keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/27.03.2007 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI"

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2007
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2007 - 3781 din 15.02.2007 intocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI";
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.94/30.03.1999 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI" şi Hotărârea Consiliului Local nr.107/28.03.2006 privind actualizarea valorii devizului general "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI";
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr.215/.2001 - privind administratia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI" de la valoarea 9.489.298 lei RON la valoarea 13.060.434,32 lei RON reprezentând 3.835.325,62 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz-Pasaj_Sagului.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2007 - 3781 DIN 15.02.2007

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Consolidare Pasaj Cal. Şagului”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută şi consolidarea Pasajului Cal. Şagului. Pasajul Cal. Şagului, dat în exploatare în anul 1974, are capacitatea portantă limitată atât datorită vechimii cât şi normelor în vigoare la data proiectării structurii, care prevedeau valori ale încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale.

Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 94 din 30.03.1999 , la valoarea de 1.909.624,6 RON .

În programul de achiziţii al anului 2007 este cuprinsă şi achiziţionarea contractului de execuţie a lucrărilor de consolidare a Pasajului Cal. Şagului.

Urmare solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 13.060.434,32 RON reprezentând 3.835.325,62 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Consolidare Pasaj Cal. Şagului”. DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC,

DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU RP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

Atasament: Deviz_general_-_Pasaj_Sagului.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI DN 59,KM 5+000 - 6+600" în RON/EURO la cursul RON/EURO din data de 11.01.2007

RON/euro 3,4053

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 3 4

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 23.282,07 6.837,01 23.282,07 6.837,01

3.1 Studii de teren 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 913,19 268,173.3 Proiectare si engineering 62.609,13 18.385,79 62.609,13 18.385,79 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică 174.615,54 51.277,58 174.615,54 51.277,58

4.1 Construcţii şi instalaţii 11.641.035,87 3.418.505,23 11.641.035,87 3.418.505,23 4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări

Organizare de şantier 407.436,26 119.647,68 407.436,26 119.647,68 5.1.1. Lucrări de construcţii 291.025,90 85.462,63 291.025,90 85.462,63 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 116.410,36 34.185,05 116.410,36 34.185,05 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 155.419,47 45.640,46 155.419,47 45.640,46 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 155.419,47 45.640,46 155.419,47 45.640,46 5.2.2. Costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 595.122,79 174.763,69

Din care supusă procedurii de achiziţie publică

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

5.1

5.2

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Total

-2-

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

13.060.434,32 3.835.325,62 12.464.398,34 3.660.293,76 12.071.754,20 3.544.989,93 12.071.754,20 3.544.989,93

13.060.434,32 3.835.325,62 12.464.398,34 3.660.293,76

12.071.754,20 3.544.989,93 12.071.754,20 3.544.989,93

PARTEA a II-a

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a