keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.

16.12.2003

Hotararea Consiliului Local 313/16.12.2003
privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -21799/12.10.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/09.10.2003 pentru aprobarea Proiectului de fuziune dintre S.C. CALOR S.A. şi S.C. TERMOCET 2002 S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (i) şi (j) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2004, S.C. TERMOCET 2002 S.A. va fuziona prin contopire cu S.C. CALOR S.A., formând o singură societate comercială având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.
Forma juridică a societăţii rezultate prin fuziune, va fi societate comercială pe acţiuni.

Art.2: Societatea comercială va avea denumirea de Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. cu sediul principal în Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, judeţul Timiş.
Sediul secundar al societăţii va fi în Timişoara, str. Piatra Craiului nr. 3.

Art. 3: Se aprobă Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficate "COLTERM" S.A. care conţine denumirea societăţii, forma juridică, sediul principal şi secundar, capitalul social, emblema, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 : Patrimoniul Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. este format din universalitatea drepturilor şi a obligaţiilor celor două societăţi care fuzionează.
Capitalul social al societăţii se constituie prin contopirea în condiţiile legii a capitalurilor sociale ale societăţilor care fuzionează.
Valoarea totală a capitalului social iniţial al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. în urma fuzionării este de 1.022.599.179.653 lei şi se compune din 1.022.599 acţiuni nominative în valoare de 1.000.000 lei fiecare, conform Actului constitutiv al societăţii.
Acţiunile sunt proprietatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara care exercită drepturile şi obligaţiile acţionarului unic, conform legii.
Bunurile din categoria celor prevăzute de art. 135, alin. 4 din Constituţie, nu se includ în capitalul social al societăţii.

Art. 5: Prezenta hotărâre constituie actul de înfiinţare a societăţii în baza căruia va fi înscrisă în Registrul Comerţului.
Actul de înfiinţare a societăţii se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 6: Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. se substituie în drepturi şi obligaţii celor două societăţi din a căror fuziune a fost constituită în cazul existenţei unor litigii în curs, în care societăţile au avut calitate de parte.

Art. 7: De la data fuziunii, personalul angajat la cele două societăţi se consideră transferat la Societatea "COLTERM" S.A. După fuziune, Consiliul de Administraţie va negocia un nou contract colectiv de muncă la nivelul societăţii.

Art.8 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. TERMOCET 2002 S.A.;
- S.C. CALOR S.A.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU BUJOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI