keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/18.10.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 125/18.10.2016
privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 25084/13.10.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand în vedere Adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-016889/11.07.2016 si cu nr. SC2016-019087/02.08.2016, şi adresele de revenire la acestea, înregistrate cu nr. SC2016-019561/08.08.2016 şi cu nr. SC2016-021649/06.09.2016, la care sunt anexate situaţia pierderilor induse înregistrate de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. în perioada 2006-2015 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 75 din data de 15.07.2016, privind actualizarea calculului pierderilor induse înregistrate de companie, nerecuperate, aferente perioadei 2006-2015, adrese prin care se solicită sprijin pentru recuperarea pierderilor induse totale înregistrate de companie, inclusiv în anul 2015;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 473/06.11.2015 - privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006- privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 14/10.08.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare în sistem centralizat, pentru populatie, în valoare de 7.342.337 lei, aferente anului 2015.

Art. 2: Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea alocarii sumei indicate la art. 1 din surse de la bugetul de stat.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica şi Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si SC Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: SC2016-016889_din_11.07.2016.pdf

m) = ROMÂNIA iz + Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara nr înicare__ S-a Înregistrat cu numărul : SC2016-016889 din 07. va SC31 Corespondenta Viceprimar 1 la Viceprimar 1 Am preluat de la MIRCEA CRISTIAN ARON Firma: COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM Cu adresa: Timişoara, Str. EPISCHOP JOSEPH LONOVICI NR Total 2 file Termen de rezolvare: 10.08. 2016 Termen direcţie: 26.07.2016 Obs. ADRESA-12737/11,07.2016- -REFADRESA NR 2232/05.02.2016 INREG LA PMT CUNR SC2016-002923/08.02.2016 SI 4065/02.03,2016 INREG LA PMT CU NR. SC2016-005184/02.03 16 Timişoara, la 11.07.2016 pofte A i aria RujeşaY | n Fr 1

» COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERNM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; d cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; , _ e-mail: office COLTERM S.A. Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—-431818; 1 Nr. It Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA în atentia: Domnului Primar Nicolae Robu Domnului Viceprimar Dan Diaconu Referitor la adresa noastra nr 2232/05.02.2016, depusa la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2016-002923/08.02.2015 si la adresa noastra cu numarul 4065/02.03.2018, depusa la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2016-005184/02.03.2016 Revenim la Hotararea Consiliului Local nr 473/08.11.2015 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, în suma de 27.046.267 lei, si precizam ca demersurile Colterm SA la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au continuat. Mentionam ca dupa inchiderea anului financiar 2015 am actualizat calculele cu pierderea indusa aferenta anului 2015, rezultand suma de 7.342.337 lei. Prin urmare, cuantumul total al pierderii induse nerecuperate este de 34.388.604 lei. Va trimitea anexat calculul actualizat, precum si fundamentarea calculelor pentru anul 2015. Va rugam sa ne sprijiniti in demersurile noastre de recuperare a pierderilor induse totale, in cuantum de 34.388.604 lei. Cu deosebit respect, Director General, Contabil Sef, lovu Mihaela Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300008, Timişoara; e-mail: relatiicolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

COLTERM S.A. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A, J35/185/.2004; RO 16063013; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str, Episcop Joseph Lonovici nr, 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: officefecolterm.ro Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; Mei Anexa 1 SITUATIA PIERDERILOR INDUSE INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA IN PERIOADA 2006-2015 LEI TOTAL LMajorari si penalitati perioada 2006- An 2014 An 2015 TOTAL 2013 ANAF 36.328.172 7.163.647 646.000 44.137.819 OMV Petrom Gas 13.726.511 48.349 13.774.860 ECM Motru/ CE OLTENIA 3.837.194 540.979 502.423 4.880,596 Aquatim 1.361.510 155.489 298.707 1.815.706 CFR Marfa 3.841.269 4.231.257 4.506.060 12.578.586 ENEL Energie 908.015 101.047 14.985 1.084.047 Megatrans 1.526.905 1.526.905 BON 306.038 1.162.568 1.143.344 2.611.950 Alti Furnizori 894.396 203.066 122.469 1.219.931 TOTAL PENALITATI FURNIZORI 62.730.010 13.558.053 7.342.337 83.630.400 H.Dobanzi la credite curente 2008-2013 (generate de 20.000.000 20.000.000 neincasarea subventiilor) III, Penalitati solicitate de Complexul Energetic Oltenia cf contract 1.500.000 4.835.191 12,335.191 A. TOTAL GENERAL (ITI) 90.230.010 18.393.244 7.342.337 1135.965.591 B. SUME RECUPERATE DE LA BUGETUL DE STAT CF OG 59/2014 81.576.987 C. PIERDERE NERECUPERATA 34.388.604 CONTABIL SEF, Mihaela lovu 7

Atasament: SC2016-019561_din_08.08.2016.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş pp II TA Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare / | S-a înregistrat cu numărul : SC2016-019361 din 03.08.2016. A i SCO1 Corespondenta Primar la Primar | Am preluat de la MIRCEA CRISTIAN ARON Firma: COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM 'SA "Cu adresa: Timişoara, Str. EPISCHOP JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 3 file Termen de rezolvare: 07.09.2016 Termen direcţie: 23.08.2016 Obs. ADRESA 14671/08.08.2016-REVENIRE LA ADRESA INREGISTRATA LA PMT CU NR SC2016-016889/11.07.2016REF ACOPERIREA INTEGRALA DIN SURSE DE LA BUGETUL DE STAT A PIRDERILOR INDUSE PRIN PRESTAREA SERV PUBLIC DE PRODUCTIE Ca Timişoara, la 08.08.2016 Consilier/Refereşit, DS Ă Maria Rujescu * 2

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; dux cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; | e-mail: COLTERM S -A. Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431618; Nr. 1. .108.08.2016 Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu Domnului Viceprimar Dan Diaconu Referitor la adresa dvs nr RE2016-1359/19.07.2016 Revenim la adresa noastra cu numarul 12737/11.07.2018, depusa la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2016-016889/11.07.2016 si la adresa noastra cu numarul 14291/02.08.2016, depusa la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2018- 019087/02.08.2016 Revenim la Hotararea Consiliului Local nr 473/06.11.2015 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in suma de 27.046.267 lei, si precizam ca demersurile Colterm SA la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au continuat. Mentionam ca dupa inchiderea anului financiar 2015 am actualizat calculele cu pierderea indusa aferenta anului 2015, rezultand suma de 7.342.337 lei. Prin urmare, cuantumul total al pierderii induse nerecuperate este de 34.388.604 lei. Temeiul legal pentru incasarea sumei de 34.388.604 lei rezulta din adresa nr 64722/64724/65774/22.07.2018, trimisa de dl Viceprim-Ministru de la Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Locale, di Vasile Dincu, in care se specifica: "Aratam ca potrivit art. 5*2 alineat (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 482/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, <<pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii Servicii Clienţi.Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300008, Timişoara; e-mail: relatiidcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale>>." Mentionam faptul ca sumele solicitate provin atat din incasarea cu intarziere a subventiilor de la bugetul local, cat si a subventiilor de la bugetul de stat. Precizam ca in prezent societatea noastra inregistreaza mari restante in achitarea datoriilor catre furnizorii de combustibil respectiv E.ON Energie Romania SA 33 milioane lei (aferente perioadei februarie 2016 - iunie 2016), SNTFM CFR Marfa SA 30,99 milioane lei (aferente perioadei ianuarie 2013 - iunie 2016), Complexul Energetic Oltenia SA 30 milioane lei (aferente perioadei septembrie 2013 — iunie 2016). Atasam Hotararea Consiliului de Administratie nr 75/15.07.2018, prin care s-a aprobat actualizarea calculului pierderii induse nerecuperate. Cu deosebit respect, Director General, Contabil Sef, lovu Mihaela Pag. 2/2

Page 1 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE SA. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT Sediul : Timişoara, str. Hp. J. Lonavici nr. d Nr. O.R.O, J36r1 OUL HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIŞOARA 75 din data de 15.07.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ocdinare a Acţionarilor care are ca şi componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” SA. Timişoara; Luând în considerare: - Raportul Contabilutui Şef nr. 12815/12.07.2016 cu privire la actualizarea calculuiui pentru pierderea indusă pentru perioada 2006-2015; În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administrație al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1, Se aprobă actualizarea calculului pierderii induse nerecuperate de 27.046.267 lei (aferent perioadei 2006 — 2014) cu suma de 7.342.337 lei (aferentă anului 2015), rezultând un tota! de recuperat de 34.388.604 lei, conform raportului contabilului şef nr. 12815/12.07.2016. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na lovu Mihaela în calitate de Contabil Șef cu atrubuții de Director Economic. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-nei Iovu Mihaela în calitate de Contabil Şef cu atrubuții de Director Economic - Secretariat consiliu de administrație.

Atasament: SC2016-21649_din_06.09.2016.pdf

ROMÂNIA Id 5 Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul ; SC2016-021649 din 06.09.2016 SCO1 Corespondenta Primar la Primar Am preluat de la EMIL SERPE Firma: COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA PRIN MAN CORNEL LIVIU Cu adresa: Timişoara, Str. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4 Total 3 file Termen de rezolvare: 06.10.2016 Termen direcţie: 21.09.2016 Obs. ADRESA 16536/06.09.2016REF ADRESE PRIVIND ACOPERIREA INTEGRALA DIN SURSE DEL GETUL DE STAT A Timişoara, la 06 09.2016 Maria Rujescu 2 Cod FO-24 - 01, ver.2 mw. 072 A

