keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 147/25.03.2008 privind aprobarea Listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 147/25.03.2008
privind aprobarea Listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 5486/14.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 158/2006 privind încheierea unui contract de asociere cu SC URSUS Breweries SA;
Având în vedere prevederile art. 4, lit.( b) din Contractul de asociere nr. 1/20.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 158/18.04.2006;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. 2. lit. (c),(d) şi (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Lista de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza Contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- SC URSUS Breweries SA;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA DEZVOLTARE SC2008 – 5486/14.03.2008

REFERAT privind aprobarea listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006

Municipiul Timişoara, atestat documentar din 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural. Din nefericire, datorită vechimii lor şi a unei întreţineri inadecvate, odată cu trecerea vremii, majoritatea monumentelor şi clădirilor, valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură şi degradare. Reabilitarea lor presupune cheltuieli financiare foarte mari, fapt pentru care s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. Astfel, în vederea punerii în valoare a unor clădiri cu valoare istorică din municipiul Timişoara şi promovării unor activităţi tradiţionale ale municipiului Timişoara, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA au încheiat contractul de asociere nr. 1/20.05.2006, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 158/18.04.2006.

În vederea demarării lucrărilor de restaurare a faţadelor clădirilor istorice din Timişoara, conform art. 4, lit. b) din contractul de asociere mai sus menţionat, Consiliul Local al Municipiului Timişoara trebuie să elaboreze o listă de priorităţi, cu clădirile istorice prioritare pentru restaurare, care va fi comunicată către SC URSUS Breweries SA în vederea sponsorizării de către aceasta a lucrărilor de restaurare.

În cadrul Conceptul Integrat de Masuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 30.01.2007 s-a stabilit Piaţa Unirii ca unul din obiectivele prioritare pentru demararea lucrărilor de reabilitare. Piaţa Unirii - parte a Sitului Urban Cartierul “Cetatea Timişoara”, monument istoric de importanţă naţională, înscris în Lista monumentelor istorice din 2004 cu codul TM-II-s-A-06095 - este deosebită de toate celelalte pieţe ale oraşului atât din punct de vedere al coerenţei sale istorice, cât şi din punctul de vedere al unicităţii sale în context central European, ea asigurând memoria colectivă şi contribuind pregnant la identitatea oraşului Timişoara. În contextul colaborării cu Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), în cadrul discuţiilor tripartite dintre Primăria Municipiului Timişoara, GTZ şi SC URSUS Breweries SA, s-au selecţionat din Piaţa Unirii următoarele 3 clădiri ca fiind prioritare pentru restaurare în anul 2008: Piaţa Unirii nr. 4, Piaţa Unirii nr. 10 şi Piaţa Unirii nr. 11. Clădirile sunt deţinute în proprietate totală sau majoritară de biserici. În funcţie de costurile necesare şi fondurile disponibile se vor restaura toate aceste clădiri sau o parte din ele.

În acest sens, propunem aprobarea următoarei liste de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA: 1. Piaţa Unirii nr. 4 (aparţine Parohiei Ortodoxe Sârbe Timişoara Cetate); 2. Piaţa Unirii nr. 10 (aparţine Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara); 3. Piaţa Unirii nr. 11 (aparţine Parohiei Ortodoxe Române Timişoara - zona Dacia).

2

Faţă de cele expuse mai sus şi în conformitate cu art. 36, alin. 2. lit. c), d) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, PROPUNEM comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare: - aprobarea listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor restaura faţadele în anul 2008, în baza contractului de asociere nr. 1/20.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC URSUS Breweries SA şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/18.04.2006. Director Direcţia Dezvoltare Director Direcţia Urbanism Arh. Aurelia Junie Arh. Sorin Ciurariu

Director Direcţia Patrimoniu Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici