proprietate a _ 07.02 88.780,38 0,00 88.780,38 împozit pe cladiri e N 07.02.01 72.627,26 0,00 72.627,26 Pag. 1/24

DENUMIREA INDICATORILOR poa poI wWwe1601d WeJBoryg impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 23.606,56 0,00 23.606,56 Impozit pe cladiri - PJ 22 07.02.01.02 49.020,70 0,00 498.020,70 impozit pe terenuri 23 07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 24 07.02.0201 4.788,01 0,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ 25 07.02.02.02 6.063,12 0,00 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 26 07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 27 07.02.03 4.839,51 0,00 4.839,51 Alte impozite si taxe de proprietate 28 07.02.50 119,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 00.10 203.524,75 9.060,00 212.584,75 Sume defalcate din TVA 30 11.02 173.853,00 9.060,00 182.913,00 or descentralizate la nivelul comunelor, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 31 11.02.02 172.081,00 9.060,00 181.141,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 12.02 766,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 34 12.02.07 766,27 0,00 766,27 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 773,39 0,00 713,38 impozit pe spectacole 36 15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 16.02 28.132,09 0,00 28.132,08 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 23.812,61 0,00 23.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - Pi 41 16.02.02.02 10.497,85 0,00 10.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 16.02.50 4.316,76 0,00 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 00.11 2.005,28 0,00 2.005,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 18.02 2.005,28 0,00 2.005,28 Alte impozite si taxe 46 18.02.50 2.005,28 0,00 2.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 47 00.12 41.952,12 0,00 41.952,12 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 00.13 22.426,30 0,00 22.426,30 Pag.2/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 yeqoide uteiBolg BJUON UI Venituri din proprietate 49 30.02 22.412,74 0,00 22.412,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 52 30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 30.02.08.02 1.800,00 0,00 1.600,00 Venituri din dobanzi 54 31.02 13,56 LL 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 56 00.14 19.525,82 0,00 18.525,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 33.02 258,22 0,00 258,22 Venituri din prestari de servicii 58 33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 243,90 0,00 243,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 34.02 3.139,62 0,00 3.133,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 35.02.01.02 11.050,61 0,00 11.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 35.02.02 0,25 0,00 0,25 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 67 35.02.03 0,04 0,90 9,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 69 36.02 4.895,80 0,00 4.896,80 Taxe speciale 70 36.02.06 3.848,43 0,00 3.848,43 Alte venituri 71 36.02.50 1.048,37 0,00 1.048,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 37.02 150,00 0,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 37.02.03 -28.919,18 0,00 -28.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 37.02.04 28.919,18 0,00 28.919,18 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 150,00 0,90 150,00 H. VENITURI DIN CAPITAL 76 00.15 1.492,20 0,00 1.492,20 Pag. 3/24

DENUMIREA INDICATORILOR po3 J0JEIIpUI POD yeqoide ueJBoJyg Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1.492,20 0,00 1.492,20 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 79 39.02.07 971,44 0,00 971,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 39.02.10 162,06 0,00 162,06 IV. SUBVENTII 81 00.17 127.831,85 0,00 127.831,85 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 00.18 127.831,85 0,00 127.831,85 Subventii de la bugetul de stat 83 42.02 127.831,85 0,00 127.831,85 A. De capital 84 118.281,17 0,00 118.281,17 Suventii de la bugetui de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 86 42.02.16.01 2.790,00 0,90 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate 87 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 88 42.02.20 110.491,17 0,00 110.491,17 B. Curente 85 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 90 42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 92 45.02 276.217,30 0,00 276.217,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 45.02.01 275.165,06 0,00 275.165,06 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 94 45.02.01.01 275.165,06 0,00 275.165,06 Fondul Social European 95 45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 96 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 97 45.02.03 465,55 0,00 465,55 Fondul de Coeziune Sume prirnite in contul platilor efectuate in anul curent 98 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantai 99 45.02.03.03 13,67 0,00 13,87 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 45.02.07 163,25 0,06 163,25 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 101 45.02.07.01 14,41 0,00 14,41 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 102 45.02.07.02 148,84 0,00 148,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 103 45.02.15 79,08 0,00 79,08 Prefinantari 104 45.02.15.03 79,08 0,00 79,08 Pag. 4/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 10yeolpul po3 yeqoide Bjuenul TOTAL CHELTUIELI 105 1.108.037,57 9.060,00 1.117.097,57 CHELTUIELI CURENTE 106 01 947.153,54 9.060,00 956.213,54 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 10 225.104,46 9.060,00 234.164,46 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 20 265.424,80 0,00 265.424,80 TITLUL Il DOBANZI 108 30 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 40 91.900,00 0,00 91.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 51 29.412,08 0,00 29.412,0$ Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 56 289.293,49 0,00 289.293,49 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 57 21.818,70 0,00 21.818,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 114 59 4.800,00 0,00 4.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 115 70 128.484,30 0,00 128.484,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 116 71 128.479,00 0,00 128.479,00 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 117 72 5,30 0,00 5,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 118 81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 118 50.02 73.492,78 0,00 73.492,78 Autoritati publice si actiuni externe 120 51.02 50.189,42 0,00 50.189,42 CHELTUIELI CURENTE 121 01 46.090,53 0,00 46.090,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 122 10 32.067,62 0,00 32.067,62 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 123 20 12.022,91 0,00 12.022,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 59 2.000,00 0,00 2.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 70 4.098,89 0,00 4.098,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 71 4.098,89 0,00 4.098,89 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 51.02.01 50.189,42 0,00 50.189,42 Autoritati executive 128 51.02.01.03 50.189,42 0,00 50.189,42 Alte servicii publice generale 129 54.02 3.903,36 0,00 3.903,36 CHELTUIELI CURENTE 130 01 3.855,36 0,00 3.855,36 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 51 3.855,36 0,00 3.855,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 0,00 3,00 0,00 Pag. 5/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 1oţeoIpu| po3 yeqoude uies601qd ejuonyul 3eouoes ures6o1d TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 133 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 54.02.10 3.855,36 0,00 3.855,36 Alte servicii publice generale 136 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 01 19.400,00 0,00 18.400,00 TITLUL Il DOBANZI 138 30 19.400,00 0,00 18.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,90 0,00 0,00 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 142 59.02 21.068,44 0,06 21.068,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 61.02 21.068,44 0,00 21.068,44 CHELTUIELI CURENTE 144 01 19.693,30 0,00 19.693,30 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 145 10 16.893,30 0,00 16.893,30 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 146 20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 51 0,00 0,0 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 148 58 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 151 61.02.03 20.343,30 0,00 20.343,30 Politie locala 182 61.02.03.04 20.343,30 0,00 20.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 153 61.02.05 725,14 0,00 725,14 Partea a ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 64.02 462.753,24 9.060,00 471.813,24 invatamant 155 65.02 235.259,15 9.060,00 244.319,15 CHELTUIELI CURENTE 156 01 226.758,14 9.060,90 235.818,14 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 157 10 136.861,00 9.060,00 145.921,00 TITLUL If BUNURI Si SERVICII 158 20 47.575,00 0,00 47.575,00 Pag. 6/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po? Joțeatpu| po) yeqosde utelfio1d Bunul uesBoid Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 56 38.017,14 0,00 38.017,14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 57 1.605,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 59 2.700,00 0,00 2.700,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 162 70 8.501,01 0,00 8.501,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 71 8.501,01 0,00 8.501,01 Din totat capitol invatamant prescolar si primar 164 65.02.03 64.893,61 0,00 64.893,61 invatamant prescolar 165 65.02.03.01 36.734,23 0,00 36.734,23 Invatamant primar 166 65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 invatamant secundar 167 55.02.04 169.357,65 9.060,00 178.417,65 invatamant secundar inferior 168 65.02.04.01 44.096,27 0,00 44.096,27 Invatamant secundar superior 169 65.02.04.02 122.577,98 9.060,00 131.637,98 Invatamant profesional 170 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 invatamant postliceal 171 65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 172 66.02 65.843,77 0,00 65.849,7T CHELTUIELI CURENTE 173 01 45.445,38 0,00 45.445,38 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 5.077,22 0,00 5.077,22 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 175 20 7.999,98 0,00 7.999,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 51 12.525,80 0,00 12.525,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 70 20.404,38 0,00 20.404,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 179 71 20.404,39 0,00 20.404,39 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 180 56.02.06 60.442,57 0,00 60.442,57 Spitale generale 181 66.02.06.01 60.442,57 0,00 60.442,57 Servicii de sanatate publica 182 66.02.08 5.407,20 0,00 5.407,20 Cultura, recreere si religie 183 67.02 108.481,46 0,00 108.481,46 CHELTUIELI CURENTE 184 01 95.785,12 0,00 95.785,12 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 185 10 14.539,37 0,00 14.539,37 Pag. 7/24

