keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 158/31.10.2016
privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 25804/21.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a cladirilor;
Având în vedere Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioarej, în special art. 1 alin. 2 şi 3, art. 5, art. 6, art. 8 alin. 1 lit. c), art. 13, art. 28 alin. 1 pct.c;
Având în vedere Legea nr.339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016, cu modificări şi completări ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de reabilitare asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Codul Civil şi de Procedură Civilă;
Având în vedere Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere HCL nr.133 din 14.03.2013 2013 privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153, cod TM-II-a-A-06115, "Corso";
Având în vedere HCL nr. 61 din 28.02.2012 privind aprobarea Etapei a 2-a - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan);
Având în vedere HCL nr. 208 din 31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate" - Timişoara 2011;
Având în vedere HCL nr. 224 din 22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara;
Având în vedere HCL nr. 3 din 30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) , alin. (4), lit. a) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţiai publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara cu anexele aferente, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 514/ 22.10.2013 privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică şi Direcţia Poliţia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass-mediei locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_6_FABRIC.pdf

LEGENDĂ ZONA PRIORITARĂ PRINCIPALĂ FABRIC ZONA PRIORITARĂ SECUNDARĂ FABRIC ZONA PROTEJATĂ CONF. LEGII 422/2001 4 a m B = d LI) stă cu străzile și piețele incluse în Zona prioritară Fabric - Piaţa Traian - Piaţa Romanilor _-Bv.3 August 1919 - Splaiul Nistrului - Str. Dionisie Linţia - Str. lon Luca Caragiale - Str. Doctor Gheorghe Marinescu - Str. Episcop Alexandru Bonnaz - Str. Ștefan cel Mare -Str. Dacilor - Str. lon Mihalache - Str. Zăvoi - Str. Anton Pan IRILOR - FABRIC

Atasament: ANEXA_5_IOSEFIN.pdf

LEGENDĂ , | E ZONA PRIORITARĂ PRINCIPALĂ IOSEFIN ZONA PRIORITARĂ Z E n o = SE < 9 GE > 2 S < O £ ui O VI ÎN O O N — N N <r II LUI E LE Z O _ List le și pieţele incluse ioritară losefin

Atasament: ANEXA_4_Victoriei.pdf

LEGENDĂ ZONA PRIORITARĂ | - PIAŢA VICTORIEI ZONA PRIORITARĂ II - CARTIERUL CETATE ZONA PROTEJATĂ CONFORM LEGII 422/2001 Listă cu străzile și pieţele incluse în Zona prioritară ll -Str. Sfântul loan -Str. Gheorghe Dima -Piața Măraști -Str. Oituz -Piaţa lonel I.C. Brătianu -Str. Mărăşeşti -Str. Alba lulia -Str. Emanoil Ungureanu -Piaţa Libertății -Str. Lucian Blaga -Str. Vasile Alecsandri -Piaţa Unirii -Str. Sergent Constantin Mușat -Str. Florimund Mercy -Str. Regimentul 5 Vânători -Piața Sfântul Gheorghe -Str. Carol Trelbisz -Str. Enrico Carusso -Str. Episcop Augustin Pacha -Str. Matei Corvin -Str. Francesco Griselini -Str. General Traian Doda -Str. Paul Chinezu -Str. Martin Luther -Piaţa lancu Huniade -Piaţa Mircea Eliade -Str. Jânos Bolyai -Str. Victor Vlad Delamarina -Str. Dimitrie Cantemir -Piaţa Mareșal Ferdinand Foch -Str. General Praporgescu -Str. Coriolan Brediceanu - Str. 9 Mai -Bv. Revoluției din 1989 -Str. Eugeniu de Savoya -Str. Gheorghe Lazăr -Str. Palanca -Piaţa Vlad Jepeş -Str. General Eremia Grigorescu ' — zale A | mar! a ă 1 -Str. George Coşbuc m | SUPRA CLĂDIRILOR - PIAȚA VICT Me N delir DL TIEIIAZ LN

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU Nr. SC2016 –

REFERAT privind aprobarea Programului de sprijin financiar

pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara

Municipiul Timişoara deţine cel mai mare patrimoniu arhitectural din ţară, de o valoare

deosebită atât pentru România, cât şi pentru Europa. Păstrarea acestei moşteniri culturale constituie o datorie, atât pentru autorităţi cât şi pentru proprietari.

Primăria Municipiului Timişoara derulează încă din anul 2004 un program de reabilitare şi revitalizare a cartierelor istorice, dar şi de informare şi sensibilizare a populaţiei locale, a factorilor economici şi a instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 61 din 28.02.2012 s-a aprobat Etapa a 2-a - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan), care la Politica 7 Reabilitarea Patrimoniului Arhitectural şi Cultural, Clădiri şi Zone Urbane, Programul 2 prevede încurajarea lucrărilor de reabilitare prin acordare de asistenţă tehnică şi sprijin financiar proprietarilor de imobile istorice.

În anul 2013, Primăria Municipiului Timişoara a elaborat un Program de sprijin financiar, în baza prevederilor Legii nr. 153/2011 şi ale Legii nr. 422/2001, pentru proprietarii de clădiri istorice, persoane fizice, în conformitate cu modificările legislative în vigoare, aprobat prin HCLMT nr. 514/22.10.2013. Programul oferea proprietarilor de clădiri istorice, persoane fizice, un instrument financiar în vederea creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor istorice prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu regulamentele locale aferente.

Ca urmare a modificărilor legislative apărute în baza Legii nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural- ambientale a cladirilor, s-au creat condiţii pentru elaborarea unui nou program de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara.

Conform noului Program, anual vor fi alocate în Bugetul local de venituri şi cheltuieli fondurile destinate dezvoltării şi implementării Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara.

