keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 323/25.07.2006 privind aprobarea concesiunii şi a Contractului de Concesiune încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara

25.07.2006

Hotararea Consiliului Local 323/25.07.2006
privind aprobarea concesiunii şi a Contractului de Concesiune încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-13.368/04.07.2006 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere prevederile Acordului de Finanţare din data de 3 decembrie 2003 încheiat între Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Primăria Municipiului Timişoara (Acceptant) - înregistrat cu nr. SC2003- 21434/2003;
În temeiul art. 3 şi art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. (c) din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art.46 alineatul (21) din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă concesiunea prin atribuire directă a Pieţei de Gros către S.C. Pieţe S.A.

Art. 2. Se aprobă Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara, prezentat în ANEXA.
Contractul de Concesiune (ANEXA) împreună cu anexele sale (ANEXA Nr. 1,2,3 şi 4) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara precum şi S.C. Pieţe S.A.Timişoara.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Resurse Umane;
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
- S.C. Pieţe S.A.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA dr. ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ SC2006-13.368/04.07.2006

REFERAT privind aprobarea concesiunii şi a Contractului de Concesiune încheiat între Municipiul

Timişoara şi S.C. Pieţe S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara,

Realizarea unei pieţe de gros în Timişoara constituie o măsură prioritară cuprinsă în Conceptul Strategic de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara, iar realizarea unor structuri menite să faciliteze dezvoltarea agriculturii constituie un obiectiv strategic, prezent atât în Strategia Naţională de Dezvoltare durabilă, cât şi în cea regională respectiv judeţeană.

Proiectul a fost iniţiat în anul 2000. Pe parcursul anilor 2000 – 2002 au fost identificate locaţiile posibile şi au fost elaborate studii de amplasament şi concept. Ca urmare a acestora s-au convenit următoarele: implementarea unui concept de piaţă de gros de interes municipal în Zona Ovidiu Balea, colaborarea PMT cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) la elaborarea Studiului de Fezabilitate şi solicitarea acordării asistenţei financiare pentru construirea şi echiparea Pieţei de Gros şi pentru reabilitarea Pieţei Iosefin. În vederea susţinerii acestui proiect, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat următoarele Hotărâri:

- H.C.L. nr. 230/16.07.2002 – privind constituirea unei pieţe de gros municipale în zona Ovidiu Balea şi cooperarea PMT cu KfW pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate;

- H.C.L. nr.414/23.12.2002 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Constituire Piaţa de Gros Timişoara şi reabilitare Piaţa Iosefin ";

- H.C.L. nr. 271/11.11.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Piaţa de Gros” str. Ovidiu Balea Timişoara;

- H.C.L. nr. 317 /26.07. 2005 privind aprobarea despăgubirii proprietarului de reţea gaze naturale situată pe str. Ovidiu Balea;

- H.C.L. nr. 352/ 27.09.2005 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al statului a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A.638/1/1, în suprafaţă de 1,59 ha şi includerea acestui teren în proprietatea Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local în vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea;

- H.C.L. nr. 309/27.06.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reabilitarea Pieţei Iosefin”, strada I. Văcărescu, Timişoara;

În perioada 2004 -2005 au fost elaborate: documentaţiile tehnice pentru emiterea Autorizaţilor de Construire, proiectul tehnic, detaliile de execuţie, documentaţia pentru organizarea licitaţiei. Contractele de execuţie lucrări au fost atribuite prin licitaţie publică iar în noiembrie 2005 au fost demarate lucrările de construcţie şi amenajare ale obiectivului. Valoarea totală estimată a investiţiei „Piaţa de Gros Timişoara” - conform Devizului general întocmit de firma de consultanţă BCFM Development Hamburg (ANEXA B) - este de 4.232.734,80 EUR ( 15.450.328,60 RON TVA inclus), din care valoarea lucrărilor de construcţii – montaj (C+M) este 3.304.563,01 EUR (12.062.315,90 RON, TVA inclus) Finanţarea se realizează după cum urmează:

- 2.556.459,41 EUR – de către guvernul german prin KfW; - 1.676.275,39 EUR – de către municipalitate;

Din Contractele de execuţie lucrări încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţia publică, rezultă o valoare cumulată a lucrărilor de C+M şi achiziţionare echipamente de 11.484.516,32 RON (TVA inclus) faţă de 12.062.315,90 RON prevăzuţi în devizul general. Valoarea finală a investiţiei va fi stipulată în Procesul Verbal de predare/primire al obiectivului.

2

Până la data prezentei au fost derulate toate etapele necesare în implementarea proiectului iar lucrările de execuţie ale Pieţei vor fi finalizate în 31.07.2006.

În vederea acordării de către Guvernul German a creditului în valoare de 2.556.459,41 EUR - pentru construirea şi echiparea Pieţei de Gros şi pentru reabilitarea Pieţei Iozefin , în data de 03 decembrie 2003, Primăria Municipiului Timişoara şi KfW, au semnat următoarele documente:

- Acord de Finanţare din data de 3 decembrie 2003 între Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Primăria Municipiului Timişoara (Acceptant) - înregistrat cu nr. SC2003- 21434/2003;

- Acord Separat la Acordul de Finanţare din data de 3 decembrie 2003 - înregistrat cu nr. SC2003- 21435/2003;

În cadrul Acordului de Finanţare din data de 3 decembrie 2003 înregistrat cu nr. SC2003- 21434/2003 (ANEXA A) sunt prevăzute etapele care trebuie parcurse de părţi şi anume: PMT va utiliza iniţial contribuţia financiară germană pentru realizarea lucrărilor de construire şi amenajare a Pieţei ; Finanţarea germană vine sub formă de credit nerambursabil pentru guvernul român , dar nu şi pentru municipiul Timişoara, care se obligă să ramburseze în termen de 23 de ani din care 3 ani de graţie - în Fondul Germano – Român (FGR) - valoarea integrală a creditului la care se aplică o dobândă de 2%. La finalizarea lucrărilor de construire şi amenajare, Piaţa de Gros va fi concesionată spre administrare la S.C. Pieţe S.A Timişoara, care va plăti o redevenţă egală cu rata de rambursare. Condiţiile şi termenele de plată ale acesteia sunt stipulate în Art. 1 şi Art. 2 din Acord. Ulterior încheierii contractului de concesionare, S.C. Pieţe S.A. Timişoara va încheia contractele de închiriere a spaţiilor interioare, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Având în vedere aspectele mai sus menţionate, specificul şi importanţa Pieţei de Gros – obiectiv de utilitate publică, precum şi necesitatea punerii în exploatare şi asigurării unei fluenţe în derularea activităţilor viitoare

Propunem Comisiilor I, II, III şi IV ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara

1. Aprobarea concesiunii prin atribuire directă a Pieţei de Gros către S.C. Pieţe S.A. 2. Aprobarea Contractului de Concesiune încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. Pieţe

S.A. pentru Piaţa de Gros Timişoara - prezentat în ANEXA

DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI

INTEGRARE EUROPEANĂ Ec. Adrian BODO arh. Aurelia JUNIE

CONSILIER

arh. Carmen DOROGHI

AVIZATJURIDIC

Cons. Jur. Mirela LASUSCHEVICI