ss COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35/185/.2004; RO 16063013 ; du cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: office(Qcolterm.ro COLTERM S.A. Tel. 0040-256-435724; 434614, Fax: 0040-256-431618; pe JA Vel ui CC Nr / 08.09.2016 pt“, JO Pne Către, - 2. 097 2976, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, În atenţia: D-lui Primar Nicolae Robu, D-lui Viceprimar Dan Diaconu Cu referire la adresa din partea CLT COLTERM SA. nr. 12737 11.07.2018, depusă la Primăria Municipiului Timişoara cu numărul SC2016:016889/11.07.2016; adresa din partea CLT COLTERM S.A nr. 2232/05.02.2016, depusă la Primăria Municipiului Timişoara cu numărul SC2016-002923/08.02.2016; adresa din partea CLT COLTERM S.A nr. 4065/02.03.2016, depusă la Primăria Municipiului Timişoara cu numărul SC2016-005184/02.03.2016; Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr 473/06.11.2015 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice pentru populație, în suma de 27.046.267 lei" suma recunoscută astfel de Municipiul Timişoara, Adresa nr. 64.722/64.724/65.774/22.07.2016 emisa de Cabinet VICEPRINM- MINISTRU, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si inregistrata la CLT COLTERM SA. cu nr. 14175/29.07.2016, prin care se evidentiaza si temeiul legal al atragerii sursei de finantare din bugetul Municipiului Timisoara, Ordonanta Guvernului nr. 36/ 2006, art. 5*2 alin. (1): “Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice pentru populație în sistem Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii(Bcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor administrativ:teritoriale.” Dar si temeiul legal constituit de, Ordonanța nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, în vigoare de la 19.08.2016, Art. 55 (1), b) 450.000 mii lei se alocă, pe județe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local şi a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2016, raportate potrivit legii, rezultate din relaţii cu: b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat; Ordonanţa nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, in vigoare de la 19.08.2016, art 55 (3), Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, repartizarea pe județe şi municipiul Bucureşti a sumelor alocate în condițiile alin. (1) lit. b) se face în scopul achitării plăţilor restante, la data de 30 iunie 2016, înregistrate în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ:teritoriale, instituţiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local şi spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând: a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări; b) sume neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate la data de 30 iunie 2016, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populaţiei şi prețul de facturare al energiei termice livrate populaţiei, diminuate cu plățile efectuate la data cererii; Faptul ca suma solicitata de catre CLT COLTERM S.A. provine din incasarea cu intarziere a subventiilor de la bugetul local si de la bugetul de stat; Astfel, avand in vedere temeiurile legale mai sus enuntate, situatia enuntata a societatii noastre, cuantumul datoriilor catre principalii furnizori, necesitatea pregatirii sezonului de incalzire 2016-2017, faptul ca in anul 2014 a existat o situatie similara ( dupa ordonanta nr. 9/2014 de rectificare a bugetului de stat a aparut Pag. 2/3

ordonanta de urgenta nr. 59/2014, care reglementa ca din cotele defalcate se pot acoperi inclusiv pierderile induse furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat), va rugam sa faceti demersurile necesare pentru promovarea unei ordonante de urgenta care sa reglementeze speta noastra. De asemenea va rugam sa promovati in urmatoarea sedinta de Consiliu Local obtinerea unei HCL pentru recunoasterea pierderilor induse aferente anului 2015 in suma de 7.342.337, care va fi acoperita integral din surse de la bugetul de stat. Cu respect, DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT EMIL SERPE MIHAELA IOVU "n A / Pag. 3/3

Atasament: Referat.pdf

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA TEHNICA SERVICIUL ENERGETIC şi MSUP

REFERAT privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse, aferente anului 2015,

din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populaţie

Având în vedere adresele S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timişoara

înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-016889/11.07.2016 şi cu nr. SC2016- 019087/02.08.2016, şi adresele de revenire la acestea, înregistrate cu nr. SC2016-019561/08.08.2016 şi cu nr. SC2016-021649/06.09.2016, la care sunt anexate situaţia pierderilor induse înregistrate de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. în perioada 2006-2015 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 75 din data de 15.07.2016, privind actualizarea calculului pierderilor induse înregistrate de companie, nerecuperate, aferente perioadei 2006-2015 în sumă de 34.388.604 lei, compusă din pierderi induse nerecuperate de 27.046.267 lei aferente perioadei 2006-2014 actualizate cu suma de 7.342.337 lei aferentă anului 2015, adrese prin care se solicită sprijin pentru recuperarea pierderilor induse totale înregistrate de companie, inclusiv în anul 2015,

Luând în considerare că prin HCL nr. 473/06.11.2015 s-a aprobat acoperirea integrală de către Municipiul Timişoara, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse în sumă de 27.046.267 lei (aferente perioadei 2006-2014), rezultă că au rămas neacoperite pierderile induse în sumă de 7.342.337 lei aferente anului 2015. Având în vedere obligaţiile de plată restante ale S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. către furnizorii de combustibili (inclusiv transport), apă şi energie electrică, prezentate în adresele mai sus menţionate, această sumă de 7.342.337 lei este necesară pentru achitarea obligaţiilor de plată înregistrate de companie catre aceşti furnizori.

Având în vedere Referatul Direcţiei Tehnice nr. SC2016-23774/28.09.2016 şi Anexa la acesta. Având în vedere ca potrivit prvederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006- privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aceste pierderi induse pot fi acoperite din bugetele locale,

PROPUNEM:

Cosiliului Local al Municipiului Timisoara: 1. Aprobarea acoperirii integrale de către Municipiul Timişoara din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pentru populaţie, în valoare de 7.342.337 lei, aferente anului 2015 şi demararea procedurilor conform metodologiei legale în vigoare, în vederea obţinerii acesteia de la bugetul de stat.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcţia Tehnica, Director Direcţia Economică, Culiţă Chiş Steliana Stanciu Şef Serviciu Energetic şi MSUP, Ioan Zubaşcu Avizat juridic Red. GG Cod FO 53-01, ver.2

Atasament: SC2016-019087_din_02.08.2016.pdf

Judeţul Timiş | Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul: SC2016-019087 din 02.08.2016 SCO1 Corespondenta Primar la Primar Am preluat de la MIRCEA CRISTIAN ARON Firma: COMPANIA LOCALA DE TERMOF: i COLTERM SA Cu adresa; Timişoara, Str, EPISCHOP ŢOSEPH LONOVICI NR4 Total 41 file Termen de rezolvare: 01.09.2016 ' Termen direcţie: 17.08.2016 Qbs. ADRESA 14291/02.08.2016-REF ADRESA 16-ACOPERIREA INTEGRALA S RE2016-1359*19.07.20 PIRDERILOR INDUSE DIN PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC A ENERGIEI TERMICE Timişoara, la 02.08.2016 constate SD aria Rujescu M mantra spa | mmm

4 COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE ” COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; d cont: B.C.R. RO77RNCB0O249009865630001 Str, Episcop Joseph lonovici nr.4, cod 300092, Timişoara; e-mail: office(Bcolterm.ra COLTERM S.A. Tel. 0040-256—435724; 434614, Fax: 0040-256—-431616: Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu Domnului Viceprimar Dan Diaconu D3* 2o[R 2” Referitor la adresa dvs nr RE2016-1359/19.07.2016 Revenim la adresa noastra cu numarul 12737/11.07.2015, depusa la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2016-016889/11.07.2016 Revenim la Hotararea Consiliului Local nr 473/06.11.2015 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de staţ, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in suma de 27.046.267 lei, si precizam ca demersurile Colterm SA la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au continuat. Mentionam ca dupa inchiderea anului financiar 2015 am actualizat calculele cu pierderea indusa aferenta anului 2015, rezultand suma de 7.342.337 lei. Prin urmare, cuantumul total al pierderii induse nerecuperate esţe de 34.388.604 lei. Va trimitem anexat calcului actualizat, precum si fundamentarea calculelor pentru anul 2015. Va rugam sa ne sprijiniți in demersurile noastre de recuperare a pierderilor induse totale, in cuantum de 34.388.604 lei. Cu deosebit respect, Director General, sa Contabil Sef, Mircea cra „A lovu Mihaela Servicii Clienţi: Str. Piatra Craiului nr. 3,:cod 300006, Timişoara; e-mail: relatiicolterm.ro Tel:-0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat; NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

COLTERM S.A. COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE GOLTERM SA, J35/188/.2004, RO 18003013; cont: BOR, ROTZRNCBOZ49000885630001 Str. Eplscop Josaph nr. 4, cod 300082, Timişoara; emil: Tel. 434614; Fax: 0040-250-431616; Anexa 1 SITUATIA PIERDERILOR INDUSE INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA IN PERIOADA 2006-2015 LiMajorari si penalitati TOTAL PENALITATI FURNIZORI IL. Dobanzi la credite curente 2008-2013 (generate de nsincosarea subveniilor) IM. Penalitati solicitate de Complezul Euergetic Oltenia cf contract A. TOTAL GENERAL EET) _—_ 5. SUME RECUPERATE DE LA BUGETUL DE STAT CF OG 39/2014 DIRECTOR GENERAL, a fr Mircea Cristian Te FE Si A "E a) _ [ i 18 L 306,058 1.162.368 7.611.950 203.066) 122,459 C PIERE LEI TOTAL TOTAL perioada 2006- 2013 35.528.175) 71656 506000) 37265) 1835 385750] —502.3| 4.231.257 4.506.060 12.578.586 [101.087 74.585 1.083.047 1342,337 83.639.406 aul 12.335.194 90230010| 15.393.244 1344337) __115.965.591 |] |____81.576.987 [34388604 CONTABIL SEF, Mihaela Iovu

CLT COLTERM SA TIMISOARA Justificare Pierdere indusa 2015 ( ENFL Energie [Valoare 646.000,00 Anu 48.349, 00| 505.125,0| 155.707,00 2506 056,00 5] & E:On Energie - furnizori TOTAL 1.143,344,00 Anexa 1 BE UTERIN 770|] Intocmit i a DAE

CLT COLTERM SA TIMISOARA Anexa 1 Penalitati Pierdere indusa 2015 - ANAF Data Platii / inregistrarii Dosar/ Decizii esalonare |Valoare penalitati 13,05,2015 100408/01,04,2015 23.392,00 26,052015____|100408/01,04,2015 | 5.828,00 2 1, 4 ta na 8,05,2015 100408/01,04,2015 428,00, 4]28,07,2015 — 2653/07,07,2015 __28.661,00 2 7 a d 1 4548/22,09,2015 198.038,00 [101/2008,2016_— _1104/22,09,2015 _148.964,00 545.000,00 intocmit i j ec

SC COLTERM SA : Data tiparirii 08/07/2016 16:21 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE dres 1 IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015 E i Partener 7 7 Centru de | Cont 7 Explicatie Doe. insofior Debit Credit | - profit | corespondent! Tie ar TE Cont: 8581.22 Ziua: 05 Luna : 10/2015 Total zi: 05 48,348.58 850 | RO29995779RO29995779BEJ SIEGMETH ROBERT TIMISOARA RO SE TiM 51211 piata penalitati Petrom ga Ţ 0.08 Tofai cont: CETE 18,315.98 0.0 Total generat : 48,348.5: 06 l SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3/ 1

CLT COLTERM SA TIMISOARA Anexa 3 Penalitati Complexul Energetic Oltenia Pierdere indusa 2015 Valoare penalitati 245101,00 | 253:022,00|