Prin grija Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara se va relua procesul de notificare a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari clădirilor din zonele de intervenţie stabilite, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 153/2011- modificată prin Legea nr. 166/2016 - privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, actualizată, precum şi a serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii, respectiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, dacă e cazul.

Proprietarii/Asociaţiile de proprietari care solicită să se înscrie în Program vor depune documentele prevăzute în Anexa 1, la Registratura Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea evaluării şi prioritizării solicitărilor de către Comisia de evaluare.

Solicitările vor fi analizate şi prioritizate de către o comisie constituită prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

Costurile întregii documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum şi documentaţia tehnico-economică necesară executării lucrărilor revin proprietarilor şi reprezintă contribuţia proprie a acestora la acest Program. De asemenea, beneficiarii Programului suportă

FP 53-01, Ver.1

integral costul lucrărilor neeligibile (costuri care se vor acoperi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite) şi cota parte din cheltuielile eligibile conform prevederilor Legii nr 153/2011, cu modificările ulterioare.

Municipiul Timişoara contribuie la acoperirea cheltuielilor eligibile (conform art. 6 din Legea nr. 153/2011, actualizată) pentru executarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor aprobate prin hotărârea Consiliului Local, pentru persoane fizice - proprietari de apartament/apartamente din clădirea ce urmează a se reabilita prin Program, după cum urmează:

a) 50% din valoarea lucrărilor eligibile, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timişoara, sub formă de grant – sprijin financiar nerambursabil acordat de Municipiul Timişoara în cadrul prezentului Program.

b) maxim 50% din valoarea lucrărilor eligibile, sub formă de contribuţie financiară, la cererea de finanţare depusă de către proprietari/asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii Consiliului Local, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, cu recuperarea sumelor în condiţiile legii.

Având în vedere modificările legislative apărute în baza Legii nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru

modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural- ambientale a cladirilor, precum şi cele expuse mai sus,

PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara:

- Aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a

clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara cu anexele aferente; - Revocarea HCLMT nr. 514/ 22.10.2013 privind aprobarea Programului de sprijin financiar

acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara.

DIRECTOR Pt. DIRECTOR Pt. DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECŢIA ECONOMICĂ Sorin Emilian Ciurariu Magdalena Nicoară Steliana Stanciu BIROU REABILITARE ŞEF SRVICIU M.I.P. SI DEZVOLTARE URBANA Gabriela Bica Daniela Teicu Melania Achiriloaiei- Pop

SERVICUL JURIDIC Daniela Ştefan

Atasament: Program_finantari_cladiri_LEGEA_153_2011_actualizata.pdf

  Page 1 of 13   

 

PROGRAM DE SPRIJIN FINANCIAR  PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII ARHITECTURAL‐AMBIENTALE A CLĂDIRILOR DIN ZONELE 

PRIORITARE DE INTERVENŢIE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA   

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE 

I. OBIECTIVE 

Prezentul  program  are  ca  obiectiv  principal  stabilirea  principiilor  şi  cadrului  general  pentru  respectarea  şi punerea  în  valoare a  specificului patrimoniului  local  istoric,  cultural  şi  arhitectural  prin derularea lucrărilor de reabilitare a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul  Timişoara,  în concordanţă cu planurile de urbanism  şi  regulamentele  locale aferente, aprobate  în  condiţiile legii, în scopul creşterii calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor precum şi al conservării  caracterului  estetic‐arhitectural  al  cadrului  urban  construit  şi  stabilirea  instrumentelor  de  intervenţie,  în conformitate cu prevederile art. 13 alin.  (1)  lit. c) din Legea nr 153/2011 modificat  prin Legea nr. 166/2016.    

II. CADRUL LEGAL  Cadrul legal care stă la baza elaborării Programului: 

‐ Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor, cu modificările şi  completările ulterioare prin Legea nr. 146/2013, Legea nr. 252/2016 şi Legea nr. 166/2016,  

‐ Legea nr.339/2015 a Bugetului de stat pe anul  2016 cu modificări și completări ulterioare;  ‐ Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare  ‐ Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările  şi completările ulterioare; 

‐ Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale  ‐ Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;   ‐ Hotărârea  de  Guvern  nr.  1430/2003  pentru  aprobarea  Normelor metodologice  privind  situaţiile  în  care  Ministerul  Culturii  şi  Cultelor,  respectiv  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  contribuie  la  acoperirea  costurilor lucrărilor de reabilitare asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum  şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna; 

‐ Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;  ‐ Legea  nr.215/2001 privind administrația publică locală  ‐ Ordonanţa  Guvernului  nr.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor,  aprobată  cu  modificări  şi  completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;  ‐ Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  cu modificările  şi  completările ulterioare;  

‐ Codul Civil şi de Procedură Civilă;  ‐ HCL  133  din  14.03.2013  2013 privind  declararea  zonei  Piaţa Victoriei din  Timişoara  ca  zonă prioritară de  protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului urban înscris în Lista monumentelor istorice  2010, poziţia 153,  cod TM‐II‐a‐A‐06115, "Corso";  

‐ HCL  nr.  61  din  28.02.2012  privind  aprobarea  Etapei  a  2‐a  ‐  Concept  general  de  dezvoltare  urbană  (MASTERPLAN); 

‐ HCL nr. 208 din 31.05.2011 privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică "Zone construite protejate”  ‐ Timişoara 2011; 

‐ HCL  nr.  224  din  22.04.2008  privind  aprobarea  Îndrumarului  pentru  Regulamentul  Local  de  Urbanism  al  cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara; 

‐ HCL nr. 3 din 30.01.2007 privind aprobarea Conceptului  Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă şi  Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara;  

‐ alte  acte  normative  care  reglementează măsuri  de  punere  în  valoare  a  patrimoniului  istoric,  cultural  sau  arhitectural. 

