keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/01.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 78/01.03.2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 829/22.02.2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 158/29.03.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 09/02.02.2016 - privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. a) şi alin.(3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public de interes local - Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi pentru copiii cu dizabilităţi Podul Lung, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi pentru persoane aflate în dificultate, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi pentru persoane vârstnice, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de Informare şi consiliere socială pentru persoanele care se află în diverse situaţii de dificultate/vulnerabilitate, conform Anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Primar Nr.829/22.02.2016 Nicolae Robu

Referat

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

și a regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

În data de 09.11. 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale La Art. 3, alin (1) din hotărârea amintită se stipulează: ”Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi funcţionare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege”.

La Art. 4, alin. (1) din Hotărârea nr. 867/2015, se menționează că ”furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, au obligaţia să revizuiască regulamentele proprii de organizare şi funcţionare în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii”. În conformitate cu cele precizate la art. 3 și 4 pentru fiecare tip de serviciu social furnizat de Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, trebuie elaborat câte un regulament de organizare şi funcţionare, care să respecte modelul cadru prevăzut în actul normativ. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara ca furnizor public de servicii sociale are obligația de a-și revizui regulamentul propriu de organizare și funcționare și regulamentele de organizare și funcționare ale următoarelor servicii aflate în componența entității: Centrul de zi pentru copiii cu dizabilități ”Podul Lung”, Centrul de zi pentru persoane aflate în dificultate, Centrul de zi pentru persoane vârstnice, serviciul de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și serviciul de Informare și consiliere socială pentru persoanele care se află în diverse situații de dificultate/vulnerabilitate. Drept urmare, a fost revizuit regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara și au fost elaborate regulamentele de organizare şi funcţionare pentru următoarele cinci tipuri de servicii sociale furnizate:

a) regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități Podul Lung, b) regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane aflate în dificultate, c) regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice, d) regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de Îngrijire la domiciliu pentru persoane

vârstnice, e) regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de Informare și consiliere socială pentru

persoanele care se află în diverse situație de dificultate/vulnerabilitate. De asemenea, se impune revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara și ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi din Decizia nr. 40/2015, unde la pct. 1.1 se precizează:”Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 158/29.03.2013, prin stabilirea clară în cadrul acestuia a compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timișoara sau din cadrul ordonatorilor terțiari de credite din subordinea acestuia, prin

care se va derula contractarea (angajarea), lichidarea, ordonanțarea și plata serviciilor sociale către furnizării privați, cu stabilirea în clar a modalității de derulare a acestora”. Pentru îndeplinirea acestei măsuri, în regulamentul de organizare și funcționare propus, revizuit conform prevederilor H.G. nr. 867/2015 și ținând cont de cerințele Curții de Conturi, sunt prevăzute astfel de atribuții atât pentru Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, cât și pentru ordonatorii terțiari de credite din subordinea acesteia. Vom propune, în timp scurt, modificarea organigramei prin crearea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara a unui compartiment de specialitate, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi. În scopul asigurării unui cadru organizatoric bine structurat privind desfășurarea activităților serviciilor entității, precum și stabilirea relațiilor funcționale și de colaborare între acestea, în vederea respectării H.G. nr. 867/2015 și a Deciziei nr. 40/2015 a Curții de Conturi, s-a procedat la revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara și la elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru fiecare tip de serviciu furnizat. Având în vedere cele menționate,

PROPUNEM - aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de interes local - Direcţia

de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara la ANEXA nr. 1 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi pentru copiii cu dizabilități

Podul Lung la ANEXA nr. 2 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Zi pentru persoane aflate în

dificultate la ANEXA nr. 3 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice la

ANEXA nr. 4 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de Îngrijire la domiciliu pentru

persoane vârstnice la ANEXA nr. 5 - aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de Informare și consiliere socială

pentru persoanele care se află în diverse situații de dificultate/vulnerabilitate la ANEXA nr. 6 Viceprimar, Pentru secretar, Traian Stoia Jr. Simona Drăgoi Director executiv, Avizat juridic, Maria Stoianov Ursoiu Andrei Ioan Întocmit, Inspector superior Georgeta Stîngu

Avizat juridic

Atasament: Anexa_6.pdf

Anexa nr.6

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului

Consiliere și informare socială pentru persoanele care se află în diverse situații de dificultate/vulnerabilitate

ARTICOLUL 1

Definiţie

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ – CONSILIERE ȘI INFORMARE SOCIALĂ" aprobat prin dispoziția directorului executiv nr.13/26.01.2012, înfiinţat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate şi punerea în aplicare unor prevederi ale Legii aistenței sociale nr. 292/2011, privind acordarea serviciilor sociale de interes local.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, se acordă servicii sociale de interes local în comunitate, conform art.112 alin.3.

Serviciul social  "SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ – CONSILIERE ȘI furnizorul de servicii sociale Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. seria AF nr.001206, deţine Licenţa de funcţionare provizorie nr. . . . . . . . . . ., cu sediul în Timișoara, Bvd.16 Decembrie 1989 nr.15.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social ”SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ – CONSILIERE ȘI INFORMARE SOCIALĂ" este cel de asigura informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială,creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.

Pentru realizarea acestui scop, se acordă servicii de consiliere și informare, evaluare și intervenţie socială, îndrumare și reprezentare pentru a intra în drepturile sociale și a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate. Serviciile se acordă persoanelor care se află în diverse situație de dificultate, vulnerabilitate:  persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse,  persoane fără adăpost,  persoane private de libertate,  persoane cu diferite adicții (consum de alcool și alte substanțe toxice),  persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu disabilități neinstituționalizate,  tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului  persoane vârstnice singure sau dependente  persoane care trăiesc în comunități marginalizate

De asemenea, conform prevederilor din Legea 292/2011, prin personalul de specialitate, se asigură evaluarea, monitorizarea organizațiilor non-guvernamentale care beneficiază de subvenție din bugetul Consiliului Local al Municipiului Timișoara conform Legii 34/1998 pe același tip de servicii sociale furnizate ca ale serviciului. ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

1. Serviciul social ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere Și Informare Socială" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de legi speciale:

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011

- HOTĂRÂRE nr. 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

- HG nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020;

- Legea nr.34/1998 cu normele sale metodologice privind acordarea subvenței asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

- Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

- ORDIN Nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico- psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 215/2001 administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.448 din 06.12.2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr.416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

- Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, republicată

- Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

- Legea nr.17/06.03.2000 cu modificările și completările ulterioare, privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.2126/05.11.2014, anexa nr.7 ”Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte”.

3. Serviciul social ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere Și Informare Socială" este înfiinţat prin dispoziția directorului executiv cu nr.13/26.01.2012 și funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară din subordinea Primăriei Municipiului Timișoara, fiind responsabil de realizarea evaluării iniţiale şi elaborarea planului de intervenţie, precum şi de implementarea acelor măsuri cuprinse în planul de intervenţie care pot fi realizate la nivelul comunităţii.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere și Informare Socială” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciului social ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere Și Informare Socială” sunt următoarele: a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii; b) intervenţia integrată; c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia; d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă; e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate; f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc; g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali.

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere Și Informare Socială” sunt persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială:

a) persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse, b) persoane fără adăpost, c) persoane private de libertate, d) persoane cu diferite adicții (consum de alcool și alte substanțe toxice), e) persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu disabilități neinstituționalizate, f) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului g) persoane vârstnice singure sau dependente h) persoane care trăiesc în comunități marginalizate

(2). Condiţiile de accesare a serviciilor:

În conformitate cu principiile şi valorile enumerate la art. 5, în special cu principiul participării beneficiarilor (descris la lit.g) a activizării (descris la lit.m) şi respectării dreptului la autodeterminare (descris la lit.l), beneficiarii eligibili sunt cei care solicită și cărora li se pot acorda servicii sociale de consiliere, informare și reprezentare pentru care Compartimentul este licențiat. Conform standardelor minime de calitate, compartimentul deține o Procedură proprie de accesare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Pentru a accesa serviciile de consiliere și intervenție socială, beneficiarii vor prezenta:

- acte de stare civilă (dacă le dețin) - acte medicale - certificate de încadrare în grade de dizabilitate si/sau decizii de stabilire a capacității de

muncă - orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii ori/și

beneficii sociale

Serviciile de informare și îndrumare pot fi furnizate pe loc, şi fără evaluarea nevoilor persoanei, dacă acesta nu dorește să ofere informații în acest sens. În aceste situații sunt suficiente înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă cu menționarea acestui aspect.

Contracte de acordare a serviciilor sociale se încheie doar pentru beneficiarii care urmează un program de integrare/reintegrare socială care necesită planificare a activităților pe o perioadă

determinată de timp, și anume minimum 6 luni. Programul de integrare/reintegrare socială înclude în mod obligatoriu elemente de complementaritate și abordare integrată din partea specialistului, potrivit cărora:

- pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familie, comunității și societății, serviciile sociale trebui corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile sociale de informare și consiliere acordate în cadrul compartimentului, se ia de către personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentului specific: Fișa de evaluare inițială.

