keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/30.06.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar Quinet"

30.06.2009

Hotararea Consiliului Local 261/30.06.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Edgar Quinet"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 011992 / 02.06.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 47/12.05.2009, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Amenajare strada Edgar Quinet", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 242-23.12.2008 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În proiectul tehnic al Studiului de fezabilitate menţionat la alin.1 vor fi prevăzute canalele tehnice pentru cablurile aeriene şi subtraversări.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa 1 Anexa HCL orb /. din 2009 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Amenajare strada Edgar Quinet” Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT. Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului de investiţii „Amenajare strada Edgar Quinet”, conform contractului de proiectare nr. 9/ 13.01.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 7 luni Eşalonarea principalelor etape a investiţiei : » Realizarea proiectului şi obţinerea avizelor : 3 luni e Organizarea procedurilor de achiziție publică: 1 lună e Realizarea lucrărilor de execuţie a obiectivului : 3 luni Varianta cu investiție medie: Valoare de investiție (INV) Din care construcţii montaj CFM Capacități: e Suprafața carosabil e Suprafața trotuare Suprafaţa zone verzi e Borduri din beton 20x25 Rigole din beton 10x20 Borduri din beton 10x135 Marcaje rutiere Indicatoare rutiere Stâlpi indicatoare Arbori Prunus Triloba Tuburi PVC DN400 Guri de scurgere noi Camine vizitare noi ) Rasuflatori gaz cu capac ENE ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, ing. MARINELA LUCUȚ VW ŞI TRANSPORTURI, 880.129 lei (inclusiv TVA) 207.872 euro (inclusiv TVA) 716.470 lei (inclusiv TVA) 169.218 curo (inclusiv TVA) 2.614,90 mp 1.103,96 mp 191 mp 845,70 ml 845,70 ml 445 ml 56,00 mp 4 buc 2 buc 159 buc 104,00 ml 26 buc 9 buc 30 buc ŞEF SERVICIU DRUMURI ȘI PODURI, ing. wa CONS. R, ing. PIRV A

Atasament: Referat.pdf

PROCESOR DE România SE APROBĂ Judeţul Timiş MAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHRO TUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009-011992 / 02.06.2009 REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare strada Edgar Quinet” Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2009 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Amenajare strada Edgar Quinet”. Amenajarea acestei străzi are o importanță deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăți considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul și siguranța utilizatorilor. Strada supusă amenajării se află în partea de sud a Municipiului Timişoara, zona Lidia Urseni. Zona supusă amenjării făcând parte din intravilanul Municipiului Timişoara. Având în vedere starea de degradare avansată şi viabilitatea necorespunzătoare a acestor sectoare de drum, proiectantul consideră necesar să se execute următoarele lucrări: - realizarea platformei drumului. - proiectarea structurii rutiere. - dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor pluviale. - intersecţii cu drumuri publice şi străzi. - marcaje şi indicatoare. La realizarea lucrărilor se vor utiliza materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare precum şi legislației şi standardelor naţionale armonizate cu legislația U.E., aceste materiale trebuie să fie în concordanță cu prevederile FL.G. nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor de drumuri, Proiectaniul a tratat din punct de vedere constructiv structura rutieră în două variante având ca bază recomandările EXPERTIZEI TEHNICE şi a rezultatelor STUDIULUI GEOTEHNIC.. Structura constructivă Elementele geometrice sunt în conformitate cu STAS 10144-1/90 şi STAS 10144-3/91 pentru străzi de categoria Il şi clasă de importanță “C” şi pentru o viteză de proiectare de 40 km/h. Caracteristicile în plan: Axa căii rutiere proiectate se afle în aliniament pe fiecare dintre sectore, la racordarile dintre sectoare s-au folosit unghiuri cuprinse intre 85-95 de grade, racordarile fiind tratate în plan ca intersecţii. Lungimea totală a axei proiectate pentru sectorul A —D, este de 424,6 m. În pichetul A, axa proiectată se va racorda la carosabilul străzii Mureş, iar în pichetul D la carosabilul străzii G. Musicescu. În picheţii B respectiv C, carosabilul va fi racordat cu raze de 3,00 m, datorită existenței proprietăților particulare, şi pentru necesitatea realizării şi trotuarului. În plan carosabilul proiectat se va racorda prin raze circulare la carosabilele celor doua străzi, în pichetele A şi D. Pe toată lungimea se vor amenaja trotuare delimitate de bordurile carosabilului şi fronturile construite. Trotuarele se vor amenaja din pavaje, iar la trecerile pentru pietoni vor fi coborâte la nivelul carosabilului. Datorită existenţei rețelei de distribuție a gazului se vor monta răsuflători de gaze încastrați (cu capul protejat într-o cutie metalică) în trotuare / carosabil acolo unde este cazul, în locul celor existente (cu capul liber) amplasate actualmente în spațiul dintre carosabil şi frontul construit, Rasuflătorile de gaz vor fi din material FC200 STAS 568- 81. Bransamentele electrice şi de apă canal sunt efectuate prin cutii speciale, iar reţelele nu vor fi afectate de situaţia proiectată a lucrărilor rutiere. Existența acestei reţele a fost determinată pe baza Avizului Unic eliberat de deținători. Lucrările rutiere proiectate țin cont de această reţea, nefiind afectată prin natura lucrărilor proiectate.