Se COLTERM SA Data fiparirii 08/07/2016 15:28 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/6112015--31/1212015 Partener TOR EET BEMSE TI TI . proit | corespondent E a i Cont: 6581.22 Ziua: 01 Luna : 02/2015 AGUATIN SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.03 RO3041480 RO3041480 AQUATINM SA TIMISOARA RO 102 401.013.08 Ziua: 02", Luna: 02/2015 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 i ziua: 04 Luna: 05/2015 SE TIMISOARA RO 102 401.0135.09 Penalitati AGUATIM Ziua: 05 Luna : 02/2015 ROS041480 AQUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.04 Ziua: 11 Luta : 09/2015 | RO3041480 RO3041150 AGUATIM SA TIMISOARA” RO SE TIM 401.01.3.08 Penalitati Sofocle Fact| Ziua: 16 Luna : 12/2015 RO3041450 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 -| 40101308 Penalizari AQUATIM Total zi : 01 115,585.73 0.6d Penalizari la facturile de agraci| 10114851476 | 1601/2015 107,145 28 x Penalizari la facturile de 10114921480 | 18/01/2015 Tofalzi: 02 | - 1.84 0.08 Reg-penalitati 0.00 Totfalzi: 04 CE 0.00 | 10115531520 Ț07/04/2015 024 0.00 Totalzi : 05 1.08 8.00 Penalizari la facturile de afFactP| 10114978300 |05/G22015 1 ae 00a Totalzi: 11 0.0a 1011701707. [11/09/2015 0.02 0.00 Totai zi: 16 551 | 2-00 16/12/2015 13.02 0-a RO3041480 RO3041480 ACGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.013.0S Penalizari AQUATIM FactP| 1011797174060 | 16/12/2015 538.2 0.08 | Ziua: 28 Luna : 01/2015 Totaizi: 28 1.62 0.00 RO3041480 RO3041480 AQUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.09 Penalitati 1-62 200 Ziua: 28 Luna : 02/2015 Total zi : 28 523.80) d RO3041480 RO3041480 AQUATIN SA TIMISOARA RO SE TIM 403.09 Penalitati Romanilor VIZĂ 1011530864. | 28/02/2015 523.80 0.50 | Ziua: 30 Luna : 06/2015 Total zi: 30 4010.85 0-ad RO3041450 RO3041450 AGUATIM SA TIMISOARA RO SE TIM 408.09 Penalitati Romanilor [VIZEI 1011641755 [30/08/2015 3,338.27| 5.00 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO SE TIM 408.09 Penalitati Sagului PA 1011635092: | 30/08/2015 672.62 Ziua: 30 Luna : 09/2015 Tofal zi: 39 27.54 6.08 RO3041480.RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO -[SETIM 408.09 Penalitati Romanilor AVIZP, 1011725292 [30/09/2015 2.88 0.0 RO3041485 RO3041485 AQUATINI SA TIMISOARA RO SE Ti 408.08 Penalitati Sofocle MIZA 1011729412 | 30/09/2015 16 Ziua: 31 Luna : 01/2015 Totalzi: 31 58.32 8.06 RO3041480 ROZU41250 AGUATINI SA TIMSOARA RO SE TIM | 408.05 1 Penalitati Sagului IZA 1011457261 [31/01/2015 5832 0 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1 _ - Pag. 12

-ERM SA JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/01/2015-31712/2015 Data tiparirii 08/07/2016 15:28 Ceriirir de profit Cont: 6581.22 Ziua: 31 Luna : 12/2015 Total zi : 31 180,144.73 RO3041450 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.09 Penalizari AQUATIRN ractP! 10115445870 18/03/2015 5,655.15 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 491.01.3.08 Penalizari AQUATIM FaciP| 10115582000 16/04/2015 36122 RO3041480 RO3041430 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Penalizari AQUATIM FactP| 10115691990 16/04/2015 4618.78 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO , 102 401.01.3.08 Penalizari AGUATIM raciP| 10118970490 15/05/2015 1,663.15 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01,3.08 Penalizari AGUATIM Faci 1011626568980 16/06/2015 SATA RO3041486 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.81.3.08 Penalizari AGUATIM FactPi 19116357670 STA RO3041480 SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.09 Penalizari AGUATIR FactA| 10116555530 15/07/2015 502.96 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Penalizari FactP, 10116555520 15/07/2515 20,172.8 ROS041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.09 + Penalizari AGUATIN act 16116897150 19/08/2015 1.87 RO3041480 RO3041450 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Penalizari AQUATIM 1011713174240 18/08/2015 1.66 RO3041480 AQUATIM SA TIMISGARA RO | 102 401.01.3.08 Penalizari. AQUATIM FactP! 10117451830 20/10/2015 11,261.65 RO3041480 RO3041450 AAUATIM SA TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Penalizari AGUATIM 10117728936 19/11/2015 257 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 408.08 Penalitati AQUATIM pVEZ 1011801211060 31/12/2015 261 RO3041480 RO3041480 AQUATIM SA TIMISOARA RO 102 408.09 Penalitati AGUATIM 10118230790 31/12/2015 1,506.1 RO3041480 ROZ041486 AGUATIM SA TIMISOARA RO 102 408.09 Penalitati AGUATIM AVIZE 1011824558500 31/12/2015 128,631.11 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO SE TIM 408.09 Penaiitati Ep.j.L. VIZE 1011807421 3112/2015 0.04 RO3041460 RO3041450 AGUATIM SA TIMISOARA RO SE Tim 408.05 Penalitati PIE 1011807422 3112/2015 0.04 RO3041480 RO3041456 AQUATIM SA TIMISOARA RO SE TIM 408.09 Penălitati Romanilor 1011807405. 31/12/2015 0.11 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SA TIMISOARA RO SE 408.09 Penalitati Romanilor AVIZE 1011807406 31/12/2015 3,135.05 RO3041480 RO3041480 AQUATIM SA TIMISOARA RO SE TIM 408.09 Penalitati Roma AVIZE 1011807407 31/12/2015 0.07 RO3041480 RO3041480 AGUATIM SĂ TIMISOARA RO SE TIM 408.09 Penalitati Sagului AVIZ 1011800519 31/12/2015 1,532.57| Total cont : 5581.22 295,706.58 Total general : 298,706.58, SIVECO Appiications 123.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1 Pag. 2/2

SC COLTERM SA Data tiparirii 08/07/2016 15:29 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015 Parterer 7 7 de Cont TE CE GE . Off corespondent TE ITI TRE = Cont: 658122 Ziua: 31 Luna : 12/2015 SNIFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC TBUCURESTI - RO SE TIM 401.01.3.01 SNTFM CFRRO1105453/75NTFM CFR.MARFA SUC TBUCURESTI RO SE TiM 401.01.3.61 SNTFM CPRROT10545375NTFM CFR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE TiM | 401.01.3-01 SNTFM CFRROTT0545375NTFM CER MARFA SUC TBUCURESTI. ROG SE Ti 40101.30 ÎNTFM CFRROTTOS4537SNTFI CFR MARFA SUC. TBUCURESTI. RO SE Ti 40101.3.01 CFRRO11054557SNTFM CFR MARFA SUC-TBUCURESTI FO SETI 40T0T.301 SNTFM CFRRO11054537SNTFM CER MARFA SUC. TBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.01 | STP CFRROT10545375NT FM CFR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE Tin 40101351 SNTFM CPRRO11054557SNTFM CER MARFA SUCTBUCURESTI RO SE TIM | 401.91.3.01 Penal FactP| 5781 29/05/2015 140,994.83 SNTFM CFRRO11054537SNTFM CPR MARFA SUCTBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.01 Penalitati FactP| 5782 ' 29/05/2015 265,872.53 | SNTFM CFRRO110545375NTFM CFR MARFA SUC-TBUCURESTI RO SETIM 401.01.301 Penalitate la fa.5178/17_1 5797 04/06/2015 18,738.00) | SNFFM CPRROTT0S4537SNTFM CER MARFA SUC TBUCURESTI RO SE Tin 401.01.3.01 Storito partial din fa penalilFactP| 5787 04/06/2015 -25,408.20 SNTFMCPRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC:TBUCURESTI RO SETIM 40101301 Penalitati |FactP| 5854 30/06/2015 SNTFM CFRROT1054537SNT FM CPR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE Tim 40101.301 Penatitati FactP| 5885 30/06/2015 136,506.80, i SNTFM CFRRO110545375NTFM CFR MARFA SUC. TBUCURESTI — RO SE TIM 401.01.3.01 Penalitati FactP| 5547 | 31/07/2015 230,750.53 SNP CFRROT10545375NTFM CPR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE TiM 401.01. 3.01 Pertalitati FactP|-5948 31/07/2015 141,132.61 SNTFM CFRRO1T10545575NTFM CFR MARFA SUC TBUCURESTI RO | SE TIM 401.013.01 Penalitati 8003 31/08/2015 218,615.41 SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE TIM 401.01.301 Penalitafi FactP| 6004 31/08/2015 141,194.77 SNTFM CPRROT10545575NT FM CPR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE Ti 401.01.3.01 Penalitati | act 5096 30/09/2015 135,640.10 SNTFM CFR MARFA SUCTBUCURESTI RO SE TIM 401.01.361 Fenalitati |FacfP| 6097 i 30/09/2015 209,475 30 SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC TBUCURESTI RG SE Tin 401.81.3.81 Penalitati st1ao | 3071072015 216,457.81 SNIFM CFRRO11054537SNTFM CER MARFA SUC TBUCURESTI RO SE FiM 401.81.3.01 Penalitati FactP| 5181 30/10/2015 141,194.7 SNTFM CFRROT1054557SNTFM CFR MARFA SUC. TBUCURESTI RO | SE TIM 401.01.3.01 Penalitati FactP) 6292 2711112015 209,475.30 SNTHM CPRRO11054557SNTFM CFR MARFA SUC TBUCURESTI RO SE TIM 401.01.301 Penalitati FactP| 8253 21112015 135,640.10 CPRROTIGSEESTSNT FT CFR MARFA SUC. TBUCURESTI RO] SE TIM 401.01.3.01 Penalitati FactP| 6336 3112/2015 213,12277 SNTFM CFRROT1054537SNTFM CPR MARFA SUC TBUCURESTI RO SETIM 401.01.3.01 Penaiitati FactP| 6337 31/12/2015 145,424.54 Total cont: 6581.22 4,506,059.83 Total general : 4,506,059.83 Tofai zi: 31 4,506,059.8 Peralitati SAT 30/015015 305201 57 Penalitati FactP| 5412 352015 |FacrP| 5509 S7MEOTS 27547538 5510 2015 11578492 FactP 5612 3170372015 Feratifari Fast) 5613 145,816. Penalitati FadiP| 5681 30045015 ZT Peralitati FactP| 5682 30042015 12551150 SIVECO Applicatiors 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1 _