În situația în care, la prima evaluare ori pe parcursul măsurilor luate, nevoile stabilite de comun acord impun o abordare integrată, decizia se admitere/respingere se ia la propunerea specialistului care a realizat evaluare, cu avizul coordonatorului compartimentului.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare și primordialitate, potrivit cărora:

- măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;

- responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat este primordială;

(3). Condiţii de încetare a serviciilor:

Conform standardelor minime de calitate, compartimentul deține o Procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului. Serviciile sociale încetează în următoarele situații:

- Obiectivul din Planul de intervenţie au fost atinse şi nu este nevoie de revizuirea acestuia

- Beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni, fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.)

- Beneficiarul renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de intervenție asumat. - Comportamentul repetativ al beneficiarului prin lezează în plan emoțional și/sau fizic

responsabilul de caz, în pofida transferării cazului la un alt specialist din cadrul compartimentului.

- În procesul de acordare a serviciilor sociale, beneficiarul solicită servicii sociale pentru care compartimentul nu deține drept de licențiere și prin acordarea lor, responsabilul de caz și-ar depăsi atribuțiile profesionale și de servici.

(4). Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate prin "Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere și Informare Socială” au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale.

(5). Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere și Informare Socială” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta și situaţia de dependenţă, la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală și economică și medicală; d) să respecte prevederile prezentului regulament. e) să nu lezeze în niciun fel personalul angajat, în special responsabilul de caz în procesul de acordare a serviciilor;

 

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere și Informare Socială” sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi:

1. evaluarea iniţială: realizată la prima întâlnire cu beneficiarul de către asistentul social pentru a identifica nevoile individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenţie. În cadrul acestui proces, persoana primeşte gratuit informații privind drepturile sociale de care poate beneficia, dar și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare.

2. elaborarea planului de intervenţie: cuprinde măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul.

3. aplicarea planului de intervenţie: - realizarea unor activităţi de informare şi consiliere, - educaţie extracurriculară în funcție de situația dată, - facilitarea accesului la servicii de locuire prin efectuarea anchetelor sociale; - activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, - procurarea actelor de identitate și de stare civilă,

- evaluare nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale: sprijin pentru obținerea

documentelor necesare încadrării în grad de dizabilitate și pentru stabilirea incapacității de muncă, - facilitare acces la diverse servicii medicale (de bază și de specialitate), - realizarea anchetelor sociale a persoanelor care solicită pensionare pe caz de invaliditate la solicitarea Casei de Pensii, - realizare evaluare și anchetă socială la sesizările din comunitate (persoane

fizice, instituții) cu privire la cazuri din comunitate cu diverse probleme socio- economice: locuiesc în condiții improprii, nu au familie și nici susținători legali, nu aulocuință/adăpost, nu au venituri sau veniturile sunt insuficiente, sunt încadrași în categoria persoanelor cu diverse dizabilități/invaliditate, nu auloc de muncă, au executat o pedeapsă privată de libertate și nu au unde să locuiască și nici venituri, sunt grav bolnave, au probleme de convețuire cu locatarii din imobil, etc. - realizarea de ajutoare de urgență conform Legii nr.416/2001 pentru persoane, familii aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor și alte situații deosebite;

b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori;

2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass- media și canale IC a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate a compartimentului;

3. elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;

c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de

conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori;

2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass- media și canale IC a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate a compartimentului;

3. informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile;

4. deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/sau fotografii de informare sau publicitare, postate pe site-ul proprii;

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. elaborarea unor proceduri și chestionare prin care personalul de specialitate să poată măsura gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate în planificare, dezvoltarea, administrarea și evaluare serviciilor sociale acordate;

4. realizarea unor metodologii și elaborarea unor proceduri de lucru unificate cu ale organizațiilor non-guvernamentale care acordă servicii sociale, pentru a defini grupurile țintă și eligibilitatea acestoraa în vederea accesării tipurilor de servicii sociale decătre beneficiari;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. de coordonare a compartimentului, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior;

2. de instruirea continuă a personalului de specialitate privind cunoașterea procedurile utilizate pentru acordarea serviciilor sociale licențiate;

3. de cunoaștere și respectare a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate compartimentului;

4. de încurajare a furnizorului de servicii privind crearea condițiilor necesare implicării active a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii activităților și creșterea calității vieții beneficiarilor;

5. încurajarea, pe lângă angajații proprii, angajării cu contracte de voluntariat a voluntarilor, conform legii;

6. revizuirea, ori de cîte ori este necesară, a fișelor de post pentru angajți;

7. evaluarea anuală a personalului angajat, fiind notate gradul de îndeplinire a performanțelor acestora;

8. întocmire de propuneri privind investițiile, achizițiile publice, materialele necesare bunei funcționări a activităților, planului de perfecționare a personalului, bugetul compartimentului;

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social ”Servicii de Asistență Comunitară – Consiliere și Informare Socială” funcţionează cu un număr de 9 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.449/10.10.2014 anexa nr.1 privind aprobarea organigramei, din care:

a) personal de conducere: 1 coordonator compartiment

b) personal de specialitate: 5 funcționari publici și 4 personal contractual (asistenți sociali), din care angajați:

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire după cum urmează: din cadrul compartimentelor /birourilor/serviciului Juridic-Resurse Umane, Administrativ-Informatică, Sănătate și Securitate în Muncă, Buget-Finanțe- Contabilitate;

d) voluntari: 1 voluntar cu contract de voluntariat

(2) Raportul angajat/beneficiar variază în funcţie de tipul de intervenţie/activităţi:

- Servicii de informare despre beneficii sociale și îndrumare către servicii specifice în comunitate, precum și activități de evaluare, intervenție și reprezentare socială: 78,8 cazuri pe specialist/an;

- anchete sociale realizate la solicitarea Casei de Pensii persoanelor care solicită pensionarea pe caz de invaliditate: 14 cazuri pe specialist/an

- intervenție la sesizările venite din comunitate cu privire la persoane cu diverse probleme din comunitate: 12,4 cazuri pe specialist/an

- anchete sociale în vederea evaluării persoanelor care au solicitat integrarea în serviciul rezidențial Căminul pentru pensionari din Timișoara: 32 cazuri/an pe 1 asistent social cu atribuții în acest domeniu;

- evaluarea și monitorizarea organizațiilor non-guvernamentale care primesc subvenție de la bugetul local pentru un număr de 4 tipuri de asistență socială cu un număr mediu de 153 beneficiari/lună: 25,5 cazuri pe specialist/lună

- evaluare persoanelor fără adăpost aflate în Adăpostul de urgență pe timp de iarnă: 7,2 cazuri

- evaluarea inițială a persoanelor care sunt depistate pe raza municipiului Timișoara apelând la mila cetățenilor: 18 cazuri pe specialist/an

- evaluarea persoanelor evacuate sau în curs de evacuare din locuințe, ca urmare a retrocedării la foștii proprietari: 6,4 cazuri pe specialist/an

- evaluare situației persoanelor care solicită ajutor de urgență pentru depășirea situației de dificultate în care se află: 0,4 cazuri/an

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

(1) Personalul de conducere este: 1 coordonator, asistent social principal licențiat în domeniul asistenței sociale și formări masterale

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;

e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;

h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;

i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ARTICOLUL 10

Personalul specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este compus din:

a) 5 asistenți sociali (263501), din care 1 persoană cu activitate de coordonare

b) 1 psiholog (263411)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

e) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Scopul principal al posturilor pentru asistenții sociali, inclusiv al psihologului este cel de:

 Evaluare a persoanelor aflate în situaţie de criză precum şi intervenţia în vederea ameliorării situaţiei acestora prin acordarea de servicii de informare şi consiliere;

 Verificare săptămânală sau ori de câte ori este nevoie a serviciilor sociale acordate de către organizațiile non-guvernamentale care primesc suvbenție de la bugetul local al municipiului Timișoara, conform Legii nr.34/1998 și ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

 Participare la elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local.

ARTICOLUL 11

Finanţarea serviciului

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizorul de servicii sociale are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciului cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director executiv Coordonator,

Maria Stoianov Compartiment Evaluare și Informare Socială

Atasament: Anexa_5.pdf

Anexa 5

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului

Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice ARTICOLUL 1 Definiţie 1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social Îngrijire la domiciliu din cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice înființat conform Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 468 din data de 20.12.2005 privind schimbarea denumirii ”Centrului Comunitar de Asistență Socială a Municipiului Timișoara” în Direcția de Asistență Socială Comunitară,, și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a funcțiilor publice în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social Îngrijire la domiciliu şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Îngrijire la Domiciliu cod social 8810ID-I a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.306/12.11.2002 , în cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice și este administrat de furnizorul Direcţia de Asistență Socială Comunitară Timișoara, serviciu puiblic cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF, numărul 001206 din data de 16.06.2014, ca furnizor de servicii sociale de către de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale a Persoanelor Vârstnice. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul principal al Serviciului social Îngrijire la domiciliu este prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă/ cămine pentru persoane vârstnice, de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanelor de vârsta a III-a şi socializarea lor. Serviciul social Îngrijire la domiciliu oferă sprijin şi suport pentru persoanele vârstnice izolate la domiciliu, prevenind marginalizarea/excluderea lor socială. Nevoile persoanelor de vârsta a III-a sunt multiple, ele se raportează la starea materială şi starea de sănătate a beneficiarului. Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice prin serviciul social Îngrijire la domiciliu furnizează servicii sociale de interes local prin acordarea de servicii de îngrijire personală la domicilul beneficiarilor: - ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare. - ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Serviciile de îngrijire personală sunt stabilite în Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă şi sunt asigurate de către infirmiere. Beneficiarii primesc asistenţă şi suportul necesar pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice în funcţie de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependenţă obţinut în urma evaluării socio-medicală (geriatrică), conform Grilei 886/2000.

Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală. În funcţie de nevoile particulare ale fiecărui beneficiar, managerul de caz poate implica la nevoie şi alţi specialişti în realizarea planului individualizat de îngrijire şi asistenţă (psiholog, kinetoterapeut). ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social Îngrijire la domiciliu funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare; Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2008, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului; Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 privind Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.9. (3) Serviciul social Îngrijire la domiciliu este înfiinţat prin: a) Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.306/12.11.2002 privind atribiurea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, Calea Lipovei nr.44 către Centrul Comunitar de Asistență Socială (Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara). Serviciul Social Îngrijire la domiciliu funcționează în cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara aflată În subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara . ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social Îngrijire la domiciliu se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul serviciului social Îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane. ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului de Îngrijire la Domiciliu sunt: a) persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială. (2) Condiţiile de acces/admitere în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) Acte necesare Actele necesare pentru înscrierea în programul de îngrijire la domiciliu sunt următoarele: - cerere tip adresată Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice în care se solicită ancheta socială pentru a beneficia de îngrijire la domiciliu; - cupon de pensie original/copie; Acte medicale: - adeverinţă medicală de la medicul de familie cu diagnosticele medicale și recomandarea îngrijirii la domiciliu; - aviz epidemiologic (nu suferă de boli infecto-contagioase); - aviz medic psihiatru că nu este diagnosticat cu demență, Alzheimer sau alte boli de natură psihică - copii xerox după actele de stare civilă: carte de identitate, certificat de căsătorit/ deces, etc. - declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă. b) Criterii de eligibilitate: Este eligibilă pentru acordarea serviciilor de Îngrijire la domiciliu persoana vârstnică, care îndeplinește următoarele condiții: - are vârsta legală de pensionare stabilită conform actelor normative în vigoare; - locuiește singur/ă cu domiciliul stabil în Timişoara; - nu are copii cu domiciliul în Timişoara (rude de gradul I); - fără a fi încheiat cu alte persoane contract de vânzare-cumpărare a locuinţei sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere; - să fie încadrată în grad de dependenţă IIA, IIB, IIC în urma aplicării fişei de evaluare socio-medicală (geriatrică) aprobată prin H.G. nr.886/2000; - să nu fie încadrată în gradul I de handicap, cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - nu este diagnosticată cu Boala Alzheimer sau cu tulburări psihice grave; - are venitul maxim în limita echivalentului a două salarii minime pe economie stabilite prin actele normative în vigoare. c) Decizia de admitere/respingere

Referatul de aprobare a dispoziţiei de admitere/ respingere este întocmit și înregistrat de asistentul social și are la bază rezultatul evaluării nevoilor individuale şi recomandarea managerului de caz. Dispoziţia de admitere/ respingere se întocmește în baza referatului de aprobare a dispoziției de admitere/respingere și este emisă de către Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. Dispoziţia de admitere/ respingere poate fi contestată în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării. d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia ”Contractul acordare servicii sociale de îngrijire la domiciliu” este încheiat între beneficiar si Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciul pentru Protecţie Socială a Persoanelor Vârstnice, pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Serviciile oferite în cadrul Comprtimentului de Îngrijire la Domiciliu sunt gratuite conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 116/2006 privind contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu sau oferirea cu gratuitate a acestor servicii modificată prin Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.231/2006 .

(3) Condiţii de încetare a serviciilor Serviciile de Îngrijire la domiciliu se sistează prin Dispoziţie de încetare/sistare, în baza referatului de dispoziţie. Dispoziţia de încetare/sistare este emisă de către Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. Dispoziţia de încetare/sistare va fi comunicată beneficiarului în scris în termen de 10 zile și poate fi contestată în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării. Modalitățile de realizare a încetării/sistării acordării serviciilor de îngrijire sunt la cerere, prin decizie unilaterală a beneficiarului sau a furnizorului de servicii, acordul ambelor părți și poate avea loc în următoarele situaţii: 

- refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

- nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale al prezentului regulament de organizare și funcționare;

- retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; - limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost

acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care

este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia

de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş; - în urma reevaluării se constată că beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu;              - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contractul de acordarte servicii: - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul ; - acordul părţilor privind încetarea contractului ; - scopul contractului a fost atins ; - forţa majoră, dacă este invocată ; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate;

- încheierea cu alte persoane a unui contract de vânzare-cumpărare a locuinţei beneficiarului cu clauza de întreţinere sau orice alt act juridic ce prevede clauze de întreţinere; - susţinătorii legali ai beneficiarului îşi stabilesc domiciliul în Municipiul Timişoara;

- decesul beneficiarului; - venitul maxim depăşeşte limita echivalentului a două salarii minime pe economie

stabilite prin actele normative în vigoare; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind

asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Situaţiile enumerate mai sus constituie motive de sistare a contractului de servicii de îngrijire la domiciliu. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul serviciului Îngrijire la domiciliu au următoarele drepturi:  a)  să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informații cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; j) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; k) să fie protejati împotriva riscului de abuz și negrlijare; l) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; m) să primească servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; n) să refuze, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; o) să fie informați în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; p) să fie informați, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) beneficiarii au dreptul de a avea acces la propriul dosar. (5) Persoanele beneficiare de servicii de Îngrijire la domiciliu au următoarele obligaţii: a) de a da informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală şi socială; b) de a permite furnizorului de servicii verificarea veridicităţii acestora; c) de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrului planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; d) de a anunţa când lipsesc de la domiciliu; e) de a comunica orice schimbare intervenită în situaţia lor socială/medicală; f) de a avea un compotament decent, de a respecta infirmiera și personalul serviciului, g) fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza alte persoane; h) de a nu solicita servicii suplimentatre faţă de cele prevăzute în contractul de acordare a serviciilor sociale. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social de Îngrijire la domiciliu sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate

2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei 4. elaborarea de rapoarte de activitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea Chestionarului de verificare a satisfacției beneficiarilor 2. realizearea ” Buletinului Informativ al Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice” 3. aplicarea prevederilor Codului de etică. 4. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de îngrijire acordate 5. informarea beneficiarilor și luarea la cunoştiinţă prin semnătură privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor 4. monitorizarea, realizarea indicatorilor de performanță corelați obiectivelor serviciului social de îngrijire; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social Îngrijire la domiciliu prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri pentru investiții; 3. întocmirea de referate de necesitate; 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social Îngrijire la domiciliu funcţionează cu un număr de 27 persoane , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.283/25.06.2015 din care: a) personal de conducere: șef serviciu -1 este asigurat prin șefulul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă - 26; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: -0; d) voluntari:- 0 2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/2. ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de serviciu ; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. (1) Personalul de specialitate este: a) inspector b) asistent social (cod 263501) c) infirmieră (cod 532103) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii serviciului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de șeful Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire În cadrul serviciului social Îngrijire la domiciliu nu își desfășoară activitatea personal administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire. ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social Îngrijire la domiciliu are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social Îngrijire la domiciliu se asigură în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timișoara ; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Director executiv Șef Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice Maria Stoianov Mariana Ciurcaș  

 

Atasament: Anexa_4.pdf

Anexa nr.4

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane vârstnice

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social Centre de zi pentru persoane vârstnice din cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice înființat conform Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 468 din data de 20.12.2005 privind schimbarea denumirii ”Centrului Comunitar de Asistență Socială a Municipiului Timișoara” în Direcția de Asistență Socială Comunitară,, și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a funcțiilor publice în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali,vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social " centre de zi pentru persoane vârstnice”, cod serviciu social 8810CZ-V-II Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.306/12.11.2002, în cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice şi administrat de furnizorul Direcţia de Asistență Socială Comunitară Timișoara, serviciu public cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, numărul 001206 din data de 16.06.2014, ca furnizor de servicii sociale de către de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale a Persoanelor Vârstnice. ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social "centre de zi pentru persoane vârstnice” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, sunt următoarele: Programele de integrare/reintegrare socială cuprind: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială: - activităţi practice (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat), - terapii psiho-sociale

- activităţi informative (citirea presă, cărţi, reviste, urmărirea programe radio sau TV), - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc

- terapii ocupationale

- activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat) - activitati artistice (tearu, dans, audiţii muzicale,pictura ), - activităţi educaționale intergeneraţii (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), - activităţi în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.). 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă - activități de consiliere socială, - activități de informare socială, 3. Consiliere juridică - activități de consiliere Programele de recuperare/reabilitare funcțională cuprind: 1.Servicii de consiliere psihologică ( recuperare/reabilitare psihică) - activități de consiliere psihologică - antrenament cognitiv ( grup sau individual) 2. Servicii de readaptare a capacităţilor fizice – kinetoterapie ( recuperare/ reabilitare fizică) - activități de kinetoterapie Programele de supraveghere și menținerea sănătății funcționale cuprind: 1.Servicii de îndrumare medicală și consultații ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social " centre de zi pentru persoane vârstnice” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în 2008 precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului: Hotărârea Guvernului nr.886/2000 privind grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte. (3) Serviciul social "centre de zi pentru persoane vârstnice” este înfiinţat prin: a) Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. nr.306/12.11.2002 privind atribiurea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, Calea Lipovei nr.44 către Centrul Comunitar de Asistență Socială ( denumire actuală Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara), serviciul social ”centre de zi pentru persoane vârstnice” și funcționează în cadrul Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara . ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "centre de zi pentru persoane vârstnice” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia

specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul ”centrelor de zi pentru persoane vârstnice” sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. r) asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale; s) evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut. t) promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare; v) egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor; x) respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane; ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "centre de zi pentru persoane vârstnice” sunt: a) persoane vârstnice aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială (2) Condiţiile de acces/admitere în centrele de zi sunt următoarele: a) Acte necesare Actele necesare pentru înscrierea în centrele de zi sunt următoarele: - copie după buletin de identitate sau carte de identitate - copie sau original cupon de pensie din ultima lună - adeverință de la medic de familie cu:

- diagnosticele persoanei vârstnice - aviz epidemiologic - recomandare pentru frecventarea unui centru de zi pentru vârstnici - recomandare pentru kinetoterapie, după caz

- adeverință consult psihiatric b) Criteriile de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt următoarele: - persoana să aibă domiciliul legal în municipiul Timişoara - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice ( de tip psihoze, Alzheimer, etc ) care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din centru - persoana să aibă vârsta legală de pensionare conform L17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ( 60 ani) - persoana vârstnică să nu fie încadrată în gradul de dependenţă IA, IB, IC în urma evaluării complexe prin aplicarea Fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice - în Centrul de zi pot fi incluse doar persoane semidependente gr. IIA, IIB, IIC sau independente, IIIA, IIIB - persoana să nu fie încadrată în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş c) Decizia de admitere/respingere După analizarea dosarulului solicitantului, echipa multidisciplinară ia decizia de admitere/respingere a cererii de frecventare a centrului de zi, care este aprobată de șeful serviciului. d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia ”Contractul acordare servicii sociale in Centre de zi” este încheiat între beneficiar şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Serviciul pentru Protecţie Socială a Persoanelor Vârstnice, pe perioadă nedeterminată. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale. e) Modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului Serviciile oferite în cadrul ”Centrelor de zi pentru persoane vârstnice” sunt gratuite conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 78/26.02.2008 privind furnizarea fără plata unei contribuţii, a serviciilor sociale de îngrijire în centre de zi a persoanelor vârstnice. (3) Condiţii de încetare a serviciilor Încetarea acordării serviciilor către beneficiar în centrele de zi, respectiv rezilierea contractului de acordare servicii implică situații după cum urmează: Rezilierea contractului se poate face în următoarele situații: - refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant; - nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de organizare și funcționare al furnizorului de servicii sociale și a obligațiilor ce-i revin prin acesta; - încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; - retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

- limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; - nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute în contract. Încetarea contractului se poate face în următoarele situații: - expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; - acordul părţilor privind încetarea contractului; - scopul contractului a fost atins; - forţa majoră, dacă este invocată; - decesul beneficiarului; - beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice; - nesolicitarea scrisă din partea beneficiarului a reluării contractului, după expirarea perioadei de suspendare de maxim 3 luni; - schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; - contactarea unei boli contagioase sau psihice (de tipul psihozelor) care po afecta pe ceilalti beneficiari; - încadrarea în grad de dependență de dependenţă IA, IB, IC, la reevaluare - încadrarea beneficiarului în gradul I de dependenţă cu asistent personal de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Timiş. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "centre de zi pentru persoane vârstnice” au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu privire la situațiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor i) să li se comunice drepturile și obligațiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale j) să fie protejati împotriva riscului de abuz și negrlijare; k) să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; l) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; m) de a refuza, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale; n) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra oportunităţii acordării altor servicii sociale; o) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; p) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra regulamentului; r) dreptul de a avea acces la propriul dosar; (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "centre de zi pentru persoane vârstnice” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament; f) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție, programul centrului și să anunțe când lipsesc de la activitățile centrului; g) de a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivităţi; h) este interzis consumul de alcool sau frecventarea centrului în stare de ebrietate; i) de a avea un comportament decent, de a respecta atât colegii cât şi personalul, fără conversaţii sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social "centre de zi pentru persoane vârstnice” sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de sponsorizare. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( fluturași) care sunt distribuite în comunitate; 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara; 3. elaborarea de comunicate de presă și articole pentru Monitorul Primăriei; 4. elaborarea de rapoarte de activitate. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 2. realizarea semestrial a ”Buletinul Informativ al Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice”; 3. aplicarea prevederilor Codului de etică; 4. organizarea sesiunilor de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor, drepturile și obligațiile furnizorului de servicii, posibilitatea de semnalare a sesizărilor/reclamațiilor, identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor centrului. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. întocmirea de propuneri pentru investiții; 3. întocmirea de referate de necesitate; 4. întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "centre de zi” funcţionează cu un număr de 8 total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timi;oara nr. 283/25.06.2015, din care: a) personal de conducere: șef serviciu 1 – este asigurat prin șeful Serviciului pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice ; b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2; Activitățile administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii sunt asigurate de personalul din cadrul Biroului Administrativ Informatică din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară. d) voluntari: - 0. (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/6. ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este: a) şef de serviciu ; (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501); b) kinetoterapeut (226405); c) psiholog (263411); d) referent (411001). (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectarea prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt prevăzute conform fișelor de post.

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire (1) Personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare este asigurat de alte servicii ale Direcției de Asistență Socială Comunitara . Pentru activitatea curentă la centre de zi personalul auxiliar existent este: a) personal pentru curățenie spații b) șofer (2) Atribuţiile personalului administrativ sunt conform fișelor de post elaborate de Biroul Administrativ Informatică al Direcției de Asistență Socială Comunirară Timișoara, în a cărui subordine se află conform Organigramei. ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul local al Municipiului Timișoara; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Director executiv Șef Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice Maria Stoianov Mariana Ciurcaș

Atasament: Anexa_3.pdf

Anexa nr. 3

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane în dificultate

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate". Înființarea Centrului de zi pentru persoane în dificultate a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 449/10.10.2014. Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcţionării Centrului de zi pentru persoane în dificultate cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" , cod serviciu social 8899 CZ-PN- IV, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Comunitară, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF 001206, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/provizorie nr. ................................................ cu sediul în Timișoara, str. Ioan Plavoșin, nr. 21 ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" este de a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale și de a acorda sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate cauzate de boli cronice, a preveni şi a combate riscul de excluziune socială, a promova incluziunea socială şi a creşte calitatea vieţii pentru beneficiari. Acest lucru se face prin desfășurarea unui ansamblu de activități vizând integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății pentru categoriile de beneficiari cărora centrul li se adresează: persoanele suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral sau persoanele adulte cu dizabilități. ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului. (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul minstrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 6 (3) Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" este înfiinţat prin: a) Hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Timișoara nr. 448/10.10.2014, și funcţionează în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de zi pentru persoane în dificultate" sunt următoarele: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate; e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată; h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice și/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează: a) persoane care suferă de boala Alzheimer b) persoane care suferă de boala Parkinson c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral d) persoane cu hemipareză e) persoane adulte cu dizabilități f) familiile și/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt precizate în Procedura ”Admiterea în centrul de zi pentru persoane în dificultate” și sunt următoarele: a) acte necesare:

 copie BI/CI,  aviz epidemiologic de la medicul de familie,  adeverinţă de la medicul specialist/medicul de familie cuprinzând: diagnostic, medicaţie,

recomandare pentru frecventarea centrului de zi, se recomandă/nu se recomandă kinetoterapie,

 certificat de persoană cu handicap şi planul individualizat de recuperare (care însoţeşte certificatul de persoană cu handicap) – numai în cazul persoanelor cu dizabilităţi;

b) Criterii de eligibilitate:  Să aibă domiciliul/reședința în municipiul Timișoara  Să facă parte din categoriile de beneficiari cărora li se adresează centrul: persoane

suferind de boala Alzheiemr, de boala Parkinson, în recuperare după un accident vascular cerebral, cu hemipareză sau persoane cu dizabilități

c) decizia de admitere/respingere se ia de către șeful centrului conform procedurii; d) în urma emiterii deciziei de admitere a beneficiarului se încheie un contract de furnizare servicii sociale între beneficiar și Direcția de Asistență Socială Comunitară; e) serviciile se acordă fără contribuția beneficiarului (3) Condiţiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii. Există două modalități prin care se face încetarea serviciilor. A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale Constituie motiv de reziliere a contractului urmatoarele: a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant; b) nerespectarea în mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare şi funcţionare a CZPD; c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale; d) retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale; f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligaţiile prevăzute la prezentul contract. Obligaţiile beneficiarilor sunt:

 Să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului de intervenţie;

 Să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială, în scopul realizării unei evaluări adecvate a situaţiei/nevoilor sale, şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;

 Să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenţie;  De a avea o ţinută decentă, igienă corporală adecvată şi un limbaj de comunicare

corespunzător unei colectivităţi;  Să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul

acordării serviciilor sociale;  Să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane în

dificultate; B. Prin încetarea contractului de servicii sociale Motivele de încetare a contractului: a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b) acordul părţilor privind încetarea contractului; c) scopul contractului a fost atins; d) forţa majoră, dacă este invocată; e) decesul beneficiarului; g) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de legislaţia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale. La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor. (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" au următoarele drepturi: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi. (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" au următoarele obligaţii: a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale; c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte prevederile prezentului regulament. ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" sunt următoarele: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora; 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale; 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor; 5. Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; 6. Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; 7. Monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Prezentarea activităților centrului cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea centrului; 2. Prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ; 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează (Ziua Internațională Alzheimer, etc); 4. Încheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; 5. Elaborarea de rapoarte de activitate; 6. Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității; 3.Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea;

2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor; 3. Facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor; 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare; 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului; 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; 7. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; 8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului; 9. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instutirii periodice și formării profesionale a angajaților; 10. Evaluarea anuală a activității angajaților. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale; 2. Întocmirea de propuneri privind investițiile; 3. Întocmirea de referate de necesitate; 4. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant; 5. Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului; 6. Întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru persoane în dificultate" funcţionează cu un număr total de 16 angajați, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Timișoara nr. 448/10.10.2014, din care: a) personal de conducere: șef centru 1 b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 14; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3; d) voluntari (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/6 ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere poate fi: a) director sau şef de centru; b) coordonator personal de specialitate. (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; e) întocmeşte raportul anual de activitate; f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar (1) Personalul de specialitate este: a) asistent social (263501); b) infirmieră (532103); c) instructor de ergoterapie (223003); d) kinetoterapeut (226405); e) medic de medicină de familie (221108); f) asistent medical generalist (325901);

g) psiholog (263411); h) logoped (226603); i) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); j) referent (411001) (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse; c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; g) alte atribuţii conform fișei postului. ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social și este: a) administrator; b) personal pentru curăţenie spaţii; c) muncitor calificat; ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Director executiv Coordonator centru Maria Stoianov Ciupa Rad Angela Florica

Atasament: Anexa_2.pdf

 

1   

Anexa nr. 2

REGULAMENT-

de organizare şi funcţionare a " Centrului de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung"

ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung. Centrul de zi “Podul Lung” a luat fiinţă în anul 1992 la iniţiativa familiilor copiilor cu handicap reuniţi sub egida Societăţii Române “Speranţa”, cu sprijinul WACR Olanda, “Lebenshilfe” Salzburg, “Hilfe fur Kinder” - prin dl. Hubertus Gollnick, MENCAP Anglia şi Crucea Roșie Daneză. Din 1993 centrul de zi “Podul Lung” a fost preluat de Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoane cu Handicap Timiş, iar începând cu anul 2000 este finanţat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/27.06.2006, de la 1 august 2006, Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „ Podul Lung”, face parte din organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.

2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung, cod serviciu social 8891CZ-C III, a fost preluat şi administrat de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, acreditată conform Certificatului de acreditare seria AF, numărul 001206 din 16.06.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 158/29.03.2013 şi a Organigramei şi Statului de Funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 283/25.06.2015.

2. Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung are ca scop/misiune, în conformitate cu Ordinul nr. 25/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi, prevenirea abandonului şi a instituţionalizării copiilor cu dizabilități, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare- reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii, cât şi a unor activităti de sprijin, consiliere,

 

2   

educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

Centrul de zi are în evidență 58 de copii cu dizabilităţi medii și severe cu vârste cuprinse între 3 si 18 ani prezentând diferite patologii, cum sunt: sindrom Langdon Down, epilepsie, autism infantil, paralizie cerebrală, distrofie musculară, microcefalie, hidrocefalie, deficiențe auditive și vizuale asociate, retard psiho-motor, tulburări de comportament, etc.

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

ARTICOLUL 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, a Ordinului nr. 25/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități.

(3) Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung a fost înfiinţat prin Ordinul nr. 11/13.01.1992 al Secretariatului de Stat pentru Handicapați și preluat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 298/2006 în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială.

Potrivit prevederilor art. 114 şi 115 coroborate cu prevederile art. 113 şi 112 din Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale furnizează servicii sociale numai prin SPAS.

ARTICOLUL 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social (1) Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung sunt următoarele:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 

3   

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d) deschiderea către comunitate;

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, etc.

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;

j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;

n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

ARTICOLUL 6 Beneficiarii serviciilor sociale (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung sunt:

a) copii cu dizabilități cu vârse cuprinse între 3 și 18 ani;

b) părinții copiilor cu dizabilități și alți aparținători ai copilului cu dizabilități.

 

4   

Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, centrele de zi se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de familia lor.

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

a) domiciliul părinților în municipiul Timișoara atestat prin copie C.I.;

b) vârsta copilului între 3 și 18 ani atestată prin copie după certificatul de naștere;

c) copilul trebuie să fie beneficiar al unui certificat de încadrare într-un grad de handicap sau o scrisoare medicală care să ateste o dizabilitate, fapt demonstrat prin copii după aceste documente.

În urma depunerii cererii de către solicitant împreună cu documentele necesare se realizează evaluările inițiale de către asistentul social, psihopedagog, psiholog și medic, echipa multidisciplinară înaintează propunerile de integrare în centrul de zi a copilului, iar șeful serviciului avizează procesul verbal al echipei multidiscilplinare. Dosarul copilului se trimite la Serviciul pentru Protecția Copilului și Familiei care întocmește Planul de servicii pentru familia copilului respectiv. Se emite Dispoziția Primarului pentru aprobarea Planul de servicii, care este comunicată familiei copilului și Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung. În momentul prezentării părintelui la centrul de zi cu Dispoziția Primarului se încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul.

Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite în cadrul Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung este de 0 lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr.168 din 29.05.2007.

Condiţiile de încetare a serviciilor, conform contractului de furnizare a serviciilor sociale, pot fi următoarele:

a. expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; b. acordul părţilor privind încetarea contractului; c. scopul contractului a fost atins; d. forţa majoră, dacă este invocată; e. decesul beneficiarului.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

 

5   

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7 Activităţi şi funcţii Principalele funcţii ale serviciului social Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

2. oferă servicii sociale specifice centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi conform Hotărârii de Guvern nr.1007/2005:

- educare; - asistenţa şi îngrijire; - consiliere psihologică pentru copil şi familie; - socializare şi petrecere a timpului liber; - reintegrare familială şi comunitară.

 

6   

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. publicarea informațiilor despre serviciile centrului de zi în format electronic pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara;

2. colaborarea cu instituții relevante de la nivelul comunității – școli, unități sanitare, biserică, privind serviciile centrului de zi prin oferirea de pliante și întâlniri periodice cu aceștia, participarea cu produse confecționate în centrul de zi la târguri tematice (Crăciun, Paște, Mărțișor);

3. elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. organizarea meselor festive de sărbătorire a zilelor de naștere ale copiilor, cu participarea familiei și aparținătorilor acestora;

2. organizarea de întălniri cu părinții pe diverse teme de interes al acestora;

3. organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu diverse personalități din cadrul comunității;

4. ieșirea în comunitate a copiilor cu dizabilități (plimbări în parc, la cumpărături, vizite la grădina zoologică, locuri de joacă, teatrul de păpuși, cinematograf);

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. utilizarea instrumentelor standardizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar.

e) de administrare a resurselor materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea periodică a referatelor de necesitate pe baza nevoilor materiale constatate în activitatea cu beneficiarii;

2. întocmirea de referate de necesitatea privind nevoile de personal de specialitate și voluntari din comunitate pentru suplimentarea personalului existent în activitățile cu copiii.

 

7   

ARTICOLUL 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal (1) Serviciul Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung funcţionează cu un număr de 19 angajați total personal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 283/25.06.2015, din care:

a) personal de conducere: Șef serviciu

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 18.

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: sunt asigurate de către personalul de specialitate al Biroului Administrativ Informatică din cadrul D.A.S.C. Timisoara.

d) voluntari: 4 voluntari la Kinetoterapie și 1 voluntar la psihologie.

1. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul centrului au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 298/2006 prin care s-a aprobat înfiinţarea centrului de zi în subordinea D.A.S.C. Timișoara.

2. Personal de specialitate reprezintă 100 % din totalul personalului

3. Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.

4. Numărul maxim de posturi pentru funcţii de conducere este: un post pentru şeful de centru

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/3

ARTICOLUL 9 Personalul de conducere (1) Personalul de conducere este : Șef serviciu.

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

d) întocmirea Raportului privind oportunitatea acordării subvenției pentru ONG-uri, conform H.C.L.M.T. nr. 455/30.10.2015 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor

 

8   

subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

e) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

f) întocmeşte raportul anual de activitate;

g) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n ) întocmeşte propunerile pentru Planul Anual de Achiziții al serviciului;

o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

q) întocmește propunerile privind investițiile necesare în activitatea centrului de zi;

r) întocmește referatele de necesitate privind resursele umane și materiale necesare serviciului;

s) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil, respectiv Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilități.

(3) Funcţia de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

 

9   

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

ARTICOLUL 10 Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. (1) Personalul de specialitate al Serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Podul Lung este compus din:

a) asistent social (263501)

b) instructor de ergoterapie (223003)

c) infirmieră (532103)

d) educator (234202)

f) kinetoterapeut (226405)

g) logoped (226603)

h) psiholog (263411)

i) psihopedagog (263412)

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate:

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;

g) alte atribuţii prevăzute în fișele de post ale personalului .

 

10   

ARTICOLUL 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social:

- transportul beneficiarilor de la domiciliu la centrul de zi și de la centrul de zi la domiciliu,

- mentenanţă, prin asigurarea curățeniei spațiului pe o suprafață de 200 mp.

a) personal pentru curăţenie spaţii - 1 îngrijitor;

b) 2 şoferi.

ARTICOLUL 12 Finanţarea centrului (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetele locale ale municipiului Timișoara b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; c) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; d) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Director executiv Șef serviciu

Maria Stoianov Giosan Daniela Camelia

Atasament: Anexa_1.pdf

Regulament de organizare şi funcţionare Page 1 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Anexa nr. 1 la H.C.L.M.T. nr.______ din__________ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICPIULUI TIMIŞOARA

Regulament de organizare şi funcţionare Page 2 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara este un instrument de organizare care descrie structura serviciului public, prezentând pe diferitele ei componente atribuţii, competenţe, niveluri de autoritate, responsabilităţi şi mecanisme de relaţii. Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde misiunea și viziunea, structura organizatorică și de personal, principalele atribuții ale compartimentelor funcționale ale entității. Art.3. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

MISIUNE, VIZIUNE, VALORI ȘI PRINCIPII

Art.4. Misiunea Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara constă în aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza Municipiului Timișoara, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menține funcționalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Îndeplinirea misiunii serviciului public se face cu respectarea legislației specifice administrației publice locale precum și a legislației în domeniul propriu de activitate.

Art.5.Viziunea Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara este de a dezvolta și diversifica servicii sociale bine organizate, coordonate şi planificate în funcție de nevoile sociale identificate în comunitate. Realizarea viziunii va fi posibilă prin folosirea eficientă a resurselor interne existente, prin conlucrarea cu alți actori sociali și instituții publice, prin valorificarea oportunităților oferite de organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul social.

Art.6. Principalele valori şi principii în domeniul asistenței sociale: a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;

Regulament de organizare şi funcţionare Page 3 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu; l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială; s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi.

CAPITOLUL III ÎNFIINȚAREA ȘI FUNCȚIONAREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.7.Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara este un serviciu public cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu respectarea Legii nr.215/2001-privind administraţia publică locală, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 4/2002, sub denumirea de Centrul Comunitar de Asistenţă Socială. Conform HCLMT nr. 468/2005, Centrul Comunitar de Asistenţă Socială şi-a schimbat denumirea în Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, hotărâre care a intrat în vigoare la data de 01.01.2006.

Regulament de organizare şi funcţionare Page 4 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Art.8.Prin Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara în înţelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul public de asistență socială cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei. Art.9.Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara este furnizor public de servicii sociale acreditat în baza Certificatului de acreditare nr. 001206 din 16.06.2014, prin care este autorizată să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. Art.10.Obiectivul general al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara îl constituie realizarea măsurilor și acțiunilor, la nivel local, pentru a răspunde nevoilor persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților în vederea prevenirii şi limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, în scopul creşterii calităţii vieţii şi promovării principiilor de coeziune şi incluziune socială. Art.11. Sediul administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara este în B-dul Regele Carol I, nr.10 , sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art.12. Directorul Executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara asigură conducerea, coordonarea şi controlul serviciilor din structura entității. Art.13.Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin prin legi, hotărâri, ordonanţe, decrete, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul regulament. Art.14. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale şi directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara Art.15. Pe toate actele emise de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi sediul serviciului public de interes local. Art.16. Durata de funcţionare a serviciului public de interes local - Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara este nelimitată. Art.17. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara dispune de cod unic de înregistrare eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, cont bancar propriu, ştampilă şi gestiune proprie. Art.18. Organele de conducere, coordonare şi control ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara sunt : - Consiliul Local al Municipiului Timişoara; - Primarul Municipiului Timişoara; - Viceprimarul Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale; - Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara; - Directorul executiv adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Art.19.Consiliul Local al Municipiului Timişoara exercită categoriile de atribuţii stabilite de Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală privind serviciul public de interes local - Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, respectiv:

 organizarea şi funcţionarea serviciului public de interes local,  dezvoltarea socială a Municipiului Timişoara,  gestionarea serviciilor furnizate către cetăţenii Municipiului Timişoara  cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern în domeniul social.

Art.20.Primarul Municipiului Timişoara şi Viceprimarul Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale:

- coordonează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara; - aprobă sau avizează, după caz, referate care stau la baza proiectelor de hotărâri pentru Consiliul Local al

Municipiului Timişoara, înaintate de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;

Regulament de organizare şi funcţionare Page 5 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

- semnează foaia de prezenţă a directorului executiv şi îi aprobă acestuia concediile de odihnă, ordinele de deplasare,etc.;

- aprobă fişa de post pentru directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

CAPITOLUL IV

FINANȚAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.21 (1) Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara care are calitatea de ordonator secundar de credite. (2) Ordonatorul secundar de credite repartizează creditele bugetare aprobate ordonatorilor terţiari de credite, respectiv şefului Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei, şefului Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi şefului Serviciului Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara. Art.22.Finanţarea cheltuielilor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare se asigură din bugetul local de la capitolul 68.02 Asistență Socială ,subcapitolul 68.02.15.01Prevenirea excluderii sociale. Veniturile extrabugetare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara provin din donații și sponsorizări. Art.23. Proiectul de buget întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara se depune la Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Timişoara și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timişoara .

CAPITOLULV ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ

A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Structura organizatorică și categoriile de personal Art.24.Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităților: servicii, birouri şi compartimente . Art.25.Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara este organizată pe birouri, compartimente și servicii fără personalitate juridică, astfel:

 Serviciul de Asistenţă Socială  Serviciul Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi ”Podul Lung”  Serviciul pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice  Serviciul Buget Finanţe Contabilitate  Centrul de Zi pentru persoane aflate în dificultate  Biroul Administrativ-Informatică  Biroul Juridic şi Resurse Umane –Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă  Compartimentul Evaluare şi Intervenţie Socială  Compartimentul Audit

Art.26. În subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara sunt organizate și funcţionează următoarele servicii cu personalitate juridică:

 Serviciul Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara;  Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara;  Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.

Art.27.Serviciile sociale înfiinţate de furnizorul de servicii sociale - Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, sunt organizate și funcționează cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor

Regulament de organizare şi funcţionare Page 6 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

sociale, a standardelor minime de calitate aplicabile, precum și a altor acte normative specifice domeniului de activitate. Art.28.Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara se aprobă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Art.29.Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, este compus din funcționari publici și personal contractual. Art.30. Angajarea funcţionarilor publici/ personalului contractual se face în condiţiile legii, de către directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, în limita posturilor din organigrama şi statul de funcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL VI

ATRIBUTIILE, RESPONSABILITATIILE SI COMPETENTELE PERSONALULUI DE CONDUCERE AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA.

Art.31(1) Directorul executiv asigură conducerea curentă a serviciilor sociale și auxiliare din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara şi este subordonat Viceprimarului Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

(2) Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara are următoarele atribuţii principale:

a) organizează, conduce şi controlează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;

b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timişoara; c) participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru

susţinerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine; d) avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din

cadrul instituţiei, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara

e) aprobă fișele de post ale personalului de conducere din subordine; f) aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului-funcţionari publici şi personal

contractual din subordine; g) formulează propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabila în scopul dezvoltării serviciilor sociale; h) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat și implementat la

nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara; i) îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau

ordonatorului de credite al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. j) informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în

legătură cu activitatea curentă a instituţiei. (3)Directorul executiv are calitatea de ordonator secundar de credite și cf. Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale are următoarele responsabilități:

a) elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu; b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate c) luarea măsurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea

instituţiei pe care o conduce; d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei

patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare; e) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii

publice;

Regulament de organizare şi funcţionare Page 7 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

f) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; g) alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale.

