keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/30.03.2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro in scopul asigurarii finantarii unor investitii de interes local

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 97/30.03.2010
privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro in scopul asigurarii finantarii unor investitii de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,
luând act de:
a) expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, în calitatea sa de iniţiator;
b) referatul Direcţiei Economice, Serviciul Buget înregistrat sub nr.SC2010-6660/23.03.2010;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local;


HOTARASTE

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unui credit bancar revolving în valoare de maxim 7,5 milioane euro sau echivalent lei, cu o maturitate cuprinsa intre minim 10 ani si maxim 20 ani.


Art. 2. - Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii, fonduri europene si/sau din emisiune de obligaţiuni.


Art. 3. - a) Contractarea finantarii rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru finanţarea integrală sau parţială, pre-finantarea si/sau co-finanţarea obiectivelor de investiţii publice de interes local care sunt specificate in Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
b) In contextul participării la programele Uniunii Europene de finanţare pentru realizarea unora dintre obiectivele de investiţii, pentru acele obiective de investiţii care vor fi aprobate pentru finanţare prin programele Uniunii Europene, sumele care se constituie astfel venituri la bugetul local provenite din fonduri ale Uniunii Europene vor fi alocate pentru restituirea cheltuielilor angajate şi executate din bugetul de împrumuturi al muncipiului Timisoara.
c) Disponibilul creat prin executarea prevederilor art. 3 lit. b) se va constitui, după caz, în surse de refinanţare şi/sau rambursare a împrumutului prevăzut la art. 1 sau va fi redirecţionat pentru alte obiective de investiţii stabilite ulterior prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Timisoara, în condiţiile legii.


Art. 4. - Din bugetul local al municipiului Timisoara se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.


Art. 5. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primariei municipiului Timisoara următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare al municipiului Timisoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să stabilească si sa aprobe prin Dispozitie structura finală a finanţării rambursabile, elementele de detaliu pentru achiziţionarea serviciilor de creditare, precum şi orice alte caracteristici ale finanţării, în funcţie de mediul economico-financiar, în concordanţă cu necesităţile specifice ale obiectivului de investiţii ce urmează a fi finanţat.

Art. 7. - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să semneze în numele şi pentru municipiul Timisoara contractul de finanţare, acordul de garantare al finanţării rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii şi derulării împrumutului.

Art. 8. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Timisoara.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Ministerului Finantelor Publice;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA Cabinetul Primarului EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea contractării unei finantari rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local si sau asigurării fondurilor necesare co- finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene Administrația publică a municipiului Timisoara, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor şi cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv realizarea dezvoltării durabile a comunității locale şi asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate. Realizarea unor obiective de investiții de interes local care să asigure îndeplinirea acestor obiective este apreciată ca fiind necesară de către întreaga administrație publică a municipiului. Realizarea acestor obiective de investiții necesită importante resurse financiare, resurse care nu se regăsesc în totalitate în bugetul local al municipiului Timisoara. Pentru a putea efectua aceste lucrări de investiţii necesare într-un termen scurt, trebuie găsite surse de finanțare a proiectelor de investiții. Direcţia Economică propune, prin Referatul nr. SC2010-6660/23.03.2010, ca obiectivele de investiții identificate a fi prioritare pentru administrația publică locală să fie realizate cu fondurile atrase din contractarea unui împrumut pe termen lung. În acest sens, având în vedere valoarea investițiilor ce urmează a fi realizate, precum şi ținând seama de capacitatea de îndatorare a Municipiului, se propune inițierea procedurilor privind aprobarea contractării unui împrumut pe termen lung. Unul dintre principalele avantaje ale contractării unui împrumut pe termen lung este asigurarea accelerării dezvoltării locale, in acest fel proiectele de investiții prioritare vor fi realizate în avans, iar investiția va aduce beneficii în scurt timp comunității locale. Rambursarea capitalului împrumutat într-o perioadă de 10-20 ani va consacra principiul echitații între generații, conform căruia „cei care beneficiază de un proiect trebuie să plătească pentru el”. Autoritățile publice locale din România au utilizat încă din perioada interbelică finanțarea unor importante obiective de investiții prin împrumuturi obligatare sau bancare. După anui 2001, autoritățile publice din România au apelat cu succes la finanțarea proiectelor de investiții de interes local prin atragerea de împrumuturi obligatare sau prin mecanisme financiare formate din credit bancar de tip „credit punte” urmat de emisiune de obligaţiuni. Autoritățile locale care au atras sau sunt în procesul de atragere a finanțării au asigurat utilizarea resurselor pentru finanțarea unor diverse obiective de investiții de interes local: extinderea sau reabilitarea infrastructurii (alimentări cu apă şi gaze naturale, rețele de apă şi canalizare, reabilitări de drumuri, reabilitări centrale termice, iluminat public), proiecte de dezvoltare (execuție utilități blocuri construite prin ANL, construcții şi modernizări săli de sport, reamenajări instituții de învățământ), proiecte turistice (amplasare ascensor înclinat, amenajări faleze), proiecte sportive (instalații de înzăpezire artificială, pârtii şi iluminat, modernizări bazine de înot) sau culturale (modernizare şi amenajare teatre), utilizarea resurselor atrase prin împrumut obligatar în participări la proiecte de investiții co-finanțate prin programe europene.