DENUMIREA INDICATORILOR puel po) yeqode wueJfoid ejuengul TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 20 67.532,00 0,00 67.532,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 51 10.797,00 0,00 10.787,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 56 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 188 70 12.696,34 0,00 12.696,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 71 12.696,04 0,00 12.696,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 191 72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 192 67.02.03 33.205,92 0,00 33.205,92 Institutii publice de spectacole si concerte 193 67.02.03.04 21.928,92 0,00 21.928,92 Case de cultura 194 67.02.03.06 11.277,00 0,00 11.277,00 Servicii recreative si sportive 195 67.02.05 71.207,54 0,00 71.207,54 Sport 196 67.02.05.01 32.425,30 0,00 32.425,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 197 67.02.05.03 38.782,24 0,00 38.782,24 Servicii religioase 198 67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 199 67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 200 68.02 53.162,86 0,00 53.162,86 CHELTUIELI CURENTE 201 01 51.995,70 0,00 51.995,70 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 202 10 19.665,95 0,00 19.665,95 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 203 20 7.849,94 0,00 7.849,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 51 2.233,93 0,00 2.233,93 itlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 57 20.213,70 0,06 20.213,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 70 1.187,16 0,00 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 71 1.167,16 0,00 1.187,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 209 68.02.04 1.349,00 0,00 1.349,00 Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 210 68.02.05 30.060,58 0,00 30.060,58 [Asistenta sociala in caz de invaliditate 211 68.02.05.02 30.080,58 0,00 30.060,58 Asistenta sociala pentru si copii 212 68.02.06 4.518,60 0,00 4.518,60 Crese 213 68.02.11 1.544,15 0,00 1.844,15 Pag. 8/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 POD yeqoide ejuonyul Prevenirea excluderii sociale 214 68.02.15 15.598,83 0,00 15.598,83 Ajutor social 215 68.02.15.01 6.622,59 0,00 6.622,59 Cantine de ajutor social 216 68.02.15.02 8.976,24 0,00 8.976,24 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 69.02 216.882,44 84,00 216.966,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 219 70.02 198.276,14 84,00 198.360,14 CHELTUIELI CURENTE 220 01 159.054,60 0,00 159.054,60 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 221 20 41.007,50 0,00 41.007,50 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 222 56 118.047,10 0,00 118.047,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 223 70 17.221,54 84,00 17.305,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 224 "m 17.216,54 84,00 17.300,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 225 7 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 226 81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 227 70.02.03 51.565,74 0,00 51.565,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 228 70.02.03.01 51.565,74 0,00 51.565,74 Alte chelt n domeniul locuintelor 229 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 230 70.02.05 18.700,35 0,00 18.700,35 Alimentare cu apa 231 70.02.05.01 18.700,35 0,00 18.700,35 Iluminat public si electrificari rurale 232 70.02.06 12.819,47 84,00 13.003,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 233 70.02.07 630,00 0,00 630,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 234 70.02.50 114.460,58 0,00 114.460,58 Protectia mediului 235 74.02 18.606,30 0,00 18.606,30 CHELTUIELI CURENTE 236 01 18.606,30 0,00 18.606,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 17.500,00 0,00 17.500,00 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 239 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 240 74.02.05 17.500,00 0,90 17.500,00 Pag. 9/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod po) yeqoide Jeoynos1 Salubritate 241 74.02.05.01 12.500,00 0,00 12.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 242 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 243 74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 244 79.02 333.840,67 -84,00 333.756,67 Combustibili si energie 245 81.02 54.000,00 0,00 54.000,00 CHELTUIELI CURENTE 246 01 53.400,00 0,00 53.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 247 40 53.400,00 0,00 53.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 248 70 600,00 0,00 600,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 249 71 600,00 0.00 600,00 Din total capitol Energie termica 250 81.02.06 54.000,00 0,00 54.000,00 Transporturi 251 84.02 279.840,67 -84,00 279.756,67 CHELTUIELI CURENTE 252 01 207.069,11 0,00 207.069,11 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 253 20 61.237,47 0,00 61.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 254 40 38.500,00 0,90 38.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 255 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 70 62.419,83 -84,00 62.335,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 257 7” 62.419,83 -84,00 62.335,83 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 258 81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din tatal capitol Transport rutier 259 84.02.03 279.840,67 -84,00 279.756,67 Drumuri si poduri 260 84.02.03.01 13.457,11 0,00 13.457,11 Transport în comun 261 84.02.03.02 168.006,21 0,00 169.006,21 Strazi 262 84.02.03.03 97.377,35 -84,00 97.293,35 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 263 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 264 96.02 0,06 0,00 0,00 REZERVE 265 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 266 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 267 99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 Pag. 10/24

DENUMIREA INDICATORILOR pui po) poS yeqoide EJUBn ui Jeana WueIbOId SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 667.161,98 9.060,00 576.221,98 TOTAL VENITURI 00.01 667.161,98 9.060,00 876.221,98 VENITURI PROPRII 48.02 512.527,48 0,00 512.527,48 1. VENITURI CURENTE 00.02 657.611,30 $.060,00 666.671,30 A. VENITURI FISCALE 00.03 644.578,36 9.060,00 653.638,36 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 350.287,95 0,00 350.267,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 00.05 7.633,03 0,00 7.833,03 impozit pe profit O PD 01.02 7.633,03 0,00 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici o 01.02.01 7.633,03 0,00 7.633,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE e - 00.06 ) 341.889,98 0,00 341.889,98 impozit pe venit — —_ 03.02 11.821,01 0,00 11.821,01 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal N i 03.02.18 11.821,01 0,00 11.821,01 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit m pa 04.02 330.068,97 0,00 330.068,97 Cote defalcate din impozitul pe venit + = 04.02.01 311.329,97 0,00 311.329,97 Sume alocate de ia consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 10 pi 04.02.04 18.738,00 0,00 18.739,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL wo -— 00.07 744,94 0,00 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital — — 05.02 744,94 0,00 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital mo = 05.02.50 744,94 0,00 744,94 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE n — 00.09 88.780,38 0,00 88.780,38 impozite si taxe pe proprietate a N 07.02 88.780,38 0,00 88.780,38 impozit pe cladiri += N 07.02.01 72.627,26 0,00 72.627,26 Impozit pe cladiri - PF N N 07.02.01.01 23.608,56 0,00 23.606,56 Impozit pe cladiri - PJ nm N 07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 Impozit pe terenuri t N 07.02.02 11.194,28 0,00 11.194,28 Impozit pe terenuri - PF W N 07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ o N 07.02.02.02 6.063,12 0,00 6.063,12 impozit pe terenurile extravilane = N 07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = o N 07.02.03 4.839,51 0,00 4.839,51 Pag. 11/24