 

  Page 2 of 13   

  CAPITOLUL II: ETAPE PRELIMINARE ALE PROGRAMULUI 

  I.STABILIREA ZONELOR PRIORITARE ÎN PROGRAM 

Lucrările  de  protejare  şi  intervenţie  asupra  clădirilor  urmează  să  se  deruleze  în  zone  de  acţiune  prioritară  de  intervenţie  stabilite  prin  hotărâri  ale  Consiliului  Local  al Municipiului  Timişoara  la  propunerea  Instituţiei Arhitectului Şef  (conf. art.28, alin 1,  lit. b – Legea nr. 153/2011). Zonele de  acţiune  prioritară  vor  fi  avizate  din  punct  de  vedere  urbanistic,  estetic  şi  architectural  de  către  Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului şi se aproba respectiv, se actualizează ori  de câte ori este necesar prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara (conf. art.5, alin.  3  –  Legea  nr.  153/2011).  Comisia  Tehnică  de  Urbanism  şi  Amenajare  a  Teritoriului  avizează  documentaţii  tehnice  pentru  lucrările  de  intervenţie,  pot monitoriza  executarea  lucrărilor  și  pot  participa la recepţia la terminarea lucrărilor. (conf. art.5, alin. 4 – Legea nr. 153/2011). Pe parcursul  procesului  de  analiză  şi  avizare,  Comisia  Tehnică  de  Urbanism  şi  Amenajarea  Teritoriului  colaborează, în condiţiile legii, cu Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Timiş, precum  şi cu Ministerul Culturii prin Direcţia Judeţeană Pentru Cultură Timiş (conf. art.5, alin. 4 si 5 – Legea  nr. 153/2011).    Zone de intervenţie  ‐ Zona prioritară de  intervenţie  I – Zona Piaţa Victoriei  ‐  stabilită conform Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara nr. 133/14.03.2013 privind declararea  zonei Piața Victoria din  Timişoara ca zonă prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului  urban  înscris în Lista monumentelor istorice 2010, poziţia 153,  cod TM‐II‐a‐A‐06115,  "Corso",  așa cum sunt ele definite în Anexa nr. 4 

‐ Zona de  intervenţie  II – Zona Cetate  ‐ delimitată de Piaţa Mărăşti, Str. Oituz, Piata  Ionel  I.C.  Bratianu,  Str. M.  Luther,  Str.  Proclamaţia  de  la  Timisoara,  Str. Carol  Telbiz, Bd.  I.C. Brătianu,  Piaţa Huniade, Piaţa Victoriei, Str. Sfântul Ioan, Str. Gh. Dima, așa cum sunt ele definite în Anexa  nr. 4 

‐ Zona de intervenţie III – Zonele principale Iosefin si Fabric așa cum sunt ele definite în Anexa nr.  5 și 6 

‐ Zona de  intervenție IV – Zonele secundare  Iosefin si Fabric așa cum sunt ele definite  în Anexa  nr. 5 și 6   

Zonele de intervenţie, definite astfel şi delimitate în prezentul Program, vor fi declarate ca zone de  acţiune  de  interes  public  major  şi  general  privind  creşterea  calităţii  arhitectural‐ambientale  a  clădirilor prin măsuri de reabilitare structural‐arhitecturală a anvelopei acestora,în scopul asigurării  sănătăţii,  vieţii,  integrităţii  fizice  şi  siguranţei  populaţiei,  al  conservării  caracterului  estetic‐ arhitectural  al  cadrului  urban  construit,  precum  şi  a  calităţii  mediului  natural,  în  condiţiile  respectării şi punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local şi naţional.    Priorități pentru finanțare:  

Zona I;  Zona II dacă în zona I nu există solicitări aprobate de Comisia de evaluare;  Zona III dacă în zona I și II nu există solicitări aprobate de Comisia de evaluare;  Zona IV dacă în zona I, II și III nu există solicitări aprobate de Comisia de evaluare. 

 

  Page 3 of 13   

II. APROBAREA ÎN BUGETUL LOCAL A SUMELOR DESTINATE SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU  REABILITAREA CLĂDIRILOR DIN ZONELE DE ACŢIUNE PRIORITARĂ  

Anual vor fi alocate în Bugetul local de venituri şi cheltuieli, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local,  fondurile  destinate  dezvoltării  şi  implementării  Programului  de  sprijin  financiar  pentru  creşterea  calităţii  arhitectural‐ambientale  a  clădirilor  din  zonele  prioritare  de  intervenţie  din  Municipiul  Timişoara.   

III.  NOTIFICAREA  PROPRIETARILOR  CLĂDIRILOR  PRIVIND  OBLIGAŢIILE  ŞI  RĂSPUNDERILE  LEGALE 

Prin grija Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului  Timişoara  se  reia  procesul  de  notificare  a  proprietarilor/asociaţilor  de  proprietari  clădirilor  din  zonele de  intervenție  stabilite,  în conformitate cu prevederile art. 13 alin.  (1)  lit. c) din Legea nr.  153/2011 modificată prin Legea nr. 166/2016  ‐ privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural‐ ambientale  a  clădirilor,  actualizată,  precum  și  a  serviciul  deconcentrat  al Ministerului  Culturii,  respectiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, dacă e cazul.   

IV. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM   Proprietarii/Asociaţiile de proprietari care solicită să se înscrie în Program vor depune documentele  prevăzute  în  Anexa  1,  la  registratura  Primăriei  Municipiului  Timişoara,  în  vederea  evaluării  și  prioritizării solicitărilor de către Comisia de evaluare.    

