keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 80/01.03.2011 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificările si completările ulterioare

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 80/01.03.2011
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificările si completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 404/2010,
Luând act de:
a) expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitatea sa de iniţiator
b) referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. SC2011- 3653/24.02.2011;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea si completarea listei obiectivelor de investitii care fac obiectul Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 97/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 404/2010, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 cu modificarile si completarile ulterioare rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Timişoara, precum şi pe pagina de internet www.primariatm.ro.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ANEXA_1_LISTA_INV..pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, PRIM Anexa nr. 1 la HCL nr. ...... 12011 Dr. Ing. Gheorgh i j LISTA DE INVESTIȚII 2011 CREDITE aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana, HCL 347/2009, HCL 257/2010, HCL | | 307/2010 DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA Smaranda HARĂCICU NM SEF SERVICIUL BUGET Steliang STANCIU Zr NU NE. BICA DENUMIREA OBIECTIVULUI Valoare Valoare RENI II Mii lei Mii Euro TOTAL GENERAL ___30.000,00 7.500,00 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL | 553/2008 | | Alimentari cu apa industriala. Fantani ornamentale si | zone verzi HCL 280/2008 198,58 10| Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 478 119 ! 139/2009 e E NE Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 1.640,89, 410,22 Extindere retele apa-cartier Ghiroda HCL 558/2008 876,70 | 218,18 | Consolidare pasaj Cal. Şagului HCL 94/2007 4.747,29 | 1.186,82, | Amenajare strada Moise Dobosan (Calimanesti) HCL 160/2008 SU Amenajare str. Vânătorilor, HCL 413/2006 INI MINE 347,59 | 86,90 Amenajare Calea Torontalului si extindere, HCL | 247/2008, HCL 467/2009 | 327,16 Reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins intre b- 77165 192 91 | dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie, HCL 353/2009 bit IENEI Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare | din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in 17.722 44 | 4.430,61 DIRECTOR DIRECTIA EZVOLTARE SERVICIUL NVESTITII Gabrielă,

Atasament: EX.MOTIVE.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMISOARA Cabinetul Primarului EXPUNERE DE MOTIVE privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local ar. 97/2010, cu modificările si completările ulterioare În conformitate cu Hotărârea de autorizare nr. 1761 din data de 25.10.2010, emisă de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, Primăria Municipiului Timisoara a contractat un împrumut în valoare totală de 7.500.000 euro pentru finanțarea unor obiective de investiţii. În urma prioritizării necesitătilor investitionale ale Municipiului a fost identificată necesitatea modificării si completării listei obiectivelor de investitii ce urmează a fi realizate utilizând fondurile atrase prin contractarea împrumutului. Pe de alta parte, datorită calendarului de realizare a celorlalte obiective, s-a remarcat posibilitatea diminuării sumelor alocate în prezent pentru realizarea unora dintre obiective, diferenta până la suma totală necesară urmând a fi asigurată prin Hotărâre a Consiliului Local, în conditiile legii. Această modificare a listei de investitii se va realiza prin introducerea unor noi obiective de investitii de interes local sau prin realocarea unor sume de la obiectivele existente, valoarea totală precum și structura împrumutului autorizat rămânând neschimbaiă. Se propune modificarea listei obiectivelor de investitii mentionate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările si completările ulterioare, după cum Urmează: RET RTT Te OR Valoare Valoar e | DENUMIREA OBIECTIVULUI _Mii lei | Mii Euro | ; TOTAL GE NERAL 30.000,00 7.500,00 997,42 249,36 i —_ | Alimentari cu apa industrial a. Fantani ornamentale si zone < 2 i HCL 2802008 178.58 124.65 ecutie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009 +78 e _lixtindere r retele apa-cartie Ghiroda HCL 358/2008 Consolidare pasaj Cal. Șagului HCL 94/2007 | are strada Moise Dobosan (Ca 60/2008 are str. Vânătorilor, HCL 41 13/2006 III Amenajare Calea Torontalului si extindere, HCL 247/200£ > | HCL 467/2009 | 10864 32016 z [« ctticl /a d 2 Reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins între b-dul 77165 19291 egele Carol si B-dul 16 Dece „HCL 333/2009 ț | | Î | Retehnologizar a sistemului centralizat de termoficare din Î | | | municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru 17.722,44 | cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana, HCL l 347/2009, HCL 257/2010, HCL 307/2010

Fată de cele de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de investiţii identificate a fi prioritare de către aparatul de specialitate al Primarului, supunem aprobării dvs. alăturatul proiect de hotărăre, de SEDII Gheor PHP,

