keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 181/25.05.2010
privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.1109/19.04.2010 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 250/13.05.2008 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.316/29.07.2008;
Având în vedere prevederile art 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 522/16.12.2008 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
În conformitate cu prevederile art. 18 alin.(1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) şi d), alin. (3) lit. b) şi alin. (6) lit.a), pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se reorganizează Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara ca serviciu cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, cu păstrarea sediului, codului fiscal, contului şi ştampilei proprii, şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite.

Art. 2: Se aprobă Organigrama, Statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţia de Mediu;
-Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
-Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PRIMAR Nr.1109/19.04.2010 Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU R E F E R A T

privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara a fost preluat ca serviciu cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara prin H.C.L.M.T nr. 250/13.05.2008. Începând cu data de 01.08.2008, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara a trecut în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, sub coordonarea viceprimarului de resort, conform H.C.L.M.T. nr 316/29.07.2008 , hotărâre care a modificat H.C.L.M.T nr. 250/13.05.2008.

De la data de 01.01.2009, Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara a fost preluat ca serviciu fără personalitate juridică, cu sediu, cod fiscal, cont şi ştampilă proprie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară.Timişoara.

În conformitate cu dispoziţiile art. 18 alin.(1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice”Căminul pentru persoane vârstnice este instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor prezentei legi”.

Reorganizarea serviciului se face cu preluarea prin transfer a personalului avut înainte de data de 01.01.2009 şi a personalului de specialitate necesar pentru respectarea normării personalului în conformitate cu prevederile H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate centrelor rezidenţiale-cămin pentru persoane vârstnice .

Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin. 2 lit.(a) şi (d), alin. (3) lit.(b) şi alin.6 lit.(a), pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

PROPUNEM:

1. Reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, ca serviciu cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, cu păstrarea sediului, codului fiscal, contului şi ştampilei proprii, şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite.

2. Aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara conform anexei nr.1, anexei nr.2 şi anexei nr.3.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, Adrian Orza Maria Stoianov Şef serviciu Căminul pentru Persoane Vîrstnice SEF SERVICIUL JURIDIC, Iolanda Răducan Mirela Lasuschevici

Consilier juridic, gr. asistent , Mariana Sărac

COD FP53-01,ver.1

Atasament: Anexa_3.pdf

Page 1 of 9

Anexa nr. ....... la HCLMT nr....................

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMIŞOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 2 of 9

Cap. I Dispozitii generale

Art.1. Caminul pentru Persoane Varstnice Timişoara este instituţia de asistenţă socială, înfiinţată şi organizată sub formă de serviciu cu personalitate juridică, potrivit legii nr. 17/2000 privind protecţia persoanelor vârstnice, în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Art.2 Prezentul regulament detaliază modul de organizare al instituţiei, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile instituţiei publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia. Art.3 Caminul pentru Persoane Varstnice Timişoara are cod fiscal, cont bancar şi ştampilă proprie , şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite. Art.4. Scopul Caminului pentru Persoane Varstnice Timişoara este furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin a persoanele vârstnice cu domiciliul în Municipiul Timişoara, în condiţiile reglementate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, potrivit legii. Art. 5. (1) Sediul administrativ al Căminului pentru Persoane Varstnice Timişoara este în municipiul Timişoara, str. Inoncenţiu Klein nr.25-29, sediu atribuit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara (2) Pe toate actele emise de Căminul pentru Persoane Varstnice Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, Căminul pentru Persoane Varstnice Timişoara şi sediul serviciului. (3) Şeful de serviciu al Căminului pentru Persoane Varstnice Timişoara asigură conducerea, coordonarea şi controlul serviciului. () Căminul pentru Persoane Varstnice Timişoara este un serviciu public de interes local, subordonat Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei. Art. 6. Durata de funcţionare a Căminului pentru Persoane Varstnice Timişoara este nelimitată. Art. 7. Căminul pentru Persoane Varstnice Timişoara îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament de organizare şi funcţionare. Art. 8. (1) Obiectul de activitate al Căminului pentru Persoane Varstnice Timişoara îl constituie îngrijirea în cămin a persoanelor vârstnice prin asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică. (2) Principalele obiective ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara: a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă; b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; c) să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice din cămin; d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice din cămin la viaţa socială; e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice din cămin; f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor legale; g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice din cămin; h)să încheie convenţii de parteneriat şi să iniţiaze colaborări cu alte autorităţi locale, instituţii publice şi private, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin, în condiţiile legii; i) să furnizeze informaţiile şi datele solicitate de instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în domeniu, în condiţiile legii;

