keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/30.05.2006 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,distribuţie, şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara

30.05.2006

Hotararea Consiliului Local 216/30.05.2006
pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,distribuţie, şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. RE2006 -9953/23.05.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şiprobleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 18.04.2006 privind delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania locală de termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă;
Având în vedere prevederile art. 12 alin 3 lit. (d) din Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală ;
În temeiul prevederilor art. 7 şi art.10 alin 3 lit (a) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsă centralizat;
În temeiul art. 1 lit.(a) şi art. 2 alin. 2 lit. (i) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) şi (g) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Contractul de concesiune prin negociere directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A. Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare "COLTERM" S.A.Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DANIEL CRAŞOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract_concesiune.pdf

ANEXA th a Me 246/5005 26 CONTRACT DE CONCESIUNE nr. 1 PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ŞI ELECTRICE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE CAPITOLULI Părţi contractante Între 1. Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara cu sediul în Timişoara, bv. CD Loga nr. 1, județul Timiş, reprezentat prin primar - dl. dr. ing, Gheorghe Ciuhandu și director Direcţia Patrimoniu - dl. ec. Nicuşor Constantin Miuţ în calitate de concedent, pe de o parte, și 2. COMPANIA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. cu sediul în Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, județul Timiş, având J35/185/2004 şi CUI R16063013 tel 040-256-435724; 434614, fax.040-256-431616 reprezentată prin director general - dl. îng. Piţurcă Ion şi director economic - dl. ec. Buciu Ionel în calitate de concesionar, pe de altă parte, la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, a Hotărârii de Guvern nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice — cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, a Ordonanţei de Guvern nr. 73/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 155 din 18.04.2006 de aprobare a concesionării, s-a încheiat prezentul contract de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice și electrice, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice, CAPITOLUL II Obiectul contractului de concesiune Art. 1. Obiectul contractului de concesiune îl reprezintă activitatea desfăşurată de concesionar pentru producerea de energie termică și electrică, transportul, distribuția şi i nergiei termice, apă rece hidrofor în vederea asigurării în municipiul Timişoara apei calde menajere şi prepararea aburului tehnologie pentru consumatorii i economici şi instituții publice. vele concedentului sunt: casnici, agei Art. 2. Obic a) îmbunătățirea confortului termic al cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servi b) creşterea eficienței energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, d ţia, până la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum și asigurarea viabilității economice durabile a sistemului; c) asigurarea transparenţei în stabilirea prețurilor şi a tarifelor la energia termică; d) constituirea stocurilor de combustibili de siguranță pentru sezonul de iarnă; c) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe şi a gradului de poluare;

Î) creşterea siguranței în funcționare a instalațiilor şi asigurarea continuității serviciului; 4) proiectarea, execuția şi exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local. Art. 3. În derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri: a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcin b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în măsura în care acesta din urma își manifesta intenția de a prelua bunurile respective în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabila actualizată, conform dispozițiilor caietului de sarcini. Sunt bunuri de preluare bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiuni; c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, cu excepția celor prevăzute la lit. b). CAPITOLULIII Termenul Art. 4. - Durata contractului de concesiune es 30.05.2006 şi sfârşind cu data de 30.05.2021. În cazul schimbării acţionariatului societății prezentul contract se consideră nul de drept, urmând & se încheia un nou contract de concesiune în condiţiile legii. Art. S. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin acordul de voință al părților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin 3 luni înainte de încetarea lui. CAPITOLUL IV Preţul concesiunii — Redevența — le de 15 ani, începând de la data de Art. 6. — Concesionarul va plăti o redevență anuală a cărei valoare este egală cu suma redevențelor stabilite pentru contractele de concesiune pentru rețele termice şi clădiri (anexa 1 şi anexa 2). Art. 7, - Redevența anuală este datorată de la data încheierii contractului şi se reactualizează după cum urmează : a)în fiecare an calendaristic conform ratei inflației stabilită de Comis Statistică; b)ori de câte ori intervin modificări prin norme legale apărute ulterior încheierii prezentului contract. Primăria Municipiului Timişoara are obligația de a comunica în scris esionarului orice modificare a valorii redevenței. CAPITOLUL V Plata redevenței a Națională de conci Art. 8. - Plata redevenței se poate face trimestrial, respectiv până în 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie a anului în curs în contul concedentului deschis la trezoreria

Municipiului Timişoara. Art. 9. - În cazul încheierii contractului în cursul anului, plata redevenței se face până la data de 10 a lunii următoare încheierii contractului pentru trimestrul respectiv. Art. 10. - Nerespectarea de către concesionar a obligaţiei de plată a redevenței la termenele stipulate în contract conduce la plata unor majorări de întârziere de 0,1 % din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare scadenței, până la data achitării integrale a sumei datorate, CAPITOLUL VI Drepturile părților Drepturile concesionarului Art. 11. Concesionarului are următoarele drepturi: a) Concesionarul are dreptul de a desfăşura activitățile de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice în vederea asigurării în municipiul Timişoara a încălzirii, apei calde menajere, apă rece hidrofor şi prepararea aburului tehnologic pentru consumatorii casnici, agenții economii stituții publice în schimbul unui preț achitat de către aceştia, b) concesionarul are dreptul să încheie în nume propriu contracte de furnizare a energiei termice şi electrice cu respectarea normelor legale în vigoare precum şi contracte cu terți pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor, pentru investiții în vederea modernizării, retehnologizării capacităților de producție pentru ridicarea calității serviciului prestat; sionarul are dreptul de a folosi în vederea realizării obiectului contractului bunurile proprietatea concedentului descrise în anexele | și 2 la prezentul contract; d) concesionarul are dreptul de a solicita concedentului ori de câte ori se impune ajustarea tarifului pentru apă rece hidrofor; e) concesionarul are dreptul să facă toate actele de administrare și conservare a bunurilor concesionate pentru utilizarea eficientă a acestora depunând în acest scop diligenta unui bun proprietar; f) de a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheier acestuia, Drepturile concedentului Art. 12. Concedentul are următoarele drepturi: a) Concedentul are dreptul să verifice modul în care se desfășoară activitatea prestată de către concesionar precum şi îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului în termen de 15 zile de către reprezentanții concedentului, de 2 ori pe an; b) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concedentul are dreptul să-şi manifeste intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. Cu 90 de zile înainte de expirarea contractului concedentul este obligat să-şi exercite dreptul de opțiune sub sancţiunea decăderii; c) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune în condițiile legii cu notificarea prealabilă a concesionarului pentru motive excepționale legate de interesul naţional sau local;

d) de a stabili împreună cu concesionarul programe și strategii de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente în vederea eficientizării activității; e) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente activității de producere a enelț termice şi electrice, de transport, distribuție şi furnizare a energiei termice; f) de a contracta și a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă activității de producere a energiei termice și electrice, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, cu prioritate pentru domeniul public; 8) să stabilească prețuri de referință locale pentru consumatorii casnici precum şi nivelul ajutoarelor băneşti pentru categoriile defavorizate ale populației în funcție de resursele proprii. CAPITOLUL VII Obligațiile părților Obligațiile concesionarului Art. 13. - Concesionarul are următoarele obligați d) să desfăşoare activitatea de producere a energiei termice şi electrice, de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în mod continuu şi la parametrii calitativi meniți să asigure confortul termic necesar consumatorilor de pe raza municipiului Timişoara:(conform anexei 3) e) să obțină de la autoritățile competente licenţele şi avizele necesare desfăşurării activității; [) să servească toți utilizatorii din aria de acope: prevederilor legale; g) să respecte criteriile și obiectivele de performanță stabilite anual de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; (anexa 3) h) să furnizeze autorităților administrației publice locale şi A.N.R.F. informațiile solicitat și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării şi evaluă! funcționării şi dezvoltării activității de producere a energiei termice şi electrice, de transport, distribuție şi furnizare a energiei termice în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare;, i) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedutilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare; j) să propună concedentului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare; k) să in măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă şi normele de protecție a muncii 1) să organizeze şi să conducă activitatea de evidență contabilă, facturare și încasare a contravalorii serviciului prestat; m) să plătească redevența conform clauzelor înscrise în prezentul contract; n) să respecte condițiile de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condițiile pentru păstrarea și conservarea patrimoniului; 0) să asigure creşterea calității serviciului prestat prin realizarea de investiții menite să conducă la modernizarea şi retehnologizarea capacităților de producție pentru reducerea pierderilor tehnologice din sistem, asigurarea măsurării cantității de energie termică la e pentru care au fost atestați în condițiile

toți consumatorii, realizarea indicatorilor de performanță din standardul de performanță pentru serviciul de furnizare a energiei lermice; p) să execute lucrările de investiții necesare pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea capacităților de producție, transport și distribuție conform bugetului de venituri şi cheltuieli anual aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara; (anexa 4) q) să restituie concedentului la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen bunurile de retur în mod pratuit şi libere de orice sarcini; r) să asigure continuitatea în producerea energiei termice în cazul în care contractul de concesiune încetează din alte cauze decât prin ajungerea la termen, cu excepția intervenției forței majore sau a cazului fortuit până la preluarea acestei activități de către concedent s) să notifice concedentul de îndată ce sesizează apariția unor cauze de natură să conducă la imposibilitatea continuării activității 1) să nu subconcesioneze aclivități ce fac obiectul concesiunii fără acordul concedentului; u) să practice prețurile aprobate de autoritățile naționale de reglementare în domeniu; v) să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate şi accidentale precum şi reparațiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat. (conform anexei 3) Obligațiile concedentului Art. 14. - Concedentul are următoarele obligați a) să nu îl tulbure pe concesionar în ceea ce priveşte posesia bunurilor concesionate pentru desfăşurarea activității de producere a energiei termice şi energiei electrice, de transport, distribuție şi furnizare a energiei termice; b) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor şi investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; c) să-şi asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile şi obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune; d) să aprobe în baza documentației justificative depuse de concesionar tarifele pentru apă rece hidrofor; e) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute în mod expres de lege; să notifice concesionarul cu privire la apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului; g) să susțină dezvoltarea capacităților de producție, transport şi distribuție a energiei termice, inclusiv prin investiții directe şi prin atragerea unor fonduri nerambursabile în vederea ridicării calității serviciului concesionat; h) să achite concesionarului toate obligații financiare inclusiv cele generate de subvenţionarea energiei termice și acordarea ajutoarelor sociale. De asemenea, începând cu anul 2007 să achite restanțele ce vizează subvenţionarea energiei termice; i) în baza strategiilor de alimentare cu energie termică să definească până la finele anului 2006 sistemul centralizat de producere şi distribuție a energiei termice şi zonele unde se asigură exclusiv serviciul de termoficare având în vedere aplicarea treptată a principiului „o clădire « un singur sistem de asigurare cu energie termică” conform prevederilor Programului național „Termoficare 2006+2009 — calitate și eficiență”.

CAPITOLUL VIII Încetarea contractului Art. 15. (1). Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile le; b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului; c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; c) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; f) în situația în care concesionarul se află în imposibilitatea de a desfăşura activitatea prevăzută în obiectul prezentului contract; (2). La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur — concedent ; b) bunuri de preluare — concedentului în m preluare în termen sau în caz contrar concesionarului ; c) bunuri proprii — concesionarului . CAPITOLUL IX Răspunderea contractuală ra în care îşi exprimă opțiunea de Art, 16. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. CAPITOLUL X Forța majoră Art. 17. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă necxecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forța majoră. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limită consecințelor lui, Daca în termen de 30 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. CAPITOLUL XI Alte clauze Art. 18. Prin semnarea prezentului contract concesionarul confirmă că a luat cunoştinţă despre toate condițiile impuse de concedent așa cum rezultă din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. Art. 19. Bunurile concesionate de către concedent în vederea realizării obiectului de activitate de câtre concesionar şi evidențiate în anexele | şi 2 rămân în proprietatea 6

