keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 315/15.06.2018 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 315/15.06.2018
privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-6832/23.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 6832/23.03.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 6832/23.03.2018;
Având în vedere adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-017690/14.07.2017 şi cu nr. SC2017-022723/12.09.2017 şi adresele de revenire la acestea, înregistrate cu nr. RE2018-000539/07.03.2018 şi cu nr. RE2018-000623/16.03.2018, la care sunt anexate situaţia pierderilor induse înregistrate de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. în perioada 2006-2016, adrese prin care se solicită sprijin pentru recuperarea pierderilor induse totale înregistrate de companie, inclusiv în anul 2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 44 din data de 12.06.2017, privind suplimentarea cuantumului pierderilor induse înregistrate de companie, nerecuperate, aferente anului 2016 în sumă de 10.698.606 lei,
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Luând în considerare prevederile art. 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art. 35 alin. (1), lit. e) şi art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2), litera d), alin. (6), litera a), pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acoperirea integrală de către Municipiul Timişoara din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare în sistem centralizat, pentru populaţie, în valoare de 10.698.606 lei inclusiv TVA, aferente anului 2016.

Art. 2: Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea alocării sumei indicate la art. 1 din surse de la bugetul de stat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018-6832 /23.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei

termice în sistem centralizat, către populatie

Prin adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara înregistrate la

Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-017.690/14.07.2017 şi cu nr. SC2017- 022723/12.09.2017, şi adresele de revenire la acestea, înregistrate cu nr. RE2018-000539/07.03.2018 şi cu nr. RE2018-000623/16.03.2018, la care sunt anexate situaţia pierderilor induse înregistrate de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. în perioada 2006-2016 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 44 din data de 12.06.2017, privind suplimentarea cuantumului pierderilor induse înregistrate de companie, nerecuperate, aferente anului 2016 în sumă de 10.698.606 lei, se solicită sprijin pentru recuperarea pierderilor induse totale înregistrate de companie, inclusiv în anul 2016.

Luând în considerare că prin HCL nr. 473/06.11.2015 s-a aprobat acoperirea integrală de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 27.046.267 lei (aferente perioadei 2006-2014), iar prin HCL nr. 125/18.10.2016 s-a aprobat acoperirea integrală de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 7.342.337 lei, rezultă că au rămas neacoperite pierderile induse în sumă de 10.698.606 lei aferente anului 2016. Având în vedere obligaţiile de plată restante ale S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. către furnizorii de combustibili (inclusiv transport), apă şi energie electrică, prezentate în adresele mai sus menţionate, această sumă de 10.698.606 lei inclusiv TVA este necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată înregistrate de companie catre aceşti furnizori.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea privind acoperirea integrală din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, în sumă de 10.698.606 lei cu TVA, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2018- 6832/23.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a

energiei termice în sistem centralizat, către populatie

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 6832/23.03.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-017.690/14.07.2017 şi cu nr. SC2017- 022723/12.09.2017, şi adresele de revenire la acestea, înregistrate cu nr. RE2018-000539/07.03.2018 şi cu nr. RE2018-000623/16.03.2018, la care sunt anexate situaţia pierderilor induse înregistrate de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. în perioada 2006-2016 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 44 din data de 12.06.2017, privind suplimentarea cuantumului pierderilor induse înregistrate de companie, nerecuperate, aferente anului 2016 în sumă de 10.698.606 lei, adrese prin care se solicită sprijin pentru recuperarea pierderilor induse totale înregistrate de companie, inclusiv în anul 2016,

Luând în considerare că prin HCL nr. 473/06.11.2015 s-a aprobat acoperirea integrală de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 27.046.267 lei (aferente perioadei 2006-2014), iar prin HCL nr. 125/18.10.2016 s-a aprobat acoperirea integrală de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 7.342.337 lei, rezultă că au rămas neacoperite pierderile induse în sumă de 10.698.606 lei aferente anului 2016. Având în vedere obligaţiile de plată restante ale S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. către furnizorii de combustibili (inclusiv transport), apă şi energie electrică, prezentate în adresele mai sus menţionate, această sumă de 10.698.606 lei inclusiv TVA este necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată înregistrate de companie catre aceşti furnizori.

Conform art. art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014, diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif.