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 3 of 9

j) să elaboreaze şi să implementeze proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniu; k) să elaboreze şi să propună proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială privind îngrijirea în cămin, în conformitate cu planul de acţiune propriu, proiect pe care să-l înainteze ordonatorului secundar de credite. (3) Principalele atribuţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara sunt: a) Asigură îngrijirea temporară sau permanentă în cămin a persoanelor vârstnice; b) Asigură servicii de informare, consiliere socială şi psihologică, precum şi alte servicii caracteristice nevoilor sociale ale beneficiarilor, conform legii; c) Realizează toate activităţile din cadrul căminului astfel încât să corespundă nevoilor beneficiarilor; d) Menţine legătura cu membrii familiilor beneficiarilor, inclusiv pentru o posibilă reintegrare in familie; e) Organizeaza activitati de socializare a beneficiarilor. Art. 9. Şeful serviciului acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor serviciului ce-i revin prin legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, ordine, dispoziţii şi a sarcinilor ce îi sunt date prin prezentul regulament. Art.10.(1) Organele de conducere, coordonare şi control ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara sunt : - Consiliul Local al Municipiului Timişoara; - Primarul Municipiului Timişoara; - Viceprimarul Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale; - Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara; - Şeful Serviciului . Art. 11.Consiliul Local al Municipiului Timişoara exercită următoarele categorii de atribuţii referitoare la activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara : a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de interes local; b) atribuţii privind dezvoltarea socială a Municipiului Timişoara; c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor sociale furnizate către cetăţeni; e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern a serviciului public de interes local. Art.12.(1)Primarul Municipiului Timişoara şi Viceprimarul Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale au următoarele competenţe: a) coordonează activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara; b) aprobă sau avizează, după caz, referate şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local al Municipiului Timişoara, înaintate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara ; c) semnează răspunsurile la adresele/sesizările petenţilor înregistrate la registratura Primăriei şi repartizate spre soluţionare serviciului ; d) aprobă sau avizează, după caz, Normele Proprii pentru aplicarea legislaţiei specifice (OMF 1792/2002) privind angajarea/lichidarea/ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare. (2) Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite. Art.13(1) Directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara asigură coordonarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, având următoarele atribuţii:

a) avizează referate şi proiecte de hotărâri pentru Consiliul Local al Municipiului Timişoara, înaintate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara;

b) aprobă fişele de post pentru posturile de conducere existente în statul de funcţii al serviciului ;

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 4 of 9

c) avizează sau aprobă, după caz, referatele având ca obiect acordarea unor prestaţii sau servicii sociale reglementate de acte normative privind protecţia socială şi care stau la baza emiterii dispoziţiilor;

d) avizează sau aprobă, după caz, referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul serviciului, în conformitate cu statul de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;

e) semnează răspunsurile la adresele/sesizările petenţilor înregistrate la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi repartizate spre soluţionare serviciului;

f) participă ca membru în comisiile de concurs/promovare constituite pentru ocuparea/promovarea pe posturile vacante în cadrul serviciului ;

g) este membru de drept în comisiile de cercetare prealabilă a abaterilor disciplinare săvârşite de personalul din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;

h) evaluează activitatea şi îi aprobă şefului de serviciu concediile de odihnă, cursurile de perfectionare, delegaţiile în interesul serviciului, etc.;

i) înformează primarul/viceprimarul cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea serviciului, în baza informărilor scrise primite din partea sefului de serviciu;

j) îndeplineşte şi alte activităţi pe care legea sau Primarul Municipiului Timişoara le deleagă pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor serviciului. (2)Directorul executiv are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art.14 (1) Şeful servicului asigură conducerea curentă a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara şi este subordonat Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Primarului Municipiului Timişoara, Viceprimarului delegat cu probleme sociale al Municipiului Timişoara şi Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. 2) Şeful serviciului Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara are, în principal, urmatoarele atribuţii:

a) Fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget anual propriu precum şi propunerile de rectificare a acestuia ;

b) Angajează, lichidează, ordonanţează şi face plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate;

c) Organizează şi ţine la zi contabilitatea proprie în conformitate cu prevederile legii; d) Organizează şi ţine la zi evidenţa patrimoniului în conformitate cu prevederile legii; e) Întocmeşte şi depune la termenele legale situaţiile financiare trimestriale şi anuale; f) Coordonează activitatea de achiziţii publice, cu respectarea prevederilor legale privind