V. FUNCȚIONAREA  COMISIEI DE EVALUARE (C.E.) ȘI SECRETARIATULUI C.E.  Solicitările  sunt analizate  şi prioritizate de C.E.,  constituită prin dispoziția Primarului Municipiului  Timişoara.   La  lucrările Comisiei pot participa,  cu  titlu de  invitaţi,  specialişti  sau experţi  atestaţi  în domeniul  protejării monumentelor  istorice. Invitaţii nu au drept de a evalua, nota solicitările de finanţare, ci  doar dreptul de a formula opinii de specialitate, la solicitarea membrilor Comisiei.  Fiecare membru  al  Comisiei,  precum  şi  persoanele  invitate  vor  semna  la  începutul  sesiunii  de  evaluare  o  declaraţie  de  imparţialitate  şi  confidenţialitate,  potrivit modelului  prevăzut  în  Anexa  nr.2. În situaţia în care, în cursul procedurii de evaluare, un membru al Comisiei, respectiv un invitat  constată că are un  interes patrimonial  în  legătură cu una dintre  solicitările  înaintate Comisiei din  care  face  parte/la  care  este  invitat  sau  se  află  în  una  dintre  situaţiile  prevăzute  în Anexa  nr.  2,  acesta are obligaţia să declare  imediat,  în scris, sau să solicite consemnarea de către secretariat a  acestui lucru şi să se retragă de la lucrările Comisiei.  Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:      a) înregistrează solicitările depuse şi asigură întocmirea listei acestora;      b) verifică existența la dosar a tuturor actelor solicitate (conform Anexei 1) ;      c) informează solicitanții a căror documentații nu îndeplinesc condiţiile, sunt incomplete, sunt  considerate neeligibile pentru includerea în Program;      d) convoacă membrii Comisiei și comunică ordinea de zi;      e) întocmeşte procesele‐verbale de şedinţă ale Comisiei, asigurând semnarea acestora de către  toţi membrii Comisiei;      f) informează solicitanții cu rezultatele evaluării Comisiei;      g) ţine evidenţa fişelor de notare a criteriilor stabilite în Anexa nr. 3;      h) ţine evidenţa declaraţiilor de imparţialitate şi confidenţialitate ale membrilor Comisiei;      i) asigură gestionarea şi arhivarea documentelor aferente activităţii Comisiei;      j) primeşte contestaţiile depuse de solicitanţi;      k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele Comisiei pentru buna funcţionare a acesteia. 

  Page 4 of 13   

C.E.  va  evalua  și  prioritiza  documentaţiile  cu  cel mai mare  punctaj,  conform  Criterii  de  evaluare  (Anexa 3).   Membrii Comisiei au următoarele atribuţii: 

‐ Se întrunesc la convocarea secretariatului Comisiei  ‐ Analizează și prioritizează documentațiile pe baza punctajului obținut în urma evaluării  ‐ Semnează fişele de notare a criteriilor stabilite în Anexa nr. 3 și procesele‐verbale de şedinţă  ‐ Semnează declaraţiile de imparţialitate şi confidenţialitate   ‐ Analizează și soluționează contestaţiile depuse de solicitanţi  ‐ Aprobă finanțările pentru executarea lucrărilor de intervenție  

După evaluarea documentațiilor  și stabilirea de către C.E. a clădirilor care vor beneficia de sprijin  financiar  prin  prezentul  Program,  Secretariatul  Comisiei  va  transmite  către  Comisia  Tehnico  –  Economică  (C.T.E.) documentațiile  tehnico‐economice  în vederea verificării conformității acestora  cu prevederile HG 28/2008 și legislația în vigoare precum și obținerea avizului C.T.E.    Secretariatul  Comisiei  de  evaluare  în  colaborare  cu  reprezentanți  ai  departamentului  din  cadrul  Primăriei  Municipiului  Timișoara  cu  atribuții  specifice  pentru  implementarea  Programului,  vor  întreprinde demersurile necesare în vederea elaborării proiectului de hotărâre în baza căruia se vor  încheia contractele individuale de finanţare cu fiecare proprietar de apartament al clădirii, prin care  se stabilesc drepturile şi obligaţile părţilor și va solicita  introducerea  în Bugetul  local de venituri şi  cheltuieli  al  Municipiului  Timişoara  a  sumelor  necesare  derulării  lucrărilor  de  reabilitare  arhitectural‐ambientale  a  clădirilor  cu  încadrarea  în  limita  fondurilor  anuale  aprobate  pentru  Program.    Reprezentanții  departamentului  din  cadrul  Primăriei Municipiului  Timișoara  cu  atribuții  specifice  pentru  implementarea Programului  în  colaborare  cu  Serviciul  Juridic  vor  întreprinde demersurile  necesare  în  vederea  elaborării  contractelor  individuale  de  finanţare  cu  proprietarii,  prin  care  se  stabilesc cotele cu care participă fiecare parte implicată la finanțarea lucrărilor.    Reprezentanții  departamentului  din  cadrul  Primăriei Municipiului  Timișoara  cu  atribuții  specifice  pentru  implementarea  Programului  vor  colabora  cu  reprezentanții  Serviciului  Achiziții  Publice/  Serviciului Juridic în vederea demarării procedurii de achiziție a contractului de execuție lucrări.     Municipiul Timişoara organizează,  în condiţiile  legii, procedura de achiziţie publică de executare a  lucrărilor, cu participarea reprezentantului delegat al asociaţiei de proprietari sau a proprietarului  de clădire, după caz,  în Comisia de adjudecare a ofertelor. Contractele de execuţie urmează să fie  încheiate  între  executantul  lucrărilor  de  reabilitare  desemnat  în  urma  procedurii  de  achiziție  publică,  Municipiul  Timişoara  ca  autoritatea  publică  cofinanţatoare  și  proprietar/asociație  de  proprietari‐prin reprezentant.    CAPITOLUL III: FINANȚAREA ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

  I. CONTRIBUŢIA PROPRIE A BENEFICIARILOR DE SPRIJIN FINANCIAR 

Costurile  întregii  documentaţii  tehnice  necesare  obţinerii  autorizaţiei  de  construire,  precum  şi  documentaţia  tehnico‐economică  necesară  executării  lucrărilor  revin  proprietarilor  şi  reprezintă  contribuţia proprie a acestora  la acest Program.   În cadrul contractului de servicii de proiectare se  va avea în vederea asigurarea servicilor de asistență tehnică din partea proiectanților autorizați pe  toata durata de execuție a  lucrărilor,  respectiv emiterea de dispoziții de  șantier, soluții  tehnice  și  detalii de execuție suplimentare, etc. 

  Page 5 of 13   

Proiectantul va colabora și va răspunde atât în fața proprietarilor/asociațiilor de proprietari cu care  au încheiat contractul de proiectare cât și în fața reprezentanților Municipiului Timișoara în calitate  de investitor. Acest aspect va fi prevăzut ca și clauză în contractul de servicii de proiectare încheiat  între proprietari/asociațiile de proprietari și proiectant.    Contractarea asistenței tehnice prin diriginți de şantier autorizați revine beneficiarului. Beneficiarul  –  proprietarul  sau  asociaţia  de  proprietari  –  va  achiziționa  serviciul  de  urmărire  a  executării  lucrărilor în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții.  Dirigintele de șantier va colabora și va răspunde atât în fața proprietarilor/asociațiilor de proprietari  cu  care au  încheiat  contractul de  servicii  cât  și  în  fața  reprezentanților Municipiului Timișoara  în  calitate  de  investitor.  Acest  aspect  va  fi  prevăzut  ca  și  clauză  în  contractul  de  prestări  servicii  încheiat între proprietari/asociațiile de proprietari și dirigintele de șantier autorizat.    Beneficiarii Programului suportă integral costul lucrărilor neeligibile (costuri care se vor acoperi din  fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite) și cota parte din  cheltuielile eligibile conform prevederilor Legii nr 153/2011 cu modificările ulterioare. 

  II. CONTRIBUŢIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA LA PROGRAM 

Municipiul  Timişoara  contribuie  la  acoperirea  cheltuielilor  eligibile  (conform  art.  6  din  Legea  nr.  153/2011,  actualizată)  pentru  executarea  lucrărilor  de  reabilitare  a  clădirilor  aprobate  prin  hotărârea  Consiliului  Local,  pentru  persoane  fizice  ‐  proprietari  de  apartament/apartamente  din  clădirea ce urmează a se reabilita prin Program, după cum urmează:  

a)  50%  din  valoarea  lucrărilor  eligibile,  din  fonduri  aprobate  anual  cu  această  destinaţie  în  Bugetul  local  de  venituri  şi  cheltuieli  al Municipiului  Timişoara,  sub  formă  de  grant  –  sprijin  financiar nerambursabil acordat de Municipiul Timişoara în cadrul prezentului Program.   b) maxim 50% din valoarea lucrărilor eligibile, sub formă de contribuţie financiară, la cererea de  finanţare depusă de către proprietari/asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii Consiliului Local,  şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, cu recuperarea sumelor în condiţiile  legii.  

Municipiul  Timișoara  nu  acordă  sprijin  financiar  nerambursabil  sub  formă  de  grant,  persoanelor  juridice  –  proprietari  de  apartament/apartamente  din  clădirea  ce  urmează  a  se  reabilita  prin  Program.   

III. PROCEDURA DE FINANŢARE   În cazul imobilelor în care Municipiul Timişoara deţine cote parte, cheltuielile aferente Municipiului  Timişoara  vor  fi  suportate din bugetul  local,  fără a afecta nivelul de  finanţare  (grant  şi  finanţare  rambursabilă) alocat imobilului prin prezentul Program.  În  cadrul Programului  se va aloca un  cont  special dedicat operaţiunilor  financiare  ce urmează  să  aibă  loc. Acest cont va fi pus  la dispoziţie de către Municipiul Timișoara, proprietarilor/asociațiilor  de proprietari unde aceștia vor depune sumele pe care şi le‐au asumat ca și contribuție proprie prin  Contractul de finanțare încheiat cu Municipiul Timişoara. Toate detaliile referitoare la procedura de  finanţare vor fi incluse în Contractele individuale de finanțare încheiate între Municipiul Timişoara şi  fiecare proprietar de apartament al clădirii.   

IV. RAMBURSAREA FINANȚĂRII  In  cazul  în  care  sumele avansate de  catre Municipiul Timişoara pentru asigurarea  contribuţiei  ce  revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, nu sunt recuperate integral din fondul de reparaţii al  asociaţiei  de  proprietari  sau  din  contribuţia  proprietarilor,  până  la  data  recepţiei  la  terminarea  lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin intermediul taxei pentru creşterea calităţii  arhitectural‐ambientale a  clădirilor  (T.C.C.A.C.). Valoarea Taxei  se  stabilește  în  funcție de  sumele 

  Page 6 of 13   

avansate  de  către  Municipiul  Timişoara  pentru  asigurarea  cotei  de  contribuţie  aferente  proprietarilor,  în  raport  cu  cotele‐părţi  indivize  din  proprietatea  comună  aferentă  fiecărei  proprietăţi individuale corelată cu valoarea investiției consemnată în procesul verbal de recepția la  terminarea  lucrărilor,  prin  grija  departamentului  din  cadrul  Primăriei Municipiului  Timișoara  cu  atribuții  specifice  pentru  implementarea  Programului  și  asumare  prin  semnătură  de  către  proprietar/asociația de proprietari.    T.C.C.A.C.  se va  stabili prin hotărâre a Consiliului Local a Municipiului Timişoara  şi va cuprinde  în  mod  obligatoriu:  elementele  de  indentificare  a  clădirii  ce  a  facut  obiectul  finanţării  lucrărilor  de  intervenţie,  elementele  de  identificare  a  proprietarilor,  cotele  părţi  indivize  din  proprietatea  comună  aferentă  fiecărei  proprietăţi  individuale,  sumele  avansate  de  către Municipiul  Timişoara  pentru asigurarea contribuţiei aferente proprietarilor,  sumele ce au  fost  recuperate până  la data  recepţiei finale a lucrărilor, sumele rămase de recuperat prin intermediul T.C.C.A.C.     Perioada de recuperare a T.C.C.A.C. este de 10 ani şi se plăteşte  în rate egale, stabilite prin H.C.L.   de aprobare a Taxei C.C.A.C.   Proiectul de hotărâre  se  va elabora prin grija departamentului din  cadrul Primăriei Municipiului Timișoara cu atribuții specifice pentru  implementarea Programului  în  colaborare cu Direcția Fiscală.    În baza hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara de aprobare a T.C.C.A.C., Primarul emite  dispoziţia de punere  în aplicare și recuperare a taxei datorată bugetului  local de către proprietarii  imobilului  pentru  reabilitarea  căruia  au  fost  avansate  cheltuieli  aferente  executării  lucrărilor  de  intervenţie corespunzătoare contribuţiei ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari. Dispoziţia  constituie titlu executoriu şi va cuprinde obligatoriu toate elementele necesare, conform legislației  în  vigoare,  pentru  recuperarea  cofinanțării  acordate  de  Municipiul  Timișoara  proprietarilor  de  apartamente în baza contractelor individuale de finanțare, respectiv:  a) denumirea organului emitent;  b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;      c) datele de identificare a persoanei în sarcina careia este stabilită taxa şi, dacă este cazul, datele  de identificare a persoanei împuternicite de acesta;      d) cuantumul T.C.C.A.C.       e) termenele de plată a T.C.C.A.C. cu mentiunea ca pentru neplata la termen vor fi calculate de  catre compartimentul de executare din cadrul organului fiscal local majorari de intarziere, in  conditiile legii;  f) motivele de fapt ce au dus la stabilirea taxei in cuantumul stabilit;    g) temeiul de drept;      h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului emitent, potrivit legii, precum şi ştampila  acestuia;      i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul la care se depune  contestaţia. 

Dispoziţia privind stabilirea T.C.C.A.C. va fi transmisă în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii,  Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în vederea urmăririi şi executarii acesteia în condiţiile Legii  207/2015 privind Codul de procedură fiscală.    Urmărirea şi executarea T.C.C.A.C. se realizează de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara,   în  condiţiile  Legii  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală.  Pentru  neplata  la  scadenţă  a  T.C.C.A.C.  se  datorează majorări  de  întârziere,  care  vor  fi  calculate  de  către  compartimentul  cu  atribuţii în executarea creanţelor locale din cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.    

  Page 7 of 13   

Prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală referitoare  la nivelul majorărilor de  întârziere, modalitatea de stabilire,  termenul de plata, urmărirea  și executarea acestora se aplică  corespunzător.     CAPITOLUL IV: EXECUȚIA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR   

I. URMĂRIREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE REABILITARE  Municipiul Timişoara va desemna un responsabil tehnic, cu atribuţii în urmărirea execuției lucrărilor  contractate, din partea finanțatorului. Situaţiile de lucrări lunare, se întocmesc de către constructor,  se  verifică  şi  se  confirmă  de  către dirigintele  de  şantier  autorizat,  se  însuşesc  de  reprezentantul  asociaţiei  de  proprietari  prin  semnătură  şi  se  depun  pentru  verificare  la  responsabilul  tehnic  desemnat  pe  lucrare.  Responsabilul  tehnic  va  verifica  conformitatea  situaţiilor  de  lucrări    cu  proiectul tehnic şi cu situaţia din teren. Dacă situațiile de lucrări respectă prevederile contractuale,  responsabilul  tehnic  va  comunica  constructorului  să  emită  factura  aferentă  sumelor  acceptate  pentru a se face plata. În situația în care responsabilul tehnic a constatat că situațiile de lucrări nu  sunt conforme cu proiectul tehnic şi cu situația din teren, va solicita corectarea acestora. Facturile  vor  fi  însoțite  de  documente  justificative  ce  vor  fi  emise  în  baza  situaţiilor  de  lucrări  întocmite  conform prevederilor legale în vigoare.   

II. RECEPȚIA LUCRĂRILOR   Recepţia lucrărilor se organizează cu respectarea prevederilor H.G.  nr. 273/1994 privind aprobarea  Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările  şi completările ulterioare.   În  situaţia  în  care  odată  cu  lucrările  de  intervenţie  pentru  reabilitarea  structural‐arhitecturală  a  anvelopei clădirii s‐au executat şi  lucrări de reabilitare termică a acesteia, beneficiarul este obligat  să prezinte comisiei de recepţie  la terminarea  lucrărilor şi certificatul de performanţă energetică a  clădirii reabilitate termic, elaborat,  la cererea beneficiarului, de către un auditor energetic pentru  clădiri  atestat  şi  finanţat  din  sursele  proprii  ale  beneficiarului.  Certificatul  de  performanţă  energetică a clădirii face parte integrantă din cartea tehnică a construcţiei, în condiţiile legii.    CAPITOLUL V: Anexe     Fac parte integrantă din prezentul Program următoarele anexe:    ANEXA NR. 1 – Acte necesare pentru includerea în Program a unui imobil  ANEXA NR. 2 – Declaraţie de imparţialitate (membrii C.E.)  ANEXA NR. 3 – Criterii de selecţie şi punctaj   ANEXA NR. 4 – Zona de intervenție Piaţa Victoriei și Cetate  ANEXA NR. 5 – Zona de intervenție Iosefin   ANEXA NR. 6 – Zona de intervenție Fabric    DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM        pt. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE  Sorin Emilian Ciurariu           Magdalena Nicoară      BIROU REABILITARE SI DEZVOLTARE URBANA    ȘEF SRVICIU M.I.P.  Daniela Teicu              Gabriela Bica  Melania Achiriloaiei‐ Pop   

SERVICUL JURIDIC  Cristina Bozan 

  Page 8 of 13   

  Anexa nr. 1 

 