DENUMIREA INDICATORILOR pues po3 OZ yeqoude ue16014 BUOnuI Wweiboiqg Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 119,33 0,00 119,33 Ad. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 00.10 203.524,75 9.060,00 212.584,75 Sume defalcate din TVA 31 11.02 173.853,00 9.060,00 182.913,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, mu or, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 32 11.02.02 172.081,00 9.080,00 181.141,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 11.02.06 1.772,00 0,00 1.772,00 Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 12.02 766,27 0,00 766,27 Taxe hoteliere 35 12.02.07 766,27 0,00 766,27 Taxe pe servicii specifice 36 15.02 773,39 0,00 713,39 impozit pe spectacole 37 15.02.01 276,35 0,00 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 35 16.02 28.132,09 0,00 28.132,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 16.02.02 23.812,61 0,00 23.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 16.02.02.02 10.497,85 0,00 10.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 16.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 16.02.50 4.316,76 0,00 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 00.11 2.005,28 0,00 2.005,28 Alte impozite si taxe fiscale 46 18.02 2.005,28 0,00 2.005,28 Alte impozite si taxe 47 18.02.50 2.005,28 0,00 2.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 00.12 13.032,94 0,00 13.032,94 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 00.13 22.426,30 0,00 22.426,30 Venituri din proprietate 50 30.02 22.412,74 0,00 22.412,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 20.812,74 0,00 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 30.02.05.30 20.812,74 0,00 20.812,74 Venituri din dividende 53 30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 13,56 0,00 13,56 Alte venituri din dobanzi 56 31.02.03 13,56 0,00 13,56 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 57 00.14 -9.393,36 0,00 -9.393,36 Pag. 12/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOD yeqoude wesfo1q JeayDa1 ures6oId Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 258,22 0,06 258,22 Venituri din prestari de servi 59 33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 60 33.02.12 243,80 0,00 243,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri st 33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 34.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02 11.081,18 0,00 11.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 35.02.01 11.050,61 0,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 35.02.01.02 11.050,61 0,00 11.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 35.02.02 0,25 0,00 0,25 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 69 35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 70 36.02 4.896,80 0,00 4.896,80 Taxe speciale T1 36.02.06 3.848,43 0,00 3.848,43 Alte venituri 72 36.02.50 1.048,37 0,00 1.048,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T3 37.02 -28.769,18 0,00 -28.769,18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secti de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 37.02.03 -28.919,18 0,00 -28.919,18 Alte transferuri voluntare 75 37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 76 00.17 9.550,68 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 00.18 9.550,68 0,00 9.550,68 Subventii de la bugetul de stat 78 42.02 9.550,68 0,00 9.550,68 B. Curente 79 9.550,68 0,00 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 42.02.41 9.519,84 0,00 9.519,84 TOTAL CHELTUIELI 82 667.161,98 9.060,06 676.221,98 CHELTUIELI CURENTE 83 01 634.762,25 9.060,00 643.822,25 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 84 10 225.104,46 9.060,00 234.164,46 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 20 265.424,80 0,00 265.424,80 Pag. 13/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 po) ,eqosde weibo1y ejuonyul TITLUL Il DOBANZI 30 19.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 87 40 91.900,00 0,00 91.900,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 51 6.314,29 0,00 6.314,28 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 57 21.818,70 0,00 21.818,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 59 4.800,00 0,00 4.800,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 91 81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 50.02 68.918,89 0,00 68.918,89 Autoritati publice si actiuni externe 93 51.02 46.090,53 0,00 46.090,53 CHELTUIELI CURENTE 94 01 46.090,53 0,00 46.090,53 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 32.067,62 0,00 32.067,62 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 20 12.022,91 0,00 12.022,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 59 2.000,00 0,00 2.000,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 51.02.01 46.090,53 0,00 46.090,53 Autoritati executive 99 51.02.01.03 46.080,53 0,00 46.090,53 Alte servicii pubiice generale 100 54.02 3.428,36 0,00 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 101 01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 51 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36 Alte servi publice generale 106 54.02.50 0,90 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 55.02 19.400,00 0,00 19.400,06 CHELTUIELI CURENTE 108 01 18.400,00 0,00 19.400,00 TITLUL tii DOBANZI 109 30 18.400,00 0,00 19.400,00 Din tota! capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 110 55.02.01 18.400,00 0,00 19.400,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 111 59.02 19.693,30 0,00 19.693,30 Pag. 14/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 JoyedIput yeqosde wesfiotd Ordine publica si siguranta nationala 112 61.02 19.693,30 0,00 19.693,30 CHELTUIELI CURENTE 113 01 19.693,30 0,00 19.693,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 114 10 16.883,30 0,00 16.893,30 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 115 20 2.700,00 0,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 59 100,00 0,00 100,00 Din total capitol Ordine publica 118 61.02.03 19.343,30 0,00 19.343,30 Politie locala 119 61.02.03.04 19.343,30 0,00 19.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 120 61.02.05 350,00 0,00 350,00 Partea a !ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 121 64.02 334.553,0$ 9.060,00 343.613,09 invatamant 122 65.02 188.741,00 9.060,00 197.801,00 CHELTUIELI CURENTE 123 01 188.741,00 9.060,00 197.801,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 124 10 136.861,00 9.060,00 145.921,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 125 20 47.575,00 0,00 47.575,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 126 57 1.605,00 0,00 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 58 2.700,00 0,00 2.700,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 128 65.02.03 64.301,58 0,00 64.301,58 Invatamant prescolar 128 65.02.03.01 36.142,20 0,00 36.142,20 Invatamant primar 130 65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 invatamant secundar 131 65.02.04 123.431,53 9.060,00 132.491,53 invatamant secundar inferior 132 65.02.04.01 42.157,35 0,00 42.157,35 invatamant secundar superior 133 65.02.04.02 78.590,78 9.060,00 87.650,78 invatamant profesional 134 65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 135 65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 136 66.02 13.777,20 0,00 13.777.20 CHELTUIELI CURENTE 137 01 13.777,20 0,00 13.777,20 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 138 10 5.077,22 0,00 5.077,22 Pag. 15/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOS Jeqoide we1BoiJg ejuenţuţ TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 20 7.999,98 0,00 7.999,98 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 140 51 700,00 0,00 700,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 141 66.02.06 8.500,00 0,00 8.500,00 Spitale generale 142 66.02.06.01 8.500,00 0,00 8.500,00 Servicii de sanatate publica 143 66.02.08 5.277,20 0,00 5.277,20 Cultura, recreere si religie 144 67.02 82.071,37 0,00 82.071,37 CHELTUIELI CURENTE 145 01 82.071,37 0,00 82.071,37 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 146 10 14.539,37 0,00 14.538,37 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 147 20 67.532,00 0,00 67.532,00 Din total capitol Servicii culturale 148 67.02.03 30.303,37 0,00 30.303,37 Institutii publice de spectacole si concerte 148 67.02.03.04 19.341,37 0,00 19.341,37 Case de cultura 150 67.02.03.06 10.962,00 0,00 10.962,00 Servicii recreative si sportive 151 67.02.05 47.700,00 0,0 47.700,00 Sport 182 67.02.05.01 20.100,00 0,00 20.100,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 153 67.02.05.03 27.600,00 0,00 27.600,00 Servicii religioase 154 67.02.06 2.500,00 9,00 2.500,00 recreerii si religiei 155 67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 156 68.02 49.963,52 0,00 49.963,52 CHELTUIELI CURENTE 157 01 49.963,52 0,00 49.963,52 TITEUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 158 10 19.665,95 0,00 19.665,95 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 159 20 7.849,94 0,00 7.849,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 160 51 2.233,93 0,00 2.233,93 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 161 57 20.213,70 0,00 20.213,70 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 162 68.02.04 1.273,00 0,00 1.273,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 183 68.02.05 29.711,24 0,00 29.711,24 Asistenta sociala în caz de invaliditate 164 68.02.05.02 29.711,24 0,00 29.711,24 Pag. 16/24

DENUMIREA INDICATORILOR puBi po3 J03eIPUI po yeqosde Asistenta sociala pentru familie si co| 165 68.02.06 4.376,10 0,00 4.376,10 Crese 186 68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15 Prevenirea excluderii sociale 187 68.02.15 12.967,33 0,00 12.967,33 Ajutor social 168 68.02.15.01 6.290,59 0,00 6.290,59 Cantine de ajutor social 169 68.02.15.02 6.676,74 0,00 6.676,74 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 170 68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 69.02 80.507,50 0,00 80.507,50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 172 70.02 63.007,50 0,00 63.007,50 CHELTUIELI CURENTE 173 01 41.007,50 0,00 41.007,50 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 174 20 41.007,50 0,00 41.007,50 TITLUL XVit RAMBURSARI DE CREDITE 175 81 22.000,00 0,00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 176 70.02.03 800,00 0,00 800,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 177 70.02.03.01 800,00 0,00 800,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 178 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 179 70.02.05 17.066,80 0,00 17.066,90 Alimentare cu apa 180 70.02.05.01 17.066,90 0,00 17.066,90 luminat public si electrificari rurale 181 70.02.06 9.000,00 0,00 9.000,00 Alimentare cu gaze naturale în localitati 182 70.02.07 630,00 0,00 630,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 183 70.02.50 35.510,60 0,00 35.510,60 Protectia mediului 184 74.02 17.500,00 0,00 17.500,00 CHELTUIELI CURENTE 185 01 17.500,00 0,00 17.500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 20 17.500,00 0,00 17.500,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 187 74.02.05 17.500,00 0,00 17.500,00 Salubritate 188 74.02.05.01 12.500,00 0,00 12.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 189 74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 190 74.02.06 0,90 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 191 79.02 163.489,20 0,00 163.489,20 Pag. 17/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei poI yeqode uiei6oid 1eoymos1 uesBo1y Combustibili si energie 192 81.02 53.400,00 0,00 53.400,00 CHELTUIELI CURENTE 193 01 53.400,00 0,00 53.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 194 40 53.400,00 0,00 53.400,00 Din total capitol Energie termica 195 81.02.06 53.400,00 0,00 53.400,00 Transporturi 196 84.02 110.089,20 0,00 110.088,20 CHELTUIELI CURENTE 187 01 99.737,47 0,00 99.737,47 TITLUL Ii BUNURI SI SERVICII 198 20 61.237,47 0,00 61.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 199 40 38.500,00 0,00 38.500,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 200 81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 201 84.02.03 110.089,20 0,00 110.089,20 Drumuri si poduri - 202 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 203 84.02.03.02 50.051,73 0,00 50.051,73 Strazi 204 84.02.03.03 60.037,47 0,00 60.037,47 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 205 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 206 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 207 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 208 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 208 99.02 0,00 0,00 0,00| SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 424.909,85 0,00 424.909,85 TOTAL VENITURI 00.01 424.909,85 0,00 424.509,85 VENITURI PROPRII 48.02 1.492,20 0,00 1.492,20 i. VENITURI CURENTE 00.02 28.919,18 0,00 28.919,18 C. VENITURI NEFISCALE 00.12 28.913,18 0,00 28.919,18 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 28.919,18 0,00 28.919,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 28.919,18 0,00 28.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare mim mt 10 Om O 37.02.04 28.919,18 0,00 28.919,18 Pag. 18/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 1oțeoipuj po) ,eqosde we16o1g ul Il. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 1.492,20 0,00 1.492,20 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 1.492,20 0,00 1.492,20 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 39.02.03 358,70 0,00 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 39.02.07 971,44 0,00 971,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 39.02.10 162,06 0,00 162,06 IV. SUBVENTII 14 00.17 118.281,17 0,00 118.281,17 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 00.18 118.281,17 0,00 118.281,17 Subventii de la bugetul de stat 16 42.02 118.281,17 0,00 118.281,17 A. De capital 17 118.281,17 0,00 118.281,17 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 18 42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta in sanatate 18 42.02.16.01 2.790,00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor invest in sanatate 20 42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderarej 21 42.02.20 110.491,17 0,00 110.491,17 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 45.02 276.217,30 0,00 276.217,36 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 45.02.01 275.165,068 0,00 275.165,08 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 45.02.01.01 275.165,06 0,00 275.165,06 Fondul Social European 25 45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 26 45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 27 45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 28 45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 29 45.02.03.03 13,67 5,00 13,87 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 30 45.02.07 163,25 0,00 163,25 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 31 45.02.07.01 14,41 0,00 14,41 Sume primite in contul platitor efectuate in anii anteriori 32 45.02.07.02 148,84 0,00 148,84 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 33 45.02.15 79,08 0,00 79,08 Prefinantari 34 45.02.15.03 79.08 + 0,00 79,08 TOTAL CHELTUIELI 35 440.875,59 0,00 440.875,59 CHELTUIELI CURENTE 36 01 312.391,29 0,00 312.391,29 Pag. 19/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JOJBAPUI pod yeqoide weifo1y ejusnyuj TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 23.097,80 0,00 23.097,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38 56 289.293,49 0,00 289.293,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 70 128.484,30 0,00 128.484,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 71 128.479,00 0,00 128.479,00 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 41 72 5,30 0,00 5,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 50.02 4.573,88 0,00 4.573,89 Autoritati publice si actiuni externe 43 51.02 4.098,89 0,00 4.098,89 CHELTUIELI CURENTE 44 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 70 4.098,89 0.00 4.098,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 71 4.098,89 0,00 4.098,89 Din total capitol Autoritati executive si legislative 47 51.02.01 4.098,89 0,00 4.098,89 Autoritati executive 48 51.02.01.03 4.098,89 0,00 4.098,89 Alte servicii publice generale 49 54.02 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 50 01 475,00 0,00 475,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 51 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 54.02.10 475,00 0,00 475,00 Alte servicii publice generale 55 54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 56 59.02 1.375,14 0,00 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 57 61.02 1.375,14 0,00 1.375,14 CHELTUIELI CURENTE 58 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 59 70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 61 51.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 62 61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Pag. 20/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 Joyeaipul pod uie1ford eyuongul we1Bo1g Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 63 61.02.05 375,14 0,00 375,14 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64 64.02 128.200,15 0,00 128.200,15 Invatamant 65 65.02 46.518,15 0,00 46.518,15 CHELTUIELI CURENTE 66 01 38.017,14 0,00 38.017,14 Titlul VIli PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 867 56 38.017,14 0,00 38.017,14 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 70 8.501,01 0,00 8.501,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 89 T1 8.501,01 0,00 8.501,01 Din total capitol invatamant prescolar si primar 70 65.02.03 592,03 0,00 592,03 Invatamant prescolar 71 65.02.03.01 592,03 0,00 592,03 Invatamant primar 72 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 73 65.02.04 45.926,12 0,00 45.926,12 Invatamant secundar inferior TA 65.02.04.01 1.938,92 0,00 1.938,92 invatamant secundar superior 75 65.02.04.02 43.987,20 0,00 43.987,20 invatamant profesional 76 65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 7” 65.02.05 0,00 0,00 0,00 Sanatate 78 66.02 52.072,57 0,06 52.072,57 CHELTUIELI CURENTE 79 01 31.668,18 0,00 31.668,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 51 11.825,80 0,00 11.825,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 70 20.404,39 0,00 20.404,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 71 20.404,38 0,00 20.404,39 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 84 66.02.06 51.942,57 0,00 51.942,57 Spitale generale 85 66.02.06.01 51.942,57 0,00 51.942,57 Servicii de sanatate publica 86 66.02.08 130,00 0,00 130,00 Cultura, recreere si religie 87 67.02 26.410,09 0,00 26.410,0$ CHELTUIELI CURENTE 88 01 13.713,75 0,00 13.713,75 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 51 10.797,00 0,00 10.787,00 Pag.21/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 JoţeoIput yeqosde wues6o1g wesfo1qg Titlul Vili PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 58 2.916,75 0,00 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 12.696,34 0,00 12.696,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 12.696,04 0,00 12.896,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 93 72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Servicii culturale 94 67.02.03 2.902,55 0,00 2.902,55 institutii publice de spectacole si concerte 95 57.02.03.04 2.587,55 0,00 2.587,55 Case de cultura 96 67.02.03.06& 315,00 0,00 315,00 Servicii recreative si sportive 97 67.02.05 23.507,54 0,00 23.507,54 Sport 98 67.02.05.01 12.325,30 0,00 12.325,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 99 67.02.05.03 11.182,24 0,00 11.182,24 Servicii religioase 100 67.02.06 0,00 0,00 0,00 101 67.02.50 0,00 0,00 0,90 Asigurari si asistenta sociala 102 68.02 3.199,34 0,00 3.199,34 CHELTUIELI CURENTE 103 01 2.032,18 0,00 2.032,18 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 56 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 70 1.187,16 0,00 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 106 71 1.167,16 0,00 1.167,16 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 107 68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 108 58.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de invaliditate 109 68.02.05.02 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala pentru familie si copii 110 68.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 111 68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 112 68.02.15 2.631,50 0,00 2.631,50 Ajutor social 113 68.02.15.01 332,00 0,00 332,00 Cantine de ajutor social 114 58.02.15.02 2.299,50 0,00 2.299,50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 115 68.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 116 89.02 136.374,94 84,00 136.458,94 Pag.22/24

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 po) yeqosde uesfosyg ejuențyul Locuinte, servicii si dezvoltare publica 117 70.02 135.268,64 84,00 135.352,64 CHELTUIELI CURENTE 118 01 118.047,10 0,00 118.047,10 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 119 56 118.047,10 0,00 118.047,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 70 17.221,54 84,00 17.305,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 121 71 17.216,54 84,00 17.300,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 122 72 5,00 0,00 5,00 Din total capitol Locuinte 123 70.02.03 50.765,74 0,00 50.765,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 124 70.02.03.01 50.765,74 0,90 50.765,74 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 125 70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 126 70.02.05 1.833,45 0,00 1.633,45 Alimentare cu apa 127 70.02.05.01 1.633,45 0,00 1.633,45 Huminat public si electrificari rurale 128 70.02.06 3.919,47 84,00 4.003,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 128 70.02.07 0,00 0,00 0,00 lor si dezvoltarii comunale Alte servi n domeniul locuintei, servii 130 70.02.50 78.949,98 0,00 78.949,98 Protectia mediului 131 74.02 1.106,30 0,00 1.108,30 CHELTUIELI CURENTE 132 01 1.106,30 0,00 1.108,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 133 56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 135 74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 136 74.02.05.01 0,00 0,90 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 137 74.02.05.02 0,00 0,90 0,0 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 138 74.02.06 1.108,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 138 79.02 170.351,47 -84,00 170.267,47 Combustibili si energie 140 81.02 600,00 0,00 600,00 CHELTUIELI CURENTE 141 01 0,00 0.00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 70 600,00 0,00 500,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 143 71 600,00 0,00 600,00 Pag. 23/24