atribuirea contractelor de achiziţie publică; g) Organizează sistemul de monitorizare a programului achiziţiilor publice şi a listei de

investiţii; h) Organizează arhivarea documentelor create de serviciu, conform legislaţiei în domeniu. i) Ia măsuri privind înhumarea asisteţilor decedaţi, în cazul în care aceştia nu au

susţinători legali; j)Întocmeste fisele de post pentru posturile existente in statul de funcţii al serviciului,

stabilind atributiile, sarcinile si limitele de competenta ale acestora, fisele de post pentru posturile de conducere supunându-le aprobării directorului execurtiv ; k) Întocmeste referate, pe care le supune spre aprobare sau avizare, după caz directorului executiv pentru organizarea concursurilor de angajare pentru posturile vacante din statul de functii si organigrama serviciului; l) Aprobă statele de personal pentru salariaţii proprii; m) Ia măsurile necesare pentru angajarea, modificarea, suspendarea, reluarea activităţii, precum şi încetarea raporturilor de muncă , în condiţiile legii; n) Reprezinţă instituţia în domeniul său de activitate, asigură apărarea şi reprezentarea

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 5 of 9

intereselor proprii în relaţiile cu terţii; o) Informează, în scris, directorul executiv ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe lună, cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea serviciului; p) Îndeplineşte şi alte activităţi pe care legea sau Primarul Municipiului Timişoara/Directorul Executiv le deleagă pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor serviciului; (3) Şeful serviciului Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara are urmatoarele responsabilităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului:

a) raspunde de managementul domeniului sau de activitate; b) conduce serviciul subordonat si raspunde de organizarea si functionarea acestuia în

conditii de eficienta si eficacitate; c) raspunde de întocmirea si gestionarea unei baze de date reale si actualizate, inclusiv

în format electronic, în domeniul sau de activitate; d) raspunde de organizarea controlului intern cu privire la activitatile/domeniul de

activitate subordonate; e)răspunde de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă şi de organizarea managementului calităţii.

(4) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, şeful de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara emite decizii. Art.15. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara se face prin viceprimarul delegat, directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara şi şeful de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara. Art.16.Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, de către şeful de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, în limita posturilor din organigrama şi statul de funcţii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL II PATRIMONIUL ŞI FINANŢELE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

TIMIŞOARA Art.17. Patrimoniul este format din bunurile mobile şi imobile existente în evidenţele contabile ale serviciului propriu precum şi din bunurile mobile dobândite de către Căminul pentru Persoane Vârstnice din achiziţii publice, sponsorizări, donaţii etc. Art.18. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din bugetul local (alocaţii bugetare la cap.60”Asistenţă socială) pe baza bugetului anual de venituri şi cheltuieli, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Timişoara . Art.19. Proiectul de buget al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara se depune la Serviciul Buget Finanţe Contabilitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara pentru centralizare. Art.20 (1) Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi alocă fondurile aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara care are calitatea de ordonator secundar de credite. (2) Ordonatorul secundar de credite repartizează creditele bugetare aprobate ordonatorului terţiar de credite, respectiv şefului de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara. Art.21. Trimestrial ordonatorul terţiar de credite aprobă situaţiile financiare, întocmite de

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 6 of 9

Compartimentul Contabilitate Salarizare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara care se depun la Serviciul Buget Finanţe Contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Art.22. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local, obţine venituri proprii din contribuţiile beneficiarilor şi alte venituri din donaţii şi sponzorizări, în condiţiile prevăzute de lege. Art.23. Veniturile extrabugetare ale Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara se încasează, administrează şi contabilizează de către acesta conform prevederilor legale în vigoare. Art.24. Execuţia de casă a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara se ţine de către Compartimentul Contabilitate Salarizare . Art.25. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonatorul terţiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv, aplicată de persoanele împuternicite. Art.26. Ordonatorul terţiar de credite aprobă efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare aprobate, avizate de control financiar preventiv, iar plata se asigură de către Compartimentul Contabilitate Salarizare .

