keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 21/31.01.2006 privind aprobarea implementării proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe

31.01.2006

Hotararea Consiliului Local 21/31.01.2006
privind aprobarea implementării proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 1159/20.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. 2, lit. d), r) şi y) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală nr. 215/2001, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă colaborarea Primăriei Municipiului Timişoara cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi cu oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe în vederea implementării proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara", cu respectarea obligaţiilor prevăzute în adresele SCO2006-1057 şi SCO2006 - 1058/19.01.2006 din partea GTZ.

Art. 2: Se aprobă cofinanţarea proiectului "Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara" din fonduri ale Bugetului Local, pe o perioadă de trei ani cu o suma totală de 358.700 RON, conform Anexei 1, defalcaţi pe următorii trei ani după cum urmează:
- 240.800 RON în primul an de funcţionare, adică 2005;
- 60.957 RON în cel de-al doilea an de funcţionare;
- 58.950 RON pentru cel de-al treilea an de funcţionare;

Art. 3: Cu aducerea la îneplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Reabilitare_cartiere_-_Activitati.pdf

Activităţi preconizate a fi derulate pe parcursul implementării proiectului „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice

din Timişoara” în perioada 2006 – 2008.

1. Înfiinţarea Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT), în cadrul Primăriei, ce va avea ca obiect de activitate coordonarea activităţii de reabilitare în cartierele istorice, oferind sprijin instituţiilor de specialitate abilitate ale municipalităţii pentru lărgirea ofertei lor prin cursuri pentru reabilitare clădiri istorice.

a) Stabilirea structurii CRUT - Clarificare finală asupra viitoarei forme de organizare şi a asigurării finanţării pentru

CRUT pe termen lung - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind aprobarea implementării

proiectului „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe.

- Elaborarea catalogului de sarcini al CRUT şi al fişelor de post - Selectarea de colaboratori/angajaţi şi stabilirea formelor de instruire, respectiv

specializare profesională

b) Coordonarea activităţii de reabilitare prudentă a cartierelor istorice de către CRUT - Stabilirea scopului şi liniilor directoare pentru activitatea de reabilitare prudentă a

cartierelor istorice din Timişoara. - Stabilirea zonelor în care se vor executa lucrări de reabilitare urbană. - Elaborarea unui Regulament care să includă scopul, liniile directoare şi zonele de

intervenţie şi aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. - Pregătirea, precum şi lucrări post-pregătitoare ale activităţilor propriu-zise de

coordonare, organizate în mod regulat sub forma unor şedinţe, la care participă toate instituţiile cu implicare în procesul de reabilitare.

- Coordonarea activităţilor, a implementării şi a derulării viitoarelor lucrări de reabilitare urbană.

c) Lărgirea ofertei de curs a instituţiilor de educaţie abilitate existente prin abordarea tematicii de reabilitare a clădirilor istorice - Sprijin acordat Fundaţiei Romậno - Germane Timişoara pentru elaborarea unei noi

programe de învăţământ, pentru instruirea de cadre didactice precum şi introducerea de noi cursuri de pregătire, în cooperare cu industria germană a construcţiilor (proiecte PPP , public private partnership, rezultate prin cooperarea instituţiilor publice cu cele private), cu proiectul româno-german „Reabilitarea centrului istoric Sibiu / Hermannstadt“ sau prin parteneriatele cu oraşele germane Karlsruhe şi Gera.

- Sprijin acordat Universităţii Tehnice Timişoara, Facultatea de Construcţii / specializarea arhitectură, la elaborarea unei noi programe având ca temă reabilitarea de clădiri istorice, precum şi la introducerea de cursuri de specializare pentru arhitecţi şi ingineri (în cooperare cu Universitatea Karlsruhe şi Proiectul „Reabilitarea centrului istoric Sibiu / Hermannstadt“)

2. Identificarea programelor de finanţare adecvate pentru reabilitarea clădirilor, a infrastructurii tehnice şi a spaţiului public şi elaborarea de proiecte finanţabile pentru lucrări de reabilitare

a) Identificarea programelor de finanţare adecvate pentru lucrări de consolidare, reabilitare şi modernizare a structurii clădirilor, precum şi pentru lucrări de reabilitare a spaţiului public

- verificarea posibilităţilor de instituire a unui fond al autorităţilor locale pentru reabilitarea clădirilor reprezentative pentru imaginea oraşului

- analiza programelor de finanţare existente pe plan naţional şi internaţional pentru reabilitare prudentă

- sprijin acordat autorităţilor locale pentru identificarea şi implementarea de programe de finanţare locale (de ex. prin creşterea impozitului funciar pe terenuri sub forma unei „cote pentru reabilitare“).