“d COLTERM SA Data tiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE . IN PERIOADA : 01/01/2015-31/1212015 , : Centru de Corte = profit | coresporidei Cont: 6581.22 Ziua: 07 Luna: 04/2015 ENEL ENERRO22000480ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO SE TiM 401.01.3.02 Totat zi: 07 601 004 Penalilate [FactP[ 2863633 0770472015 So SIVECO Applications. 12.3.1 - Firianciar-Contabilitate 123/1

Data fiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/0172615--31/12/2015 Partener 7 _ | centre | . “profit: TB CS Cont: 658122 Ziua: 10 Luna: 05/2015 Totalzi: 10 1.141.558) 0.0 ENEL ENERRO22000480ENEI ENERGIE SA BUCURESTI ROG 102 40101.3.02 Penalitati ENEL ENERGI [FadiP] 6848036 10/09/2015 473 0.04 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 401.01.302 Penalitati ENEL ENERGI |FaciP! 8548312 10/09/2015 2405 0.00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ..RO 102 401.01 302 Penalitati ENE ENERGI |FaciP|-8848857 10/09/2015 32 ENEL ENERROD22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG! |FactP| 6828860 10/89/2015 527 o 0 ENEL EMERIRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENEV ENERGI- FactP| SB4BBSE 10/09/2015 0.18 0.08 ENEL ENERRO2Z0004SIENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.302 Penalitati ENEL ENERG! |Fact| 6848570 10/09/2015 2.03 0.08 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SĂ BUCURESTI RG 102 401013.02 Penalitati ENEL ENERG! |FaciP| 6848571 10/09/2015 1 -18 0.00 ENE ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI” -RG 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP! 6825872 10/09/2015 435 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. ROG 102 40101302 Penalitati ENEL ENERGI :|FactP| 5848873 10/09/2015 8.37 ENEL ENERRO22000460FENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEC ENERGI |FaciP| 6848872 10/09/2015 3.98| ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RDG 102 401.013.02 Penalitati ENEL EMERGI |FaciP| -G848875 10/09/2015 8.48 ENEL ENERROZ2000460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENEE ENERGI. |FactP| SE48876 10/09/2015 7.86 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. RO 102 401.013.02 Penalitati ENEL ENERG. |FaciP! B848877 10/08/2015 5.87 0.08 ENEL ENERRO25000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RG 102 401.01.3.02 Penalifati ENEL ENERGI -FactP|- 6548578 10/05/2015 Zid 0.00 ENE ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG |FactP| 6848875 10/09/2015 5.40 oa ENEL ENERIRO22000450ENET ENERGIE SA BUCURESTI” RG 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL'ENERGI [FaciP| 6848880 10/09/2015 9.26 0.00 ENEL ENERRO25000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. RO 102 401.013.03 Penatitati ENEL ENERGI (FaciPi 6848881 10/09/2015 2.07 0.0d ENEL ENERRO22000460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI. RO 102 401.013.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 6848882 10/09/2015 EX 5.00 ENEL ENERRO22000460FNEL ENERGIE SĂ BUCURESTI "RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 10/09/2015 7.07 6.00 ENEL ENERRO25000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL-ENERGI |FaciP| 8848554 10/09/2015 1.58 0.00 ENEL ENERRO2ZN00360ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENEL ENERG! |FactP| 6848835 10/09/2015 3.88 0.00 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 401.01:3.02 Penalitati E:NEL ENERG! |FactP| 6845855 10/08/2015 AA 0.0q ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. RO îaz 401.01.302 Penatitati ENEL FNERGI |FactP! 6848859 10/09/2015 1879 5.00 ENEL ENFRROZZ000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 40101.302 Penalitati ENELENERGI |FactP! 6848850 1002015 12.08 an ENEL ENERROZ20004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP, 6848895 10/09/2015. 8.27 0.00 ENFL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP! 68488556 1009/2015 3.92 0.08 ENFL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.-3.02 Penalitati ENE ENERGI |FaciP| 8848857 10/09/2015 2.4 ENEL ENERROZ2000460ENEI. ENERSIE SA BUCURESTI RO 102 401.013.02 Penaiitati ENEL ENERGI 6848898 10/09/2015 438 0 0 ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI 6848905 10/09/2015 15.8 0.08 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3/ 1 Pag. 28

1 SA Data iipa JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/01/2015—31/12/2015 IT 0807/2016 15:31 Partener. Centrii de profi. ORE corespondent CESE Cont: 658122 Ziua: 10 Luna : 0972015 Totalzi: 16 1, 141 58 0.66 ENERROZ2000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RA 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP| 6548906 10/08/2015 3 805 ENEL ENERROZZ0004S0ENEI ENERGIE SA. BUCURESTI RO 02 401.01.3.02 Fenalitati ENEL ENERGI Faci) 86848908 ] 10/09/2015 3.11 5.08 ENEL ENERROZ20004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 481.01.3.02 Penalitati ENE ENERGI FactP| 6548909 10/05/2015 5.00, 0.06 ENEL ENERRO22000480ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI Faci? 6848912 10/08/2015 0.00 ENEL ENERRO23000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 ENE ENERGI Faci) 6848913 10/09/2015 3- 0.08 ENEL ENERRO25000480ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP| 6848914 18/09/2015 785 050 ENEL ENERRO223004SNENEL ENERGIE SĂ BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Ponatitati ENEL ENERG 6848915 10/09/2015 4Tă 0.06 ENEL PNERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101307 Penalitati ENEL-ENERGI FactP| 5848918 10/09/2015 1822 0.00 ENEL ENERGIE SE RO 102 401.01.302 ENE ENERGI 5845917 10/09/2015 20.35 0.0q ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01,3.03 Penalitati ENEL ENERGI FactP| 5848918 10/09/2015 1553 ENEL ENERGIE SE BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL FactP| 5848919 1809/2015 48 5.00 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalifati ENEL ENERGI 6848936 10/09/2015 78 ENEL ENERRO220004S0ENEL FNERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.302 Penalitati ENEI-ENERGI FactP| 8848921 10/09/2015 44 9.00 ENEL ENERROZ2000450ENEL ENERGIE SĂ BUCURESTI RS 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP)| 5848922 1008/2015 8.8 0.08 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP| 5848923 10/08/2015 11.86 0.00 ENEL ENERRO21500460ENEL ENERGIE SA BUCURESŢI RE 102 Penalitati ENEL ENERGI 5848924 10/09/2015 5.37 0.00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 491.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG! Faci 6845925 10/09/2015 18.56 0.00 ENEL ENERRO220004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.302 Penalitati ENEL ENERGI FactP| 5848926 10/09/2015 5.94 0.00 ENEL ENERROZ3000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RG 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP| 6848927 10/09/2015 61 0.00 ENEL ENERRO22000460ENEI. ENERGIE SA BUCURESTI RG 102 401.01,3.02 Penafitati ENEL ENERG] 10/08/2015 461 ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI Faci) 6548925 10/09/2015 3.78 ENEL ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI R& 102 401.01.3.02 Penaiitati ENEL ENERGI FactP| 6848930 10/09/2015 4.86 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penaiitati ENEL ENERG! FactP| 5848931 10/08/2015 8.38 0.0 ENEL ENERRO?20004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENE ENERGI 8848933 10/09/2015 4.55 0.05 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penaiitati ENEL ENERGI FactP| 5848934 10/09/2015 208 2.03 ENEL ENERȘOZZM04SIENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENELENERGI Faci! 5848935 10/09/2015 1832 ENEL ENERIRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 491.01.3.02 Penatitati ENE ENERGI ractP) 6848935 10/09/2015! ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 ENEL ENERGI FactP 6848939 10/09/2015 ENEL ENERRO22000460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI FactP)| 8848940 10/08/2015 IVECO Applications 12.31 - Financiar-Contabilitate 123/ 1

„i SA . Data tiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN. CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/01/2015-—-34712/2015 Eartanior 7 GEO | CORE IT EI Doc: insetior Corespondent : , Debit TEL 1, : | Credit” Cont: 6581.22 Ziua: 10 Luna : 08/2015 Totalzi: 16 1,141.58 960 ENEL ENERIROZ2000ZBIENEI, ENERGIE SA BUCURESTI” RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG! |Facifi| 6848541 10/08f2015 ENEL ENERROZ2060460FNEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 10 401.013.02 Penalitati ENELENERGI |FaciP| 684894z 1009/2015 1 5-00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENEL ENERG |FaciB| 6848943 10/09/2015 1.28 550 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penatitati ENEL ENERGI (FaciFl 6348925 10/08/2015 382 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ” RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 6848545 10/08/2015 242 ENEL ENERROZ2000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01 3.02 Penafitati ENEL ENERGI |FaciP 6848951 10/09/2015 11.70 ENEL ENERROZ2000CZS0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG |FaciP| 68Z8ISZ 10/09/2015 | x ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penafitati ENEL ENERGI Faci 8848553 10/09/2015 148 0.08 ENEL ENERRO22000480ENEL ENERGIE SA BUCURES RO 102 40101302 Penalitati ENEL ENERG! [Faci 6848954 10/09/2015 748 0.0q ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.013.02 Penatitati ENEL ENERGI |FaciP! 8048555 10/09/2015 12.37 5.00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG! |FactP| 6845556 10/09/2015 6.11 0.06 ENEL ENERROZ5000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ” RO. 102 401.01.3.02 Penalitati ENEF ENERGI |FaciP! 6848557 10/08/2015 8.82 ENEL ENERIROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI” Ra 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG! 6848958 10/09/2015 43 0.0a ENEL ENERIRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |Facii| 684395$ 10/08/2015 6.26, 0.00 ENEL ENERRO22000460FNEI ENERGIE SA BUCURESTT RG 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FastP! 6048050 10/09/2015 2.13 0.00 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG 102 Penalitati ENEL ENERGI |FaciP| 6845057 10/09/2015 1.85 0.08 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitafi ENEL ENERGI |FactP| 6848088 10/09/2015 1226 008 ENE ENERROZZ000360ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401013.08 Penalitati ENEL ENERGI |FadP! 5848560 10/09/2015 3.57, 9 oa ENEE ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENEL ENERGI [FactP| 6848571 10/03/2015 6.84 9.0 ENEL ENERROZ2000460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERG! |FactP?[ SEZSS7Z 10/09/2015 05 2.0 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40101302 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| GE48S73 î0/09/2015 6, 50 ENEL ENERROZ2000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.061.33.02 Penalitati ENEC ENERGI |FactP| 6843974 10/09/2015 94 0.08 ENEL ENERROZZ0DO4GIENEL ENERGIE SA BUCURESTI ” RO 102 401.01,3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 6848576 10/08/2015 0.73 0-00 ENEL ENERROZ2000S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.08 Penalitati ENEL ENERGI |FactP! 6848977 10/09/2015 3.80 0.0d ENEL ENERRO220004SUENEL ENERGIE SA BUCURESTI ” RO 102 401.81.3.02 Penalitati ENEL ENERGI 6848575 10/88/2015 4, 0.06 ENEL ENERROZ20004S0ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.302 Penalitati ENEL ENERGI /FanFl 6848975 10/09/2015 3.56 0.08 ENEL ENERROZ2000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FaciPl 6848980 10/09/2015 3.09 oo ENEL ENERRO2200G0460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401013.02 Penaiitati ENEL ENERGI 6848987 10/09/2015 545 d ENEF ENERRO25000450ENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 105 401.01.3.82 Penaiitati ENEI ENERG! FaciP| S84B5SZ 10/05/2015 10.38 0.0G 0.060 3.0 AVECO Applications 1231 - Financiar-Contabilitate 123 / 1