CAPITOLUL III MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA CĂMINULUI PENTRU PERSOANE

VÂRSTNICE TIMIŞOARA

Art.27.Activitatea curentă a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara este coordonată de directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Art.28 Conducerea curentă a Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara este asigurată de şeful de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara. Art.29. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara este organizat ca serviciu cu următoarele compartimente: 1) Compartimentul Contabilitate Salarizare; 2) Compartimentul Socio-Medical; 3) Compartimentul Administrativ. Art.30 Compartimentul Contabilitate Salarizare efectuează operaţiunile financiar contabile, salarizarea şi realizează activităţile de gestionare a resurselor umane având urmatoarele atribuţii:

a)intocmeste statele de funcţii si statele de salarii ale personalului angajat; b)păstreaza carţile de muncă şi tine evidenţa la zi în ceea ce priveste raporturile de

munca, potrivit legii; c)intocmeste si pastreaza dosarele de personal; d)efectueaza operatiunile financiar – contabile cu privire la activitatea institutiei

publice; e)tine evidenta patrimoniului, organizeaza si efectueaza inventarierile anuale si ori de

cate ori este nevoie, cu privire la bunurile aflate in administrarea institutiei publice; f)intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei publice si darile de

seama contabile; Art.31Compartimentul Socio-Medical are urmatoarele atribuţii:

a) asigura asistenta sociala a persoanelor varstnice îngrijite în cămin ; b) asigură activităţi şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi serviciilor; c) încurajează şi facilitează comunicarea cu familia a asistaţilor; d) organizează activităţi de petrecere a timpului liber şi de socializare;

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 7 of 9

e) urmăreşte dezvoltarea relaţiilor cu alte persoane fizice sau juridice pentru realizarea activităţilor propuse;

f) asigură evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor; g) identifică modalităţi de prevenire a marginalizării sociale şi de reintegrare socială în

raport cu capacitatea psiho-afectivă; h) acordă ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale; i) asigură activităţi de kinetoterapie şi alte terapii adecvate nevoilor identificate; j) asigură consultaţii şi tratamente la cabinetul medical sau la patul bolnavului; k) asigură verificarea starii de sanatate a asistatilor la internare in cămin; l) asigură supravegherea si ingrijirea medicala necesara potrivit reglementarilor legale

in vigoare; m) raspunde de efectuarea controalelor medicale periodice ale salariatilor; n) raspunde de obtinerea avizelor sanitare si sanitar – veterinare necesare functionarii

căminului; o) in situatia decesului unui asistat, medicul de familie elibereaza certificatul

constatator al decesului dupa care este anuntata familia; p) asigură ajutor pentru menaj; q) asigură igienizarea spaţiilor de locuit şi anexelor; r) asigură sprijin pentru igiena personală; s) asigură hrănirea şi hidratarea persoanelor dependente; t) asigură igiena eliminărilor; u) asigură igiena efectelor personale şi a lenjeriei de pat.

Art.32. Compartimentul Administrativ are urmatoarele atribuţii: a) realizeaza serviciile de pregatire si servire a mesei; b) realizează servicii de curatenie; c) asigură repararea îmbrăcămintei asistaţilor şi a lenjeriei de pat; d) efectueaza servicii de pază a instituţiei; e) asigură reparatiile curente si intretinere a bunurilor institutiei; f) asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; g) asigura servicii de aprovizionare, precum si transportul persoanelor în interesul

serviciului; h) asigură supravegherea centralei termice în vederea furnizării de apă caldă şi căldură; i) asigură arhivarea documentelor şi securitatea acestora în conformitate cu legislaţia în

vigoare; j) răspunde de contactarea serviciilor de pompe funebre pentru înhumarea beneficiarilor

decedaţi. Art.33. În realizarea activităţilor curente ale Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin şeful serviciului este sprijinit de un consiliu consultativ. Art.34 (1) Consiliul Consultativ este o structură funcţională formată din: trei reprezentanţi ai beneficiarilor de servicii sociale furnizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice, care emite avize consultative cu privire la furnizarea serviciilor sociale în cămin .

(2)Consiliul Consultativ este compus din trei membri titulari reprezentanţi ai beneficiarilor, pentru fiecare numindu-se şi un membru supleant, aleşi de către beneficiari prin votul majorităţii. (3)Componenţa Consiliului Consultativ este aprobată prin decizia şefului de serviciu al

Căminului pentru Persoane Vârstnice. (4)Atribuţiile Consiliului Consultativ:

a) se întâlneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la iniţiativa şefului de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice,

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 8 of 9

b) analizează sesizările/reclamaţiile venite din partea beneficiarilor şi propune măsuri pentru rezolvarea situaţiilor ivite,

c) propune măsuri de îmbunătăţire a programului de activitate al beneficiarilor, d) stabileşte şi menţine relaţii de colaborare cu alţi beneficiari ai aceloraşi servicii e) mediază conflictele apărute între beneficiari f) urmăreşte respectarea reglementărilor cu privire la conduita beneficiarilor, g) îndeplineşte orice alte atribuţii, la solicitarea şefului de serviciu cu privire la furnizarea

de servicii sociale. (5)Consiliul Consultativ funcţionează conform propriului Regulament de Organizare şi

