keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/28.03.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "CONSOLIDARE PASAJ CALEA ŞAGULUI"

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 107/28.03.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "CONSOLIDARE PASAJ CALEA ŞAGULUI"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 - 4827 din 16.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.352/2001 - privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie "Consolidare pasaj Calea Şagului DN 59";
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f), (l) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii "CONSOLIDARE PASAJ CALEA ŞAGULUI" de la valoarea 3.412.261,90 lei RON la valoarea 9.489.298 lei RON reprezentând 2.591.713 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Deviz_Pod_Sagului.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 - 4827 DIN 16.03.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Consolidare pasaj Cal. Şagului”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare, precum şi pentru reabilitarea unor poduri vechi din municipiul Timişoara.

Una dintre aceste documentaţii se referă la consolidarea pasajului Calea Şagului. Acest studiu a fost elaborat în anul 1998 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 94/1999 la valoarea de 1.909.624,60 RON şi actualizat prin Hotărârea nr. 352/2001 la valoarea de 3.412.261,90 RON.

În urma solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 9.489.298 RON reprezentând 2.591.713 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Consolidare pasaj Calea Şagului”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU TRP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI Pt. ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 4827 din 16.03.2006 intocmit de către Direcţia

Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.352/2001 - privind aprobarea valorii devizului general ” CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI”.

In conformitate cu prevederile art.38 lit. d, f), l) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiţii :”CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI” de la valoarea 3.412.261,90 lei RON la valoarea 9.489.298 lei RON reprezentând 2.591.713 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: Deviz_Pod_Sagului.pdf

ANEXĂ

DEVIZ GENERAL Propus spre aprobare, privind investiţia "CONSOLIDARE PASAJ CAL. ŞAGULUI DN 59,KM 5+000 - 6+600" în RON/EURO

RON EURO RON EURO 1 2 3 4 3 4

-ISC 0,8% din C+M cap 1.2+1.3+2+4. 1+4.2+5.1.1

1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 16.885,0 4.612,0 16885 4612

8.670.235

3.1 Studii de teren #DIV/0! 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 250,0 68,0 0 3.3 Proiectare si engineering 62609,0 17100,0 62609,00 17100 16.885 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 3.5 Consultanţă 3.6 Asistenţă tehnică 126634,0 34586,0 126634 34586

4.1 Construcţii şi instalaţii 8442293,0 2305755,0 8442293,00 2305755 3661

Din care supusă procedurii de achiziţie publică

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

PARTEA I CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Total

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări 8670235

Organizare de şantier 295480,0 80701,0 295480,0 80701 3661 3661 5.1.1. Lucrări de construcţii 211057,0 57644,0 211057,0 57644 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 84423,0 23058,0 84423,0 23058 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 112713,0 30784,0 112713,00 30784 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 112713,0 30784,0 112713,00 30784 432434 5.2.2. Costul creditului

5.3 Cheltuieli diverse si neprevăzute 432434,0 118106,0

-2-

cap./subcap. 1 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice

9489298,0 2591713,0 9056614,00 2473539 8754658,0 2391068,0 8754658,00 2391068 -4.770.627

PARTEA a II-a

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

5.2

TOTAL

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare

Din care C + M

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie

Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiţie

PARTEA a III-a

9489298,0 2591713,0 9056614,00 2473539

8754658,0 2391068,0 8754658,00 2391068 #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL GENERAL

Din care C + M

1.2, 1.3, 2, 3 si 4