keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 304/28.07.2009 privind respingerea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 304/28.07.2009
privind respingerea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-16078/15.07.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. Gheorghe CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 28.07.2009;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28//2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" elaborat de către S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008 nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se respinge documentaţia tehnico-economică şi devizul general pentru realizarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea Pieţei Iosefin" în valoare de 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro (TVA inclus), elaborat de către S.C.IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

REABILITAREA PIEŢEI IOSEFIN - TIMIŞOARA. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIŞOARA Proiect SC IPROTIM SA Nr. 50.005/a DEVIZ GENERAL din care: UTILAJE |, DOTARI | la cursul BNR £/lei din 24.04.2009: 4,2464 DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008) privind cheltuielile necesare realizării învestiţiei: REABILITAREA PIEŢEI IOSEFIN - TIMIŞOARA Valoarea (fără TVA) Valoarea (inclusiv TVA) i mii euro 18,557 116,22 20.170 126,330 25.750 524| 32846 7,135] 1.204 0b.04. Dezafectare magazie legume-fructe 8,06 50,532 1.2.05 0b.05. Dezafectare bazin peşte 1.2.06 0b.06. 31. [Studii de teren 3.1.01 Studii geotehnice

4 [| 5 HI 8 1 1210) 7,580) 1,785 [126.81] 18 | _________ | ) 2,527 0,595 __________ NUESTE CAZUL 6,39%6| 40057) 9,433 __199,465[ 324 [00 zi o] 3.1.02 Studii topografice 32. JTaxe pt obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţi [321 [Obținere certificat de urbanism [322 |Obţinere avize, acorduri, autorizații [323 (Obţinerea Autorizaţiei de Construire AC [324 [Taxă de racordare Enel-Mutare post trafo [325 |Taxă de racordare Enel-Alimentare cu ee 33 — Pr 1307 [piece 34. _- diriginţi j 3.018,299 18.904,081 4.451,790 |____14.862,400, 151,353) 254,784) 263,217) 67,042) 276016) 50,957 4,246 12,909| 80,851| 19,040 16650] 66702 1547) 9682 6063) 14280) 1,190 N 2 LO 2 VU T= e =. o 0,161 1,011 0,238 406,393 3.044,057 599,403 a 326,760 2.545,305 481,950 „echi pamente tehn. şi funcţ. cu montaj 2.138,912 1.718,792

[432 |0b.08. Rezervor de apă+st pomp. pt incendiu interior PI 2 3 A ȚEL] 00| 7,665| 48,006 11,30 9 o 3 ,927 1028 5 405 san 058 „305 ,460 211,92 65,450 „238 „595 7 502) 106,09 664,508 156,48 399,620 94,10 3.435,745 TIMISOARA : 24/04/2009 Şef proiect: Arh. MĂRCULESCU GRAŢIELA Întocmit: Ing. MARCU D 171,80 40,46 8 506,750 5

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA dr. ing. Gheorghe CIUHANDU DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL INVESTIŢII SC2009-16078/15.07.2009

REFERAT privind aprobarea documentaţiei tehnico economice şi a devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii „ Reabilitarea Pieţei Iosefin” elaborat de către

