keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 350/29.09.2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin"elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 350/29.09.2009
privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin"elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-21474 din 14.09.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit.(b), alin. 4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţiai publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi devizul general nr. SC2009-017122/28.07.2009 pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" în valoare de 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro (TVA inclus), elaborate de către S.C.IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA dr. ing. Gheorghe CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIŢII SC2009 – 21474 din 14.09.2009

REFERAT privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin” elaborat de către

S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008 Piaţa municipală en-detail Iosefin situată în cartierul cu acelaşi nume, unul din cele mai importante cartiere istorice ale municipiului, este una din cele mai mari şi aglomerate pieţe din Timişoara. În momentul de fată, piaţa găzduieşte peste 300 de comercianţi en- detail. Piaţa este amplasată pe str. Vacarescu, de la intersecţia cu bulevardul Regele Carol I până la intersecţia cu Splaiul T. Vladimirescu. Locurile de parcare prevazute la cele doua intersecţii mai sus menţionate sunt insuficiente pentru numarul mare de comercianţi si clienţi. Atat circulaţia auto cât şi cea pietonală se desfăşoară în condiţii nesatisfacatoare, de aici rezultând un inconfort sporit pentru clienţi , comercianţi dar si pentru locuitorii zonei. Desi în zona sunt clădiri istorice remarcabile prin frumusetea lor, acestea nu pot fi puse în valoare datorita densitatii mari de constructii şi aglomeratiei permanent din piaţă. Prin HCL nr. 414 din 23.12.2002, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat Studiul de Fezabilitate privind constituirea Pieţei de Gros Timişoara şi reabilitarea Pieţei Iosefin. Reabilitarea Pieţei Iosefin (Vacarescu) constituie clauză contractuală în cadrul Acordului de Finanţare din 03.12.2003 încheiat între Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi PMT în vederea realizării Pieţei de Gros. Din motive obiective, independente de voinţa noastră, regimul juridic a două din parcelele cuprinse în amplasamentul studiat conform SF mai sus menţionat şi PUD aprobat prin HCL nr. 334/25.09.2007, nu s-a rezolvat în favoarea municipalităţii. Acest fapt precum şi trecerea anilor care au subliniat necesitatea realizării unei clădiri moderne în care sa funcţioneze o piaţa la standarde europene, au condus la modificarea dimensiunilor şi configuraţiei construcţiei şi adoptarea unei soluţii tehnice relizabile pe două din cele patru parcele studiate iniţial. Luând în considerare importanţa economică şi istorică a zonei precum şi integrarea cartierului Iosefin într-o politică coerentă de dezvoltare economică şi socială atât la nivel local, cât şi regional sau naţional, se propun următoarele intervenţii: - demolarea halelor şi construcţiilor existente; - asanarea imaginii zonei şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor istorice existente; - realizarea unei construcţii S+ P+2E în care să funcţioneze o piaţă agroalimentară la standarde europene; - redeschiderea circulaţiei auto, amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi şi înlocuirea reţelelor edilitare pe str. Vacarescu pe tronsonul cuprins între Bd. Regele Carol (aspect ce se studiază în cadrul altei componente a proiectului);

Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi cunoscând faptul că documentaţia tehnico economică elaborată de către S.C. IPROTIM S.A., în baza contractului de prestare de servicii nr. 12 din 03.04.2008 , constituie etapa primordială în derularea investiţiei,

Propunem

comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii„ Reabilitarea Pieţei Iosefin” în valoare de 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro (TVA inclus), elaborat de către S.C.IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR ECONOMIC Arh. Aurelia JUNIE Ec. Smaranda HARACICU CONSILIER SERVICIUL INVESTIŢII Arh. Carmen DOROGHI

AVIZAT JURIDIC

Cons. Juridic Mirela LASUSCHEVICI

FP 53-01, Ver1

Atasament: Deviz_general.pdf

REABILITAREA PIEŢEI IOSEFIN - TIMIŞOARA.“ Beneficiar MUNCA TIMIŞOARA Dc Boc Proiect SC IPROTIM SA Nr. 50.005/a DEVIZ GENERAL [mii euro] [mii lei] VA _Fără TVA TVA Cu TVA : __17.463,608 3.318,086 20.781,694 din care: C+M 13.141,476 2.496,880 15.638,356 UTILAJE , 1.979,752 376,152 2.355,904 DOTARI 0,245 1,040 0,198 1,238 la cursul BNR €/lei din 24.04.2009: 4,2464 DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008) privind cheltuielile necesare realizării investiţiei: REABILITAREA PIEŢEI IOSEFIN - TIMIŞOARA Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoarea (fără TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA) crt. de cheltuielii mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro 0 1 2 3 4 6 Cap.1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului. Lb Obţinerea terenului NU ESTE CAZUL 12. Amenajarea terenului 238,243 45,266 283,509 66,765 1.21 _|0b.01. Dezafectare hala | 82,768 15,726, 98,494 23,195 1.22 |0b.02. Dezafectare hala ll 90,463) 17,188 107,651 25,351 1.2.3 |0b.03. Dezafectare magazii metalice, ateliere 22,360 4,248 26,608 6,266 124 |0b.04. Dezafectare magazie legume-fructe 35,661 6,776 42,437 9,994 125 0b.05. Dezafectare bazin peşte 4378| 0,832 5,210 1,227 1.2.6 0b.08. Eliberarea amplas. şi evacuarea reziduurilor 2,613 0,496 3,109 0,732 13. Amenajări pt. protecţia mediului NU E CAZUL TOTAL CAPIT CEE 238,243 4266 283,509, 66,765 Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect. NU ESTE CAZUL il 0b.12*. Racord gaze 1,140 7,140 1,681 TOTAL CAPITOL 2." 1140[ 7,140 1,681 Cap.3:Cheltuilei pt. proiectare şi PESTE tehnică 34. Studii de teren 2,824 17,687 4,165 311 Studii geotehnice 1,614 10,107 2,380