“i SA Data tiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE x IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015 Partener Cenrude “pret. TSB CT Cont: 6581.22 Ziua: 10 Luna ::09/2015 Total zi: 10 1,141.5 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI . RO T0oz 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FaciP| 6845383 10/09/2015 8.15 0.60 !' ENEL ENERARO220004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. RO 102 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 6848584 10/08/2015 125 0.00 ENEL ENERRO22000460ENEIL ENERGIE SĂ BUCURESTI RO 102 40101.3.02 Penalitati ENEL ENERGI [Faci 8848985 10/09/2015 12.16 0.0g ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENE ENERGI |FactP, ES48SEG 10/09/2015 102 6.05 ENEL ENERROZZNOCSSIENEL ENERGIE SĂ BUCURESTI RO 102 401.01 3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 6843587 10/09/2015 10.78 ENEL ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI” RO 102 401.01.352 Penalitati ENEL ENERGI |FaciP|. 818955 10/09/2015 15.53 0.08 ENEI ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.013.02 Penalitati ENEL ENERG |FactP| 8848950 10/09/2615 10.24 00ă ENEL ENERRO220004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO Taz 401.01. 3.07 Penalitaii ENEL ENERGI |FaciP|.6848951 10/09/2015 3.57 ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENELENERGI |FactPl 6848592 10/09/2015 624 0.00 | ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO | 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGII FaciP) 6848593 10/09/2015 15.62) 0.08 ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ” RO 102 401.013.02 Penalitati ENEL ENERG .|FactP| 6848934 10/09/2015 27.52, 0.0 + ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.05 Penafitati ENEL ENERGI |FactPl 0848857 10/09/2015 3.51 ENEL ENERIRO22000460ENEL FNERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENE ENERG ȚFaciP| 6848508 10/09/2015 2.73 2.00 ENEC ENERROZZ0004ENENEI. ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENE ENERG! |FactP| 6849007 10/09/2015 862 5.08 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEF ENERGI lFactP[. 6849003 10/09/2015 2.62 000 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RE 102 401.01.3.02 Penatitati ENEL ENERG |FactP| 6849004 10/09/2015 0.01 ENEL ENERIRO22000480ENEL ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 401.013.02 Penafitati ENEL ENERG! 10/09/2015 452 ENEL ENERROZ22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI "RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGT |FaciP, 6849007 10/09/2015 10.25 0.30 ENEL ENERROZ2000460ENEC ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENE ENERGI FaciP| 6849022 10/09/2015 4.59 0.04 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati CENFE ENERGI FaciP| 6849032 10/09/2015 CE 008 ENE ENERROZ20004S0ENEI. ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 6849040 10/09/2015 2.40, 0.00) ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.061.53.02 Penalitati ENEL ENERGI 6545044 10/09/2015 540 5.00 ENEL ENERRO22000460ENFI ENERGIE SĂ BUCURESTI RO 102 401.91.3.02 Penalitati ENEL ENERGI [FaciP| 6849045 1009/2015 2.65 0. ENEL ENERROZZI004B0FNEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG 102 40101302 Penalitati ENEL ENERG Faci”! 6840048 10/09/2015 4.10 0.00 ENEL ENERROZ30004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 40181.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |FaciP| 8845074 10/09/2015 0.9 0.06 ENEL ENERROZ20004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3-02 Penatitati ENEL ENERGI |FactP|. 6849385 10/05/2015 = 0.08 ENEL ENERRO220004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01 3.02 Penali ati 6839392 10/09/2015 37.55 0.0 ENEL ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.013.02 Penalitati ENFL ENERG! lFaciP, 6845390 10/09/2015 96.17 B. ENEL ENERRO22000450ENEI. ENERGIE SE BUCURESTI ROG 102 401.013.02 Penalitati ENEL ENERGI |FactP?| 6849403 10/09/2015 391 0.04 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

i SA Dafa tiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/01/2015-31/1212015 Baa TIT TI as "7 CEA profit Explicatie Cont: 658122 Ziua: 10 Luna : 09/2015 Totalzi: 18 1141.58 da ENEL ENERRO22050460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.03 Penalitati ENEL ENERGI |FactP| 8845408 1009/2015 81.55 0.08 ENEL ENERIRO22000360ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO a 02 40101302 Penalitati ENEL ENERG |FadiP 6845413 10/09/2015 31.56 0.84 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. RO "| 102 401.01.3.02 Penalitati ENEL ENERGI |Faci?| 6845421 10/09/2015 6921 0.0ă ENEL ENERRO220004SUENEL ENERGIE SA BUCURESTI" RO | Taz 401.901.53.02 Penalitati ENEL ENERG 8545426 18/09/2015 31.52 ăi ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI -RO 102 40101302 Penalitati enel energie - 10/09/2015 0.78 0-09 Ziua: 11 Luna : 08/2015 Totalzi: Ti 446 0.08 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG 102 40101302 Penalitati ENEL ENERGI |[FactP| 6845717 11/09/2015 446 Ziua: 14 Luna : 08/2015 Total zi : 14 57.04 00 ENEL ENERRO25000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RI 102 40101302 Penalitati ENEL-ENERGI |FaciP! 7095532 14/08/2015 3.39 ENEL ENERROZ2000480ENEL ENERGIE SA BUCURESTI” RO 102 401.031.3.02 Penalitati ENE ENERGI |FactP[ 7095625 14/09/2015 94 : 0.00 ENEL ENERIROZ20004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401:01:3.02 Penalitaţi ENEL-ENERGI |FactP| 7095827 14/09/2015 16.80 | ENEL ENERIRO220004G0ENEFL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penatitati ENEI ENERG [FactP| 7055628 14/08/2015] 10.20) 000 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati ENEI |FaciP| 7095634 14/09/2015 17.17 Ziua: 15 Luna : 05/2015 Total zi: 15 4.58 2.66 ENEP ENERRO220004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI” RO 108 401.013.02 Penalitati ENEL ENERG! |FactP[| 7036551 16/09/2015 459 0.00 Ziua: 22 Luna : 09/2015 Total zi: 22 590.2! 0.06 ENEL ENERRO22006450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.013.02 Penalitati ENEL ENERGI [FactP| 7400836 [2208515 80.25 0.06 Ziua: 27 Luna : 02/2015 Totalzi: 27 332.22 6.0 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI, RO SE TIR 408.08 Penalitati Centru PA 1847941 27/02/2015 33222 0.00 Ziua: 28 Luna : 02/2015 Totalzi: 28 7,301.78 5.00 ENERRO220004S0ENEL ENERGIE SA BUCURESTI. 'RO 102 408.08 Penalitati PIZ 1847940 28/02/2015 1,301.75 0.00 Ziua: 29 Luna : 01/2015 Total zi: 29 0.34 0. ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 401.01.3.02 Penalitati FaciP| 802085 29/01/2015 0.34 5.00 Ziua: 25 Luna : 05/2015 Tofalzi : 29 Z851.1 0.06 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - RO SE TIR 408.85 Majorari de intarziere reguVIZFI 4271657 2505/2015 -5207 5.00 ENEL ENERRO2500046ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO SETIM 408.08 Majorari intarziere Freidorf VIZEI 4271688 23/05/2015 -0.12 0.00 ENEL ENERRO22000460ENEI. ENERGIE SA BUCURESTI RO SETIM 408.05 Majorari întârziere regulartAVIZP 4271686 29/65/2015 7921 5.09 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG SETI 408.09 Penalitati Centru AVIZE 4271687 25/05/2015 2562.75 0.58 EREL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO SETIM 408.05 Penalitati Centru VIZE 4271689 2910572615 - 0zĂ 000 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12 3 / 1 Pag. 6/8

„i SA , ( Data fiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/1212015 F 7 Partener 7 ds: Cor profit. corespon SPERE TEST. TOTI ATB Numar | Cont: 658122 Ziua: 29 Luna : 87/2015 ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO TE | Ziua 30 Luna : 0172015 ENE ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 408.09 Totalzi: 29 - 44,4% 0.06 Storno penalitati ENEL 5750056 29/07/2015 -44.49 0.00 Tofalzi: 36 5,800. 0.00 Penalitati PV 1056535 30/01/2015 5,800.53 2.00 Ziua: 30 Lura.: 04/2015 Tofalzi: 30 12,625.6: 5.06 ENEE ENERRO2200046lENEI ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 408.08 Penalitati ENEL ENERGI 3459131 30/04/2015 8,902 75| 0.00 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG SE TIM 408.08 Penalitati Centru 3459133 30/04/2015 3,7108 0.60 ENEL ENERIRO22000450EREL ENERGIE SA BUCURESTI RO SE TIM 408.09 Penaitati Sud AVIZ 3459132 30/04/2015 11.38 0.00 Ziua: 30 Luna : 06/2015 Totalzi: 36 11851.58 0.5 ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 408.05 Penalftati ENEL ENERGI FRVIZEI 5086014 30/06/2015 10,558.89 0.08 ENEL ENERRO23000460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI. RO SE TIM 408.09 Penalitati Centră VIZE) 5086038 30/05/2015 1,292.70 8.0a Ziua: 30 Luma : 07/2015 Tofaizi: 30 414.57 0.58 ENEI ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI ROG SE TiM 408.09 Penalitaii Centru Priza 5048821 30/0772015 - 325.52 0.5ă ENEL ENERRO22000480ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO SE TIM 408.09 Penalitati Freidorf VIZA 6048822 30/07/2015 0.53 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI "ROG SE Tim 408.05 Penalitati Sud AVIZE 6048820 30/07/2015 88.82 0.00 Ziua: 31 Luna: 01/2015 Totalzi: 31 6,070.53 8.06 ENEL ENERRO22000460ENEC ENERGIE SA BUCURESTI” "RO SE TIM 408.05 Penalitati Centru [MA 1056537 31/01/2015 3,522 81 ENEL ENERROZ2000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO SE TIM 408.08 Penalitati Sud PA 1056536 31/61/2015 2,547.72 Ziua: 31 Luna : 03/2015 Total zi: 31 9,280.84 EX: ENEL ENERRO2Z000ZBIENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 406.09 Penalitati ZA 2663632 31/03/2015 7,3805 0.00 ENE ENERGIE SE BUCURESTI "RO SE Ti 405.09 Penalitati Centru PVIZE, 2663642 3103/2015 1,7956 0.06 | ENEL ENERRO22000460ENEI ENERGIE SĂ BUCURESTI RO SE TIM 408.09 Penalitati Sagului za 2663641 31/03/2015 100.63 660 Ziua: 31 Luna : 05/2015 Totaizi: 31 3,205 51 ss 'ENEL ENERCIE SA BUCURESTI ROG 108.08 Aajorari ds întârzisre ENERVIZE| 157168 TEA | ENEL ENERRO22000450ENEL ENERGIE SA BUCURESTI - RO 02 408.09 | Penalitati ENEL ENERGI PA 4271682 31/05/2015 9345.21 0.00 Ziua: 31 Luna : 07/2015 Totalzi: 31 7,926.18 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO 102 408.09 Penalitati ENEL ENERGI PV 6048815 31/07/2015 7,926.18 208 Ziua: 31 Luna : 08/2015 Totalzi: 31 13.52 ENEL ENERROZZ000460ENEI ENERGIE SA BUCURESTI "RO SE TIM 408.0S Penalitati Freidorf IZA 5848946 31/08/2015 13.52 0.00 Total cont : 5551.2,2 14,984.50 0.00 SIVECO Applications 123.1 - Financiar-Contabilitate 123 / 1

i SA Data tiparirii 08/07/2016 15:31 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015 - “Partener Ceritru de] TOBE CREAT - profit A a Tie | Total general : TA SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

COLTERM SA sc | JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/61/20%5:-34/12/2015 Data tiparirii 08/07/2016 15:32 Partener - profit Cei de |. Cont | sorespontient "Debit. Gont: | Ziua: 15 "Luna: 1272015 8581.22 Total zi 215 1,828.22 SON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO 102 40191.105 Penalitati E-ON ENERGIE FaciF| i 40100012282 15/12/2015 1,828.22 Ziua: 27 Luna : 02/2015 Totalzi : 27 561,239.01 EOMN ENEREROG220430T0E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Centru AVIZP| 40100009135 27/02/2015 EON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO | SE Tin 408.02 Penaiitati Freidorf CTG 40100009125 27f02f2015 3,001 TA EON ENERCRO22043010E ON ENERGIE ROMÂNIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Freidorf SV AVIZP 40100009125 27/02f2015 360.80 EON ENERGRO25045010E.-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE NM 408.02 Penalitati Sud [ME 4010000989125 27T/02f2015 28,276.14 Ziua: 27 Luna: 11/2015 Tofal zi : 27 42,566.77 EON ENERCGRO23045010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Buzias AVIZE 40100012275 421.21 EON ENERGRO22043019E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penatitati CT Dunarea AVIZA) 40100012275 2f112015 495.59 EON ENERCRO22043019E.O0N ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE Tim 495.02 Penatitati CT INT ME 40100012275 196.72 EON ENERCRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE AIM 408.92 Penalifati CT Polona 40100012275 271/2015 122 EON ENERCRO22043010E.-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Dragalina PA 4606100012275 2711/2015 260.8 EON ENERCRO22043019E ON ENERGIE ROMANIA STARGU- MURE RO SE TIM 498.02 Penalitati Freidorf CG PA 40100012275 27/11/2015 220.86 EON ENERGROZZ043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE.TIM 408.02 Penalitati Freidorf SV iz 40100012275 ZiA12015 5517 EON ENERCRO22043010E-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati gaz Centru PIZ 4030100012275 27[11/2915 40,342.26 CON ENERCRO22043010E ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE Ti 408.02 Penalitati gaz Sud PIZ 4010001227275 27172015 605.45 Ziua: 29 Luna : 05/2015 Total zi : 28 176,556.70 EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 penalitati Centru VER 40100010055 29/05/2015 145,364.17| ECN ENERGRO22043010E-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE FIM 408.02 penalitati Freidorf CG AVIZ 40100010055 29/05/2015 3,546.95 EON ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 penalitati Freidorf SV 40100010055 23/05/2015 54.24, EON ENERCRO22043010E.0N ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RG SE TIM 408.02 penalitati Sud 40100010055 29/05/2015 27,561 sd Ziua: 30 Lua : 04/2015 Total z: 30 91,665.52 EON ENERGRO22043010£. ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Centru AVIZE 4010009612 30/04/2015 91,665.52 Ziua: 30 Luna : 06/2015 Total zi :-30 133,701.98 BON ENERCRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 penalitati Centru PA 40100010370 30/06/2015 88,877.45 EON ENERCRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SETIM 408.02 | penalitati Freidorf CE AVIZE 40100010376 30/06/2015 4,348.43 EON ENERGRO22045010£.-GN ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 penalitati Freidorf SV VIZE 4010600010370 30/06/2015 142.82 EON ENERCRO220430T0E-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 penalitati Sud [VIZA 1 30/06/2015 1055 SIVECO Applications 123.1 - Financiar-Contabilitate 123 / 1

Daia fiparirii 08/07/2016 15:32 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE N PERIOADA : 01/01/2015—-31/12/2015 Partener ITI EI ET TE IT OEI TITEI : - Profit. | corespondent | II N a Cont: 8581.22 Ziua: 36 Luna ; 09/2015 EON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 EON ENERCRO220430TIE-ON ENERGIE ROMANIA STARSU MURE RE SE TIM 408.02 EON ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RG SE TIM 4085.02 EON ENERCROZZBASOTIE-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE ROG SE TIM 408.02 EON ENERGIE ROMÂNIA STARGU MURE "RE SE TIM 408.02 Penalitati gaz CT ÎNT PIZ 4060100011201 | 30/09/3615 1,257 41| 0.00 EON ENERCRO2S0450T0E ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 405.02 Penzlitali gaz CT Polona EP 40100011261 | 30/0572015 132.03 2.00 BON ENERCROZ20430TIE-ON ENERGIE ROMANIE ST) ARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitafi gaz Freidorf CG PA 4140100011201 | 30/09/2015 2,381.89 8.06 EON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE "RO SETIM 408.02 Penelitati gaz Freidorf SV Ai VIZP 40100011201 | 270.54 053 EON ENERCROZ2045010E.ON ENERGIE ROMANIA SFARGU MURE” RG SE Ti 408.02 Penalitati gaz Sud AVIZE| 40100011201 | 30082015 56,517.98| 2.08 Ziua: 30 Luna : 10/2015 Total zi: 30 400 EON ENERCRO22043010E-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE Tin 408.02 Penălitati CT Buzias Paza 4101000117753 |30/1072015 1,466.353 000 EON ENERGRO22043010E ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati CT Dunarea VIZA 40100011773 | 30/10/2015 1,383. 48| 0.00 EON ENERCROZZ04S010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE Ti 408.02 Penalitati CT ÎMT pr 40100011773 | 30/10/2015 5443, a.0a EON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE "RO SE TIM 408.05 Penalitati CT Polona VIZEI 0100011773 | 30/10/2015 45.31 2.08 BON ENERGRO22043010E-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE Ti 408.02 Penalitati Centru PIZE, AE201510 30/10/2015 44341.10 EON ENERCRO220430 10E-ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIR 408.02 Penalitati Dragalina AVIZE 40100011773-| 30/10/2015 768.65 2.00 EON ENERCRO23%430T0E ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Freidorf CG AVIZE 40100011773 | 30/10/2015 74083 0.08 BON ENERCROZ2043010E ON ENERGIE ROMANIA ETARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Freidorf SV AVIZE 40106011773 | 30/10/2015 137.14 0.00 Ziua: 30 Luna : 12/2015 Totalzi: 30 49,594.04 3.06 EON ENERGRO22045010E.0N ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TIM 408.02 Penalitati Centru VIZE 201512 30/12/2015 49,594.04 0.00 Ziua: 31 Luna : 01/2015 : Totalzi: 31 121,522.36 080 EON ENERERO22045010EON ENERGIE ROMANIA STARGU RUPE RO SE TIN 40802 penalitati Centru PIZ 40100008820 | 3170172015 98,831.96| 8.00 BON ENERCRO220430T0E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE "RO SE TIM 408.02 penalit: reidorf CG MA 40100008820 [31/01/2015 1,126.88 Dc EON ENERGIE ROMANIA, STARGU MURE RO SE ȚIM 408.02 penalitati F-reidarf SV pVZ 40100008820 |31/01/2015 598.45 003 EON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TiM 408.02 penalitati Sud PAZEI 31/01/2015 20,565.01 0.06 Ziua: 31 Luna : 03/2015 Total zi: 31 44,228.41 0-00 FON ENERCROZ2043010E ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO SE TiM 408.02 | penalitati Centru PIE 40100009331 [31/03/2015 4400473 01 EON ENERGRO220430T0E-ON ENERGIE ROMANIA ST] ARGU MURE "RO SE TIM 408.02 penalitati Freidorf CE PN 40100009331 |31/03/2015 215.11 EON ENERCROS20450TIE.ON ENERGIE ROMÂNIA STARGU MURE ROG SE TIM 408.02 penalitati Freidorf SV ză 40100009331 | 31/03/2015 8.57 0.06 Total zi: 30 93,527.86 0-00 gaz Ci Buzias AVIZP 40100011201 3645.03 0.08 i gaz CT Centru "AVIZE 4010001T207 30/09/2015 24,664.27| 02.00 Penalitati gaz CT Dragalin VIZE 4010001123201 |30/09/2015 1,803. 2.06 Penalitati gaz CT DunareaA VIZA 4010001120601 | 50M920T5 3,255.38, [x UL. VECO Applications 123.1 - Financiar-Contabilitate. 12.3 / 1

