keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 109/30.11.2004 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara"

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 109/30.11.2004
privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 20237/ 22.11. 2004 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (d), (f), (m), (x) şi( y) din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art..1: Se aprobă colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului "Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara", conform "Formularului pentru aplicaţiile din cadrul cooperării tehnice şi financiare" prezentat în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta Hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Biroului Resurse Umane;
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_renovare_cartiere_istorice.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA dr. ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ SC2004 -20237 din 22.11. 2004

REFERAT privind aprobarea colaborării Consiliului Local Timişoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) în implementarea proiectului „Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara”

Municipiul Timişoara, atestat documentar din 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu

arhitectural. Din nefericire, datorită vechimii lor şi unei întreţineri inadecvate, majoritatea monumentelor şi clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură.

Este iminentă implementarea unui program participativ de reabilitare - la care să ia parte locatarii, autorităţile, reprezentanţii mediului economic local, mici meseriaşi şi alte organizaţii ale societăţii civile - care să urmărească asigurarea creşterii capacităţilor specifice fiecărei categorii implicate în procesul de reabilitare urbană. Consensul tuturor partenerilor implicaţi în program va potenţa dezvoltarea locală în direcţia asigurării unui habitat prietenos prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor.

Implementarea acestui program participativ de reabilitare presupune o alocare de fonduri masive care nu poate fi suportată integral de la bugetul local în situaţia de faţă.

Considerăm că un astfel de program derulat cu sprijinul financiar al guvernului german, ar constitui o replică a programului de cooperare româno – german „Reabilitarea centrului Istoric Sibiu” care a avut rezultate deosebite. Deoarece pe parcursul derulării programului la Sibiu au fost parcurse deja toate fazele pregătitoare, de orientare şi constituire a cadrului tehnic şi logistic adecvat, apreciem că replicarea programului în Timişoara, va fi mai eficientă.

În acest context, Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană a întreprins următoarele demersuri:

- a adresat solicitarea de colaborare şi finanţare a proiectului către Ministerul Federal al Cooperării Economice şi Dezvoltării (BMZ) de la Bonn şi Ambasada Germană la Bucureşti care, au încurajat iniţiativa şi au trimis experţi ai GTZ (Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică) în vederea acordării de asistenţă tehnică ; - a adresat solicitarea de includere a proiectului în cadrul negocierilor interguvernamentale româno-germane - în vederea obţinerii de asistenţă tehnică şi financiară din partea guvernului german – către Ministerul Culturii şi Ministerul Integrării Europene; - a fost elaborat în colaborare cu partea germană (experţi GTZ) „Formularul pentru aplicaţiile din cadrul cooperării tehnice şi financiare” prezentat în anexă.; Partenerii germani în proiect sunt: Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ); Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW); Primăriile oraşelor Karlsruhe şii Gera; Partenerii români în proiect sunt:

Direcţia pentru Cultură; Inspectoratul General de Stat în Construcţii Timiş; Universitatea Politehnicaa Timişoara – Facultatea de Construcţii şi Arhitectură; Fundaţia Română-Germană Timişoara, Biroul Consiliere pentru Cetăţeni FALT, Ordinul Arhitecţilor din România –Filiala Timiş (OAR); Perioada derulării: 3 ani adică iulie 2005 –iunie 2008; Rezultate scontate: I. Consiliere şi adaptare a municipalităţii la cerinţele specifice ale renovării

centrului istoric – conform unui concept aflat în curs de elaborare II. Oferte de consiliere pentru o dezvoltare durabilă a cartierelor istorice,

destinate proprietarilor şi chiriaşilor III. Locuitorii cartierelor istorice vor fi sensibilizaţi faţă de procedurile de

renovare corespunzătoare şi vor fi implicaţi, astfel, activ în măsurile întreprinse în vederea renovării.

IV. Experţi în renovare şi meşteşugari, specializaţi în construcţii istorice, vor fi instruiţi şi vor beneficia de perfecţionare.

2

V. Vor fi verificate concepte participative, de renovare corespunzătoare şi profesionistă şi se vor dezvolta proceduri de susţinere corespunzătoare (inclusiv în colaborare cu sectorul privat)

Costuri totale: 3.615.000 Euro din care 615.000 Euro de la Bugetul Local;

- Formularul a fost depus la Ambasada Germană la Bucureşti, la Ministerul Integrării Europene, Ministerul Culturii precum şi la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea includerii proiectului în cadrul negocierilor interguvernamentale româno-germane ce vor avea loc în aprilie 2005 la Bucureşti, pentru obţinerea de asistenţă tehnică şi financiară din partea guvernului german; - a fost demarat un studiu socio-economic - urmând exemplul programului aplicat cu mult succes la Sibiu - pentru evaluarea corectă a nevoilor în cadrul proiectului,; Pentru includerea proiectului în cadrul negocierilor guvernamentale bilaterale româno

germane, în vederea obţinerii finanţării şi asistenţei tehnice dorite, Ministerul Finanţelor Publice solicită o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care acesta aprobă colaborarea acestuia cu KFW şi GTZ.

Având în vedere cele mai sus menţionate:

propunem Comisiilor I, II, III, IV,V şi IV ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara spre aprobare: 1. Colaborarea Consiliului Local Timişoara, cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) şi

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) la implementarea proiectului „Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile şi a revitalizării economice a oraşului Timişoara”, conform Formularului prezentat în Anexa1.

ŞEF SERVICIU ÎNTOCMIT arh. Aurelia JUNIE arh. Carmen DOROGHI AVIZAT JURIDIC

cons.jur. Mirela LASUSCHEVICI