keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 414/23.12.2002 privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Constituire Piaţa de Gros Timişoara şi reabilitare Piaţa Iozefin "

23.12.2002

Hotararea Consiliului Local 414/23.12.2002
privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Constituire Piaţa de Gros Timişoara şi reabilitare Piaţa Iozefin "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 20463/13.12.2002al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Acordului încheiat între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind colaborarea financiară în anul 2000;
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 230/2002 - privind constituirea unei pieţe de gros municipale împreună cu o piaţă agroalimentară en-detail, în Timişoara, Zona Ovidiu Balea şi cooperarea Primăriei Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW ( Institutul de Credit pentru reconstrucţie al Germaniei ) pentru elaborarea Studiului de fezabilitate;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate " Construire Piaţa de Gros Timişoara şi reabilitarea Piaţa Iozefin " întocmit de GFA Terra System Gmbh, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Programe şi Strategii, Direcţia Economică şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- KfW - Kreditanstaltfur Wiederaufbau;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI