Consiliul Local Timișoara

226/26.05.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi având în componenţă un total de 75 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timisoara pentru anul 2009

26.05.2009

.../ 25.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii...
... investiţiei: _____ 4____ luni 4. Capacităţi realizate: __ 9280,36___ m2 arie utilă __ 140__ apartamente 5. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie: - buget de stat: 50% din C+M __1066,85027_ mii lei - buget local: 30% din C+M...

Consiliul Local Timișoara

241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017

20.12.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 241/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017 20.12.2016 Hotararea Consiliului Local 241...
.../20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Timişoara în anul 2017 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. 6491...

Consiliul Local Timișoara

83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională

29.03.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională 29.03.2011 Hotararea Consiliului...
... Local 83/29.03.2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

175/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara

31.05.2011

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/31.05.2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara 31.05.2011 Hotararea Consiliului Local 175/31.05.2011...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 ale SC PIEŢE SA Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. nr. SC2011- 8564/27.04.2011 - al...

Consiliul Local Timișoara

599/19.12.2006 privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara"

19.12.2006

.... RE92006-323/04.12.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... municipiul Timişoara" având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Finanţarea investiţiilor prevăzute la art. 1 se va face din Fonduri structurale ale Uniunii Europene, surse din bugetul...

Consiliul Local Timișoara

156/29.03.2013 privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012

29.03.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 156/29.03.2013 privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 29.03.2013 Hotararea Consiliului Local 156/29.03.2013 privind aprobarea...
... contului de execuţie pe anul 2012 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2013 - 7612 /19.03.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul...

Consiliul Local Timișoara

291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara

29.07.2010

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/25.05.2010...
... privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 29.07.2010 Hotararea Consiliului Local 291/29.07.2010 pentru rectificarea bugetului de...

Consiliul Local Timișoara

99/31.03.2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2016

31.03.2017

... Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2017 - 6245 / 15.03.2017 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
...: Anexa_1_excedent_2016.pdf Anexa nr.1 Repartizare sold neutilizat şi excedent buget local 2016: lei Sold neutilizat 2.723.950,03 Excedent buget local 31.12.2016, din care: 186.065,19 sectiunea funcţionare 185.356,22 secţiunea dezvoltare 708,97 TOTAL...

Consiliul Local Timișoara

141/20.03.2015 privind aprobarea Proiectului "Primii paşi în carieră prin firma de exerciţiu", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

20.03.2015

.... Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 1.583.387,98 lei, pentru Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, conform bugetului estimativ din anexă, după cum urmează: Bugetul proiectului "Primii paşi în...
... carieră prin firma de exerciţiu" pentru Colegiul Economic "F. S. Nitti Perioada de implementare preconizată 11.02.2015 - 10.12.2015 Total (Lei) Buget EU (lei) 86% Buget Naţional (lei) 12% Contribuţie proprie_Buget Local (lei) 2% 0 1=2+3+4 2 3 4 2015...

Consiliul Local Timișoara

218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998

22.09.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei municipiului Timisoara pe anul 1998 22.09.1998 Hotararea Consiliului Local 218/22.09.1998 privind modificarea bugetului local al Primariei...
... municipiului Timisoara pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere Referatul nr.SC09811818/17.09.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.70860/21.09.1998 a Administratiei...

Consiliul Local Timișoara

2/28.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013

28.01.2014

... Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica...
... Contrasemneaza SECRETAR IOAN COJOCARI Atasament: Referat.pdf 1 MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET Nicolae ROBU Nr. SC2014 – ________ / .01.2014 REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din...

Consiliul Local Timișoara

618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014 i validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014

19.12.2014

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014 i validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014 19.12.2014 Hotararea Consiliului Local 618/19.12.2014 privind...
... rectificarea bugetului local al Municipiului Timioara pe anul 2014 i validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2014 -33929 /16.12. 2014 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014

09.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 1/09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 09.01.2015 Hotararea Consiliului Local 1...
.../09.01.2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Timisoara în anul 2014 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr. SC2015- 1269...

Consiliul Local Timișoara

341/18.06.2013 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Martie 2013 al Municipiului Timisoara

18.06.2013

... Municipiului Timisoara Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi...
... Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara; Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 cu nr. 5...

