Consiliul Local Timișoara

40/29.07.2016 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016

29.07.2016

... pe anul 2016 a fost suplimentat bugetul pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă cu suma de 659.000 lei. Pentru a promova identitatea oraşului este necesară organizarea de acţiuni, evenimente culturale şi festivaluri care sunt instrumente de...

Consiliul Local Timișoara

41/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala "CLADIREA VERDE" si a Anexei la aceasta , modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 230/20.05.2014 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 145/20.03.2015

29.07.2016

... modificarile si completarile ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 207/2015 privind Codul de...
... 2016, facilitatea reglementata in Anexa la prezenta, se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2016 persoanelor care detin certificate ce atesta nivelul de sustenabilitate al cladirii, valabile la 31 decembrie 2015 si care au fost depuse la...

Consiliul Local Timișoara

42/29.07.2016 privind respingerea "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

29.07.2016

.... C.D.Loga, nr. 1 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 7548 /28.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL ns 5 icolae Robu Nr. 48 os 2016 REFERAT privind aprobarea „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii „D.A.LI. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

43/29.07.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/ 19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului"

29.07.2016

... urbanism şi amenajare a teritoriului" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016- 015290/18.07.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze...
...; Având în vedere prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001...

Consiliul Local Timișoara

36/29.07.2016 privind subapartamentarea apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timişoara, Bvd. Regele Carol I nr. 22, înscris în CF nr. 403381-C1-U6, nr.top 17070/X

29.07.2016

... minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere cererea doamnei Jura Rozalia nr. CT 2016- 003337/13.06.2016...
...; Având în vedere Documentaţia tehnică pentru dezlipire U.I. nr. 10518/2016 întocmită de ing. Pînzaru Gheorghe, recepţionată de OCPI Timiş cu numărul 114072/08.06.2016; Având în vedere Adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2016-003337...

Consiliul Local Timișoara

37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mrşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei prţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

29.07.2016

... Municipiului Timişoara; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar; Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri; Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663...
... documentaţiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 şi nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016; Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879...

Consiliul Local Timișoara

38/29.07.2016 privind aprobarea cotei autoritţii publice locale, aplicabil la valoarea de înlocuire a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de ctre Agenţia Naţional pentru Locuinţe, pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani şi prelungirea termenului de locaţiune a contractelor de închiriere având ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în Timişoara, str. Ioachim Miloia nr. 32 - scrile B 10-B11-B12, nr. 34 - sc. B9, nr. 36 - sc. B8

29.07.2016

...% - Anexa 1 la referat şi 1% - Anexa 2 la referat; În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2016 şi Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind...
..., prevăzute la art.I pct.12 alin 11, pct.24 alin.(23), alin.(24) din H.G. nr.251/2016, chiria se stabileste anual, în baza valorii de înlocuire stabilită prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru anul în curs și...

Consiliul Local Timișoara

39/29.07.2016 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională

29.07.2016

... locali; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi...
... 2016 Consilieri locali: T su SRISOROU GRIGORE LUCA, UR ARSI, EREMIA lon-MDEAL Ei DARE DIS LIREI - ZE ATUS A NT, LELE fa LULEwEe ADRIAN Ri [1 NEF fTEZZN � Atasament: Referat_alocare_surse.pdf ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL...

Consiliul Local Timișoara

52/03.08.2016 privind retragerea dreptului de adminstrare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" asupra constructiei "Cresa cu program saptamanal nr.17" situata in Timisoara, strada Dragasani nr.1

03.08.2016

... stabilirea acestuia. Destinația imobilului situat în Timişoara, str. Drăgăşani nr.l, se va menține, aceasta fiind în continuare tot aceea de creşă. Prin adresa cu nr. SC 2016 - 018644/28.07.2016 Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu...

Consiliul Local Timișoara

53/03.08.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Direcţiei de Prestări Servicii Timiş, din subordinea Consiliului Judeţean Timiş, asupra Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia.

03.08.2016

... ,,Dan Păltinişanu" Timişoara, Aleea F.C. Ripensia. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18387/26.07.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru...
... Civil; Având în vedere adresa Consiliul Judeţean Timiş cu nr. SC2016-018051/22.07.2016 prin care ne înştiinţează că începând cu luna august 2016 renunţă la dreptul de administrare a Bazei de Antrenament a Stadionului ,,Dan Păltinişanu" . În conformitate...

Consiliul Local Timișoara

54/03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7

03.08.2016

.../03.08.2016 privind aprobarea "D.T.A.D." pentru obiectivul de investitii ŤDemolare imobil si imprejmuire terenť in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18547...
... Nr.: SC 2016-18547/28.07.2016 REFERAT privind aprobarea “D.T.A.D.” pentru obiectivul de investitii «Demolare imobil si imprejmuire teren» in municipiul Timişoara, str. Contemporanul, nr. 7 Biroul Tehnic din cadrul Administrator Public are cuprins in...

Consiliul Local Timișoara

55/03.08.2016 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 497/10.10.2014 prin exceptarea situatiei imobilului din Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1 pentru realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil"

03.08.2016

... realizarea obiectivului de investitii „Extindere si reabilitare imobil" Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-18546/28.07.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

56/03.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire supermarket Lidl, amenajare locuri de parcare in incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, amenajare accese, imprejmuire proprietate, organizare şantier", B-dul Simion Bărnuţiu nr. 28,Timişoara

03.08.2016

..., modificată; Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; Având în vedere...
.../fax: 0256 487150 11.11 / 145 / 2015 Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu Timişoara, Martie 2016 1 FOAIE DE CAPĂT Denumire proiect: P.U.D. „CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJARE LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE PE...

Consiliul Local Timișoara

201/15.11.2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI

15.11.2016

... 5.1, pentru apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, in cadrul POR 2014-2020; În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

... Termica in Sistem Centralizat din Municipiul Timisoara aprobat prin HCL nr. 239/2009. A doua conditie este respectata prin aprobarea actului aditional nr 3/2016 la Contractul de de concesiune nr 216/30.05.2006 pentru delegarea gestiunii serviciului public...
... conditiile stabilite in contractul de finantare (anul 2016). In caz contrar, autoritatea „isi rezerva dreptul de a recupera din valoarea prezentata mai sus sumele necuvenite, daca [(...) conditiile de operare variaza semnificativ de la prevederile...

Consiliul Local Timișoara

205/28.11.2016 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

28.11.2016

.../21.11.2016 ale Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local; Având în vedere adresa Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1897/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-027022/03.11.2016; Având în vedere adresa...
... Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1943/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-028131/17.11.2016; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001...