Acte necesare pentru includerea în Program a unui imobil   

‐ hotărârea adunării generale a proprietarilor/asociației de proprietari privind solicitarea unui sprijin  financiar de  la autoritatea publică  locală  în vederea  realizării  lucrărilor de  intervenție, adoptată  în  unanimitate de către  toți proprietarii de aprtamente din clădire  (Anexa 1a,  inclusiv Anexa 1b‐Lista  proprietarilor)  ‐ cererea de finanțare (Anexa 1c)  ‐ statutul asociației de proprietari   ‐  documente  justificative  care  atestă  dreptul  de  proprietate  –  extras  de  carte  funciară  colectiv  și  individual, nu mai vechi de 30 zile  ‐ extrasul de cont la zi cu viza băncii care să prezinte situația sumelor din fondul de reparaţii deținute  de proprietar/asociația de proprietari la momentul depunerii cererii de finanțare  ‐ nota tehnică de constatare, elaborată de către experţi tehnici atestaţi cel puţin pentru cerinţele  esenţiale de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate", "securitate la incendiu" şi "siguranţa în  exploatare", conform prevederilor art 11 alin. 3 din Legea 153/2011  ‐ expertiza tehnică a clădirii;  ‐ documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie;  ‐ proiectul tehnic şi detaliile de execuţie;  ‐ autorizaţia de construire;  ‐ alte documente suplimentare solicitate de comisii (C.E., C.T.E.) 

  Observații:  ‐ devizul general al lucrărilor se va întocmi de către proiectant ținându‐se cont de tipurile de cheltuieli care  se pot finanța de către Municipiul Timișoara  în cadrul Programului (eligibil/neeligibil) conform prevederilor  art  6  din  Legea  153/2011  și  va  cuprinde  valoarea  estimată  a  lucrărilor,  defalcată  pe  fiecare  proprietar,  proporţional cu cota‐parte indiviză deţinută din proprietatea comună.  ‐  la  elaborarea  documentației  tehnico‐economice  se  vor  avea  în  vedere  prevederile  locale  stabilite  prin  Hotărâri  ale  Consiliului  Local  al Municipiului  Timișoara  (HCL  nr.  419/2015)  privind  interzicerea  amplasării  rețelelor de comunicații pe elementele de fațadă dinspre stradă a imobilelor   ‐  contractarea  serviciului  de  urmărire  a  executării  lucrărilor  se  asigură  de  către  proprietari/asociațiile  de  proprietari  în  condiţiile  şi  cu  respectarea prevederilor  Legii nr. 10/1995 privind  calitatea  în  construcţii,  cu  modificările ulterioare;    Prevederile prezentului Program  şi a anexelor parte  integrantă din acesta nu  sunt  limitative urmând  a  se  actualiza/completa conform dispoziţiilor  legale  în vigoare  la data aplicării acestora şi conform noilor date şi  situaţii ce pot apărea pe durata  implementării şi care nu au fost anticipate din motive obiective ce pot ţine  de  specificitatea  fiecărui  caz  în  parte,  de  factorul  uman  sau  de  probleme  independente  de  atribuţiile  autorităţii publice locale.      

  Page 9 of 13   

   

ANEXA 1a

Acord unanim al proprietarilor clădirilor ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Localitatea .................................... Judeţul (sectorul) ............................. Str. ......... nr. ....., bl. ....., cod poştal ........... Cod de înregistrare fiscală ...............................

HOTĂRÂREA

adunării generale a proprietarilor nr. ...... din data de ....... pentru solicitarea unui sprijin financiar de la Municipiul Timişoara în condițiile art. 13 alin. (1) lit. c) din

Legea nr 153/2011 modificată prin Legea nr. 166/2016, privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor

Luând cunoştinţă de prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural‐ ambientale a clădirilor cu modificările ulterioare și prevederile H.C.L. a Municipiului Timișoara privind Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor/asociaților de proprietari de clădiri din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ......., în prezenţa a ...... membri din totalul de ...... membri ai asociaţiei,

HOTĂRĂŞTE ÎN UNANIMITATE: ‐ să solicite sprijinul financiar acordat de administraţia publică locală, conform H.C.L. a Municipiului Timișoara privind Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor/asociaților de proprietari de clădiri din zonele de intervenție ale Municipiului Timişoara;   ‐ că fiecare proprietar de apartament al clădirii este de acord să semneze contractul individual de finanțare cu Municipiul Timișoara, în vederea realizării lucrărilor de intervenție ce trebuie executate pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a clădirii din Municipiul Timișoara, str .................. nr.......... . ‐ să desemneze şi să mandateze un reprezentant legal în relaţia cu autorităţile publice locale, în vederea realizării lucrărilor de intervenție ce trebuie executate pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a clădirii, în persoana ...., CNP.......;

‐ să respecte prevederile HCL privind instituirea taxei pentru creşterea calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor fundamentată în funcţie de sumele avansate de către autoritatea publică locală pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele‐părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale

Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari începând cu data de ......... şi va însoţi documentaţia ce urmează a fi transmisă finanţatorului. Preşedinte, .................... (numele şi semnătura) L.S. Contrasemnează: Administratorul Asociaţiei de proprietari ............. Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ................          

  Page 10 of 13   

      ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI Anexa 1b Localitatea ........................... Judeţul (sectorul) .................... Str. ....... nr. ....., bl. ...., cod poştal ............ Cod de înregistrare fiscală .............. Nr. ......... din ........................

LISTA PROPRIETARILOR *) ‐ situaţie la data de ...........

Asociaţia de proprietari, prin preşedintele acesteia, declară următoarele:

Nr.

Crt.

Nr.

apartamentului

Proprietar Nr.

camerelor locuibile

Suprafaţa

utilă în proprietate individuală

‐m2‐

Cota‐parte indiviză

din partea

comună

% ‐

Decizia

proprietarului**)

Semnătura

Numele şi

prenumele***)

Da Nu

Cod numeric personal

0 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL 100%

Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

Preşedinte, Administrator,

.................... ....................