Consiliul Local Timișoara

1/22.06.2012 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara

22.06.2012

... DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. 8SC2012- 361 /06.01.2012 REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului bugetar pe anul 2011 Având în vedere art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale...
..., respectiv: (1) Excedentul anual ai bugetului loca! rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art, 6 lit. a), a...

Consiliul Local Timișoara

2/09.01.2015 privind aprobarea utilizrii excedentului bugetar din anul 2014

09.01.2015

... Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul nr.SC2015 - 270/08.01.2015 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei...
... RADU OANCĂ Contrasemneaza P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI Atasament: Referat.pdf MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR. /) SERVICIUL BUGET Nicolae ROBU i Nr. SC2015 — 77% ____ 01.2015 , REFERAT privind aprobarea utilizării excedentului...

Consiliul Local Timișoara

140/20.03.2015 privind aprobarea Proiectului "PROinovaţie prin firme de exerciţiu - de la şcoala competitivă la competitivitate în muncă", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

20.03.2015

... exerciţiu - de la şcoala competitivă la competitivitate în muncă", în valoare totală de 8.176.888,75 lei, cu finanţare prin POSDRU. Art. 2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 2.221.519,25 lei, pentru Colegiul...
... Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, conform bugetului estimativ din anexă, după cum urmează: Bugetul proiectului "PROinovaţie prin firme de exerciţiu - de la şcoala competitivă la competitivitate în muncă" pentru Colegiul Economic "F. S. Nitti...

Consiliul Local Timișoara

233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998

27.10.1998

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 27.10.1998 Hotararea Consiliului Local 233/27.10.1998 privind rectificarea bugetului local pe anul 1998 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere Referatul nr.SC09813238/20.10.1998 intocmit de Biroul Buget din cadrul Primariei Municipiului Timisoara; Avand in vedere Adresa nr.12697/07.10.1998 a Ministerului de Finante privind suplimentarea transferurilor de la bugetului de stat...

Consiliul Local Timișoara

90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996

10.12.1996

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 10.12.1996 Hotararea Consiliului Local 90/10.12.1996 privind privind rectificarea bugetului local pe anul 1996 Consiliul Local al...
... Municipiului Timisoara Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1996 comunicata de Consiliul Judetean Timis cu Adresa nr. 5615/14.10.1996 care in baza Hotararii nr.36/10.10.1996 a aprobat transferul de la bugetul de stat pentru...

Consiliul Local Timișoara

249/23.04.2013 privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

23.04.2013

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 249/23.04.2013 privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi...
.../23.04.2013 privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", derulat în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de...

Consiliul Local Timișoara

456/30.10.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiv şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri sportive, asociaţii sau fundaţii far scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015

30.10.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 456/30.10.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiv şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timişoara şi structuri...
... sportive, asociaţii sau fundaţii far scop patrimonial, sesiunea II pe anul 2015 30.10.2015 Hotararea Consiliului Local 456/30.10.2015 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiv şi a contributiilor financiare acordate de la bugetul local , prin...

Consiliul Local Timișoara

516/22.10.2013 privind aprobarea Proiectului "Euroidentităţi Profesionale", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU

22.10.2013

... vedere Referatul nr.SC - 29091/02.09.2013 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea...
... proiectul "Euroidentităţi Profesionale", proiect propus de Colegiul Economic "F. S. Nitti" din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU. Art.2 Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 2.134.460 lei...

Consiliul Local Timișoara

243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997

15.12.1997

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 15.12.1997 Hotararea Consiliului Local 243/15.12.1997 privind rectificarea bugetului local pe anul 1997 Consiliul Local al Municipiului Timisoara...
... Avand in vedere suplimentarea veniturilor bugetului local pe anul 1997 comunicate de Consiliul Judetean Timis cu Adresele nr.8797/19.11.1997 si nr.9342/10.12.1997; Avand in vedere Referatul Nr.SCO9714052/12.12.1997 al Biroului Buget din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara

23.01.2015

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Timişoara 23.01.2015 Hotararea Consiliului Local 23/23.01.2015 privind aprobarea bugetului de...
... avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie...

Consiliul Local Timișoara

499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str. Bucuresti nr. 11

20.12.2017

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din Timişoara , str...
.... Bucuresti nr. 11 20.12.2017 Hotararea Consiliului Local 499/20.12.2017 privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Extindere în regim P+2E Şcoala Gimnazială nr.16" din...