- sprijin acordat autorităţilor locale la accesarea de fonduri externe (de ex. programe de finanţare naţionale, europene, credite din partea băncii KfW, etc.)

b) Pregătirea, în formă finală, de proiecte finanţabile în vederea reabilitării cartierelor istorice

- înregistrarea şi evaluarea tuturor proiectelor planificate, a celor în curs de derulare şi a celor pentru care s-au executat deja lucrări de reabilitare în cartierele istorice

- consultanţă oferită municipalităţii Timişoarei la elaborarea şi adoptarea conceptului de măsuri „Reabilitarea cartierelor istorice din Timişoara“, în care să fie stabilite priorităţile, actorii şi paşii importanţi care trebuie urmaţi.

- pregătirea de proiecte de reabilitare a infrastructurii tehnice, de exploatare a spaţiului public şi de reabilitare de clădiri de locuinţe, care urmează să fie implementate prin viitoare programe de finanţare naţionale şi internaţionale (mai cu seamă cu privire la viitoarele programe europene)

- verificarea practică a programelor de reabilitare optime pentru reabilitarea elementelor constructive vizibile (faţade şi acoperişuri) (făcând referire la experienţa acumulată în cadrul proiectului de cooperare tehnică „Reabilitare centrului istoric Sibiu/Hermannstadt“)

3. Sensibilizarea locuitorilor din cartierele istorice privind tehnicile de reabilitare

adecvate

a) Elaborarea de către CRUT şi difuzarea de materiale de informare şi consultanţă orientate în funcţie de diversele tematici sau grupuri ţintă - evaluarea materialelor de informare a cetăţenilor existente - estimarea necesarului de materiale suplimentare în vederea mobilizării diferitelor

grupuri ţintă - conceperea şi elaborarea de materiale de informare şi de consultanţă complementare

în vederea unei informări ţintite, a sensibilizării şi a mobilizării grupurilor ţintă - prezentarea şi difuzarea materialelor prin intermediul multiplicatorilor şi prin mijloace

Mass Media

b) Identificarea posibilităţilor de participare a populaţiei şi iniţierea procedurilor de participare a populaţiei şi a actorilor locali - dezvoltarea unor proceduri şi tehnici importante de participare a cetăţenilor la

proiectele de reabilitare clădiri istorice - derularea de acţiuni participative pentru locuitori/proprietari/populaţie în vederea

elaborării de documentaţii de reabilitare pentru anumite clădiri şi a elaborării de măsuri de reabilitare pentru spaţiul public

4. Elaborarea ofertei de consultanţă în vederea asigurării dezvoltării durabile a cartierelor istorice

a) Consultanţă gratuită acordată proprietarilor, asociaţiilor de proprietari şi chiriaşilor din cartierele istorice, sub îndrumarea CRUT - elaborarea de fişe de post pentru personalul consultant - selectarea de arhitecţi şi ingineri locali adecvaţi acestor activităţi - elaborarea şi stabilirea unor modele de specializare profesională (de ex. practică în

cadrul proiectului de cooperare tehnică “Reabilitarea centrului istoric Sibiu/Hermannstadt“)

- organizarea de şedinţe de coordonare regulate cu participarea membrilor grupului de consultanţă şi a iniţiatorului de proiect

- publicarea şi prezentarea publică a proiectului de consultanţă

Atasament: Buget_-_Reabilitare_cartiere.pdf

Reabilitarea Prudenta a Cartierelor Istorice din Timisoara

Contributii (RON) 2006 2007 2008 2006-2008 Municipiul Timisoara inchiriere spatiu pentru sediu (suprafata necesara pentru min 10 persoane) pana la 36 de luni pana la 36 de luni (l)

cheltuieli pentru reabilitarea sediului 152.000 0 0 152.000 pana la 108 luni/om (l/o)

3 angajati permanent 28.800 28.800 28.800 86.400 echipamente (pentru min 3 persoane)(3 PC, 1 imprimanta color A3, 1 scaner, 3 biouri, 3 scaune, 3

29.850 0 0 29.850

cheltuieli de protocol (tratatii, cadouri, mese) 9.150 9.150 9.150 27.450 transport local 2.000 2.000 2.000 6.000 consumabile 11.400 11.400 11.400 34.200 traducere (aditional in cazuri speciale) 7.600 7.600 7.600 22.800

total: 240.800 60.957 58.950 358.700 63.368,42 € 16.041,32 € 15.513,16 € 94.394,74 € 6%