DENUMIREA INDICATORILOR puei po POI yeqosde tues601g ejuonyui Jeaygoas WweJBold Din total capitol Energie termica T44 81.02.06 600,00 0,00 500,00 Transporturi 145 84.02 168.751,47 -84,00 169.667,4T CHELTUIELI CURENTE 146 01 107.331,84 0,00 107.331,64 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 147 56 107.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 70 62.419,83 -84,00 62.335,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 148 71 62.419,83 -84,00 62.335,83 Din total capitol Transport rutier 150 84.02.03 168.751,47 -84,00 169.667,47 Drumuri si poduri 151 84.02.03.01 13.457,11 0,00 13.457,11 Transport in comun 152 84.02.03.02 118.954,48 0,00 118.954,48 Strazi 153 84.02.03.03 37.339,88 -84,00 37.255,88 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 154 84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 156 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 157 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 158 99.02 15.965,74 0,00 15.965,74 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE Roţi Oy N, + SMARANDA HARAGICU f Pag.24/24 SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, Ă DIRECTIA ECONOMICĂ RL | SERVICIUL BUGET NICO AE E | Nr. SC2015 22235776 082015 Re NI LI 1 7) REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Adresa nr. 18107/07.08.2015 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se comunica modificari asupra indicatorilor bugetari prin alocarea unor sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru plata hotararilor judecatoresti privind plata salariilor în invatamantul preuniversitar; - Referatul nr. SC 2015 — 22777/26.08.2015 al Directiei Tehnice, de transfer al sumei de 84,00 mii lei, de la cap. 84.02.03.03 Strazi, cap. B, la cap. 70.02.06 Iluminat public si electrificari, cap. B — Lucrari Noi; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art, 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin, 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art, 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, conform tabelului de mai jos, respectiv anexei nr. 2 „Program Investitii pe anul 2015”: | VENITURI NR. CRT, INDICATOR INFLUENTA 11.02.02 — Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 1. descentralizate la nivelul +9.060,00 comunelor,oraselor, municipiilor CHELTUIELI 1. 65.02 „Invatamant” +9.060,00 DIRECTOR ECONOMIC, PT SECRE i SMARANDA HARAŞÎCU SIMORA Got SEF SERVICIU BUGET, AVIZAT JURIDIC, RV Cod FP 5301, Ver.

Atasament: ATTKVFL9.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, Ă DIRECTIA ECONOMICĂ RL | SERVICIUL BUGET NICO AE E | Nr. SC2015 22235776 082015 Re NI LI 1 7) REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: - Adresa nr. 18107/07.08.2015 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se comunica modificari asupra indicatorilor bugetari prin alocarea unor sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pentru plata hotararilor judecatoresti privind plata salariilor în invatamantul preuniversitar; - Referatul nr. SC 2015 — 22777/26.08.2015 al Directiei Tehnice, de transfer al sumei de 84,00 mii lei, de la cap. 84.02.03.03 Strazi, cap. B, la cap. 70.02.06 Iluminat public si electrificari, cap. B — Lucrari Noi; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art, 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin, 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art, 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, conform tabelului de mai jos, respectiv anexei nr. 2 „Program Investitii pe anul 2015”: | VENITURI NR. CRT, INDICATOR INFLUENTA 11.02.02 — Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 1. descentralizate la nivelul +9.060,00 comunelor,oraselor, municipiilor CHELTUIELI 1. 65.02 „Invatamant” +9.060,00 DIRECTOR ECONOMIC, PT SECRE i SMARANDA HARAŞÎCU SIMORA Got SEF SERVICIU BUGET, AVIZAT JURIDIC, RV Cod FP 5301, Ver.

Atasament: Program_dezvoltare_2015.pdf

ROMÂNIA Anexa ta/1 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC 2015- Nicolae OBU | PROGRAM DEZVOLTARE 2015 bv i INVESTITII fe rectificare 5 mii lei bati PROGRAM KW Contributi SURSE din care bi PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent a (ale inst.| Credit | Grant PCR 2014 Subordon Kfw KW proprietar i ate) a 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL GENERAL 158.635,67| 13.826,14| 1.250,18| 10.906,30| 1.479,60] 5.561,64) 12,33| 139.425,62 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 54.844,88| 11.300,86 478| 5.002,89 0,00| 5.561,64) 12,33) 44.263,24 LUCRĂRI NOI - B 46.647,74 0,00| 1.245,40| 3.113,41 0,00 0,00 0,00| 42.288,93 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV.- C 57.143,05| 2.525,28 0,00| 2.790,00) 1.479,60 0,00 000| 52.873,45 TOTAL GENERALE i II 158.635,67| 13.826, 14|, 1.479,60 139.435,82 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 4.098,89 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.098,89 51.02.01.03 Autorităţi executive 409889| _36,55| 000| 000| _o00| 000| 000| 4.098,89 B. Lucrări noi 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 551,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 551,80 C. Dotări independente şi alte investiții 3547.09 35.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3547.09 b. Dotări independente 2.485,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00) 000| 2.485,53 Dotari directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,09 000) 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.061,56 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.061,56 Sistem infogeografic de administrare a PMT 72174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,74 SF +CS pentru serviciul de arhivare electronica a documentelor aflate pe suport de hârtie 278,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 278,26 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare fa Cala de Consiliu a PMT 1656| _16,56| 0,00 0.00 0,00 000| 0,00 16,56 Capitolul 54.02 Alte servicii publice qenerale 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației 475,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00. C. Dotări independente si alte investiții 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 b.Dotări independente 475,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 475,00 Dotări 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 1.375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.375,14 61.02.03.Ordine publică |__1.375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.375,14 61.02.03.04 Poliţie locala 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.000,00 b.Dotări independente 1.000,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Page1

m but PROGRAMEI [i SURSE - din care a PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI aa excedent senat Pat (ale inst.| Credit | Grant ec 2014 7 Subordon Kfw KW proprietar Î ale) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotari 1.000,00 000| 0,00 000| 000| 000) 000| 1.000,00 61.02.05. Protecție Civilă 375,14 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 C. Dotări independente şi alte investiții 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 b. Dotări independente 375,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,14 Dotări 375,14 000| 0,00 0,00 0.00 000| 000| 375,14 Capitolul 65.02 Învățământ 8.775,50| 111,59 0,00 0,00| 274,49 0,00 0,00, 8.501,01 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 592,03 000| 0,00 000| 000) 000| 000| 592,03 55.02.03.01. Învățământ preşcolar 592,03 000| 0.00 000| 000| 000| 000| 592,03 C.Dotări independente şi alte investiții 592,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,03 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Achizitie Gradinita PP14, str. Odobescu nr. 56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 b. Dotări independente 240,45 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,45 Dotari invatamant prescolar 240,45 000 0,00 0,00 0,00 000| 000) 240,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 251,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 ud energetic cladiri 112,74 000| 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 112,74 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 13,92 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 85.02.04 Învăţământ secundar 8.183,47| 111,89 0,00 0,00| 274,49 0,00 0,00, 7.908,98 65.02.04.01 Invăţământ secundar inferior 1.938,92 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,92 B. Lucrari noi 815,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,80 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00 Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 110/2015 100,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 100,00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 215/2015 396.80 000| 0.00 0.00 0.00 000| 0.00 396.80 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen 18 HCL 12/2015 300,00 000| 000) 0,00 0,00 000| _ 000| 300,00 Etajare partiala si mansardare Sc Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.122,12) 111,49) 0,00) 0,00 0,00 09,00 0,00 1.122,12 b. Dotări independente 533,84 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 533,84 [Dotari _ | 53384 000) 0,00 0,00 000| 000| 000| 53384| Page 2

but PROGRAM KAW | Contrbuti SURSE - din care a PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI EI excedent Asezati Po (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 1 Subordon, Kfw KW proprietari i ate) 0 1 2 3 4 5 6 78 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de Investitii 588,28, 11149) 0,00 0,00 0,00 000| 000| 588,28 DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Sen.30 Cariler Soarelul 16000| 000| 000| 000| 000| 000| 000) 160.00 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Sen. 18 63,86 0,00| 0.00 000| 000) 000) 0,00 63,86 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 18,88 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 75,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 53,85 49,98 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 53,85 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 33,76 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,76 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 20,37 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 25,70 DALI+PT Eficieniizare energetica Sc. Generala nr. 2 13.92 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 13,92 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 13,92 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 13.92 DALI+PT Eficientizare energetica | ta nr. 25 Sc Generala ni 13,92 000| 0.00 000| 000) 000| 000 13.92 Audit energetic cladiri 95,10 0,00 0.00 0.00 0.00, 0,00 0,0 95,10 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 6.244,55 0,10 0,00 0,00 274,49 0,00 0,00 5.970,06 B. Lucrări noi 483,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,03 Ţ Construire corp 2 Lic. Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 50,00 0,00 0.00i 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 + Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiui Tehnic Regele | Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 200,00 0.00 0,00 0.00) 0,00 0,00 0,00 200,00| Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HOL 216/2015 1 23303) 0,00 5,00 0,00 0,00| 0.00 0,00 233,03 C. Dotări independente şi alte investiții 5.761,52 0,10) 0,00) 0,00) 274,49 0,00 0,00) 5.487,03 |. Achiziţii imobile 2.500,00 0.00 0,00 0,00) 0,00 000| 000| 2.500,00 izitie imobil Colegiul N - Achizitie imobil Colegiul National. 2 500,00 0.00 ooo|___0,00[ 0.00 0,00 0.00 2500.00 Page 3