În vederea realizării obiectivelor de investiții de interes local identificate a fi prioritare de către aparatul de specialitate al Primarului, Ținând cont de faptul că bugetul local nu dispune de fondurile necesare pentru realizarea acestor obiective de investiții, Ținând cont de prevederile legislației care guvernează achizițiile publice, Se propune aprobarea Hotărârii privind contractarea unei finantari rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local si /sau asigurării fondurilor necesare co- finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, in forma înaintata. Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu

Atasament: referat_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, DIRECȚIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr.SC2010-6660 din 23.03. 2010 Da n — 1 Va De y PENT) -OBAT/] i Dr.ing. Gheor: RL REFERAT DE SPECIALITATE privind contractarea de către Primăria Municipiului Timişoara a unui credit în valoare de maxim 7.5 milioane EUR, cu o maturitate cuprinsă între minim 10 şi maxim 20 ani, pentru realizarea obiectivelor de investiții de înteres local pentru Municipiul Timişoara Dezvoltarea Municipiului Timişoara este principalul obiectiv al administrației publice locale. În contextul în care interesul administrației publice locale pentru realizarea obiectivelor de investiții, prezentate în Anexa 1 la prezentul referat, este deosebit de ridicat, s-au analizat soluțiile de finanțare aflate la îndemâna municipalității şi facem recomandări cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de Consiliul Local. În acest context, se propune contractarea unui credit bancar cu o valoare de maxim 7.5 milioane EUR. Acest credit poate fi rambursat anticipat din fonduri proprii, fonduri europene sau obligaţiuni municipale. I. BAZA LEGALĂ PENTRU CONTRACTAREA UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE x Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; n Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; . Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare; _ HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența şi funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificarile şi completările ulterioare; Contractarea de împrumuturi de către administrația publică locală este reglementată de Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 cu modificarile şi completările ulterioare, astfel orice împrumut extern sau intern cât şi credit bancar sau obligatar trebuie autorizat de 1