S.C.IPROTIM S. A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008 Piaţa municipală en-detail Iosefin situată în cartierul cu acelaşi nume, unul din cele mai importante cartiere istorice ale municipiului, este una din cele mai mari şi aglomerate pieţe din Timişoara. În momentul de fată, piaţa găzduieşte peste 300 de comercianţi en- detail. Piaţa este amplasată pe str. Vacarescu, de la intersecţia cu bulevardul Regele Carol I până la intersecţia cu Splaiul T. Vladimirescu. Locurile de parcare prevazute la cele doua intersecţii mai sus menţionate sunt insuficiente pentru numarul mare de comercianţi si clienţi. Atat circulaţia auto cât şi cea pietonală se desfăşoară în condiţii nesatisfacatoare, de aici rezultând un inconfort sporit pentru clienţi , comercianţi dar si pentru locuitorii zonei. Desi în zona sunt clădiri istorice remarcabile prin frumusetea lor, acestea nu pot fi puse în valoare datorita densitatii mari de constructii şi aglomeratiei permanent din piaţă. Prin HCL nr. 414 din 23.12.2002, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a adoptat Studiul de Fezabilitate privind constituirea Pieţei de Gros Timişoara şi reabilitarea Pieţei Iosefin. Reabilitarea Pieţei Iosefin (Vacarescu) constituie clauză contractuală în cadrul Acordului de Finanţare din 03.12.2003 încheiat între Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi PMT în vederea realizării Pieţei de Gros. Din motive obiective, independente de voinţa noastră, regimul juridic a două din parcelele cuprinse în amplasamentul studiat conform SF mai sus menţionat şi PUD aprobat prin HCL nr. 334/25.09.2007, nu s-a rezolvat în favoarea municipalităţii. Acest fapt precum şi trecerea anilor care au subliniat necesitatea realizării unei clădiri moderne în care sa funcţioneze o piaţa la standarde europene, au condus la modificarea dimensiunilor şi configuraţiei construcţiei şi adoptarea unei soluţii tehnice relizabile pe două din cele patru parcele studiate iniţial. Luând în considerare importanţa economică şi istorică a zonei precum şi integrarea cartierului Iosefin într-o politică coerentă de dezvoltare economică şi socială atât la nivel local, cât şi regional sau naţional, se propun următoarele intervenţii: - demolarea halelor şi construcţiilor existente; - asanarea imaginii zonei şi punerea în valoare a sitului şi clădirilor istorice existente; - realizarea unei construcţii S+ P+2E în care să funcţioneze o piaţă agroalimentară la standarde europene; - redeschiderea circulaţiei auto, amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi şi înlocuirea reţelelor edilitare pe str. Vacarescu pe tronsonul cuprins între Bd. Regele Carol (aspect ce se studiază în cadrul altei componente a proiectului);

Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi cunoscând faptul că documentaţia tehnico economică elaborată de către S.C. IPROTIM S.A., în baza contractului de prestare de servicii nr. 12 din 03.04.2008 , constituie etapa primordială în derularea investiţiei,

Propunem

comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi devizului general pentru realizarea obiectivului de investiţii„ Reabilitarea Pieţei Iosefin” în valoare de 26.205,464 mii lei respectiv 6.171,219 mii euro (TVA inclus), elaborat de către S.C.IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de Servicii nr. 12 din 03.04.2008, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Director Direcţia Dezvoltare Consilier Serviciul Investiţii Arh. Aurelia JUNIE Arh. Carmen DOROGHI

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela LASUSCHEVICI

FP 53-01, Ver1

  • DIRECŢIA DEZVOLTARE
  • SERVICIUL INVESTIŢII
    • REFERAT

Atasament: Anexa_1.pdf

Ancxa 1 la HCL nr. 305 fi e INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIEI “ Reabilitarea Pieței Iosefin” conform documentației elaborate de catre S.C. IPROTIM S.A. în cadrul Contractului de prestare de servicii nr. 12/03.04.2008 AMPLASAMENT: jud. Timiş, Timişoara, str. Văcărescu nr. 33 a VALOAREA TOTALA a investiţiei (TVA inclus) = 20.781.694 lei respectiv 4.893.956 euro din care C+M (TVA inclus) = 15.638.356 lei respectiv 3. 682.734 euro 1 euro= 4,2464 lei DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 24 luni DATE TEHNICE: Regim de înălțime: S+P+2E Suprafaţa construită: 1590 mp Suprafața desfăşurată: 6940 mp Structura de rezistență : în cadre Fundația: tip radier de beton sub zonele cu subsol şi grinzi de fundare Pereţi de închidere exterioară: caramidă cu goluri tip Porotherm + termosistem, panouri policarbonat Perecţi interiori de compartimentare din: zidărie de caramidă, gipscarton, grilaje metalice pe structură metalică, panouri din placi compacte HPL din rășină fenolică presată , pe suport metalic reglabil CAPACITĂŢI: SUBSOL- 12 boxe marfă a cca. 4mp, Post Trafo, Adăpost ALA PARTER- cca.250 mese vânzare legume/zarzavaturi/fructe(0.8x1.2m) SUPANTĂ- 28 unităţi flori/fructe (6mp) - 10 unități peşte (14mp) - 8 unități cereale (7mp) ETAJ 1- 32 unități lactate/carne/mezeluri (11mp, 12mp, 16mp) ETAJ 2-22 unități mărfuri nealimentare de uz casnic şi gospodăresc (10mp, 1lmp,16mp) - 12 unități alimentație publică (12mp, 15mp) SURSE DE FINANȚARE: - Buget local DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Arh. Aurelia JUNIE A Red./Dact.:'GB 2 ex.