Gontribui SURSE PROGRAM KW - din care NE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI an excedent sora a (ale inst. | Credit | Grant et 2014 Subordon Kîw KRW proprietari i ate) a 1 2 3 A 5 5 7 8 b. Dotări independente 2.482,31 0,00 0,00 0,00) 274,49 0.00 0,00| 2.207,82 Dotari 2.482,31 0,00 0,00 000| 274,49 000| 0,00) 2.207,82 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iecti i itii 779,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,21 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KW) 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KW) 8.80 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.80 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic.Silvic 20,37 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20,37 DALI+PT amenajare 4 săli clasă în pod i ic. oxisteni Lic.V. Tepeş 23,83 000| a00| 000| 000| 000, 000 23,88 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 18,76 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 18,88 0,00 000| 0,00 0,09 0,00 0,00 18,88i DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu carp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40,45 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Calegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 58.56 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00| 0.00 58.56 PT Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Șapcă | nr. 154,01 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000 154,01 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str-Fe Ripensia 29 60,00 0,09 0,00 0.00 0,00 000| 0,00 60.00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. Ripensia nr.29 18500| 000| 000| 000| 000| 0.00, 000| 165,00 taci |rudit energetic cladiri 200,00 000| 0.00 000| 000| 000| 000| 200.00 Capitolul 66.02 Sănătate 33.325,30| 881,18 0,00) 7.790,00| 1.095,11 0,00 0,00) _24.440,19 56.02.06 Spitale 33.195,30| 881,18 0,00) 7.790,00) 1.095,11 9,00 0,00). 24.310,18, A. Lucrări în continuare 14.850,00) 881,18 9,00) 5.000,00 0,00) 0,00 _0,00, 9.850,00 Page 4

i PROGRAM KW Contelui SURSE - din care n PROPRII T DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta excedent socat a (ale inst. | Credit | Grant FOCAL 2014 7 Subordon| Kfw KAW proprietar ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumottiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. l. Nemoianu - Dr.L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 14.850,00 881,18 0,00) 5.000,00 0,00 0,00 0,00| 9.850,00 B. Lucrări noi 4.065,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.065,69 Modernizare si exiindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicite Noi), str. Gh. Dima nr.5; HOL 581/2013 4.065,59 00| _a00| 000| 000| 000| 000| 4.065,89 C. Dotări independente şi alte investiții 14.279,6t 0,00) _0,00| 2.790,00] 1.095,11 0,00) 0,00) 10.394,50 b. Dotari independente 12.687,68 0,00 0,00| 2.790,00| 1.095,11 0,00 0,00) 8.802,57 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Turcanu 5.862,00 000| 000| 2.790,00| 72,00 0,00) 000| 3.000,00 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.320,88 000, 0,00 000| 1.023,11 000) 000| 5.297,57 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumofiiziologie Victor Babes 505,00 000| 000 0,00 0,00 000| 000| 505,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | | prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.591,93 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.591,93 DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 160,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 160,00 DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Baineologie Timişoara 223,70 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 8.00 223.70 SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie 70,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 70,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PȚ+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - PriLiviu Gabor colt eu str. Bralia 150.00 000| 0.00 000) 000| 000) 000) 150.00 [pati +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalui Clinic Municipai de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.0 Timisoara 60.00 000| 000) 0.00 000| 000| 0,00 60,00 DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalut Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara 30.00| 000, 000) 000| 0.00 000| 0.00 30.00 SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 185.00). 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 165,00 Page 5

ibuti PROGRAM KfW SURSE 1 din care Dati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI an excedent Asezati (ale înst.| Credit | Grant PGA 2014 ba Subordon Kfw KW proprietar ate) a 1 2 3 4 5 5 7 8 DALI+PT Reabilitare energelica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara 250,00 0,00 0.0 0.00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp. V.Babeş, G.Adam 13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de obstretica ginecologie (SCM) 23323 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 233,23 66.02.08 Servicii de sanatate publica 130,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 ol C. Dotări independente şi alte investiții 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 b. Dotari independente 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Dotari aparatura medicala P 130,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 130,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie | 23 503,34| 3.781,85 0,00 %D0| 110,00 0,00 0,00 25.493,34) 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole si concerte 2.597,55 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 2.587,55 B. Lucrări noi 875,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 9,00 B75,00| Reabilitare constructii si instalatii la Galeria j Hellos, P-ta Victoriei nr.8 HOL 490,00 000| 000) 000| 000) 000| 000| 490.00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 288/2008 385.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.822,55 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 1.712,55 ip Dotări independente 1.507,55 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 9,00 1,397,55| Dotări Teatrul German 800,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000| 0.00 800.00 Dolari Teatrul Maghiar 237,55 000| 0,00 0.00 0.00 000| 0.00 237,55 Dotari Filarmonica 470,00 000| 0,00 0.00| 110,00 000| 000) 360,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 315,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,90 315,00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF +PT Refunctianalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul Serman de Stat Timisoara 120.00 000) 000, 000| 000, 000| 000) 120.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 15,00 67.02,03.06 Casa de cultură 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Dotări independente şi alte investiţii 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Page 6

ibuti PROGRAM KW Contributi SURSE | din care Lb PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ra excedent faceai a (ale înst.| Credit | Grant LOCAL 2014 Subordon Kw KRW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 Dotări independente 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.00] Dotări Casa de Cultura 315,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 02.05.01 67.02.05.01 Sport 12.325,30) 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 12.325,30 A. Lucrări în continuare 10.797,00| 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00, 10.797,00 ta N 4 Sata Politehnica (Polivalenta) HOL 134/2013 | 10797 00| 3580.00| 000| 000| 000| 000| 000| 10.797,00 [B. Lucrări noi 618,00 000| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618.00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HOL 283/2009 10,00 000| 0,00 000| 000| 0,00 10,00 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constaniin Jude FOI 151/2015 558,00 0.00) 0,00 000| 000| 000) 000| 558,00 Canstruire bazin de inot 25 m - în municipiului Timişoara HCL 50,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 50,00 C. Datări independente şi alte investitii 910,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,30 Studii şi proiecte 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00: SF Complex turistic de agrement - tip [o 100.00 000) 000| 000| 000| 000| 000| 100,00 DALI +P.T. Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot Complex Bega 30,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Stadion (42.000 locuri) 100,00 0,00) 0.00 000| 000| 000| 000| 100.00 SF +PT Stadion de 5000 de locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 100,00 SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 300,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,30: Contribitia Municipiului Timisoara ca membru fondator pentru patrimoniul initial al Asociatiei Centrul Regional de Excelenta Timisoara 0.30 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.30 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.265,49| 101,85 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00| 8.265,49 B. Lucrări noi 7.810,00 0,99 0,00 0,00) 0,00 0,00 9,00 7.810,00] Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămăiței HCL 260/29.06.2010 2.710.00 0.00 0.00 0,00| 0.00 0.00 0.00 2.710.060 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00| 100.90

a a PROGRAM KW - i Pontrbuti SURSE 1 din care a PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as excedent socati Pe (ale inst. | Credit | Grant FOCAL 2014 |Subordon| Kiw KRW proprietar! i ate) 0 1 2 3 4 5 6 T 81 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte învestiții 455 49 101.85 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 455.49 b. Dotări independente 129,80 89,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,80 Dotari Parcul Copiitor "Ion Creanga” 89,30 89,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,30 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tacti la Gradina zoo 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 000) 0,00 40,50 c. Cheltuieli pentru etaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 325,69 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,69 Audit energetic cladiri Gradina Zoologica 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 50,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 85,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 0.00 85,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona i verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie i . Holdelor Timi cu sir, Foldelor Timisoara 37,20 000) 000 000) 000| 000) 000 37,20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetăţii (Centrul Civle) 90,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 90,00 Realizare registru spatii verzi 50,00 0.00 0,00 0.0 0.00 0,00 0,00 50,001 istă board SF+PT Pistă skateboar 1255) 1255) 000| 000| 000) 000| 000 12,55 Capitolul 868.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.167,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,16 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 C. Dotări independente şi alte investiții 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 b. Dotări independente 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 76,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,34 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 349,34 B., Lucrări noi e 307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,84 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HOL 14/2015 307,84 000| 0.00 000| 000) 000| 000| 307,84 C. Dotări independente şi alte investiții 41,50 0,0 0,00 0,00 0.00 0,00 41,50 Dotări independente 35,50 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0,00 35,50 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap — 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,50| Page 8