L/EZL - | EZL SUOBEDIIddV QOBAI Do * regoj, 000 BL'S9V&LO'L ce 853 * JOI 000 zu AS Z0'80v WII 36 OU IUN NDUAVIS ViINVIOUY NO NOI [DO'Q cZ'9L | FIZIA, ne! c0'80F WII 38 OY - IUN NDAVIS VINO HDNINI NO NO2 oo VLESZ | 2692 AVI LO neuyeuod 20'807 NU 3S ON __ IUN DDUVIS VINVAOU HIDNINI NO NOI po'o SHOZ/T IE |- HIZIAN 1) 20'805 WU 35 DU IUNI NDAVIS HDUINI NO NOI oo SLOTS | 259ZL000LO> ZINA 1) ME 35 OU INN NONVIS VINVAOX HISUINA NO NO too ZS9ZLOCOLOP HZIAV Send 1) Neureuod 20807 MIL 3S Dă _ IUN NDUVIS VINVWION HIDNINA NO NOI 000 LO'L80't SLOZZULE ZLSLOZIV HZIAY PAS WI 3S CU IUN NOI os ov LE : IZ SLOZ/TL Ii eUNŢ LE: ERIZ 000 OLSLOZIV HZIAY PAS 20805 WII 35 OU Ian HIONINZ NO NOZ 000 B5'996'9L LE "12 IPIOL, SLOZ/OL * BUN LE po0 1894 SLOZ/BO/LE | zel gepreusd WII ES | ON _IUNW NDUVIS VINVNON BIDMIND NO NOA o KZ0s SLOZ/BO/LE | A AŞ poyyeusd 8080 NUL IS ON _SMON DAVAI HIDUINI NO ZO NOZ poo kezzvz SLOZIBOILE | 2601 IZA, DD popi 765 20907 LL 3S OY __ IUN NDUVIS VINVWON NO NOI D090 SVOZ/BOU/LE S0SLOZIV pepausd 20807 WU 3S DU JUMA NDAVIS NO SD NOI bo LE * 1Z ISOL SLOZ/SO ? Pun] LE : en oa BETLO'ES SVOZ/ZOIVE | HZIAY| PAS peyyeuod MI 3S ON__ IUN VINVINON SION NO NOI oo SEL | | HZIAN AS Hopresi 20807 WI 3S DU NDUVAS VINVNON NO NOI boa BLIT SLOZ/ZOILE | SEZOLOOQLOY DD VII 35 OB SANI NDUVAS VINVWON NO NOZ Doo zi] PIUS) NEL DU _ IUN NDUVIS VINO NO SI NOI 00% E6'9995LL LE E IEIOL SLOZ/ZO * LE 271955 mi. = |. aia OO op Alen CESE ALNHONOASIHOD NIN * VOVORIZd NI

Data fiparirii 08/07/2016 15:14 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI GORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015 E Partener Cont |. Cont: 6581.22 Ziua: 61 Luna : 09/2015 102 R18063013 COLTERM TIMISOARA RO 102 406.08 Ziua: 28 Luna: 02/2015 TFotalzi: 28 3,665.36, 0.00 102 R18083013 COLTERM HMISCARA RO [10 482.01 Penalitati E:ON ENERGIEI 9,655.3 0.00 Ziua: 35 Tura 0SZOTS ! EET ET so 102 R16063013 COLTERM TIMISOARA. RA 102 482.01 Penălitati E.ON ENERGIEI 8,0711 0.0 Ziua: 29 Luna : 09/2015 191.36 0.06 az R16063013 COLTERM TIMISOARA RO 102 4826i Penalitati E.ON ENERGIEI 191.30 9.6 Ziua: 30 Luna: 03/2015 Total zi: 30 142,87 R15663013 COLTERM TIMISOARA . ROG” Ţ 102 48201 Penaiitafi E.-ON.ENERGIE 14287 0.00 30 Luna : 05/2015 Total zi : 30 11,457.56 800 102 R16063013 TIMISOARA RO 102 482.01 Peralitati E.ON ENERGIEI 11,457.58 0.00 Ziua: 30 Luna : 06/2015 Total zi: 30 14,262:1 0.60 10 R16063013 COLTERM TIMISOARA "RO 102 482.01 Penalitati E-ON Energie 14,262.15 0.00 Ziua: 30 Luna : 07/2015 Totalzi: 30 12,880.35 0.00 | COLTERM TIMIȘOARA” RO 102 482.01 Penalitati E-ON ENERGIE] 12,880.35| 0.04 Ziua: 30 Luna : 10/2015 Totalzi: 30 83.565 0.00 TOZ R15063013 COLTERM TIMISOARA RO 102 48201 Penalitati E.ON ENERGIEI 83.65 6.0 | Ziua: 30 Luna : 11/2015 Totaizi: 30 5.2 5.06 102 R16063013 COLTERM TIMISOARA RO 182 482.01 Penafitati E-ON Energie + 5.22 0.00 Ziua: 31 Luna : 01/2015 Tatalzi: 31 6,467.88 09.08 102 R16063013 COLTERM TIMISOARA, RO 102 482.01 Penalitati E ON ENERGIEI 6,467.88 2.00 | Ziua: 31 Luna: 08/2015 Total zi: 31 1,3094 PRE R16063513 COLTERM TIMISOARA RO 102 408.08 Penalitati ENEL ENERGI 1,308.47| Ziua: 31 Luna: 12/2015 Totalzi: 31 102 R16065013 COLTERM TIMSOARA RE 102 48201 Penalitati E.ON ENERGIEI 5053 Total cont : 5581.2.2 Totalzi: 01 -1,30947| 0.08 Sformat penalitati ENEC FI -1,309.47 0.00 Totai zi & SIVECO Applications 12.3.1 --Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

CLT COLTERM SA TIMISOARA Penalitati Pierdere indusa 2015 - Alti furnizori uree fur Toni TITI EI | 2 DRE NR ȘI E 1.163,97 Municipiul Timisoara Factura Ariexa 8 Valoare penalitati 96,82 A|UPC Romania 5| Administratia Bazinala de ape | G|BEI Matei si Asociatii 2 |lsrom Impex. | B|Vodafone Romania |_____ [ONG UR | 10[CNCFOR 111lso Plus Romania 721,63 m" 2503,36 N MN 3186,34 __1587,33 _12jTelekorm Romania IURI 103,25 13| MESSER Romania Gaz 31,09 14 Orange Romania 1915,55 15|Affa Laval | 2 7253,65 31,48 [O E4184,77 EUDIS Criseni 13154,42 __ |Total 122.468,87 Intocmit A

SC COLTERM SA Data fiparirii 08072 i ş JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015 Explicane”. “Dos, insoter TI i , Numar | Data |. Partener "BEBE TC Cont: 858122 Ziua: Of Luna : 04/2015 Total zi: 01 49.84 555 BT BANCA TRANSILVANIA SUCIMISOARA RO SE TIM [ 512133 PLATA PENALITATE CRE 4554 0.aa Tofai conf: 5531.22 43.54 Total general : 49.84 sa SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3/1 Pag. 1/1

SC COLTERM SA JURNAL OPERATIUNI ÎN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2615-—-31/12/2018 Partener 7 bati CE TES | Doc — crai profit | 'coresporident |, i E : RE tr se TIP ura Cont: 6581.22 Ziua: 01 Luna : 082015 TIMISOARA TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Totaizi: 01 1,163.97| 2.5 | Ponalitati chirie MUN 1511 13/10/2014 1 „183.57 90 1,163.97 0.00 1,153.97 sa Total cont: 5581.22 Total general : SIVECO Anniications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.371