= 2ed OI >>. /22 07. Proiect SC IPROTIM SA Nr. 50.005/a | Imiileij | __Fără TVA _|___TVA | _CuTVA | [463.60 18086. 20.781.694 |_dincare:_____________________o+M | |____13141,476] ___2496,880)__15.638,356| | UTILAJE| | 1979752) DOTARI 1,040 0,198 1,238 la cursul BNR &/lei din 24.04.2009: 4,2464 DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008) vestiţiei: REABILITAREA PIEŢEI IOSEFIN - TIMIŞOARA Cap.1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului. Obţinerea terenului Amenajarea terenului 0b.01. Dezafectare hala | 0b.02. Dezafectare hala |l 0b.03. Dezafectare magazii metalice, ateliere 0b.04. Dezafectare magazie legume-fructe 0b.05. Dezafectare bazin peşte 0b.05. Eliberarea amplas. şi evacuarea reziduurilor Amenajări pt. protecţia mediului NU ESTE CAZUL 5 , NU ESTE CAZUL — 6,000 1,140 7,140 E 40 E " “13.1, [Studii de teren Studii geotehnice

Consultanţă Asistenţă tehnică 331 _|Proiectare Organizarea procedurilor de achiziție publică m 8 EI 1,210 7,580 | 0,403] | 2,526] NU ESTE CAZUL 2,12 81] 1,785 187,140 0,595 632,009 33,661 117,201 117,201 2,123 120,082 6,396 22,268 22,268 0,403 NU ESTE CAZUL | 31,466 40,057 139,469 139,469 2,526 165,610 197,076 Din partea proiectantului Supraveghere prin i spectori de şantier(d 63,696 101,914 75,798 121,278 Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază [Construcţii şi instalații 0b.07. Clădire piață 0b.08, Rezervor de apă+st. pomp. pt incendiu 0b.09. Centrală termică 0,10. Centrală de răcire aer+chiller 12.627,998 12.086,933 101,328 102,262 2.399,320 2.296,517 15.027,318 14.383,450 120,580 121,692 21,175 0b.11, Branşament apă 0b.12. Racord şi canalizare interioară Montaj utilaje tehnologice 68,141 305,680 59,101 0b.07. Clădire piaţă 0b.08. Rezervor de apă+st. pomp. pt incendiu 0b.09. Centrală termică Ob,10. Centrală de răcire aer+chiller 0b.11. Branşament apă Utilaje. echipamente tehn. şi funcţ. cu montaj 0b.07, Clădire piaţă 0b.08. Rezervor de apă+st. pomp. pt incendiu 0b.09. Centrală termică 0b.10. Centrală de răcire aer+chiller 0b.11. Bransament apă 94,744 3,804 Inclus în 4.1.3 Inclus în 4.1.4 0,088 0,553 376,152 2.355,904 303,241 1.899,247 6,415 40,178 24,976 156,428 41,407 259,341 0,113 0,710 0,465 1.979,752 1.596,006 33,783 131,452 217,934 752.091] 177112 9,433 32,844| 32844 46,410 17,850 28,560 si a 3.387,210 28,396 28.658 6,541 16,047 71,986 13,918 12,892 0,896 0,130 354,801 447,261 9,462 36,838 61,073 0,187

TIMISOARA : 24.04.2009 SC IPROTIM SA Presedinte CA DAN ŢI VW Şef proiect: Arh. GRAŢIELA Calculat: NAIN Ing. MARCU D