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. În cazul emisiunii de obligaţiuni municipale trebuie aplicată suplimentar şi legislația specială privitoare la valorile mobiliare şi piața de capital, fiind necesară obținerea autorizatiei Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privitoare la oferta publică primară de vânzare a obligațiunilor. Procedura efectivă de emitere şi distribuire a obligațiunilor municipale pe piața de capital este reglementată de Legea privind piața de capital, care conține prevederile generale privind drepturile şi obligațiile emitentului de obligaţiuni municipale În prezent, finanțele publice locale sunt guvernate de Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale, unde se prevede că: a bugetele împrumuturilor se aprobă de către consiliile locale. împrumuturile pe termen mediu sau lung se pot contracta pentru realizarea de investiții publice de interes local sau pentru refinanțarea unei datorii publice locale. ” decizia este de competența Consiliului Local, iar legea cere o majoritate de jumătate plus unu din voturi. . rambursarea împrumutului se poate face exclusiv din surse proprii, nu şi din transferurile de la bugetul de stat. Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului şi acesta va fi plătit din bugetele locale şi din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. a în articolul 63 este prevăzută o limitare a gradului de îndatorare a municipalității. Astfel, sumele care se vor plăti anual nu trebuie să depăşească 30% din totalul veniturilor proprii ale bugetelor locale (care includ Venituri curente — cont 0002, Venituri din capital - cont 0015, Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat - cont 390207, Cote defalcate din impozitul pe venit - cont 040201). Pentru a se estima capacitatea de îndatorare a Municipiului Timişoara s-a utilizat media veniturilor proprii din ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) , în concordanță cu prevederile HG nr. 9/2007. A fost luată în calculul gradului de îndatorare o structura formată din credit bancar cu maturitate de minim 10 ani, perioadă de tragere de 1 an şi o dobândă calculată conform formulei EURIBORg3y + 4,5%. Acest credit poate fi refinanțat din emisiune de obligaţiuni municipale, după expirarea perioadei de tragere. Mai jos este prezentat un tabel care simulează împrumutarea sumei de 7.5 milioane EUR: Total An Rambursări | Dobânzi Comisoane împrumut împrumuturi/garanții Total Grad de (mii lei) (mii lei) (mii lei) la aflate în derulare (mii lei) | îndatorare mii lei) (mii lei) 2010 0 198 308 506 64.424 64.929 | 17,28% 2011 1.708 1.375 123 3.207 79.054 82.260 | 21,89% 2012 3.417 1.430 109 4.956 72.695 17.851 | 20,66% 2013 3.417 1,254 96 4.787 61.909 66.675 | 17,74% 2014 3.417 1.078 82 4.577 60.876 65.453 | 17,42% 2015 3.417 902 68 4.387 58.948 63.335 | 16,85% 2

Total An Rambursări Dobânzi Comisoane împrumut împrumuturi/garanții Total Grad de (mii lei) (mii lei) (mii lei) (mii lei) aflate în derulare (mii lei) | îndatorare (mii lei) 2016 3.417 726 55 4.198 51.992 56.189 14,95% 2017 3.417 550 41 4.008 40.045 44.053 11,72% 2018 3.417 374 27 3.818 38.371 42.189 11,23% 2019 | 3.417 198 14 3.628 32.667 36.296 9,66% 2020 1.708 33 o 1.741 26.984 28.725 7,64% Scenariu plafon maxim de îndatorare 65 milioane EUR utilizați în trei ani şi cu perioadă de rambursare de minim 7 ani. Total An Rambursări Dobânzi Comisoane împrumut împrumuturi/garanții Total Grad de (mii lei) (mii lei) (mii lei) It aflate în derulare (mii lei) | îndatorare (mii lei) i tt (mii lei) 2010 0 572 2.665 3.237 84.424 67.661 18,01% 2011 0 4.577 444 5.021 79.054 84.075 22,37% 2012 0 9.154 800 9.953 72.695 82.648 21,99% 2013 19.036 13.036 1.066 33.138 81.908 95.046 25,29% 2014 38.072 12.014 914 51.000 60.876 111.876 29,77% 2015 38.072 10.053 761 48.886 58.948 107.834 28,70% 2016 38.072 8.091 609 46.772 51.992 98.764 26,28% 2017 38.072 6.130 457 44.659 40.045 84.703 22,54% 2018 38.072 4.168 305 42.545 38.371 80.916 21,53% 2019 38.072 2.207 152| 40.431 32.667 73.098 19,45% 2020 19.036 368 o 19.404 26.984 46.388 12,34% În concluzie, în acest moment, Municipiul Timişoara poate contracta finanţări rambursabile în valoare de maximum 65 milioane EUR în condițiile unei maturități totale de 10 ani. Contractarea unui finanţări rambursabile în valoare de numai 7.5 milioane EUR pentru investiții nu limitează posibilitățile viitoare de a atrage finanțari. Astfel, viitoarele administrații vor putea avea acces la credite, chiar cu o mai mare uşurinţă, construind pe istoria noastră şi în strânsă concordanță cu creşterile bugetare anuale. Una dintre metodele utilizate şi de către alte autorități publice poate fi contractarea creditului bancar şi rambursarea acestuia în rate egale după expirarea perioadei de tragere. O alta metodă o poate constitui rambursarea creditului după perioada de tragere, fără costuri de refinanțare, din fondurile rezultate din lansarea unei emisiuni de obligaţiuni. Condițiile actuale din piata financiar-bancară presupun finanțarea autorităților publice locale la un cost mai ridicat față de anii precedenţi. Emisiunea de obligaţiuni va avea drept scop minimizarea costurilor şi obținerea unei perioade cât mai lungi de rambursare. Obligaţiunile vor putea avea maturitați de până la 20 de ani. Serviciile de structurare financiară au un rol deosebit de important în derularea în condiții optime a procesului de finanțare. Reprezentând interesele municipalității în relațiile cu terții are ca principală sarcină reducerea costurilor specifice acestui proiect de finanțare. Se vor avea în vedere urmatoarele: structurarea optimă a finanțării rambursabile în concordanță cu necesitățile Municipiului şi ținând seama de situaţia financiară existentă; negocieri specializate cu participanții la procesul de finanțare; 3

