keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 192/10.05.2016 privind scăderea preţului local al energiei termice livrată de SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 192/10.05.2016
privind scăderea preţului local al energiei termice livrată de SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016-10184/25.04.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrată cu nr. RE2016-000308/23.02.2016 privind preţurile şi tarifele locale pentru energia termică;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;
Având în vedere prevederile art.291 , alin.1 litera a din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preţul local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 365,69 lei/Gcal inclusiv TVA de 20%, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 244,03 lei/Gcal inclusiv TVA de 20%.

Art. 3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: doc00564120160425143535.pdf

a —— 96/04. 02 olt > SSD 38 = înot PE KA ROMANIA Judetul Timis 49 iDirecţia Te Vi Primaria Municipiului Timisoara i S-a inregistrat cu numarul : RE2016-000308 din 23.02. PI REO5 Sesizări diverse Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: 3499/23.02.2016 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 4 file Termen de rezolvare: 24.03.2616 'Obs. SOLIC SPRIJIN PT INITIERE Termen directie: 09.03.2016 HCL REF. REGLEMENTARE :PRETURI REZ. IN URMA MODIF "TVA 'Timisoara, la 23.02.2016 Consilier/Referent, Alexandra | C |

Atasament: PRET_COLTERM.pdf

ROMĂNIA                APROBAT, 

JUDETUL TIMIŞ                            PRIMAR 

MUNICIPIUL TIMISOARA                                    NICOLAE ROBU 

PRIMĂRIA                

NR.SC2016‐10184/25.04.2016 

 

 

REFERAT 

privind scăderea preţului local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

 

Prin adresa nr. RE2016‐000308/23.02.2016 SC Colterm SA solicită modificarea TVA de  la 24%  la 

20%  pentru    preţului local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice , aprobat prin HCL nr.25/28.01.2014 , ca urmare a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  art.291 , alin.1 litera a . 

Tarifele  fară  TVA  nu  au  suferit  nici  o  modificare,  fiind  aceleaşi  care  au  fost  aprobate  prin  HCL nr.25/28.01.2014 privind preţul  local al energiei termice  livrată de SC Compania Locală de Termoficare  COLTERM SA. 

  Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu 

energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; 

  În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele 

măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; 

  În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi  21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 

din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica; 

 

PROPUNEM: 

Consiliului Local 

1. Aprobrea preţului local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare  a energiei termice livrate de 

către SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 365,69 lei/Gcal inclusiv TVA de 20%, 

conform Anexei 1 . 

2. Aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C.  Compania Locală de 

Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 244,03 lei/Gcal inclusiv TVA de 20%. 

3.  Aprobarea  asigurării  din  bugetul  local  a  sumelor  necesare  acoperirii  diferenţei  dintre  preţul  de 

producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei 

termice facturată populaţiei.    

   

 

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ                                         SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP                  

  CULIŢĂ CHIŞ                                                                                  IOAN ZUBAŞCU                                                       

 

 

 

                                                                       AVIZAT JURIDIC                                             

   

   

     

 

 

 

               

         

               CONSILIER                                                                                                                

 MIRELA‐ADRIANA TOC 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Cod FO 53‐01,ver.2 

 

 

Atasament: doc00564220160425143613.pdf

m COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35/185/.2004: RO 16063013: dz cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 COLTERMS.A. e-mail: office(Qcolterm.ro Nr. 3/99 Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Direcţia Tehnică — Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice În atenţia domnului loan Zubaşcu. Şef Serviciu Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care s-a stabilit cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, respectiv 20 % - pentru anul 2016 (Art. 291, alin. 1, lit.a), prin prezenta, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea iniţierii unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să fie reglementate noile preţuri rezultate ca urmare a modificării TVA, pentru tarifele practicate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara. Menţionăm că tarifele (fără TVA) nu au suferit nici o modificare, fiind aceleaşi care au fost aprobate prin: HCL nr. 25/28.01.2014 - privind preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice; HCL nr. 288/29.07.2010 - privind preţul local al energiei termice facturat la populaţie; HCL nr. 626/19.12.2014 - privind tarifele pentru serviciile prestate către clienţi, altele decât serviciu de furnizare al energiei termice. Ataşăm prezentei anexele nr. 1 şi 2, care conţin noile preţuri rezultate ca urmare a modificării TVA de la 24 % la 20 %, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Colterm S.A., nr. 01/29.01.2016. Vă mulţumim pentru sprijin şi buna colaborare şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie! Cu deosebit respect, Î Director General, Director Comercial, Cristian-Mi lvantie Ruşeţ & a» „E Red.: Laura Bondrilă V Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii (Qcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 —256 — 494133

Ne: Die  CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 ȘI DECIZIE ANRE 3536/27.11.2013 PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV TVA 20%) Producere [lei/Gcal] Transport [lei/Gcal] Distribuţie [lei/Gcal] Preţ producere, transport, distribuţie llei/Gcal] PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 223.03 46.04 94.59 363.65 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 407.36 CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 217.82 94.59 312.41 '|PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 365.69 PREŢURI/TARIFE AGENŢI ECONOMI CI (EXCLUSIV TVA 20%) Producere [lei/Gcal] Transport [lei/Gcal] Distribuţie [lei/Gcal] Preţ producere, transport,distribuţie [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 185.86 38.36 78.82 303.04 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339.47 CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 181.52 78.82 260.34 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 304.74 [lei/Gcal] exclusiv TVA 20% [lei/Gcal] inclusiv TVA 20% PRET FACTURARE POPULATIE 203.36 244.03 SUBVENTIA UNITARA 101.38 121.66 Director General EI Qi E! WU Director Economic lonel BUCIU Dy7

Compania Locala de Termoficare S.A TIMISOARA TARIFE valabile începând cu data de J.B DENUMIRE SERVICII TARIF PROPUS fara TVA cu TVA 20% 1. Exploatare sistem repartizare costuri: - citire Colterm 3.15 3.78 - citire Asociatie 1.61 1.93 2. Inlocuire repartitoare in urma schimbarii caloriferelor : - deplasare 31.77 38.12 - calorifer 7.90 9.48 3. Montat sistem repartizare 141.61 169.93 4. Reinventariere elementi calorifer: - deplasare 31.77 38.12 - apartament 2.42 2.90 >. AVIZ gospodarie subterana si supraterana pentru obtinere Aviz Unic 85.08 102.09 6. Debransare/Deconectare(conform deviz) 403.23 483.87 7. Acord de furnizare de energie termica,nou, reactualizare (conform HCL 239/2009) 204.75 245.70 5. AVIZ de racordare(apa fierbinte) pentru agent termic primar 174.68 209.61 9. Aviz de racordare(apa calda si/sau incalzire) pentru agent termic secundar 85.08 102.09 10. Determinare cu FEROLUX a traseelor rețelelor termice 70.49 84.58 11. Determinare cu HIDROLUX a neetanseitatilor pe retelele termice (1 buc avarie) 104.68 125.61 12. Copie contract 15.89 19.06 13. Copie factura (prima) 3.95 4.74 14. Rebransare(fara executie lucrari) o 0.00 Director Tehni Dezvoltare ing. Emil Şer Ec. lonel Director Economic uciu

Page 1 of1 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT Sedlul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J38/185/2004 C.U.l. R18063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR.1 din data de 29.01.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare raportul Directorului Comercial nr. 1523/27.01.2016 privind aprobarea noilor preţuri de facturare energie termică şi tarife pentru serviciile prestate de COLTERM S.A. Timişoara; În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. mr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă noile preţuri şi tarife pentru energia termică şi serviciile prestate de COLTERM, conform raportului Directorului Comercial nr. 1523/27.01.2016. Preţurile şi tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2016. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să reglementeze noile preţuri şi tarife pentru energia termică şi serviciile prestate de COLTERM, Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Ruşeţ Ivantie, în calitate de Director Comercial. Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui. Mircea Cristian-Aron — Director General; - D-lui Ruşeţ Ivantie — Director Comercial - D-lui Şerpe Emil - Director Tehnic Dezvoltare - D-lui Buciu Ionel — Director Economic - Secretariat consiliu de administraţie. Ta Ari Te PREȘEDINTE AK: Adi _ EN |; Rn: RE a = s n FE RI d Mp pr