(numele şi semnătura) (numele şi semnătura)

L.S.

___________

*) Se anexează la Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ............. din ........................ pentru soloicitarea unui sprijin financiar de la Municipiul Timişoara.

**) Coloana 6 se completează cu "Da" sau, după caz, coloana 7 se completează cu "Nu", se semnează de către fiecare proprietar şi reprezintă decizia acestuia, exprimată în adunarea generală a proprietarilor, cu privire la executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural‐arhitecturală a clădirii , în condiţiile HCL ........................

***) În cazul proprietarilor persoane juridice se trec datele corespunzătoare acestora

  Page 11 of 13   

Anexa 1c

CERERE DE FINANŢARE

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Deţinătorul clădirii situate în municipiul Timișoara, str. ________, nr. ____, ap._____, CF nr. _________ sub nr. Topo ___________, identificat prin:  

persoană fizică: Numele şi prenumele ___________, CNP__________, B.I./C.I. seria ______ nr. __________;

  persoană juridică:

Denumire _________, sediu__________, C.I.F. ___________;   asociaţie de proprietari:

Denumire ___________, reprezentată prin dl/dna __________, funcţia ___________, identificat/ă prin CNP _________, B.I./C.I. seria ______ nr. ________,

Prin prezenta solicit/solicităm acordarea sprijinului financiar în cuantum de maxim ______________ lei necesar pentru efectuarea lucrărilor de intervenție ce urmează a se executa la clădirea situată în municipiul Timișoara, str. ……….. , nr. ………. , în baza prevederilor Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural‐ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara, aprobat prin HCL nr. ______ / ______________ .

În vederea susţinerii celor menţionate anexăm prezentei următoarele documente justificative: ‐ Hotărârea adunării generale a proprietarilor/asociației de proprietari privind solicitarea unui

sprijin financiar (Anexa 1a) ‐ Lista proprietarilor (Anexa 1b) ‐ Statutul asociației de proprietari, dacă e cazul ‐ Extras de carte funciară colectiv și individual  ‐ Extrasul de cont la zi cu viza băncii care  reprezintă situația sumelor din fondul de reparaţii deținute 

de proprietar/asociația de proprietari la momentul depunerii cererii de finanțare ‐ Nota tehnică de constatare, elaborată de către expert tehnic atestat , conform prevederilor art. 11 

alin. 3 din Legea 153/2011 cu modificările ulterioare ‐ expertiza tehnică; ‐ documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie; ‐ proiectul tehnic şi detaliile de execuţie; ‐ autorizaţia de construire;

Preşedinte, Administrator,

.................... ....................

(numele şi semnătura) (numele şi semnătura)

L.S.

  Page 12 of 13   

Anexa nr. 2 

Declaraţie de imparţialitate și confidențialitate (membrii Comisiei de evaluare)                           Subsemnatul/Subsemnata  ........................, domiciliat(ă)  în  ................., posesor/posesoare al/a BI/CI  seria  ......... nr. ........., eliberat(ă) de ............. la data de ...................., în calitate de membru al comisiei C.E. declar  pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:      a) nu am raporturi contractuale cu solicitanţii;      b) nu am niciun interes patrimonial în legătură cu cererile de acordare a finanţărilor înaintate comisiei de  evaluare;      c) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al solicitanţilor;      d) nu fac parte din echipa proiectantului/ solicitanţilor;      e)  nu  am  calitatea  de  soţ/soţie,  rudă  sau  afin  până  la  gradul  al  patrulea  inclusiv  cu  solicitanţii  sau  cu  persoane fizice care fac parte din echipa proiectantului/solicitanţilor;      f)  nu  am  niciun  interes  de  natură  să  afecteze  imparţialitatea  mea  pe  parcursul  procesului  de  verificare/evaluare a obiectivelor supuse analizei.      În cazul în care pe parcursul derulării procedurii de evaluare mă voi afla în una dintre situaţiile menţionate  mai sus, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage de la lucrările comisiei de evaluare.      Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului documentelor a căror dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere  dreptului  solicitanţilor  de  a‐şi  proteja  proprietatea  intelectuală  sau  secretele  comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare.      Înţeleg că, în cazul în care nu voi respecta aceste angajamente, voi suporta sancţiunile legii.        Semnătura .............                                               Data .............         

  Page 13 of 13   

ANEXA NR. 3     Criterii de selecţie şi punctaj     Finanțarea se va face în limita sumelor alocate anual  în  bugetul local al Municipiului Timișoara aprobat prin  hotărâre de Consiliu Local.   

  Criterii de prioritate  Punctaj  Punctaj maxim 

1  Starea de degradare 

Precolaps (nu se cumulează puncte de la celelalte  categorii ale criteriului) 

30 

30 

Degradare structurală 

mică  0‐3 

medie   3‐6 

mare  6‐10 

Degradare arhitecturală   

mică  0‐3 

medie   3‐6 

mare  6‐10 

Degradarea componentelor  artistice 

mică  0‐3 

medie   3‐6 

mare  6‐10 

Gradul  de  percepţie  urbană 

clădire situată într‐o piaţă  15 

15  clădire situată de a lungul unei străzi/artere  importante 

10 

clădire situată pe o stradă secundară  5 

3  Statut juridic de  protecţie 

Monumente istorice cu cod distinct în Lista  Monumentelor 

10 

10 Obiective incluse în ansambluri şi situri istorice  fără a fi identificate individual în Lista  monumentelor istorice        

Contribuția inițială a  beneficiarului la  cheltuielile eligibile 

˂5%  5 

30  ˂15%  10 

15% ‐ 30 %  20 

30% ‐ 50 %  30 

5  Plusul de valoare  adăugat prin  propunerea tehnică 

punerea in valoare a elementelor decorative ale fatadei

0‐10  15 

punerea în evidenţă a spaţiilor, în prezent  nefuncţionale, ale clădirii (subsol, pod etc) 

0‐5