GTZ experti / traineri internationali (salarii, transport, cazare, diurna)

pana la 35 l/o

experti / traineri nationali (salarii, transport, cazare, diurna - dupa caz)

pana la 80 l/o

3 angajati permanent + costuri pentru co-training pana la 144 l/o

training pentru angajati + parteneri locali (study tour, practicanti, etc.) aprox. 20.000 Euro mediatizarea proiectului (costuri de imprimare/tiparire) aprox. 15.000 Euro echipmente (PC, imprimanta, copiator, birouri, scaune, rafturi/etajere) aprox. 15.000 Euro cheltuieli administrative (telefon, internet, utilitati) aprox. 20.000 Euro

cheltuieli pentru calatoria expertilor din orasele germane infratite

pana la 12 l/o

total: 4.940.000 1.300.000,00 € 87%

Orasele Infratite din Germania know-how-transfer (absorbtia cheltuielilor de personal) pana la 12 l/o 100.000,00 € 7%

total general: 1.494.394,74 € 100%

* NOTA: S-a calculat 1 euro = 3,8 RON

Atasament: Referat_-_Reabilitare_cartiere.pdf

ROMANIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană SCO.

REFERAT privind aprobarea implementării proiectului

„Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” de către Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ) şi oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe

Municipiul Timişoara, atestat documentar din 1212, deţine un amplu şi valoros patrimoniu arhitectural ce cuprinde 57 de monumente şi ansambluri de arhitectură şi 23 de grupuri de clădiri şi zone delimitate ca rezervaţii de arhitectură.

Cele mai vechi monumente de arhitectură păstrate în integritatea formelor structurale şi plastice, datează din ultimele trei secole şi poartă amprenta stilurilor baroc şi neoclasic, a eclectismului celei de-a doua jumătăţi a secolului 19 sau a liniilor sinuoase a stilului secession.

Martorii industrializării (turnuri de apă, poduri, fabrici etc.) constituie de asemenea segmente particulare ale patrimoniului urban.

Incluzând atât elementele naturale – legate de sit, de topografie, de climat – cât si elementele construite de fiinţa umană, produsul valorilor sale artistice şi culturale, patrimoniul arhitectural istoric formează o parte importantă a ţesutului urban, fiind un capital necesar pentru asigurarea memoriei şi a identităţii oraşului şi a locuitorilor săi. Întreg ansamblul a găsit recunoaştere atât pe plan naţional – acesta fiind ansamblul de arhitectură de interes naţional (grupa A) - cât şi pe plan internaţional.

Din nefericire, datorită întreţinerii inadecvate o lungă perioadă de timp, majoritatea monumentelor şi clădirilor valoroase din punct de vedere arhitectural, se află într-o fază avansată de uzură. Acest important patrimoniu arhitectural necesită protecţie imediată, întrucât el defineşte personalitatea oraşului, iar pierderile care le suportă reprezintă distrugeri de valori culturale locale dar şi naţionale.

Protejarea şi renovarea patrimoniului arhitectural presupune - pe lângă o schimbare a

mentalităţii cetăţenilor, care nu cunosc valoarea acestui patrimoniu şi nici metodele corecte de intervenţie în vederea protejării acestuia - o alocare masivă de fonduri, ce nu este posibilă în situaţia de faţă.

Este obligatorie implementarea unui program participativ de reabilitare - la care să ia parte locatarii, autorităţile, reprezentanţii mediului economic local, micii meseriaşi şi alte organizaţii ale societăţii civile - care să urmărească asigurarea creşterii capacităţilor specifice fiecărei categorii implicate în procesul de reabilitare urbană. Consensul tuturor partenerilor implicaţi în program va potenţa dezvoltarea locală în direcţia asigurării unui habitat prietenos prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi creşterea calităţii vieţii locuitorilor.

Totodată, reabilitarea monumentelor de arhitectură, localizate preponderent în centrul municipiului, va influenţa pozitiv dezvoltarea economică locală, contribuind atât la creşterea atractivităţii oraşului pentru investitorii străini, cât şi la potenţarea dezvoltării turismului şi a comerţului.

În acest context, Primăria Municipiului Timişoara a solicitat Ministerului Federal German al Cooperării Economice şi Dezvoltării (BMZ) acordarea de asistenţă tehnică şi financiară în vederea extinderii programului de cooperare româno – german „Reabilitarea centrului Istoric Sibiu” (care a avut rezultate deosebite) şi adaptării acestuia la condiţiile specifice locale.

Autorităţile germane au încurajat această iniţiativa şi au trimis experţi ai GTZ (Agenţia

Internaţională de Dezvoltare a Germaniei) în vederea efectuării unei expertize, elaborării unui studiu de evaluare a posibilităţilor de cooperare şi acordării de asistenţă tehnică pentru pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea finanţării. Totodată, cu sprijinul experţilor germani a fost demarat un studiu socio-economic pentru evaluarea corectă a nevoilor.