PROGRAM KW | | Contrbut SURSE din care n PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a n excedent ML (ale inst. | Credit | Grant ECCA 2014 : |Subordon) Kfw KW proprietari i ale) o 1 2 3 4 5 6 7 a c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 9,00 0,00 0,90 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire carp clădire nou As.Casa Faenza 6,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00 6,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 142,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 142,50 C, Dotări independente şi alte investiții 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 Dotări independente 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 599.32 0.00 0.00 0.00 000 000 000 599 32 68.02.15.01 Ajutor social 332,00 000| 0,00 000, 0,00 0,00) 000| 332,00 C. Dotări independente şi alte investiții 332,00 q,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 b. Dotări independente 332,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 232.0] Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 332,00 000, 0.00 000| 0.00 000, 000) 332,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 267,32 0,00 0,0a 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 PR NI i C Dotări independente şi alte investiții 267,32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,32 Dotări independente 267,32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 267,32 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 267.32 000 000 000 0.00 000 000 267.32 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare pubtica 22.879,51| 1.028,12| 1.250,18| 3.116,30 0,00| 5.561,64 12,33) 12.939,06 70.02.03 Locuinţe 12.630,90 0,00] 1.250,18| 3.116,30, 000| 5.561,64, 12,33| 2.690,45 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 12.630,90 0,00| 1.250,18) 3.116,30 0,00| 5.561,64) 1233) 2.690,45 A.Lucrări în continuare 5.785,54 0,00 4,78 2,89 0,00) 5.561,64| 12,33 203,90 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. Ă TA, îl. 15/2 3,04| 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | bilitare termică str. Bi inei nr. 40 Reabiltare termică str, Bucovinei nr. 4 2.89 000) 0.00 289| 000) 000| 0.00 0.00 Reabilitare termică sir. Azuga, nr.1, Bl. 17 3 1,74 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul n Timisoara (KRW) 577787 000| 0,00 0.00 000| 5.561,64) _12.33| 203,90 B. Lucrări noi 5.153,81 0,00) 1.245,40) 3.113,41 0,00 000| 000| 795,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL |514/22.10.2013 | 750.00 0.00 0.00 000| 0.00 0.00 0.00 750.00 Reabilitare termică sir. Piatra Craiului, nr.1 783,73 _0.00| 222,49 556,24 0,00 000, 0,00 5.00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu nr. 13-15 443,02 0,00| 125,15 312,87 0,00 0,00 0,09 5.00 Page 9

ibuti PROGRAM KW SURSE 1 Tar din care iai PROPRII a DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent Da (ale inst. | Credit | Grant 2014 Subordon Kfw KRW proprietar i ate) 0 1 2 | 3 4 5 6 8 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 474,08 0.00 134.05 335,03 0,00 0.00 0,00 5.00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl. 74 825,58 0,00| 177,30) 443,28 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilii ică str. | Fă eabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 191,62 000 53,32 133,30 0.00 0.00 0.00 5.00 n ică str. Dropiei nr. 7 Reablltare termică str. Dropiei nr 699,40 0,00j 198,40 496,00 0,00 9,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. AB 502,08 0,00| 142,03 355,05 0,00 0.00 0,00 5.00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, AT. 22A 236,62 0,00 66,18 185,44 0,00 0,00 0,00 5.0 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 447,68 0,00) 126,48| 316,20 0,00 0,00 0,00 5.00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.691,55 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.691,55 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str Polona nr.2 50,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 50,09 SF(actualizare) +PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara 200,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 200,00 Audit energetic cladiri 3 50,81 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 50,81 intocmire documentatie (DTAC,DTOE, | PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200.00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 200,90 | Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 86.00 0,00 0.00 0.00| 0.00 0.00 0.00 86,00; Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 900,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 900,00 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun. Timisoara 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 + DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6721 tehnica la 72 imobile 57,57 0,00) 0.00 0,00, 000| 000| 0.00 57,57 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 1,633,45 527,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.633,45 |70.02.05.01 Alimentări cu apă 1,633,45 527,61 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 1.633,45 IA. Lucrări în continuare 1.134,45 527.61). 0,00[, 0,00 0,00 0,00 0,00 1,134,45 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie | etil, FICL 467/2010 806.84 0.00 0,00) 0.00 0.00 0.00 0,00 506,84 intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara etil, HCL 466/2010 52761) 52781 0.00) 0.00 0,00 000) 0.00 527.51 Page 10

PROGRAM KW] | SURSE din care i PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | Buget | inst| Credit | Grant | 20135 4 de Stat LOCAL 2014 Subordon Kfw KRW proprietar i ate) 9 1 2 3 4 5 5 7 8 C. Dotări independente şi alte investiții 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 499,00 0,00) 0,00 0,09 0.00 000| 0,00) 499,00 SF Fant: ŢI la Îl antana ornameniala Canal Bega 150,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000| 150,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 000| 000| 000) 000| 000) 0,00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7,90 DALI - Fantana Ornamentala Dacii ” a 7.90 0,00 0.00 0,00 0,00 0.0 0,00 7,00 SF Executie fantana ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 10,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0.00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP283 str. D. Dinicu 10,00 0.00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 10,00 |SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,00 SF+PT Executie podet cana! desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de finantare a proiectului Extinderi retele apa- canal în municipiul Timisoara 220.00 000) 0.00 0,00 0,00 000| 0,00 220,00 |70.02.08, iluminat public şi electrificări 4.003,47 188,23 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 4.003,47 A. Lucrări în continuare 2.833,06 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833,05 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.042,20 Extindere rețele iluminat public zona de sud. HCL 139/2005 _790.86| 7601 0,00 0,00 0.00 000, 000 790,86 B. Lucrări noi 1.058,19 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1.058,19 PT + Executie reglementare instalatii electrice in raport cu extindere retea troleibuz Ghiroda - Timisoara HCL 534,00 000| 0.00 0,00 0.00 0.00| 0,00 534,00 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 i 524.19 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,139 Ic. Dotări independente şi alte investiții 112,22 112,22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studii şi proiecte e 112,22 112,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 11222 1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11222 170.02.50 Alte servicii în domeniile | locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 4.611,69 312,28 0,00 0,00 0,90 0,00 0.00 4.611,89 Page 11

ibuti PROGRAM KAW Contelui SURSE 1 din care 1 PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a excedent Psoeat Pa (ale inst.| Credit | Grant 2014 Kfw KAW proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Lucrări în continuare 155,14| 155,14 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 155,14 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 155,14 155,14 0,00 0.00 0,00 000 0,00 155,14 B. Lucrări noi 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 Deviere canale de desacare zona Parc Industrial Freidorf HCL 384/2014 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiții 4.236,55 157,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.236,55 a. Achiziţii imobile 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 660,00 Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 593/2014 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 b. Dotări independente 95,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 96,38 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 95,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 96,38 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a [proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor dle investitii 3475117) _12376| 0,00 0,00| 0,00) 0,00) 000| 347547) PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 120,00 _iPUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.00 PUZ director Complex Studentesc | 161,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0.00 181,00 PUZ Calea Buziasulul pentru zona sportiva si di ri t e agremen 70,00 000| 0.00 0.00 0.00 000| 0.00 70.00 PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement 62.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 62,00 SF+PT racordare ia retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea | criminalitatii in municipiul Timisoara 2,24 0.00 0.00 0,00 5.00 0.00 0.00 224| Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Consulianta, studii si proiecte pentru accesare | f , | anduri europene 1000 000| 000| 000| 000| 000, 000 10.00 DALI+ DTAC+PT+DOE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate Il ) 1.200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 9.00 1.200.00| DALI *DTAC+PT+ODE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban interbelic ” Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Național 100,00 000| 0.00 000| 000| 000| 000| 100,00 Page 12