(4) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara emite dispoziţii.

(5)Directorul executiv are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de interes local:

a) răspunde de managementul domeniului său de activitate; b) conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; c) răspunde de organizarea și dezvoltarea controlului intern managerial implementat la nivelul Direcţiei de

Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara. d) răspunde de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.

Art.32.(1)Directorul executiv adjunct coordonează şi controlează activitatea următoarelor servicii cu personalitate juridică:

 Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara,  Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap.

(2)Directorul executiv adjunct organizează, conduce şi controlează activitățile următoarelor servicii fără personalitate juridică.

 Serviciul Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi „ Podul Lung”,  Serviciul de Asistenţă Socială  Serviciul pentru Protecția Socială a Persoanelor Vârstnice

(3) Directorul executiv adjunct este subordonat directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

(4)Directorul executiv adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara are următoarele atribuţii principale:

a) Avizează referatele care stau la baza proiectelor de hotărâri necesare organizării şi funcţionării serviciilor din subordine şi le înaintează spre semnare directorului executiv ;

b) Participă la şedinţele în comisii şi în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine, dar şi la solicitarea Consiliului Local;

c) Contrasemnează fișele de post /rapoartele de evaluare a performanțelor individuale ale personalului de execuție din subordine, întocmite de șefii de servicii;

d) Întocmeşte fişele de evaluare/rapoartele de evaluare a performanţelor individuale pentru șefii de servicii din subordine și le înaintează pentru contrasemnătură directorului executiv;

e) Avizează propunerile şefilor de servicii din subordine privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor subordonate, constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pe care le înaintează spre avizare directorului executiv şi viceprimarului şi spre aprobare primarului;

f) Avizează proiectul de buget şi lista de investiţii pentru serviciile din subordine care sunt ordonatori terţiari de credite, respectiv Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei şi Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap;

g) Este membru de drept în comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciilor subordonate

h) Consiliază persoanele aflate în situaţii de dificultate care se prezintă în zilele de audienţă şi împreună cu acestea caută soluţii la problemele cu care se confruntă, în conformitate cu legea;

i) Identifică surse de finanțare nerambursabile pentru dezvoltarea serviciilor sociale ale entității, participă la scrierea proiectelor și la implementarea acestora;

Regulament de organizare şi funcţionare Page 8 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

j) Coordonează implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, fiind preşedintele Comisiei de monitorizare la nivelul DASC;

k) Înlocuieşte directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara pe perioadele în care acesta absentează din instituţie din diverse motive: concediu de odihnă, concedii medicale, delegaţii etc., preluând şi îndeplinind toate atribuţiile acestuia.

Art.33. Directorul executiv adjunct are următoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale: a)răspunde de managementul domeniului sau de activitate; b)conduce serviciile subordonate şi răspunde de organizarea si funcţionarea acestora în condiții de eficienţă şi eficacitate; c)răspunde de organizarea controlului intern managerial cu privire la activitățile specifice domeniului său de activitate; d)răspunde, împreună cu şefii serviciilor din subordine, de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă.

CAPITOLUL VII

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.

Art.34. În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială la nivelul MunicipiuluiTimişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară are următoarele atribuţii principale:

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor

şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale; c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform

procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

d) întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

f) urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială;

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

   Art.35. În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială aplică legislația privind regimul juridic al contraventiilor și legislația privind administrarea creanțelor fiscale ce derivă din această activitate.

Art. 36 În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale la nivelul Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia locală a Municipiului Timişoara de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea

Regulament de organizare şi funcţionare Page 9 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;

b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local al Municipiului Timişoara , care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; f) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea

furnizorilor privați de servicii sociale de la nivel local ; g) propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi

privaţi şi serviciile administrate de aceştia; i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale; j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor

sociale; k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual

de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale

şi serviciile sociale disponibile; m) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei,

persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;

n) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;

o) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

p) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi;

q) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale;

r) monitorizează financiar şi tehnic contractele prevăzute la lit. q); s) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.37. (1) În domeniul acordării subvențiilor de la bugetul local al municipiului Timișoara, asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara a fost constituită prin dispoziție a directorului executiv o structură sub forma unui grup de lucru cu următoarele atribuţii principale:

a) Elaborarea documentației necesare pentru solicitarea de subvenții de la bugetul local, asociațiilor/ fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială;

b) Încheierea convențiilor pentru acordarea de subvenții, asociațiilor/fundațiilor cărora li s-a aprobat acordarea de subvenții prin Hotărâre de Consiliu Local;

c) Verificarea lunară sau ori de câte ori este nevoie a serviciilor sociale acordate de către organizația non- guvernamentală selectată pentru a beneficia de subvenție de la Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pe baza Cererilor lunare și a Rapoartelor privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizare a subvenției, întocmite de către fiecare organizație, pe fiecare tip de unitate de asistență socială;

d) Întocmirea lunară a Raportului privind verificarea acordării serviciilor de asistență socială și a Raportului financiar privind verificarea utilizării subvenţiei, pe baza verificărilor realizate pe teren de către personalul Direcției cu atribuții în acest sens;

Regulament de organizare şi funcţionare Page 10 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

e) Întocmirea Propunerii de angajare de cheltuieli, Angajamentului bugetar și Ordonanțării de plată, pentru acordarea subvenției asociației sau fundație.

(2)Subvenţiile se primesc de la bugetul local și se acordă în completarea resurselor financiare ale asociațiilor sau fundațiilor. Acestea vor fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenţă socială şi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

CAPITOLUL VIII ATRIBUŢIILE, RESPONSABILITĂŢIILE ŞI COMPETENŢELE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art. 38 Serviciul de Asistenţă Socială Scopul principal al serviciului este asigurarea beneficiilor sociale conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi OUG 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Atribuții:

a) Asigurarea venitului minim garantat ca formă de asistenţă socială, familiilor şi persoanelor singure prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legi 416/2001, actualizată;

b) Asigurarea alocaţiei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, lunar, în condiţiile Legii277/2010, actualizată;

c) Stabilirea şi gestionarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, ca forma de protecţie a populaţiei vulnerabile pe perioada sezonului rece, în conformitate cu OUG 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, actualizată;

d) Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului. Art. 39 Serviciul Buget Finanţe Contabilitate Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara. Principalele atribuții

a) Fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget ; b) Fundamentarea și elaborarea propunerii Programului de dezvoltare-investiții la nivelul entității. c) Repartizarea și deschiderea creditelor bugetare pentru ordonatorii terțiari de credite. d) Exercitarea controlului financiar preventiv de către șeful serviciului asupra operațiunilor economice în

limita competențelor stabilite prin dispoziția directorului executiv și în limitele legii. e) Organizarea şi ţinerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii,precum și întocmirea și

raportarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale. f) Organizarea inventarierii patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia de către comisia de

inventariere. g) Plata cheltuielilor bugetare prin Trezorerie și alte bănci comerciale. h) Planificarea, organizarea și controlul achiziţiilor publice. Efectuarea și raportarea achiziţiilor publice în

concordanţă cu prevederile legale. i) Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului.

Art. 40 Biroul Juridic şi Resurse Umane Scopul principal al biroului este asigurarea managementului resurselor umane, respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor întreprinse de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Regulament de organizare şi funcţionare Page 11 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

precum şi asigurarea respectării legislaţiei de către angajator a prevederilor normelor de sănătate şi securitate în muncă. Atribuții:

a) Realizarea activităților privind organizarea, salarizarea, ocuparea și perfecţionarea personalului, precum și întocmirea formalităţilor necesare cu respectarea legalităţii privind încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul entității;

b) Asigurarea nevoilor de formare/perfecționare profesională ale personalului entității. c) Ținerea evidenței dosarelor personale, a registrelor salariaţilor şi transmiterea la Agenția Națională a

Funcționarilor Publici a tuturor modificărilor cerute de legislaţia în vigoare; d) Actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionată

de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; e) Colaborarea la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziţiilor, regulamentelor, procedurilor, verificând din

punct de vedere al legalităţii şi semnând alte documente cu caracter juridic(referate, adrese, răspunsuri) cu avizarea juridică a documentelor care necesită viză juridică şi îndeplinesc condiţiile legale pentru avizare ;

f) Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente a intereselor Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, în limitele prevăzute în delegaţia dată;

g) Realizarea activității de consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul angajat al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

h) Participarea la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului. Art. 41 Compartimentul de sănătate şi securitate în muncă Scopul principal al compartimentului este organizarea și realizarea activității de securitate și sănătate în muncă pentru angajații Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara în toate aspectele de muncă. Atribuții:

a) Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) Întocmirea unor instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;

c) Elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea informării şi instruirii angajaților în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

d) Verificarea și răspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

e) Realizarea instruirii cu privire la Paza şi Stingerea Incendiilor ( PSI ); f) Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul

compartimentului. Art. 42 Compartimentul audit Scopul principal al Compartimentului este de a desfăşura o activitate funcţional independentă şi obiectivă, de calitate, pentru a furniza asigurări privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă ale entităţii publice, pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii acestora, prin oferirea de recomandări şi soluţii precum şi de a consilia, pentru îndeplinirea completă şi la termen a obiectivelor entităţii, respectiv o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului propriu.