Funcţionare a Consiliului Consultativ care prevede: obiectivele, funcţionarea, calitatea de membru, numărul membrilor, rolul membrilor, drepturile şi obligaţiile membrilor. După întocmire şi dezbateri cu beneficiarii, acesta va fi aprobat de şeful de serviciu al Căminului pentru Persoane Vârstnice, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(6)Deciziile Consiliului Consultativ se iau cu votul majorităţii. (7)Propunerile Consiliului Consultativ se fac în scris. Art.35. Drepturile si obligatiile beneficiarilor şi ale furnizorului de servicii sociale de îngrijire în cămin sunt prevăzute în regulamentul Căminului pentru Persoane Vârstnice privind furnizarea de servicii sociale, regulament aprobat de directorul executiv. Art.36 Procedura privind admiterea/ieşirea persoanei vârstnice în/din Căminul pentru Persoane Varstnice Timişoara este aprobată prin H.C.L.M.T nr. 421/24.11.2009.

CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.37. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara funcţionează cu personalul transferat şi cu personalul angajat în baza concursurilor organizate ulterior . Art.38. În cazul desfiinţării Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara patrimoniul acestuia revine Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art.39. Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara îşi organizează o arhivă proprie pe care o păstrează în conformitate cu prevederile legale cuprinzând următoarele acte: - documente de personal; - documente financiar contabile; - documente specifice activităţii sale curente. Art.40.Personalul din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara are următoarele responsabilităţi: a) Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod constiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei; c) Raspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei si de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informatiilor si masurilor prevazute în documentele întocmite; e) Raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului. Art.41. Personalul din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara are următoarele competenţe :

a)Reprezinta si angajeaza institutia numai în limita atributiilor de serviciu si a mandatului

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Page 9 of 9

care i s-a încredintat de catre conducerea acesteia; b)Se preocupa permanent de perfectionarea pregatirii profesionale; c)Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau institutiei, în general; d)Semnalează conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar daca nu vizeaza direct domeniul în care responsabilitati si atributii.

Art.42. Personalul Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara este obligat: (1)să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament; (2)să cunoască şi să respecte prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 1482/02.07.2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Timişoara şi al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Art.43. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Timişoara nr. 1482/02.07.2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Timişoara şi al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi cu prevederile altor acte normative în domeniu. Art.44.Modificările prezentului regulament se vor face numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. DIRECTOR EXECUTIV al DASC Timişoara Şef serviciu al Căminului pentru

Persoane Vârstnice Timişoara MARIA STOIANOV Iolanda Răducan

Consilier juridic, Mariana Sărac

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa nr.2 la HCLMT nr.____________________ Aprobat, PRIMAR Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

STAT DE FUNCŢII " Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara”

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Grad

A.Funcţii de conducere 1. Şef serviciu S 1 II

Total funcţii de conducere 1 B.Funcţii personal contractual

2 Economist S 1 II 3 Asistent social S 1 4 Medic primar ½ norma S 1 5 Kinetoterapeut S 2 6 Psiholog S 1 7 Asistent medical PL 2 principal 8 Asistent medical PL 1 9 Contabil M 1 I 10 Maseur M 1 11 Administrator M 1 I 12 Magaziner M 1 13 Infirmiera G 6 14 Ingrijitoare G 8 15 Spalatoreasa G 2 16 Paznic G 4 18 Muncitor calificat G 6 III 19 Muncitor calificat G 1 II 20 Muncitor necalificat G 2 21 Sofer G 1

TOTAL GENERAL 44

Viceprimar, Director Executiv,

Adrian Orza Maria Stoianov

Referent gr.superior, Aurelia Bogdan

Atasament: Anexa_1.pdf

APROBAT PRIMAR

ANEXA 1 LA HCLMT nr.___________________ Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

CĂMINUL PENTRU PESOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

CONSILIUL LOCAL AL PRIMARMUNICIPIULUI TIMISOARA

VICEPRIMAR

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMIŞOARA

ŞEF SERVICIU

Compartimentul 2 Compartimentul 16 Compartimentul 25 Contabilitate Administrativ Socio-Medical Salarizare 2 16 25

Număr total posturi 44 - de conducere 1 - de execuţie 43

  • Sheet1