keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 468/20.12.2005 privind schimbarea denumirii "Centrului Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara" în "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului-Timişoara" şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice

20.12.2005

Hotararea Consiliului Local 468/20.12.2005
privind schimbarea denumirii "Centrului Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara" în "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului-Timişoara" şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.1559/28.09.2005 al primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.4/2002 privind înfiinţarea Serviciului Public"Centrul Comunitar de Asistenţă Socială";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.127/29.03.2005 pentru aprobarea Organigramei,a Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la serviciul public Centrul Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara;
Având în vedere prevederile art.4 alin(1) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale-Anexa 1 la Hotărârii Guvernului nr. 1024/2004 şi respectiv Anexa 1 şi 2-lit.(a) la Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale-Anexa 2 la H.G. nr.1024/2004;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, punctul 3(3.3),(3.4) şi respectiv punctul 8 (8.6)- Anexa 1;
Având în vedere prevederile cap.III, sectiunea(I)-a "Prestaţii sociale" din Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 coroborat cu prevederile art.14 din Ordinul nr.1012/2005 al preşedintelui A.N.F.P.;
În conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în 2005 personalului bugetar;
În conformitate cu prevederile art.3, alin(1) din Anexa la Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Serviciului public de asistenţă socială, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr.90/2003.
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea denumirii serviciului public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara" în "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara".

Art.2: Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi funcţiile publice la serviciul public "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara" conform Anexelor 1şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei se modifică în mod corespunzător hotărârile anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.4: Începând cu data de 01.01.2006, Centrul de Tranzit pentru Minori "Sf. Nicolae" şi respectiv Serviciul Public de Asistenţă Specială, trec în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, păstrându-şi calitatea de ordonatori terţiari de credite.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Centrul Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică :
- Prefecturii judetului Timis;
- Primarului municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Centrului de Tranzit pentru Minori "Sf.Nicolae";
- Serviciului Public de Asistenţă Specială;
- Centrului Comunitar de Asistenţă Socială;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Anexa nr. _____la Hotărârea nr. / JUDEŢUL TIMIŞ CONSILIUL LOCAL DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ A MUNCIPIULUI-TIMIŞOARA

STAT DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului-

Timişoara" Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observaţii

A. Funcţii publice de conducere 1. Director executiv S 1 2. Şef serviciu S 3

Total funcţii publice de conducere 4 B. Funcţii publice de execuţie

3. Consilier juridic,cl.I, gr.superior, tr.3

S 1

4. Consilier,cl.I,gr. superior, tr.3 S 1 5. Consilier juridic,gr. principal,tr.1 S 1 6. Consilier, cl.I,gr. principal, tr.3 S 5 7. Inspector, cl.I,gr. asistent, tr.3 S 6 8. Inspector, cl.I,gr. principal, tr.3 S 3 9. Inspector, cl.I, gr.principal, tr.2 S 2 10 Inspector, cl.I,gr. principal,tr.1 S 2 11 Inspector, cl.I, gr. superior, tr.3 S 2 12 Referent, cl.III,gr. superior, tr.1 M 1 13 Referent, cl.III,gr. superior, tr.2 M 4 14 Referent,cl.III,gr. asistent, tr.3 M 5

Total funcţii publice de execuţie 33 C. Funcţii pentru personalul contractual

15 Director adjunct-Inspector de specialitate-gradul I

S 1

16 Şef birou-inspector de specialitate I S 1 17 Psiholog S 3 18 Sociolog S 1 19 Informatician SSD 1 20 Secretar-dactilograf I M 1 21 Şofer III M 3 22 Merceolog I M 1 23 Magaziner I M 1 24 Casier I M 1 25 Curier I M/G 1 26 Medic rezident anii II-VII S 1 1/2 normă 27 Medic primar S 1 1/2 normă 28 Medic rezident anul I S 1 1/2 normă 29 Kinetoterapeut S 1 30 Kinetoterapeut debutant S 1 31 Asistent social S 1 1/2 normă 32 Asistent Social S 1

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observaţii

33 Asistent Social debutant S 1 34 Asistent medical M 2 35 Referent III M 6 36 Referent II M 1 37 Referent debutant M 2 38 Îngrijitor I M/G 3 39 Infirmieră G 18 38 Contabil II M 1 39 Administrator III M 1

Total personal contractual 57 TOTAL GENERAL 94

Director Executiv, Referent, gr.superior Maria Stoianov Aurelia Bogdan NOTĂ : Prezentul stat de funcţii cuprinde strict funcţiile publice/personal contractual ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara .

Atasament: Organigrama.pdf

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Consiliul Local al Anexa 1 Municipiului Timişoara Primar la Hotărârea nr.______

Viceprimar

Director adjunct

Serviciul de 20 Serviciul pentru Protecţie 47 Biroul 7 Serviciul Buget Finanţe 8 Serviciul pentru Asistenţă Socială 1 Socială a Persoanelor 1 Administrare 1 Contabilitate 1 Protecţia

19 Varsnice 3 Achiziţii publice Copilului şi 43 6 Familiei

Compartimentul 12 Compartimentul 20 Compartimentul 4 Compartimentul 1 Seviciul pentru Prestaţii Sociale Îngrijire la Strategie Achiziţii publice Compartimentul 1 Protecţia

12 domiciliu 2 Dezvoltare 3 Persoanelor 18 1 1 Buget 1 cu Handicap

Compartimentul 3 Compartimentul 5 Compartimentul 6 juridic si Administrativ Financiar -

Compartimentul 26 resurse umane 3 Contabilitate 3 Centre de zi 5 3

Compartimentul 7 1 informare 25 Compartimentul 1 Consiliere 7 Consiliere

Psihologica 1

Total 94 Compartimentul 1 FP conducere 4 Informatică FP executie 33

1

Compartimentul 1 Consiliere pt. rromi 1

+ Cantina de ajutor social

Director executiv

P contractual executie 55 P contract. de cond. 2

  Atasament: Referat.pdf

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CENTRUL COMUNITAR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Bd.Regele Carol I, nr.10 NR._____________________________ APROBAT PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU

  REFERAT

  privind schimbarea denumirii „Centrului Comunitar de Asistenţă Socială- Timişoara” în "Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului-

  Timişoara" şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice

  Centrul Comunitar de Asistenţă Socială-Timişoara a fost înfiinţat prin H.C.L.M.T. nr.4/2002 ca serviciu public de asistenţă socială, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

  Organigrama aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara prin Hotărârea nr.127/2005 cuprinde 93 posturi din care 37 funcţii publice şi 56 personal contractual, organizate astfel: Serviciul Financiar-Contabilitate, Serviciul Protecţie Socială Comunitară, Serviciul de Asistenţă Socială şi Compartimentul Consiliere- Comunicare. Conform HG.nr.1024/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a metodologiei de acreditare a serviciilor sociale, şi HG nr.539/2005 furnizorul public de servicii sociale la nivelul municipiului adică serviciul public de asistenţă socială, trebuie să fie acreditat în acest scop. Pentru a îndeplinii condiţiile prevăzute în aceste acte normative, se impun anumite modificări în structura noastră organizatorică:

  1. Schimbarea denumirii serviciului public, Centrul Comunitar de Asistenţă Socială- Timişoara, în Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;

  2. Înfiinţarea unui post de director adjunct; 3. Aprobarea unei noi organigrame şi unui nou stat de funcţii(conform

  anexelor). Schimările propuse se referă la: A: Schimbarea denumirii unor servicii: Serviciul pentru Protecţie Socială

  Comunitară se va numi Serviciul de Protecţie Socială a Persoanelor Vârstnice, Serviciul Financiar Contabilitate se va numi Serviciul Buget, Finanţe şi Contabilitate .

  B:Crearea unor compartimente de specialitate în structura noastră organizatorică şi respectiv în cadrul serviciilor, conform anexei nr.1 . C:Înfiinţarea unui birou – respectiv Biroul administrativ – Achiziţii Publice , constituit din personal contractual .Pentru postul de şef birou, un post de referent vacant va fi transformat în - şef birou – inspector gr.I, studii superioare . Totodată, având în vedere prevederile art.3 (1) din Anexa la Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială adoptat prin

  H.G.nr.90/2003 şi respectiv ale prevederilor art.34 şi următoarele din Legea nr.272/2004 – lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului , propunem , ca începând cu data de 01.01.2006 Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap şi respectiv Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei”,să treacă în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, păstrându-şi calitatea de ordonatori terţiari de credite .

  Anexăm prezentului, următoarele acte :

  - Proiect de hotărâre ; - Anexa 1 - Organigrama propusă spre aprobare ; - Anexa 2 – Statul de funcţii propus spre aprobare ; - HCLMT nr.127/29.03.2005 inclusiv anexe (organigrama /stat de funcţii).

  Viceprimar, Director Executiv, Adrian Orza Maria Stoianov

  Şef Birou Juridic Consilier juridic, Sorin Chira Medina Marinescu Referent, gr.superior Aurelia Bogdan