keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/20.12.2005 privind înfiinţarea Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae"

20.12.2005

Hotararea Consiliului Local 466/20.12.2005
privind înfiinţarea Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005-19787/17.11.2005 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 106 şi respectiv ale art.111 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere prevederile art.50 indice 4 - lit.c din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificata şi completata prin Ordonanţa Guvernului nr.86/2004;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi ;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.2 lit."e" şi "s" din Legea 215/ 2001 a administraţiei publice locale, modificată;
În temeiul art.46 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae", ca serviciu de asistenţă socială - de prevenire a separării copilului de familia sa - serviciu fără personalitate juridică, în subordinea Centrului Comunitar de Asistenţă Socială - cu sediu, cont şi ştampilă proprie.
În actele încheiate se va utiliza antetul "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei".
Activitatea curentă a Serviciului de Protecţia Copilului şi Familiei va fi coordonată de către directorul executiv al Centrului Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara.

Art.2. Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei nou înfiinţat va fi finanţat din alocaţii bugetare la cap.60 "asistenţă socială".
Actele prin care se angajează juridic şi patrimonial acest serviciu se semnează de şeful serviciului şi economistul serviciului.

Art.3. Se aprobă Organigrama si Statul de functii al Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Angajaţii Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae" vor fi transferaţi la Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei.

Art.4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei va fi suspus aprobării într-o şedinţă ulterioară.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2006.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara
- Direcţiei Economice
- Direcţiei Edilitare
- Direcţiei Patrimoniu
- Direcţiei de Urbanism
- Serviciului Audit Public Intern
- Serviciului Juridic
- Biroului Relaţii Publice
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni
- Serviciului Pentru Protecţia Copilului şi Familiei
- Centrului Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara
- Mass-media locale .Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara Serviciul Pentru Protectia Copilului şi Familiei Timisoara, Str.Platanilor nr.2, Tel./Fax: 0256-214.572 ANEXA nr.2 ___________________ APROBAT PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCTII Serviciul Pentru Protecţia Copilului si Familiei - Timisoara

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Grad/ treapta

Obs.

A Funcţii pentru personal contractual

1. Şef serviciu - asistent social S 1 Principal 2. Şef birou - psiholog S 1 Principal 3. Şef birou – inspector de specialitate S 1 III 4. Psiholog S 1 5. Asistent social S 1 6. Asistent social SSD 1 7. Referent M 3 II 8. Referent M 4 III 9. Referent M 1 debutant

10. Consilier juridic S 1 debutant 11. Administrator M 1 I 12. Economist S 1 II 13. Contabil M 1 III 14. Casier ¼ norma M 1 II 15. Şofer M 1 III 16. Îngrijitor G 2 I

TOTAL 22

Referent, gr.superior Avizat juridic Bogdan Aurelia

Atasament: Anexa_Organigrama.pdf

Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familie Timişoara, Str.Platanilor nr.2, Tel./Fax: 0256-214.572

Anexa nr.1 la HCL nr. __________________ APROBAT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

Total persoane din care: conducere executie de deservire

22 3 16 3

Viceprimar

Centrul Comunitar de Asistenta Sociala

Serviciul Pentru Protectia Copilului si Familiei

1 + 21

Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti

si Copil

Centrul de zi Compartimentul administrativ-

financiar

Personal de deservire

Compartimentul informare - consiliere

1 - - 5 1 - - 5 - - - 4 - - - 3 - - - 2

Consiliul Local al Municipiului

Timisoara

Primar

Atasament: Referat.pdf

Nr…664.. Data…17.11.2005... SC 2005-19787/17.11.2005 SE APROBA PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT privind înfiinţarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei prin

reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori « Sf.Nicolae » Centrul de Tranzit pentru Minori „Sf.Nicolae”, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi coordonat metodologic de către Centrul Comunitar de Asistenţă Socială, este un serviciu rezidenţial de tipul – Centru de primire a copilului în regim de urgenţă, cu organigrama aprobata de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotărârea nr. 129/03.07.2003, cu un nr. de 19 ¼ posturi, din care 1 de conducere, 15 ¼ de executie si 3 de deservire. Legea 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la articolul 110, alin.4, precizează: „serviciile de tip rezidenţial care aparţin Autorităţilor Administraţiei Publice se organizează numai în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (aflat in subordinea Consiliului Judetean) în regim de componenta funcţională a acestora, fără personalitate juridică.” Conform Ordonanţei nr.68/28.08.2003 actualizată privind serviciile sociale, la articolul 50ˆ4 litera c, se precizează: „Serviciul Public de Asistenţă Socială la nivel local şi serviciile publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale în domeniul serviciilor sociale cu caracter primar: […] c) realizează măsuri de prevenţie a situaţiilor de risc.” Conform Legii 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la articolul 106, litera b) se precizează: Serviciile Publice de Asistenţă Socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al Consiliilor locale comunale îndeplinesc în domeniul protecţiei copilului următoarele atribuţii: b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa.

Conform art.111 din Legea 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului: „Pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinţii lui, Consiliile Locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit nevoilor identificate în comunitatea respectivă.

Conform Hotărârii nr.1438/02.09.2004 pentru aprobarea Regulamentelor Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, anexa 2, care face referire la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de zi, conform articolului 2, aliniatul 3: „Serviciile de zi, înfiinţate de Consiliile Locale se organizează ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea acestora şi sub coordonarea Serviciului Public de Asistenţă Socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor sau, după caz, sub coordonarea persoanelor cu atribuţiilor de asistenţă socială din aparatul propriu al Consiliilor locale comunale.” De asemenea, în aceeaşi Hotărâre, la articolul 1, al.2, se precizează: „din categoria serviciilor de zi fac parte:

a) centrele de zi; b) centrele de consiliere şi sprijin pentru părinţi; c) centrele de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme

psiho-sociale; d) serviciile de monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să-şi

abandoneze copiii. Luînd în considerare prevederile legislative precizate anterior propunem înfiinţarea SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori „Sf.Nicolae” în subordinea Centrului Comunitar de Asistenţă Socială – Timişoara – care sa cuprinda in subordine Centrul de zi „Sf.Nicolae” si Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi si copii, – obiectivul principal fiind prevenirea separării copilului de familia sa, începând cu data de 01.01.2006. Propunem spre aprobare organigrama şi statul de funcţii, conform anexelor 1 şi 2 la proiectul de hotărâre. În statul de funcţii actual – anexa nr.2, la HCL nr.129/03.07.2003, unde sunt prevazute 19 posturi se vor efectua următoarele modificări:

a. propunem înfiinţarea a 2 posturi şef birou – unul la Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii – psiholog principal, iar celălalt la Centrul de zi „Sf.Nicolae” – inspector de specialitate gradul III;

b. pentru unul din posturile de asistent social propunem modificarea nivelului de studii: studii superioare de scută durată (SSD);

c. propunem transformarea postului de maistru ½ normă în normă întreagă in referent debutant – relaţii cu publicul;

d. propunem înfiinţarea postului de consilier juridic debutant; e. total posturi: 22

SERVICIUL PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI FAMILIEI va fi un serviciu în subordinea Centrului Comunitar de Asistenţă Socială, fără personalitate juridică, cu sediu, cont şi ştampilă proprie. Obiectul de activitate a celor două centre va fi:

• la centrul de zi se vor desfăşura activităţi de socializare şi oferirea de suport psiho-pedagogic;

• la centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii se vor realiza planuri de servicii, in scopul prevenirii separării copilului de familia sa, servicii de consiliere şi de acompaniere în demersurile sociale.

Beneficiarii acestor servicii vor fi copiii aflaţi în dificultate, după cum urmează: • în centrul de zi vor fi asistaţi copiii cu vârste între 6 - 16 ani; • în centrul de consiliere vor fi beneficiari familiile cu copii cu vârste între

0 - 18 ani.

Viceprimar Director executiv CCAS

Adrian Orza Maria Stoianov Avizat Juridic Şef serviciu Consilier juridic Mihaela Buzila-Petrescu Sorin Chira