keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 404/16.11.2010 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro în scopul asigurării finanţării unor investiţii de interes local

16.11.2010

Hotararea Consiliului Local 404/16.11.2010
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010 - privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro în scopul asigurării finanţării unor investiţii de interes local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;
Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 97/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro în scopul asigurării finanţării unor investiţii de interes local;
Luând act de:
a) Referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. SC2010-26576/05.11.2010;
b) raportul comisiei de specialitate a consiliului local, constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local.HOTARASTE

Art. 1:- Se aprobă modificarea şi completarea listei obiectivelor de investitii mentionate în Anexa nr. 1 la Hotarârea Consiliului Local nr. 97/2010, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2:- Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 97/2010 ramân nemodificate.

Art. 3: - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează Primarul, care va fi împuternicit să semneze toate documentele şi actele necesare.

Art. 4: - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului şi Prefectului Judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Timişoara, precum şi pe pagina de internet www.primariatm.ro.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

NEL LE HCL MR... /2oi0 ROMANIA JUDEŢUL TIMIS APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR i Dr. Ing. Gheor A LISTA DE INVESTITII CREDITE DENUMIREA OBIECTIVULUI Valoare | Valoare Mii lei Mii Euro TOTAL GENERAL 30000,00 7.500,00 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1000,00 250,00 | Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 700,00 | 175,00 Alimentari cu apa industriala. Fantani ornamentale si zone verzi, HCL 280/2008 500,00 125,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa 1, HCL 139/2009 | 2000,00 300,00 Extindere retele apa cartier Plopi, HCL 222/2009 2527,50 631,80 | Extindere retele apa cartier Ghiroda, HCL 558/2008 877,39 | 219,30 Extinderi rețele cana! Ciarda Roşie zona Matei Millo, HCL 510/2008 600,00 150,00 | Extinderi rețele canal cartier Ciarda Roşie zona Calea Buziaşului, HCL 220/2009 1000,00 250,00 Extinderi rețele canal cartier Ciarda Roşie zona Urseni, HCL 219/2009 ___1000,00 250,00 ) Extinderi rețele apă cartier Ciarda Roşie, HCL 223/2009 | 1000,00 250,00 | Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 741951 1854,80 | Amenajare strada Moise Doboşan(Călimăneşti), HCL 160/2008 2601,00 | 650,30 Amenajare strada Vânătorilor, HCL 413/2006 z 474,60 118,70 Amenajare Calea Torontalului şi extindere, HCL247/2008, HCL467/2009 4699,00 1174,80 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 3601,00 900,30 conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană, HCL347/2009, HCL257/2010, HCL307/2010 IE RINDEANU CȚTT DIRECTOR E HONOMIC, DIRECTOR DEZVOLTARE, DR Tok TEHNIC, Smaranda H. Aurelia JUNIE ÎI ZT SERVICIUL BUGET, SERVICIU „INVESTITII, N = Gabriela

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR, DIRECTIA ECONOMICA Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL BUGET NR.SC2010-26576/05.11.2010

REFERAT privind modificarea si completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010

În data de 25.10.2010, prin Hotărârea Nr. 1761, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale a autorizat contractarea de către Primăria Municipiului Timisoara a unui împrumut în valoare totală de 7.500.000 euro pentru finanţarea unor obiective de investiţii. În urma prioritizării necesitătilor investitionale ale Municipiului Timisoara, s-a constatat necesitatea modificării si completării listei obiectivelor de investitii care vor fi realizate cu fondurile atrase prin contractarea împrumutului, prin introducerea unor noi obiective de investitii de interes local, valoarea totală precum şi structura împrumutului autorizat rămânând neschimbată. Pe de alta parte, datorită calendarului de realizare a celorlalte obiective, s-a remarcat posibilitatea diminuării sumelor alocate în prezent pentru realizarea unora dintre obiective, diferenta până la suma totală necesară urmând a fi asigurată prin Hotărâre a Consiliului Local, în conditiile legii.

Se propune modificarea listei obiectivelor de investitii mentionate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2010: DENUMIREA OBIECTIVULUI VALOARE

MII LEI VALOARE MII EURO

TOTAL GENERAL 30.000,00 7.500,00 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1.000,00 250,00 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 700,00 175,00 Alimentari cu apa industriala. Fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008

500,00 125,00

Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa I HCL 139/2009

2.000,00 500,00

Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 2.527,50 631,80 Extindere retele apa-cartier Ghiroda HCL 558/2008 877,39 219,30 Extinderi retele canal Ciarda Rosie zona Matei Millo, HCL 510/2008

600,00 150,00

Extinderi retele canal cartier Ciarda Rosie zona Calea Buziasului, HCL 220/2009

1.000,00 250,00

Extinderi retele canal cartier Ciarda Rosie zona Urseni, HCL 219/2009

1.000,00 250,00

Extinderi retele apa cartier Ciarda Rosie, HCL 223/2009 1.000,00 250,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului HCL 94/2007 7.419,51 1.854,80 Amenajare strada Moise Dobosan (Calimanesti) HCL 160/2008

2.601,00 650,30

Amenajare str. Vânătorilor, HCL 413/2006 474,60 118,70 Amenajare Calea Torontalului si extindere, HCL 247/2008, HCL 467/2009

4.699,00 1.174,80

Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru

3.601,00 900,30

cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana, HCL 347/2009, HCL 257/2010, HCL 307/2010

Fată de cele de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de investiţii identificate a fi prioritare de către aparatul de specialitate al Primarului, supunem aprobării dvs. alăturatul proiect de hotărăre. Viceprimar, Director economic, Sef Serviciul Buget, Sorin Grindeanu Smaranda Haracicu Steliana Stanciu

COD FP 53-01, VER 1