concedentului în afară de stipulația contrară. Art. 20. Toate lucrările sau achizițiile care se reali de către SC COLTERM SA (având acționar în totalitate Consiliul Local) cu alocații financiare de la bugetul local sau bugetul de stat (inclusiv cele aferente H.G. nr. 433/2006) devin proprietate publică a autorității publice locale. Ca și până în prezent, pentru realizarea lucrărilor sau achizițiilor din alocații de la bugetul local sau bugetul de stat autoritatea administrației publice locale împuterniceşte concesionarul (operatorul) să organizeze procedurile de achiziții în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Art. 21. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adițional semnat de ambele părțile contractante. Art. 22, - Eventualele modificări ale legislației intervenite ulterior încheie! Vor modifica în mod corespunzător prezentul contract. Art. 23. — Prezentul contract constituie singurul instrument juridic probant pentru soluționarea eventualelor litigii între părți prin acțiuni în justiție adresate instanței competente, Dacă o anumită clauză va fi anulată de instanță contractul rămâne valabil cu privire la celelalte prevederi, Art 24. Eventualele litigii care apar din derularea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu este posibil acestea vor fi supuse instanțelor de judecată, ontractului Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părţilor. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 4 exemplare fiecare parte atestând că se află în posesia a 2 exemplare. CONCEDENT CONCESIONAR MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMPANIA LOCALĂ DE Reprezentat prin PRIMAR . GHEORGHIE CIUHANDU )R DIR. PATRIMONIU DIRECTOR ECONOMIC NICUȘOR MIUŢ EC, BUCIU IONEL SERVICIUL JURIDIC OFICIUL JURIDIC

Atasament: Referat_-_Gestiune_servicii_Colterm.pdf

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT pentru aprobarea Contractului de concesiune prin negociere directă privind

încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice ,transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către

Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara

Având în vedere prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile comunitare de utilităţi publice – art.12 lit.d ) conform căruia autorităţile administrative publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot cea ce priveşte înfiinţarea ,organizarea,coordonarea,monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice precum şi delegarea gestiunii serviciilor cu darea în administrare sau concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, ce constitue infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor, În temeiul prevederilor O.G. nr.73/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat –art.7 conform căruia ,,Înfiinţarea ,organizarea, conducerea,coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor energetice de interes local constitue dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale care au totodată atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestora, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente”, Ţinând cont de faptul că prin H.C.L. nr 313 din 16.12.2003 a fost constituită Compania Locală de Termoficare „ Colterm” S.A. având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, societate care în realizarea obiectului de activitate administrează bunuri aflate în domeniul public prestând astfel o activitate de interes public local, Prin H.C.L. nr 155 din 18.04.2006 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport,

distribuţie şi furnizare a energiei termice prin încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă către Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timişoara. La articolul 2 din hotărâre s-a prevăzut ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia să fie supus aprobării Consiliului Local contractul de concesiune menţionat anterior. În concluzie considerăm îndreptăţită promovarea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea de către Consiliului Local Timişoara a Contractului de concesiune prin negociere directă, privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice , transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, dintre Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara în calitate de concendent şi Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. în calitatea de concesionar. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI

RED I.B. DAC I.B. ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT pentru aprobarea Contractului de concesiune prin negociere directă privind

încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice ,transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către

Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara

Având în vedere prevederile Legii nr.326/2001 privind serviciile comunitare de utilităţi publice – art.12 lit.d ) conform căruia autorităţile administrative publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot cea ce priveşte înfiinţarea ,organizarea,coordonarea,monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice precum şi delegarea gestiunii serviciilor cu darea în administrare sau concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, ce constitue infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor, În temeiul prevederilor O.G. nr.73/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat –art.7 conform căruia ,,Înfiinţarea ,organizarea, conducerea,coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor energetice de interes local constitue dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale care au totodată atribuţia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestora, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente”, Ţinând cont de faptul că prin H.C.L. nr 313 din 16.12.2003 a fost constituită Compania Locală de Termoficare „ Colterm” S.A. având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, societate care în realizarea obiectului de activitate administrează bunuri aflate în domeniul public prestând astfel o activitate de interes public local, Prin H.C.L. nr 155 din 18.04.2006 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice prin încheierea unui contract de

concesiune prin negociere directă către Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. Timişoara. La articolul 2 din hotărâre s-a prevăzut ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia să fie supus aprobării Consiliului Local contractul de concesiune menţionat anterior. În concluzie considerăm îndreptăţită promovarea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea de către Consiliului Local Timişoara a Contractului de concesiune prin negociere directă, privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice , transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, dintre Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara în calitate de concendent şi Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A. în calitatea de concesionar. ŞEF SERVICIU ENERGETIC CONSILIER IOAN ZUBAŞCU IONEL BĂRUŢA RED IB DAC IB