keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 39/13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative

13.02.2007

Hotararea Consiliului Local 39/13.02.2007
privind aprobarea Contractului de Finanţare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 2356/01.02.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.109/30.11.2004 - privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudenta a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile si a revitalizării economice a oraşului Timisoara";
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 21/ 31.01.2006 - privind aprobarea implementării proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe din Germania;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2007 - privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara;
În conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin.2 lit.(b), alin. 4 lit. (a) şi alin.6 lit.(a) pct.10 şi 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Contractul de Finanţare nr. 81088240/20.12.2006, între Municipiul Timişoara şi Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ), privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara"- măsuri demonstrative, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă cofinanţarea din partea Municipiului Timişoara cu fonduri din bugetul local, în valoare de 66.000 de euro, respectiv contravaloarea în lei de la data efectuării plăţii, în vederea finanţării lucrărilor demonstrative de reabilitare, aşa cum sunt prevăzute în contractul de finanţare nr. 81088240.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează: Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană, Direcţia Economică şi Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Urbană din Timişoara (CRUT).

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Contract_GTZ.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ SC2007-2356/01.02.2007

SE APROBĂ

PRIMAR dr. ing. Gheorghe CIUHANDU

REFERAT

privind aprobarea Contractului de Finanţare încheiat între Societatea Germană pentru Colaboare Tehnica (GTZ) şi Municipiul Timişoara, privind realizarea proiectului “Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”- măsuri demonstrative

Municipiul Timişoara, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural. Peste 14.000 de clădiri formează astăzi un ansamblu cu o identitate inconfundabilă, oraşul fiind denumit atât de frumos “ Mica Vienă”. Din nefericire, datorită vechimii lor şi a unei întreţineri inadecvate, odată cu trecerea vremii, majoritatea monumentelor şi clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură şi degradare. Reabilitarea lor presupune cheltuieli financiare foarte mari, fapt pentru care s-au căutat resurse financiare complementare pentru acoperirea cheltuielilor privind reabilitarea clădirilor istorice. Timişoara se confruntă cu multe probleme şi trebuie să-şi echilibreze capacitatea de a răspunde la acestea, păstrând însă, în acelaşi timp, actualul nivel al serviciilor şi infrastructurii în condiţiile unor resurse financiare limitate. În contextul proiectului “Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”- componentă de asistenţă tehnică, finanţat de către Guvernul Republicii Federale Germania în baza Acordului interguvernamental de cooperare între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României, Municipiul Timişoara, a solicitat şi obţinut finanţare pentru aplicarea măsurilor demonstrative de calificare, privind conservarea durabilă şi reabilitarea prudentă a clădirilor publice şi private de interes deosebit. Prin contractul ataşat, GTZ acordă o finanţare lucrărilor demonstrative şi de calificare în valoare de 440.000 de euro, adică aproximativ, 1.540.000 lei, asupra clădirilor istorice, proprietate publică sau privată a Municipiului sau a persoanelor fizice sau juridice. Se prevede o cofinanţare din partea Municipiului Timişoara, în valoare de 66.000 de euro, adică aproximativ, 231.000 lei, precum şi o contribuţie din partea persoanelor fizice şi juridice private în valoare de 44.000 de euro, adică aproximativ, 154.000 lei, astfel încât valoarea totală a proiectului este de 550.000 de euro, adică aproximativ 1.925.000 lei. Din suma totală de finanţare se doreşte planificarea următoarelor măsuri:

- cursuri de calificare (on-the-job) pentru pregătirea profesională a specialiştilor la nivel local/regional în domeniul reabilitării clădirilor şi a meseriaşilor în domeniul meseriilor tradiţionale

- implementarea de proiecte-model pentru demonstrarea reabilitării prudente, a restaurării conforme, de ex. intervenţii la structura clădirilor în pericol de prăbuşire, măsuri de combatere a umidităţii, restaurarea faţadelor şi a acoperişurilor istorice conform standardelor internaţionale

- costuri de personal: - pregătire, execuţie, pregătire ulterioară a măsurilor de calificare - supraveghere tehnică - supravegherea execuţiei

Sumele ce revin spre cofinanţare Municipiului Timişoara au fost prevăzute în proiectul de buget pe anul 2007.

2

Lucrările vor fi executate în conformitate cu normele de specialitate privind reabilitarea prudentă a clădirilor istorice, asupra clădirilor proprietate publică şi privată a Municipiului şi a persoanelor fizice şi juridice situate în zonele prioritare de acţiune prevăzute în “Conceptul integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara”.

Având în vedere cele mai sus menţionate propunem: - aprobarea contractului de finanţare încheiat între GTZ şi Municipiul Timişoara - aprobarea cofinanţării din partea Municipiului Timişoara

ŞEF SERVICIU arh. Aurelia JUNIE

ÎNTOCMIT cons. Andreea BĂLAN

AVIZAT JURIDIC

cons. jur. Mirela LASUSCHEVICI