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

Având în vedere ca potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006- privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aceste pierderi induse pot fi acoperite din bugetele locale,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie, în sumă de 10.698.606 lei cu TVA, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Adresa_Colterm.pdf

ROMANIA Tudetul Timis E | Direcţia Edilitară | Primaria Municipiului Țimisoara | Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul : RE2018-000623 din 16.03.2018 REO4 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz | Am preluat de la „Firma: 6154/16.03.2018 COLTERM SA “Cu adresa: Timisoara EP, JOSEPH LONOVICI ar.d Total 1 file Termen de rezolvare: 15.04.2018 Obs. REF. ADRESE Terimen directie: 31.03.2018 17684/14.07.2017, 23231/12.09.2017 SI 5454/07.03.2018 Timisoara, la 16.03.2018 Consilier/Referent, Alexartra Ciortart, ( i 2 CodFO-24 - 01, ver.3

_ Compania Locală de Termoficare Colterm S,A, Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara J35/185/2004; RO 16063013; cont: B.C.R, RO77RNCBOQ2490098B65630001 COLTERM S.A. Nr. 6154/16.03.2018 CĂTRE, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA TEHNICĂ Referitor la adresa 17684/14.07.2017, la adresa 23231/12.09.2017 si la adresa 5454/07.03.2018 0G 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.482/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza la art.5<2 alineat (1)urmatoarele : « pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale ». Precizam ca acestea pot fi pierderi induse de neincasarea la termen a subventiei - adica majorari si penalitati generate din acest motiv (de exemplu cele aprobate prin HCL 473/6.11.2015 pentru perioada 2006-2014 si HCL 125/18.10.2016 pentru anul 2015), precum si piederi induse tehnologice, adica piederi de energie termica suplimentare in raport cu cele aprobate in tarifele de transport si distributie, conform bilantului energetic (de exemplu pierderile aprobate prin HCL 229/28.11.2016 pentru perioada ianuarie - octombrie 2016 si prin HCL 544/20.12.2017 pentru perioada noiembrie — decembrie 2016). Mentionam ca ambele tipuri de pierderi nu sunt incluse in pretul de vanzare a energiei termice. Prin urmare, reluam solicitarea sa ne sprijiniti pentru obtinerea unei hotarari de consiliu local pentru a aproba cuantumul pierderilor induse aferente anului 2016, in suma de 10.698.606 lei (care se incadreaza in primul tip din cele descrise mai sus). Va multumim anticipat ! Director Economic lovu Mihaela www.colterm.ro 9091 Țimpoara 2021 European GapitelofGulure Servicii Clienţi: Str, J, Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara OfficeBcolterm.ro; Tel; 0256 - 258504; Fax: 0256 431621 : Dispecerat NON-STOP: 0256-494133 nr, scurt: 0356-909 (Tasta 4)

Atasament: Adrese_Colterm.pdf

4 oo ot SE" CAL 7 mi ROMANIA / 4 / Tudetul Timis 7” Direcţia Edilitară Primaria Municipiului Timisoara Timişoara 2021 Capitată Europeană a Culturii _ S-a inregistrat cu numarul : RE2018-000539 din 07.03.2018 RE05 Sesizări diverse Direcţia Edilitara Am preluat de la Firma: 5454/07.03.2018 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EPISCOP I LONOVICI nr.4 Total 9 file Termen de rezolvare: 06.04.2018 Obs. SOL HCL PT APROBARE Fermen directie; 22.03.2018 CUANTUM PIERDERI INDUSE 2016, REVENIRE LA SC T 2017-17690/14.07.2017, SC 201723231/12.09.2017 “i |P'imisoara, la 07,03.2018 Consiliet/Referent, Mihaela f IL f od FO-24 - 01, ver.3 i ul

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2017-017690 din 14.07.2017 Cod validare: 8BE36A SCO1 Corespondenta Primar la Biroul Cabinet Primar Am preluat de la Firma: 17684/14.07.2017 COLTERM SA Cu adresa: Timişoara, Str. LONOVICI ur.4 Totțal5 file __ Termen de rezolvare: 13.08.2017 | Obs. REF HCL PT APROBARE CUANTUM PIERDERI INDUSE Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timişoara, la 14.07.2017 Consilier/R Elena Trifa Puteţi verifica starea cererii Dvs, la adresa WwWwW.primariatm.ro. Informații telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul 3, +! Center, Tel, 0256-9659, de luni până vineri, în timpul programului Q Cod FO-24 - 01, ver.3

N COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: officeQcolterm.ro COLTERM S.A. Tel. 0040-256-—435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; Nr. Dan ia / 18.07.2017 Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu Domnului Viceprimar Dan Diaconu Conform reglementarile in vigoare (respectiv metodologia de aprobare a preturilor stabilita de ANRE prin Ordinul nr. 111/29.10.2014), cheltuielile financiare (dobanzile la creditele bancare si penalitatile de la furnizori) nu sunt luate in calcul la stabilirea pretului de vanzare a energiei termice catre populatie. Astfel dupa inchiderea anului financiar 2016 am actualizat calculele cu cheltuielile financiare (dobanzi si panalitati de intarziere) aferente anului 2016, in suma de 10.698.606 lei. Prin urmare suma de 10.698.606 lei se considera pierdere indusa cum e definita in Ordonanta Guvernului nr. 38/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 482/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 5*2 alineat (1) <<pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administraiiv-teritoriale>>” si tinand seama de Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistern centralizat către populație „cuprinde condițiile de acordare a ajutoarelor de stat, pentru acoperirea, în perioada 2014-2019, a costurilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică.în sistem centralizat . Mentionam faptul ca sumele solicitate provin atat din incasarea cu intarziere a subventiilor de la bugetul local, cat si a subventiilor de la bugetul de stat. Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300008, Timişoara; e-mail: relatiiQcolterm.ro Tei: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

Precizam ca in prezent societatea noastra inregistreaza mari restante in achitarea datoriilor catre furnizorii de combustibil respectiv E.ON Energie Romania SA , SNTFM CFR Marfa SA, Complexul Energetic Oltenia SA , datorii care atrag penalitati de intarziere. Atasam Hotararea Consiliului de Administratie al Colterm SA nr 44/12.06.2017, prin care s-a aprobat actualizarea calculului pierderii induse nerecuperate, precum si calculul actualizat. Va rugam sa ne sprijiniti in obtinerea unui HCL pentru aprobarea cuantumului pierderilor induse in suma de 10.698.606 lei. Cu deosebit respect, Director General, Director Economic, Emil N lovu Mihaela Ă j V N V Pag. 22

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2017-022723 din 12.09.2017 Cod validare: 90FD32 SCO1 Corespondenta Primar la Biroul Cabinet Primar Am preluat de la Firma: 23231/12.09.2017 COLTERM SA Cu adresa: Timişoara, Str, EP LONOVICI nr.4 Total 1 file Termen de rezolvare: 12.10.2017 Obs. REVENIRE LA SC2017-017690/14.07.2017 Cererea NU se supune procedurii aprobării tacite Timişoara, la 12.09.2017 Consilier/Refereît, Elena Trif Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa Informaţii telefonice despre acte, probleme, cereri şi sesizări prin serviciul n Center, Tel. 0256-9609, de luni până în timpul programului P = CodFO-24 - 01, veri

Pagelofi COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERI!” S.A, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE ŞEGRETARIAT Sediul : Timişoara, utr. Ep. d. Lomovici tir. & ir. O.R-C, CUL HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIŞOARA 44 din data de 12.06.2017 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca și componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017 cu privire la suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei. În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Consiliului de Adninistata al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nf. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1, Se aprobă suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017 şi se: înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor — Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na Iovu Mihaela în calitate de Director Economic. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Șerpe Emil — Director General - D-nei Iovu Mihaela — Director Economic - Secretariat consiliu de administraţie. PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

N COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERMN S.A. J35F185/.2004; RO 18083013 ; cont B.C.R. ROT7RNCBO249009865830001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: Tel. 0040-256-435724; 434514; Fax 0040.256-431615, Anexa î | | SITUATIA PIERDERILOR INDUSE INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA | IN PERIOADA 2006-2016 | | LEI TOTAL LMajorari si penalitati perioada 2096- An 2014 An 2015 An 2016 TOTAL 2913 ANAF 36.328.172 7.163.647 646.000 2.950.901 47.088.720 | OMV Petrom Gas 13.726.511 48.349 13.774.860 ECM Motru/ CE OLTENIA 3.837.194 340.979 502.423 2.337.754 7.218.350 Aquatim SA 1.361.510 155.489 298.707 33.506 1.849.212 SNTFM CFR Marfa SA 3.841.269 4.231.257 4.506.060 1.923.422 14.502.008 ENEL Energie SA 908.015 101.047 74.985 1.084.047 Megatrans 1.526.905 1.526,905 E.ON Energie Romania SA 306.038 1.162.568 1.143.344 3.267.772 5.879.722 „Alti Furnizori 894.396 203.066 122.469 185.251 1.405.182 j TOTAL, PENALITATI i FURNIZORI 62.730.019 13.558.053 7.342.337 10.698.606 94.525.006 ; TI Dobanzi la credite curente 2008-2013 (generate de 20.000.000 20.000.000 neincasarea subventiilor) TII, Penalitati solicitate de Complexul Energetic Oltenia i cf contract 7.500.000 4.855.191 12.535.191 | A. TOTAL GENERAL ! | | 30.230.610 18.393.244 1.342.337 10.698.666 126.664.197 SUME RECUPERATE DE LA BUGETUL DE STAT CF OG 592014 81.576.987 C. PEERDERE NERECUPERATA 45.087.210 DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, i Mihaela Iovu | Serpe Emil

are! COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 18083013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: COLTERM S.A. Tel, 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-258—431616; Nr. 14335 / 09.06.2017 AVIZAT DIRECTOR GENERAL Către Consiliul de Administraţie alt Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A Timişoara Raport privind calculului pentru pierderea indusa pentru anul 2016 Pentru anul 2016 pierderea indusa a fost cuantificata la suma de 10.698.606 lei. Fundamentarea calculelor pentru anul 2016 se regaseste in situatiile anexate. Cuantumul pierderii induse nerecuperate pentru perioada 2006-2015 este de 34.388.604 lei (27.048.267 lei pentru perioada 2006-2014, la care se adauga 7.342.337, lei pentru anul 2015). Astfel, cuantumul total al pierderii induse nerecuperate este de 45.087.210 lei. CLT Colterm SA va continua demersurile pe langa Primaria Municipiului Timisoara, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si alte organisme competente pentru recuperarea integrala a pierderilor induse in suma de 45.087.218 lei. Va supunem aprobarii suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferenta anului 2016. DIRECTOR ECONOMIC, IOVU MIHAELA Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300008, Timişoara; e-mail: Tal: - DRE - DRBRNA: Fax DAN - 756 — 490241

, COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. Sh oi J35/185/.2004; RO 16083013; A cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: D040-256—4316156,; Nr. 23231 / 12.09.2017 Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu Domnului Viceprimar Dan Diaconu LL Revenim la adresa nr 17684/14.07.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub numarul SC2017-017690/14.07.2017, si reluam rugamintea de a ne sprijini in obtinerea unei hotarari de consiliu local pentru aprobarea cuantumului pierderilor induse aferente anului 2018, in suma de 10.698.606 lei. Va multumim anticipat! Cu deosebit respect, Director General, Director Economic, lovu Mihaela Fr | | | ! | i | | | | i

Atasament: HCA+Erata.pdf

Page 1 oft COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTEREM"” S.A, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT Sediul : Timişoara, str. Ep. 4. Lonavici nr. 4 Nr. Q.R-C. CUL R16083013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIŞOARA 44 din data de 12.06.2017 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliilui de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adwmării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare Raportul Directorului Economic Nr. 14335/09.06.2017 cu privire la suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei. În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie ai CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1950, în temeiul HCL. nr313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art, 1, Se aprobă suplimentarea cuantumului pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului Directorului Economie Nr. 14335/09.06.2017 şi se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor — Consiliul Local ai Municipiului Timişoara. Art, 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na lovu Mihaela în calitate de Director Economic. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Şerpe Emil — Director General - D-nei lovu Mihaela — Director Economic - Secrstariat consiliu de administrație. PREȘEDINTE Ai, CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN | l 1 îi | |

of. 2018 ERATĂ la hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timişoara nr. 44 din data de 12.06.2017 În şedinţa Consiliului de Administrație al COLTERM SA din data de 12.06.2017 s-a supus aprobării administratorilor suplimentarea pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului directorului economic nr. 14335/09.06.2017, Cu unanimitate de voturi Consiliul de Administraţie a aprobat suplimentarea pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului directorului economic nr. 14335/09.06.2017, cu mențiunea ca această hotărâre să fie înaintată spre aprobare prin HCL Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Din eroare s-a menționat la finalul art. 1 că hotărârea va fi înaintată “spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor — Consiliul Local al Municipiului Timişoara”, Menţionăm că voința administratorilor era în sensul înaintării acestei hotărâri spre aprobare către Consiliului Local al Municipiului Timişoara, și nu către Adunarea Generală a Acţionarilor a Colterm SA. Acest fapt este dovedit şi de mențiunile cuprinse în procesul verbal al şedinţei din data de 12.06.2017. În fapt eroarea în cauză constă în înscrierea greşită în finalul art. 1 a faptului că hotărârea va fi înaintată “spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor — Consiliul Local al Municipiului Timişoara”, în loc de înscrierea corectă a mențiunii, respectiv hotărârea se înaintează “spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Timişoara”. Astfel, art. 1 din hotărârea Consiliului de Administraţie al COLTERM SA va avea, în mod corect, următorul cuprins: “Se aprobă suplimentarea pierderii induse cu suma de 10.698.606 lei, aferentă anului 2016, conform raportului directorului economic nr. 14335/09.06.2017 și se înaintează spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Timişoara”. Secretar CA Lucaţiu Daniela pf