0 1 SI2 Studii topografice 6,370) n 1,500 1,210 7.580 1,785 35 Taxe pt obţinerea de avize, acorduri şi 667,793 157,261 126,881 794,674 187,140 331 Obținere certificat de urbanism NU ESTE CAZUL 322 Obținere avize, acorduri, autorizații 2,123 7050 0,403 2,526 0,595 323 Obţinerea Autorizaţiei de Construire AC NU ESTE CAZUL 3.24 Taxă de racordare Enel-Mutare post trafo 632,009 148834 120,082 752,091 177,112 125 Taxă de racordare Enel-Alimentare cu ee 33,661 7,927 6,396 40,057 9,433 3.3. 117,201 22,268 139,469 32,844 3.31 Proiectare şi inginerie Proiectare 117,201 22,268 139,469 32,844 34. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,403 2,526 0,595 3.5. Consultanţă NU ESTE CAZUL 3.6. Asistenţă tehnică 165,610 31,466 197,076 46,410 3.61 Din partea proiectantului 63,696] 12,102! 75,798 17,850 3.6.2 101,914 19,384 121,278 28,560 TOTAL CAPITOL 3. Supraveghere prin inspectori de santerțdiigint) 967,590 183,842 1.151,432 271,154 |Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de 41. Construcţii şi instalații _2.973,813 2.399,320 15.027,318 3.538,838 411 0b.07. Clădire piaţă 12.627,998| 12.086,933 SI E 2.296,517 14.383,450 3.387,210 412 0b.08. Rezervor de apă+st. pop. pt incendiu 101,3281. 19,252 120,580 28,396 4.1.3 0b.09. Centrală termică 102,262| 19,430 121,692 28,658 414 0b.10. Centrală de răcire aer+chiller 4,435 27,775 6,541 415 0b.11. Brangament apă 57,261). 10,880 68,141 16,047 416 0b.12. Racord şi canalizare interioară 256,874]. 48,806 305,680 71,986 4.2. Montaj utilaje tehnologice 49,665 9,436 59,101 13,918 421 0b.07. Clădire piaţă 46,003 8,741 54,744 12,892 4.2.2 0b.08. Rezervor de apă+st. pop. pt incendiu 3,197 0,607 3,804 0,896 423 0b.09. Centrală termică Inclus în 4.1.3 4,2.4 0b.10. Centrală de răcire aer+chiller Inclus în 4.1.4 425 0b.11. Brangament apă 0,465 PR 0,088 0,553 0,130 43. Utilaje. echipamente tehn. şi funcţ. cu montaj 1.979,752| 376,152 2.355,904 554,801 431 0b.07. Clădire piaţă 1.596,006| 303,241 1.899,247 447,261 43.2 0b.08. Rezervor de apă+st. pomp. pt incendiu 6,415 40,178 9,462 43.3 0b.09. Centrală termică 24,976 156,428 36,838 434 0b.10. Centrală de răcire aer+chiller 41,407 259,341 61,073 435 0b.11. Brangament apă 0,113 0,710 0,167

4 46. Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 0 1 2 3 44. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport. NU ESTE CAZUL 45. Dotări 0,198 1,238 0,292 45.1 0b.08. Rezervor de apătst. pomp. pt incendiu 0,198 1,238 0,292 NU ESTE CAZUL 17.443,561 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute TIMISOARA : 24.04.2009 SC IPROTIM SA ( CA DAN MANOLACHE E Ă Calculat: Ing. MARCU DA Rx Cap.5. Alte cheltuieli 51. Organizare de şantier 219,570 51,707 41,718 261,288 61,532 52. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 262,830 _61,895 49,938 312,768 73,655 1 110, E 261,615 211,075 1.321,995 311,321

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIEI “ Reabilitarea Pieţei Iosefin”

conform documentaţiei elaborate de catre S.C. IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de prestare de servicii nr. 12/03.04.2008

AMPLASAMENT: jud. Timiş, Timişoara, str. Văcărescu nr. 33 a VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) = 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro din care

C+M (TVA inclus) = 15.638.356 lei respectiv 3. 682.734 euro 1 euro= 4,2464 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 24 luni

DATE TEHNICE:

Regim de înălţime: S+P+2E Suprafaţa construită: 1590 mp Suprafaţa desfăşurată: 6940 mp Structura de rezistenţă : în cadre Fundaţia: tip radier de beton sub zonele cu subsol şi grinzi de fundare Pereţi de închidere exterioară: caramidă cu goluri tip Porotherm + termosistem, panouri policarbonat Pereţi interiori de compartimentare din: zidărie de caramidă, gipscarton, grilaje metalice pe structură metalică, panouri din placi compacte HPL din răşină fenolică presată , pe suport metalic reglabil

CAPACITĂŢI: SUBSOL- 12 boxe marfă a cca. 4mp, Post Trafo, Adăpost ALA PARTER- cca.250 mese vânzare legume/zarzavaturi/fructe(0.8x1.2m) SUPANTĂ- 28 unităţi flori/fructe (6mp)

- 10 unităţi peşte (14mp) - 8 unităţi cereale (7mp)

ETAJ 1- 32 unităţi lactate/carne/mezeluri (11mp, 12mp, 16mp) ETAJ 2- 22 unităţi mărfuri nealimentare de uz casnic şi gospodăresc (10mp, 11mp,16mp) - 12 unităţi alimentaţie publică (12mp, 15mp)

SURSE DE FINANŢARE : - Buget local

DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE

Arh. Aurelia JUN IE

Red./Dact.:GB 2 ex.