Accesele la imobile au fost amenajate pe trotuare, prin coborârea bordurilor la nivelul carosabilului. La momentul întocmirii studiului au fost numărate 13 accese existente. Pe planul de situație furnizat de Banca de Date Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, au fost numărate un număr de 23 parcele pe care nu au fost executate construcţii, pe viitor acestea vor beneficia de accese. Lăţimea pe care se vor executa accesele este de 3,00 pentru fiecare acces. În zona trecerilor de pietoni, trotuarul se va executa cu racord la nivelul carosabilului pentru a uşura circulaţia pietonilor şi în special a persoanelor cu handicap locomotor, Datorită frontului construit existent, nu este posibilă amenajarea unor platforme separate pentru pistele de cicliști. Circulaţia acestora desfăşurându-se pe platforma carosabilă şi pe trotuare. Totodată se vor executa lucrările pentru semnalizare rutieră verticală şi orizontală prin intermediul marcajelor şi indicatoarelor de circulație rutieră. Pe trotuar, la marginea bordurilor ce delimitează carosabilul, se vor amplasa alveole înbordurate (borduri din beton de Sx15cm). Alveolele vor avea dimensiunile de 80 cm lăţime şi 120 cm lungime. În spaţiul alveolelor se vor planta arbuşti de talie mică (maxim 1,50 m înălțime), care vor avea radăcini mici restrânse. Pentru asigurarea continuității trotuarului se vor amplasa grilaje orizontale protectore din fontă. Caracteristici în profil transversal: Lăţimea părții carosabile a străzii va fi de 6,00 m, pentru toată lungimea străzii. Trotuarele pe sectorul A-B, B-C, CD al străzii vor avea lăţimea de 1,20...1,50 m şi vor fi încadrate de bordurile carosabilului. Carosabilul se va executa cu pante transversale cu valori 2,5 %, iar lângă bordura de încadrare se prevede realizarea unei rigole din beton pentru evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal. Caracteristici în profil longitudinal: Profilul longitudinal va fi proiectat astfel ca să se asigure dirijarea apelor meteorice spre gurile de scurgere proiectate, asigurând lungimi cât mai mari ale pasului de proiectare. Cotele proiectate vor fi corelate cu zonele adiacente. Valorile minime ale pantelor longitudinale fiind de 0,20%. Scurgerea apelor: Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor transversale spre rigolele carosabile, care în profil longitudinal vor urmării evacuarea apelor pluviale spre gurile de scurgere proiectate. Pe sectorul proiectat se vor prevede dispozitive de scurgere a apelor, materializate prin rigole carosabile la margine părţii carosabile şi guri de scurgere. Pe sectorul A — B fiind prevăzut un canal colector, dispozitivele existente se vor racorda la acest canal colector prin montarea unor cămine de vizitare. Pe sectorul B — C şi C — D, actualmenete nu există amplastă nici o construcție, şi nu a fost realizat nici canalul colector. Pe acest sector se propune realizarea unui canal colector ce va fi racordat la canalul existent. Acesta se va executa pe trei segmente, un segment pe sectorul A-B ce va fi racordat la cel existent, un segment median, amplasat pe sectorul B-C, şi segmentul final pe sectorul final C-D. Canalul colector va fi realizat din tub PVC gofrat cu DN 400 mm. Traseul colectorului începe din căminul C.ex.1 unde se va racorda la colectorul existent (tub beton 9400 ce se descarcă în colectorul principal de pe strada Mures 4600) traseul colectorului continuă până în C.pr.5.. Panta longitudinală în care se înscrie colectorul proiectat este de 2,0%o. Pentru varianta cu investitie medie structura rutiera propusa este : la carosabil : 4,0 cm strat de uzură din BA 16; 6,0 cm strat de legătură din BAD 25; 20,0 cm strat de bază din piatră spartă [40..63mm] ; 30,0 cm fundație din balast cilindrat; strat anticontaminator geotextil . la trotuare : 8,0 cm pavaj din dale de beton; 2,0 cm strat de suport din nisip;

10,0 cm fundație din balast; Investiţia se va realiza în decurs de 7 luni. Graficul de realizare a investiţiei este ataşat prezentei documentații. Durata de execuţie a lucrărilor este de 3 luni, Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei „Amenajare strada Edgar Quinet” este estimată la 880.129 lei, reprezentând 207.872 curo, conform devizului general pentru varianta cu investiție medie. Având în vedere faptul că finanțarea studiului de fezabilitate „Amenajare strada Edgar Quinet” se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2009, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realiz investiţiei menţionată anterior. DIRECTOR ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHE ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SER ing. IOAN 0V jr MERELA ŞEF BIROUL PROMOBARE LUCRĂRI, ÎNTOCh ing. MARINELA LUCUȚ ing Pirvy/ diana i FP 53-01, Ver.1