Atasament: REFERAT_CREDIT.pdf

ROMÂNIA APROBAŢ- e Municipiul Timişoara PRIM 6) | (| Direcția Economică Gheorgh ori DU Nr. SC2011-3653/24.02.2011 V Referat privind aprobarea modificărilor la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările şi completările ulterioare Pentru finanţarea unor obiective de investiții de interes local, Municipiul Timişoara a hotărât contractarea unui împrumut în valoare totală de 7.500.000 euro, pe o perioadă de maxim 20 ani. Conform Hotărârii Nr. 1761 din 25 octombrie 2010, finanțarea rambursabilă în valoare de 7.500.000 euro autorizată de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale se utilizează astfel: - 5.020.500 euro în anul 2010 şi - 2.479.500 euro în anul 2011 Până la sfârşitul anului 2010 Primăria Municipiului Timişoara a utilizat suma de 10.805.100 lei, echivalentul a aproximativ 2.701.275 euro. Având în vedere prevederile art. 3 alin (1) din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, coroborate cu faptul că, din informațiile prezentate de Secretariatul Comisiei plafonul de tragere pentru anul 2011 a fost atins la data prezentei, suma autorizată la tragere în anul 2010 şi neutilizată, respectiv 2.319.225 euro poate fi realocată în anul 2011 numai pentru realizarea unor obiective de investiții aferente proiectelor finanțate din fonduri europene. Pe de altă parte aparatul de specialitate apreciază ca necesară modificarea şi completarea listei obiectivelor de investiții care vor fi realizate cu fondurile atrase prin contractarea împrumutului, prin eliminarea unor obiective de investiții, introducerea unui nou obiectiv de investiții de interes local şi respectiv prin realocarea de sume între obiectivele existente, valoarea totală precum şi structura împrumutului autorizat rămânând neschimbată. Se propune astfel eliminarea din lista de obiective de investiții a următoarelor „Reamenajare Parcul Poporului”, „Extinderi retele canal Ciarda Rosie zona Matei Millo”, „Extinderi retele canal cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului”, „Extinderi retele canal cartier Ciarda Rosie zona Urseni” şi „Extinderi retele apa cartier Ciarda Rosie”, Consiliul Local urmând să identifice ulterior sursele de finanţare pentru realizarea acestor obiective, conform legii. Suma totală astfel rezultată este în cuantum de 1.075 mii euro Pe de altă parte, datorită calendarului de realizare a celorlaite obiective, s- a remarcat posibilitatea diminuării sumelor alocate în prezent pentru realizarea unora dintre obiective. Astfel, suma alocată realizării obiectivului „Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina)” se diminuează cu valoarea de 0,65 mii euro, suma

alocată realizării obiectivului „Alimentari cu apa industriala. Fantani ornamentale si zone verzi” se diminuează cu valoarea de 0,35 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Executie canalizare menajera Calea Sagului” se diminuează cu valoarea de 498,81 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Extindere retele apa cartier Plopi” se diminuează cu valoarea de 221,65 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Extindere retele apa-cartier Ghiroda” se diminuează cu valoarea de 0,17 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Consolidare pasaj Cal. Şagului” se diminuează cu valoarea de 668,06 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Amenajare strada Moise Dobosan (Calimanesti)” se diminuează cu valoarea de 379,25 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Amenajare str. Vânătorilor” se diminuează cu valoarea de 31,75 mii euro, suma alocată realizării obiectivului „Arnenajare Calea Torontalului si extindere” se diminuează cu valoarea de 847,59 mii euro, suma totală astfel rezultată fiind în cuantum de 2.648,27 euro. Sumele totale rezultate, evidențiate în cele două paragrafe de mai sus, în valoare totală de 3.723,27 mii euro au fost alocate pentru majorarea sumei aferente realizării obiectivului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana” cu o valoare de 3.530,36 mii euro şi pentru realizarea noului obiectiv de investiții: „Reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins intre b-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie” în valoare de 192,91 mii euro. Având în vedere cele de mai sus, se propune modificarea listei obiectivelor de investiții care urmează a fi realizate din creditul bancar în valoare de 7.500.000 euro, conform celor expuse în prezentul referat. Pentru toate aceste considerente, vă înaintăm propunerea de modificare a anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi propunem adoptarea Proiectului de Hotărâre care se regăseşte în Anexă. Viceprimar, Director economic, Sef Serviciul Buget, Sorin Grindeanu Smaranda Haracicu Steliana i < COD FP 53-01, VERI