keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/15.04.2014 privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Edgar Quinet"

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 200/15.04.2014
privind actualizarea devizului general aferent obiectivului "Amenajare strada Edgar Quinet"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 7691/26.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Edgar Quinet";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii "Amenajare strada Edgar Quinet", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 9/13.01.2009 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261/30.06.2009 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Amenajare strada Edgar Quinet".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Amenajare strada Edgar Quinet”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT Infrastructure S.R.L., aferent obiectivului

de investiţii ,,Amenajare strada Edgar Quinet”, conform contractului de proiectare nr. 9 / 13.01.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei : Durata de realizare a investiţiei: 7 luni Valoare de investitie (INV) 1.046.052,00 lei (inclusiv TVA)

232.948,00 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 898.562,00 lei (inclusiv TVA) 200.103,00 euro (inclusiv TVA) Capacităţi ( rămân nemodificate şi anume)

• Suprafata carosabil 2.614,90 mp • Suprafata trotuare 1.103,96 mp • Suprafate zone verzi 191,00mp • Borduri din beton 20x25 845,70 ml • Rigole din beton 10x20 845,70 ml • Borduri din beton 10x15 445,00 ml • Marcaje rutiere 56,00 mp • Indicatoare rutiere 4,00 buc • Stalpi indicatoare 2,00 buc • Arbori Prunus Triloba 159,00 buc • Guri de scurgere noi 26 buc • Camine vizitare noi 9 buc • Rasuflatori gaz cu capac 30 buc

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2014 –

REFERAT privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Amenajare strada Edgar Quinet”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014 obiectivul de investiţii ,, Amenajare strada Edgar Quinet”. Strada Profesor Edgar Quinet este amplasat în zona de sud a municipiului Timişoara, având o lungime de 425,00 m şi face legătura între străzile Mureş (la nord ) şi Musicescu (la sud).

Sectorul de drum propus spre amenjare, în momentul de faţă este realizat la nivel de pietruire (s-au executat mai multe etape de întreţinere a pietruirii existente prin completări cu piatră spartă) dar care sub acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgeţ şi a traficului local, nu se prezintă într-o situaţie bună din punct de vedere al viabilităţii rutiere precum şi pentru traficul pietonal.

Reteaua de canalizare la nivel de canal colector nu a fost realizată pe toata lungimea străzii şi nici dispozitivele de preluare a apelor pluviale de pe platforma carosabilă.

Pe sectorul stradal studiat nu există trotuare amenajate, traficul pietonal desfăşurându- se pe carosabil, acest lucru duce la creşterea gradului de participare la evenimente rutiere.

Strada Edgar Quinet este o stradă de categoria III (stradă colectoare), ea deserveşte în general zona rezidenţială, actualmente traficul autovehiculelor fiind limitat doar la accesul spre imobile şi proprietăţi.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local. Primăria Municipiului Timişoara a achiziţionat în cursul anului 2009 Studiul de

Fezabilitate pentru ,,Amenajare strada Edgar Quinet”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 9 / 13.01.2009.

Prin HCL nr.261/30.06.2009 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare strada Edgar Quinet” a

fost estimată, conform devizului general al investiţiei, la 880,129 mii lei , respectiv 207,872 mii Euro (1 Euro = 4,2340 lei la data de 28.01.2009).

Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2009, s-a solicitat actualizarea Devizului general, ţinând cont de rata inflaţiei şi modificarea cotei TVA. Datorită actualizării valoarea investiţiei a crescut la 1.046,052 mii lei (inclusiv TVA) reprezentând 232,948 mii euro (1 Euro = 4,4905 lei la data de 27.02.2014).

În vederea lansării procedurilor de atribuire a contractului de prestări servicii de întocmire a Proiectului Tehnic, Caiet sarcini , Detalii de execuţie şi a contractului de execuţie

lucrări, în conformitate cu HG 28/2008, anexa.4, art.5 este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate.

La data emiterii prezentei hotărâri se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.261 din 30.06.2009.

VICEPRIMAR, Pt. SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DP CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU AVIZAT JURIDIC Red. DV Cod FO 53-01,ver.2