keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 69/30.03.2004 privind concesiunea unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara către SC COLTERM SA Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 69/30.03.2004
privind concesiunea unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara către SC COLTERM SA Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2004 - 5155/22.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 254/17.09.2002 - privind transferul din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a centralelor de termoficare CET Timişoara - Centru şi CET Timişoara - Sud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273/22.10.2002;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/16.12.2003 - privind constituirea Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A.;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor şi oraşelor;
Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului şi din patrimoniul SC TERMOELECTRICA SA în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliilor Locale;
În temeiul art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f), (g) şi (h) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea directă către SC COLTERM SA Timişoara în baza unui contract de concesiune pe o perioadă de 49 ani cu plata unei redevenţe de 150 milioane lei/an, a bunurilor constând în reţele termice primare cât şi secundare cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Contractul de concesiune se va renegocia dacă se schimbă structura acţionariatului.
Contractul de concesiune intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2004.
Art.2: La data emiterii prezentei hotărâri încetează contractul de concesionare numărul 6 din 01.11.2002 încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi SC TERMOCET 2002 SA Timişoara pentru bunurile prevăzute în Anexa nr. 2.
Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului de Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. COLTERM S.A.;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_concesiune_COLTERM.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMISOARA PRIMAR DIRECTIA PATRIMONIU Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII

REFERAT Privind concesiunea catre SC COLTERM SA TIMISOARA a bunurilor constând din retele termice primare

si retele termice secundare ce apartin domeniului public al Municipiului Timisoara

Bunurile care au apartinut SC CALOR SA TIMISOARA constând în retele termice primare si secundare au fost trecute în domeniul public al Municipiului Timisoara, domeniu public atestat prin HG 977/2002, în conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica locala si au fost preluate de catre Primaria Municipiului Timisoara.

Bunurile care au apartinut centrelor de termoficare CET TIMISOARA – Centru si CET TIMISOARA – Sud constând în retele de termice primare au fost trecute în domeniul public al Municipiului Timisoara în conformitate cu prevederile HG 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului si din patrimoniul SC TERMOELECTRICA SA în domeniul public al unor unitati administrativ teritoriale si în administrarea Consiliilor Locale ale acestora.

Prin HCL 254/17.09.2002 modificata cu HCL 273/22.10.2002 o parte din aceste bunuri au trecut din domeniul public al Municipiului Timisoara în domeniul privat al Municipiului Timisoara (art. 1 din HCL) si trecute în capitalul social al SC TERMOCET 2002 SA.

Celelalte bunuri constând în retele termice primare (Anexa 2) au ramas în domeniul public al Municipiului Timisoara si au fost concesionate cu plata prin încredintare directa catre SC TERMOCET 2002 SA în baza art. 3 din HCL 254/17.09.2002 încheindu-se contractul de concesionare numarul 6 din 01.11.2002. Prin HCL nr. 313/16.12.2003 s-a aprobat fuzionarea dintre SC CALOR SA si SC TERMOCET 2002 SA, noua societate numindu-se SC COLTERM SA. Având în vedere ca bunurile costând în retele termice primare si secundare, au fost trecute în domeniul public al Municipiului Timisoara sunt exploatate de SC COLTERM SA în vederea asigurarii agentului termic urban;

Având în vedere adresa nr. D72004-2116/18.03.2004 a SC COLTERM SA prin care solicita rezilierea contractului de concesiune încheiat între Primaria Municipiului Timisoara si SC TERMOCET 2002 SA TIMISOARA si încheierea unui nou contract de concesiune atât pentru retelele termice primare cât si secundare între Primaria Municipiului Timisoara si SC COLTERM SA Timisoara;

PROPUNEM

Emiterea unei HCL care sa aprobe; - Atribuirea directa catre SC COLTERM SA TIMISOARA în baza unui

contract de concesiune pe o perioada de 49 ani cu plata unei redevente a bunurilor constând în retele termice primare cât si

- Încetarea contractului de concesiune nr. 6 din 01.11.2002 încheiat între Primaria Municipiului Timisoara si SC TERMOCET 2002 SA TIMISOARA.

DIRECTOR SEF SERVICIU PATRIMONIU, ADMINISTRARE SPATII, Ec. Nicusor Constantin Miut Ing. Monica Rudneanu VIZAT SEF BIROU JURIDIC. Mirela Lasuschevici