Regulament de organizare şi funcţionare Page 12 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Principalele atribuţii a) Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entităţii publice

în care îşi desfăşoară activitatea; b) Elaborează Carta auditului intern, documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile

auditului intern; c) Elaborează planul multianual de audit public intern și planul anual de audit public intern, cu respectarea

prevederilor legale referitoare la planificarea activităţii de audit public intern; d) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control

ale entității sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

e) Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entității, misiuni de consiliere cu caracter informal, la solicitarea și/sau cu aprobarea conducătorului entității, precum și misiuni de consiliere pentru situații excepționale ca urmare a unei situații de forță majoră sau altor evenimente excepționale;

f) Atribuții ce sunt stabilite în raport cu entitățile publice aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

 avizează normele metodologice și Carta auditului intern elaborate de către compartimentele de audit public intern organizate la nivelul entităților publice subordonate Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.;

 efectuează misiuni de evaluare la nivelul entităților publice aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;

 coordonează sistemul de raportare a rezultatelor activităţii de audit public intern desfăşurate la nivelul entităților publice subordonate Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

g) Implementarea, dezvoltarea precum și autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul Compartimentului Audit, în conformitate cu prevederile legale;

Art. 43 Biroul Administrativ-Informatică Scopul principal al biroului constă în realizarea activităţilor administrative şi de întreţinere informatică pentru sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara. Atribuții:

a) Luarea măsurilor necesare pentru administrarea şi conservarea bunurilor mobile şi imobile . b) Efectuarea recepției bunurilor materiale achiziţionate pe baza facturilor emise de furnizori şi întocmirea

notei de intrare recepţie . c) Asigurarea transportului beneficiarilor la centrele de zi care furnizează servicii sociale; d) Asigurarea întreţinerii softului informatic şi a computerelor în condiţii optime de funcţionare . e) Organizează și coordonează aplicarea și derularea anuală a programului de distribuire a produselor

alimentare din stocurile de intervenție ale Uniunii Europene, conform legislației în vigoare; f) Asigurarea întreținerii curățeniei și igienizării sediilor instituției. g) Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului.

Regulament de organizare şi funcţionare Page 13 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

CAPITOLUL IX

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE SERVICIILOR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI TIMIŞOARA Art.44 Serviciul pentru Protecţia Copilului si Familiei Timişoara este un serviciu public cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timisoara, serviciul fiind înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.466/20.12.2005, şeful serviciului având calitatea de ordonator terţiar de credite; Art.45. Scopul principal al Serviciului pentru Protecţia Copilului si Familiei Timişoara este desfăşurarea activităţilor de asistenţă şi protecţie socială pentru copil si familia sa, de prevenire a separării copilului de familia sa, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, în conformitate cu conformitate cu legislatia în vigoare. Art. 46. Obiectul de activitate al Serviciului pentru Protecţia Copilului si Familiei Timişoara îl constituie asigurarea menţinerii, refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale parintilor sai, pentru depasirea situatiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, în conformitate cu Legea 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Art. 47. Principalele atribuţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului si Familiei Timişoara sunt: a) monitorizează si analizează situatia copiilor din Municipiul Timişoara, precum si modul de respectarea drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante; b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa prin înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale primare în domeniul protecţiei copilului şi familiei; c) identifica si evaluează situatiile care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa; d) asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in întretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; e) urmaresc evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa; f) colaboreaza cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia, precum şi autorităţilor publice centrale cu responsabilităţi în domeniu, toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu, în condiţiile legii; g) încheie convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu alte autorităţi locale, instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu instituţii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale , în conformitate cu nevoile locale identificate ; j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniu; i) elaborează şi propune consiliului local al municipiului proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în domeniul protecţiei copilului şi familiei, în conformitate cu planul de acţiune propriu. SERVICIUL PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMISOARA Art.48 Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara este un serviciu public cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, serviciul fiind înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.468/20.12.2005, şeful serviciului având calitatea de ordonator terţiar de credite;

Regulament de organizare şi funcţionare Page 14 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

Art. 49 Scopul Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara il reprezinta protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu domiciliul sau resedinta in Municipiul Timisoara, in conformitate cu legislatia in vigoare. Art.50 Obiectul de activitate al Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara il constituie acordarea de servicii sociale menite sa asigure prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc pentru persoane incadrate in grad de handicap grav cu domiciliul sau resedinta in municipiul Timisoara. Art. 51 Principalele atribuţii ale Serviciului pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara, sunt: a) inființeaza, organizează si furnizează servicii sociale primare pentru persoanele încadrate in grad de handicap grav ; b) încheie convenții de parteneriat si initiaza programe de colaborare cu alte autorități locale, instituții publice si private, structuri asociative, recunoscute de lege pentru furnizarea serviciilor sociale, in funcție de nevoile identificate ; c) actioneaza si ia masuri de constientizare si sensibilizare sociala ; d) elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniu ; e) sprijina persoanele aflate in dificultate pentru mentinerea acestora in comunitate ; f) asigura servicii de ingrijire la domiciliul persoanelor încadrate in grad de handicap grav prin angajarea in conditiile legii a unui asistent personal ; g) asigura servicii de informare si consiliere a persoanelor încadrate in grad de handicap/familiei sau reprezentantilor legali ai acestora, cu privire la drepturile si obligațiile specifice ; h) identifica nevoile sociale individuale si familiale pentru persoanele încadrate in grad de handicap si asigura pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav servicii de consiliere sociala, pshiologica si juridica ; j) asigura instruirea in problematica specifica a persoanelor cu handicap a asistentilor personali ; k) efectueaza plata drepturilor de natura salariala pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap conform legislatiei in vigoare ; l) elaboreaza si propune proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale si a altor masuri de asistenta sociala privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, in conformitate cu planul de actiune propriu ; m) furnizeaza informatiile si datele solicitate de institutiile si autoritatile publice cu responsabilitati in domeniu, in conditiile legii ; CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMIŞOARA Art.52 Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara este un serviciu public cu personalitate juridică, având cod fiscal,cont bancar și ștampilă proprie, care funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, serviciul fiind înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr 181/25.05.2010-privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara, şeful serviciului având calitatea de ordonator terţiar de credite. Sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara este în Timișoara, str.Inocențiu Klein, nr.29. Art. 53 Scopul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara este furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin a persoanele vârstnice cu domiciliul în Municipiul Timişoara, în condiţiile reglementate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, potrivit legii. Art. 54 Obiectul de activitate al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara îl constituie îngrijirea în cămin a persoanelor vârstnice conform Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de kinetoterapie, ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. Art. 55 Principalele atribuţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, sunt:

Regulament de organizare şi funcţionare Page 15 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

a) Asigură îngrijirea temporară sau permanentă în cămin a persoanelor vârstnice; b) Asigură servicii de informare, consiliere socială şi psihologică, precum şi alte servicii caracteristice nevoilor sociale ale beneficiarilor, conform legii; c) Realizează toate activităţile din cadrul căminului astfel încât să corespundă nevoilor beneficiarilor; d) Menţine legătura cu membrii familiilor beneficiarilor, inclusiv pentru o posibilă reintegrare în familie; e) Organizează activități de socializare și petrecere a timpului liber a beneficiarilor; f) Elaborează și propune proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor oferite în scopul creșterii calității vieții beneficiarilor; g) Încheie convenții de parteneriat și colaborări cu alte autorități locale, instituții publice sau private, ONG-uri; h) Elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu; i) Planifică și asigură pregătirea profesională a angajaților în scopul creșterii calității serviciilor oferite. j) Furnizează informațiile și datele solicitate de instituțiile și autoritățile publice cu responsabilități in domeniu, în condițiile legii. 

CAPITOLUL X

RESPONSABILITĂȚILE ȘI COMPETENȚELE GENERALE ALE PERSONALULUI

Art.56.Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara are următoarele responsabilităţi: a) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informațiilor deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abține de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fişa postului.; f) Răspunde de buna utilizare și gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosință.

Art.57. Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara are următoarele competenţe :

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuțiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca nu vizează direct domeniul în care deţine responsabilităţi şi atribuţii.

Art.58. Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara Art.59. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. Art.60. Personalul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament.

Regulament de organizare şi funcţionare Page 16 of 16 Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE Art.61. (1)Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu. (2) Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu Regulamentele de Organizare și Funcționare ale serviciilor cu personalitate juridică din subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, astfel cum sunt aprobate prin Hotărâre de consiliu local. Art.62.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual. Art.63.Modificările prezentului regulament se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR EXECUTIV, MARIA STOIANOV