Ca urmare a demersurilor intreprinse, în cadrul discuţiilor interguvernamentale româno –

germane, ce au avut loc la Bucureşti în aprilie 2005, proiectul „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” a fost considerat proiect prioritar şi a fost acceptat de către reprezentanţii ambelor guverne. S-a hotărât includerea acestui proiect în acordul privind cooperarea financiară între România şi Germania pe anul 2005 şi finanţarea lui de către Guvernul Federal German pe două componente: asistenţa tehnică şi asistenţa financiară.

Având în vedere faptul că asistenţa tehnică şi financiară din partea Guvernului German va fi sistată în 2007, proiectul „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” va fi ultima iniţiativă care va beneficia de suport tehnic şi financiar german.

În decembrie 2005, GTZ a înştiinţat Primarul Municipiului Timişoara că Ministerul pentru

Cooperare Economică şi Dezvoltare al Germaniei (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ) a aprobat suma de 1,3 milioane euro pentru derularea primei componente a proiectului - asistenţa financiară, primele activităţii urmând a fi demarate la începutul anului 2006.

Activităţile prevăzute, vor fi implementate în cooperare cu specialişti români, specialişti germani, reprezentanţi ai GTZ, specialişti din oraşele germane înfrăţite – Gera şi Karlsruhe. Pentru realizarea proiectului, Primăria Municipiului Timişoara va pune la dispoziţie spaţii pentru birourile destinate oficiului de coordonare a proiectului, dotarea aferentă (echipamente, birotică, consumabile, etc.), precum şi personal calificat – 3 persoane.

În prima parte a anului 2006, Primăria Municipiului Timişoara va finaliza, cu sprijinul specialiştilor germani, demersurile şi documentaţia necesară pentru demararea şi a celei de-a doua componente – asistenţa financiară – în vederea începerii cât mai grabnice a lucrărilor de execuţie (reabilitare clădiri). Pentru aceasta este obligatorie însă semnarea acordului de cooperare financiară de către reprezentanţii celor două guverne – român şi german.

Alăturat prezentului referat anexăm:

o Bugetul preconizat al proiectului defalcat pe activităţi şi surse de finanţare (anexa 1). o Descrierea activităţilor ce urmează a fi derulate în următorii trei ani (2006 – 2008) în

cadrul asistenţei tehnice acordate de către Guvernul German pentru implementarea proiectului „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” (anexa 2).

Având în vedere cele mai sus menţionate:

PROPUNEM: 1. Colaborarea Primăriei Municipiului Timişoara cu Deutsche Gesellschaft für Technische

Zusammenarbeit (GTZ), cu oraşele înfrăţite, precum şi cu alte instituţii sau organizaţii locale în vederea implementării proiectului „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara”.

2. Cofinanţarea proiectului „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor

Istorice din Timişoara” din fonduri ale Bugetului Local, pe o perioadă de trei ani cu o suma totală de 358.700 RON, conform anexei 1, defalcaţi pe următorii trei ani după cum urmează:

- 240.800 RON în primul an de funcţionare, adică 2005; - 60.957 RON în cel de-al doile an de funcţionare; - 58.950 RON pentru cel de-al treilea an de funcţionare.

3. Asigurarea unui spaţiu pentru funcţionarea Centrului de Coordonare pentru Reabilitare Urbană

Timişoara (CRUT). 4. Includerea în organigrama Primăriei Municipiului Timişoara a trei angajaţi care urmează să-şi

desfăşoare activitatea în Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Urbană Timişoara (CRUT). Anrexăm prezentului referat următoarele documente:

- Bugetul preconizat al proiectului (anexa 1); - Descrierea activităţilor ce urmează a fi derulate în următorii trei ani (2006 – 2008)

în cadrul asistenţei tehnice acordate de către Guvernul German pentru implementarea proiectului „Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” (anexa 2).

- Protocol al discuţiilor de lucru între delegaţia Ministerului Federal al Cooperării Economice şi Dezvoltării (BMZ) şi delegaţia Ministerului Finanaţelor Publice privind stabilirea şi pregătirea cooperării în domeniul politicii dezvoltării din anul 2005.

- Adresele SCO2006-001057, şi SCO2006-001058 din 19.01.06 din partea GTZ.

DIRECTOR ECONOMIC ŞEF SERVICIU PROGRAME ŞI STRATEGII Ec. Adrian BODO Arh. Aurelia JUNIE

AVIZAT JURIDIC

ŞEF SERVICIUL JURIDIC Cons.Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Întocmit Consilier

RALUCA TEODORESCU