but Ea PROGRAM KÂW Contour SURSE - din care iati „| PROPRII = DENUMIREA OBIECTIVULUI at excedent Psoeai E (ale inst | Credit | Grant EGAL 2014 7 Subordon Kfw KW proprietar i ate) 0 A 23 4 5 8 7 & Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70 Consultanta pentru eiaborare Plan integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (IT) 12376| 123,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,76 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) elaborare si avizare 1.402,47 000| 0,00 000| 000| 000| 0,00| _1,402,47 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 500 5.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL HCL 5,00 5.00) 0.00 0.00 0.09 000| 0,00 5,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 600,00 81.02.08 Energie termică 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 [A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvaltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenserare cu motoare termice- CT Dunarea 06 Î [HCL 56/20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolui 84.02 Transporturi 62.335,83) 7.986,85 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00| _62.335,83 184,02.03 Transport rutier 52.335,83j 7.986,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 62.335,83 184.02.03.02 Transportul în comun 18.462,92|. 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 16.462,92 B. Lucrări noi 250,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| _0,00| __ 250,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HOL 250,00 000| 000| 000| 000| 000| 000| 250,00 C. Dotări independente şi alte investiții 16,212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00, 16,212,92 b.Doțări independente 15.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00) 15.256,74 Maşini, echipamente si mijloace de transport 15.155,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 15.156,74 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8.156,74) 198700) 0,00 0,00 000| 000| 000| 8.156,74 Reabilitare tramvaie 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.000,00 Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 1.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiitor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii | 5618, 000| 0,00 0,00) 000| 000| 000| 956,18 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan (Midrighin 5,00 0,00) 009), 0.00 0,00) 000| 0.00 5,00 Page 13

Contributi | SURSE PROGRAM KW : e N din care iai PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as excedent socati AU (ale inst. | Credit | Grant FOCAL 2014 e Subordon| Kfw KA proprietar ate) Î o 1 2 3 4 5 6 T 8 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 5.00 000 000 000 000 000 000 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 5, C. Bogdanestilor 5,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6, Str. Avram imbroane, Str. Ghe. Ad patutul 500) 000| 000| 000| 000) 000) 0.00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo, Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 5,00; i SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,00 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 185.00 000 000 000 000 000 000 165.00 PT Amenajare institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 30,00 0,00 0,00 0,00 __0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) 50.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,00 Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale 50,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+CF Extindere linie cale Mosniţa 416,18 0,00 000, 000 0,00 0,001 0,00 416,18 PT Extindere linie cale Mosnița 160.00 0,00| 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 160,00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara” situat în str. Gării. nr. 17 ___50,00 000| 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 4.617,03 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 4.617,03 B. Lucrări noi 3.700,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 3.700,00 > 4 Pasaj Popa Sapca HOL 604/2014 3.000,00 000| 0,00 a00| 000| 000| _0,00| 3.000,00 Pasaj Jiul HOL 605/2014 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000| 0.00 500,00 Consolidare Podul Eroilor HCL 100,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0.00 100,00 Page 14

ŢI buti TI PROGRAM KAW [ SURSE din care en PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta excedent focar A (ale inst. | Credit | Grant 2014 |Subordon| Kfw KRW proprietar ale) | 0 1 2 3 4 5 5 TB Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 C. Dotări independente şi alte investiții 917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,03 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altar studii aferente obiectivelor de investitii 917,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 917,03 SF+PT Pasaj Jiul 55,20 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Popa Sapca 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 000| 0.00 000) 000| 000) 0,00 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,27 DALI+PT Reabilitare Podul Şlefan cel Mare 56.70 00 000 000 000 500 000 56 70 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 135,00 , | | ALI+PT Pod Melalic - Ady End B e ec y =nare 20,00 0,00 0,0 0.00 0.00 o.0l 0,00 20,00 DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 000| 0,00 0,00 0,00 000) 000 20.00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 18,46 SF+PT Construire Pod peste Bega - sir. Jiul 17100 000 0.00 000 000 000 000 17100 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona 80.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 80,00 ÎSF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul i de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 128,00 0.00) 0.00 0.00 0.00 000| 000| 128,00 84.02.03.03 Străzi 41.255,88| 5.999,85| 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00) 41.255,88 | Lucrări în continuare 18.689,69| 5.980,92| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00) 18.689,69 ji tr. M HCL 395/2008 Amenajare str. Muzicescu 6.626,14) 472,19) 000| 000| 000| 000| 000| 6.626,14 n jare Zi c lui HCL 39/2011 Zona Campului 1075.82, 12000) 0.00 000| 000| 000| 000| 1.076,82 Amenajare str. Gh. Cotoşman HCL 41/2011, [HCL 256/2012 77245) 714,26) 0.00 0,00 000| 000) 000| 772,45 Amenajare zona Peluniei -Magnoliei HCL 319/2010 388679) 25.96, 0.00 000, 000| 000) 000| 3.886,79) Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 16.45 000 0.00 000 000 000 0.00 16.45 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1311,04| __838,65| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 1.311,04 Pa ge 15

IE DEEE i PROGRAM KW Ţ Contra SURSE din care at PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ta excedent feat Pe (ale inst. | Credit | Grant LOGARE 2014 “= |Subordon| Kfw KW proprietar ate) i 0 12 3 4 5 6 7 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 5.000.00| 3.809.868 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.000,00 B. Lucrări noi 20.737,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00) 20.737,58 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 7.235,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 7.235,40 Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.L de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zana străzii Verde), str. Albinelor ICE 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 100,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 3.000,00 9,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 i 2.000,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 2.000,00 ÎNlodernizare str. Gr Alexandrescu, tronson | [e Torontalului-C, Aradului HCL 1.147,68 000) 0,00 0,00 0.00 000| 000) 1.147,68) PT+Executie Sistematizare str. Versului HOL 554,50 0,00 0,00 0.0 0,00 0.00 0,00 554,50 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, FICL 59/2015 10,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00| 0.00 10,00 Amenajare drum de legatura între Calea Moşniţei şi DC 149 HCL CME 350,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 350,00 Amenajate inel IV, sector str. Macin-str Constructorilor si racord la str. Demetriade HCL 578/2013 3.915,47 000| 0,00 0.00 0,00 000| 000| 3.916,47 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 2009, HCL 200/2014 261/ e 1.024,13 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.024,13 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 2 14 262/2009, HOL 199/2014 1.299,40 00| 000) 000| 000, 000| 000| 1.299.40 C. Dotări independente şi alte investiții 1.828,61)___18,93 0,09 0,00 9,00 0,00 0,00 1.828,61 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de jprefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.828,61 18,93 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,61 Alte studii şi proiecte 158.65 000| 0.00 000) 000| 000| 000] 158,65 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 55.53 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 55.53 r- SF+PT Inel IV tronson Soiventul Dambovita, înclusiv Pod pesie Bega 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 200,00 Page 16

III _ m util PROGRAM Contra SURSE - din care it PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae excedent pa (ale inst.| Credit | Grant LOGA 2014 : Subordon Kfw KW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SF +PT Inel IV giratia P-ta Domasneanu - C. Lugojului, inclusiv Pod peste Bega 200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 200,00 SF Sistematizare strada Versului 53,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 SF+PT Realizare parcari in Municipiul Timisoara 150,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor 200,00 000| 0,00 000) 000) 000| 000, 200,00 SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 38,21 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,21 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, . tronson C.Torontalului-C. Aradului 43,59 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,59 str. Chimistilor 1400 000| 0.00 0,00 0,00 0,00, 0.00 1400 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 332.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr. Aurel Păunescu - Podeanu 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93 SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moșniţei şi DC 149 151,00 000) 0.00 000) 0.00 000| __ 000) 151,00 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 50.00 0,00) 000 000) 0.00 000| 0,00 60,00 SF+PT Modernizare strada Strandului 140.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0.00 140,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str Siemens, sens giratoriu Calea Buziasulul.parcare publica 2470| 18,93 0.00 0.00 0,00 000| 0,00 24,70 d DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR TA DEZVOLTARE Smaranda / Aursii JNIE A TE HI Întocmit, Eni [ V j CONSILIER SERVICIUL PFLRN F j Bogdan MIHNEA / 71 Page 17