implementarea unor soluții de reducere a costurilor. Il. AVANTAJELE OFERITE DE FINANŢAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL PRIN UTILIZAREA FONDURILOR ATRASE PRIN CONTRACTAREA UNEI FINANȚARI RAMBURSABILE Accelerarea dezvoltării locale, prin accesarea acestui tip de finanțare proiectele aflate pe lista cu priorități de investiții vor fi finalizate în avans iar de aceste proiecte va beneficia comunitatea locală. Investiţia odata finalizată va aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală şi va permite totodată o mai bună eşalonare în timp a cheltuielilor de capital. De regula «investițiile administrației atrag investițiile private», investițiile în infastructură efectuate de autoritatea publică locală atrag alte investiții din partea sectorului privat. Posibilitatea finalizării unor proiecte mari a caror finanțare directă ar implica eforturi deosebite care ar afecta semnificativ echilibrul bugetului local sau a căror eşalonare în timp ar implica costuri de mentenanţă deosebit de mari. În plus, prin reducerea timpului de executare a proiectelor se economisesc costurile de mentenanţă. Echitate între generații. Principiul echităţii finanțelor publice poate fi îndeplinit prin creşterea maturității împrumutului - "Cei care beneficiaza de un proiect trebuie să plătească pentru el”, Față de cele expuse mai sus, se propune finanțarea obiectivelor de investiții de interes local cu fondurile atrase din accesarea unui credit bancar în valoare de maxim 7,5 milioane euro, cu o maturitate cuprinsă între minim 10 ani şi maxim 20 de ani. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIUL BUGET” aracicu Ec. Steliana Stanciu _ Ec. Smaran d Vf „ei 7 COD FP53-01,NER.!

Atasament: anexa_1.pdf

ROMÂNIA ANEXA NR.1 JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, ed) Dr.lng. + e Gh UHA NDU LISTA DE INVESTIȚII 2010 CREDITE * V mii lei DENUMIREA OBIECTIVULUI VALOARE TOTAL GENERAL 30.000,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1.000,00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 700,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 1.000,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 3.082,00 Extindere retele apa-canal zona Blascovici HCL 513/2008 950,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin HCL 514/2008 1.400,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang HCL 509/2008 1.100,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase HCL 511/2008 850,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul HCL 512/2008 1.200,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009 2.000,00 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 2.600,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului HCL 557/2008 700,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda HCL 558/2008 1.400,00 Consolidare pasaj Cal. $agului, HCL 94/2007 6.867,00 Amenajare strada Moise Dobosan(Calimanesti) HCL 180/2008 3.200,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 800,00 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 550,00 * Cu mentiunea actualizarii anexei prin rectificare de buget la momentul aprobarii creditului. / DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ / DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Smaranda HARA! n Aurelia JUNIE Îi | SERVICIUL INVESTIȚII i Li Nr | ORI Delia BOGDAN Î&ovi true SEL BAH STAG UL A 7