SC COLTERM SA Data tiparirii JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12f2015 Partener Centru del. profit | corespondent. Explicarea Doe, insotior E Cont: 6581.22 Ziua: 01 Luna : 09/2615 RG14535787RO14955787AN.R.S-C. TIMISOARA RO 102 401.01.389 TIMISOARA RO 102 40101308 Ziua: 01 Luna : 10/2015 ROT4935787RO149357STA.N.R.S-C. TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 RO14555787RO149357B7A.N.R.S.E. TIMISOARA RO 182 40101308 TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Ziua: 01 Luna : 11/2015 TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 RD14535787RO149357B/ANR SE. TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Ziua: 91 Luna : 12/2015 TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Ziua: 02 Lura : 02/2015 S.C. TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Penalitati Ziua: 03 Luna : 08/2015 ROT4535787RO14935787A NR SC. TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 RO14935787RO14935787AN.R.S.U. TIMISOARA RO 102 40101309 Ziua: 31 Luna : 12/2015 Totalzi: 31 25.08 5.00 ROT4535751ROT4S35/8AN.R SC. TIMISOARA RO 102 401.01.3.08 Penalitati, dobanzi intarzierj-acti-, 4020665 3112/2015 5.5 9.00 RO14935787RO1493578/AN.R.S.C. TIMISOARA RO 102 401.013.02 Totalzi: 01 10.28 0.08 Dobanzi,penalitati ANRSCIFactP| 4015705 31/08/2015 1.55 0.00 Penaliati chirie PT FaciP| 4019743 31/08/2013 873 9.0 Tofalzi: 01 38.08 0.06 Dobanzi si penalitati FaciP| 4019191 30/06/2015 Dobanzi si penalitati Faci) 4019951 30/09/2015 Dobanzi si penalitati FactP| 4015050 30/09/2015 34. 89 0.00 Totatzi: 01 1 0.00 Dobanzi penalitati FactP| 4020200 31/10/2015 9.20 0.00 Dobanzi,penalitati FactP| 4020235 31/10/2015 1.59 03 Totalzi: Oi 73 Penalitati, dobanzi înfarzieriraciP 4020480 30/11/2015 783 0.00 Totalzi: 02 7.93 000 FaciP| 4017493 30/11/2014 783 0.00 Total zi: 03 4.72 0.00 Dobanzi, penalitati 4017759 3112/2014 3.11 0.0 Dobanzi, penalitati intarzieri FaciP| 4019452 31/07/2015 1.53 0.06 Penalitati, dobanzi intarzieriFactP! 4020702 31/1212015 24.58 0.09 | Total cont: 5581.22 95.87 od Total general : 36.52 0.0 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC GCOLTERM SĂ Dafa fiparirii 08/07/2016. JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/1212015 Partener Centru de Cent 1. Explicatie proiit “| corespondent RI i BEBE Dent "e Cont: 8581.22 Ziua: 01 Luna : 1072015 Total zi: 01 3.54 UPE RO12288994UPT ROMANIA SRL TIMISOARA RO SETIM | 451.01.309 Penalitafi ab.cabiu Fr.ChagraciP! 4259476850 for 2015 3.54 i Luna : 02015 UPC RO1Z2288984UFC ROMANIA SRI. TIMISOARA RO SETIM 401.01.3.08 Penalitati FactP) 70000439248 | 02/09/2015 183.87 Ziua: 02 Luna : 10/2015 Totalzi: 62 368,44 UPC RO12288594UPC ROMANIA SRL TIMIȘOARA RO SE TIM 401.01.3.09 Penalitati UPC FactP| 70000445727 |02/10/2015 368.44 Ziua: 03 Luna : 02/2015 Totaizi: 02 183.87 Total zi: 03 24.59 UPE RO12289954PC ROMANIA SRL RO SE TIM 40101308 Penaiitati fact 70000385135 | 03/02/2015 24.5 Ziua: 03 Luna : 06/2015 Totaizi: 03 63.54 UPC ROMANIA SRL TIMISOARA RO SETIM 401.01.3.09 Penalitati UPC Fear 70000420082 |03/06/2015 63.64 Ziua: 03 Luna : 11/2015 Total zi: 03 97.35 UPC RO12288094JPC ROMANIA SRE TIMISOARA RO SE TIM 401.01.3.09 Penalitati upc FactP[ 70000452355 [03/11/2015 97.35 Total cont: - 5581.22 721.63 Total general : 721.63 (ir = SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SE COLTERM SA Data tiparirii 08/07/20 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/01/2015-—-31/12/2015 | Partener de II EXPR “profit | corespontert : BEBE Cont: 5581.22 ; Ziua: 06 Luna : 04/2015 Total zi : 06 356.27| GA ABAB RO 2388825 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA Ro Ţ SETI 401.01.3.08 Penalitati Centru 1113 06/04/2015 117 0.0 ABAB RO 2556825 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA RO | SE TIM 401.01.3.09 Penali ABAB RO 2588828 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA RO SE TIM 401.01.3.08 idro 1113 06/04/2015 297.7 0.0q Penalitati Sud FactP| 1113 08/04/2015 57.31 0.0q Ziua: 06 Luna : 10/2015 Total zi: 06 1,315.85 606 ABAE RO 2388625 ADMINISTRATIA BAZINALA TĂMSOARA RO SETIM 401.01.3.0$ Penalitafi Centru FactP[ 2383 06/10/2015 40.28 8.60 ABAE RO 2385625 ADMINISTRATA BAZINALA TIMISOARA RO SETIM 401.91.3.05 Penalitafi Hidro IFactP| 2383 06/10/2015 1,164.8& 0.08 ABAB RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIVISOARA RO SE TIM 40101308 Penalitati Sud FactP| 2383 06/10/2015 110.88 5.00 Ziua: 08 Luna : 07/2015 Total zi: 08 641.61 0.06 ABAB RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINAL A TIMISOARA RO SE TiM 401.01.3.08 Penalitati CHE FactP| 1772 06/07/2015 580.50 3.00 ARAB RO 2358628 ADMINISTRATIA BAZINALĂ TIMISOARA RO SE TIM 40101.3.09 Penalitati Centru Faci?! 1772 08/07/2015 46.45 0.00 ABAB RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA RO i SE TIM 40101305 Penalitati Sud FactP| 1772 08/07/2015 14.66 0.00 Ziua: 05 Luna : 01/2015 Total zi : 08 189.8: 8.00 ABAB RO 2383528 ADMINISTRATIA BAZINATA TIMISOARA RO SE TiM 481.01.3.09 FractP| 504 09/01/2015 72 0.00 ABAB RO EAZINALA TIMISOARA RO SETIM 401.01.3.05 FactP| 504 05/01/2015 177.92 0.06 ABAB RO 2358628 ADMINISTRATIA BAZINALĂ TIMISGARĂA RO SETIM 401.01.3.09 Penalitati Sud FaciP| 504 03/01/2015 4.45 2.00 Total cont: 5581.22 2,503.36; 5. Total general 2,503.36 356 SIVECO Applications 123.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC COLTERM SA n , i Data tiparirii 08/07/20 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : | Centru de Com. Epic, profit | corespondent |... E "BEBE Cradle Cont: [ Ziua: 05 Luna : 07/2015 Totalzi: 05 3,186.34 0.06 MATEIZMATRO14983690PEJ MATEI & ASOCIATE TIMISOARA RG SE TIM 512111 plata penalitati Dosar 5r8| 3,186.34 6-0 Total cont: 8581.22 3,186.34 5.66) Total general : 3,186.34 05 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1 Pag: 1/1

SC COLTERM SA Data tiparirii 08/07/20 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE N PERIOADA : 91/01/2015-31/12/2015 Partener. Centru deŢ , prafie Cont: 858122 "Ziua: Luna: 12/2015 Total zi: 04 556.40 0.06 RO2721283 ISROM IMPEX ORADEA RO SE TIM 5121.1.1 plata penalitati 586.4i Total cont: 6581.22 586.4 s-a 5864i 8.08 | Total general : SIVECO Applicătioris 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC COLTERM SA £ Data tiparirii 08/07/2015 JIJRNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015-:31/1212015 Credit Farterter | i Contra del. Cont | profit | corespondent |: + Cont: s5a1.2.2 Ziua: 14 Luna :.04/2015 VODAFONE ROSS7 1726 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI RO SETiIM 401.01.3.08 | Penalitati Fi Ziua: 14 Luna: 05/2015 VODAFONE RO8S71726 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI - RO SE TIM 40101308 Penalitati Ziua: 14 Lurta : 06/2015 VODAFONE RO8971728 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI. RO SE THAI 401.013.09 Penatlitati telefonie FactP Ziua: 14 Luna ::07/2015 Total zi: 14 17614 006 = 1989738611 14/04/2015 176.14 DB Totat zi: 14 165.38 5-0 203383735 |1470572015 1653 Total zi: 14 367.87| 0.00 2050819959 14/06/2015 387.07 5.06 Total zi: 14 1103 : VODAFONE ROES71725 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI RO” | SE TIM 100305] Penalitafi Faci 2078560368 [1470772015 1405 oa Ziua: 14 Luna : 08/2015 Totai zi: 14 22.51 0.080 [ VODAFONE VODAFONE ROMANIA BUCURESTI . RO SE TiM 401.01.3.08 Penalitati FactP| 210631763 14/08/2015 22,91 0.00 | Ziua: 14 Luna ::09/2015 Totalzi: 14 412.54 0.06 "VODAFONE ROB27 1726 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI: RO SE TH 401.01.3.09 Penalitali FactP|:213333671 14/09/2015 472.84 0.00 Ziua: 14 Luna : 10/2015 Total zi : 14 266.12 0.068 | VODAFONE RO8971726 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.08 Penatitati telefonie FactP! 2155733693 14/10/2035 866.12 0.00 Ziua: 14 Luna: 11/2015 Totalzi: 14 666.11 0.00 VODAFONE RO8971726 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.08 Penalitati FaciP| 2188118971 14/11/2015 666.11 0.06 Ziua: 14 Luta : 12/2015 Total zi: 14 121.05 0.00 VODAFONE ROB971726 VODAFONE ROMANIA BUCURESTI RO SE TIM 401:01.3.05 | Penaliteti FaciP| 2215885927 [14/12/2015 121.05 6.00 Total cont 6581.22 2,571.52 0.06 Total generat : 2,871.62 9.08 SIVECO Applications. 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3/1

SC COLTERM SA JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE N PERIOADA : 01/01/2015—-31/12/2015 Data tiparirii 0&/07/2016 1 Partener Centru de profit 7 "Debit - Crede, Cont: | Ziua: 14 Luna: 12/3015 8581.2.2 Total zi: 14 ST. | 27757860 ROZ7787860CNGCIR SA BUCURESTI Ro SE Tim 401.01.3.09 Penalitati FactP[ 650 14/12/2015 57.05 Ziua 24 Luna : Total zi: 24 2f/87860 ROZ7787850CNCIR SA BUCURESTI RO SE TiM 401.01.3.08 Penalitati FaciP| 537 24/06/2015 88.62 Ziua: 30 Luna : 03/2015 Total zi : 30 282.50 27787863 SA BUCURES RO SE Ti 401.01.3.08 Penalitate FactP| 456 30/03/2015 282.50 Total cont : s5sT2zT 428.21 Total general : 425.21 SIVECO Applications: 12.31 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1

SC COLTERM SA - i Data tiparirii 08/07/201 A JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 0101/2015—31/12/2015 Pattonsr 7 Cantru de [O . - profit | Sorespondent |. “Explicatie Cont: 8581.2.2 Ziua: 16 Luna : 11/2015 "CNEFOF CFR BUCURESTI RO SETIM 401.01.3.08 Penalitati Faci Ziua: 27 Luna : 042015 ENCFOF N CF. CFR BUCURESTI RO SETI 401.01.3.08 Penalitati EZTTI Totai cont : 8531.22 Total general : Total zi: 16 7718 5.00 3100043643 | 18/11/2015 717.16 coc Totalzi: 27 82.04 0.66 3100043661 [27/04/2015 82.04 0.06 799.14 0.08 798.14 0.06 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 123/1

3C COLTERM SA Data tiparirii 08/07/2016 15. JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE -, a IN PERIOADA : 01/012015-—-31/12/2015 i Păftener , II Eeritru de Dot. profit = Te! Numar = TBSERET En Cont: 558122 Ziua: 23 Luna : 03/2015 Totalzi: 25 1,557.3% oi iso ROS357645 ISOPLUS ROMANIA SRL. ORADEA RO SE TIM 5121.11 G.Vv.plata penalitati cf.som 1,587 33 5.00 Tatal cont: 8581.22 1,557.33 0.0 Total general : 1,5873 0.06 SIVECO Annlicătions 123.1 - Finariciar-Contabilitate 123/1

SC COLTERM SA Data tiparirii 08/07/2016 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : G1/01/2015—31/12/2015 Cradit Partener i Pena Expresiile TEO SEE TITI TIT profit |. coresporde! E : LI iar 7 = : Cont: 6581.22 Ziua: 26 Luna: 01/2015 Total zi : 26 152.56 556 TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI RO SE TIM | 401.01.3.08 Penalitati FactP 7607012 26/01/2015 24-51 5.00 TELEKOM RO 427520 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI RO SE TîM 401.01.3.08 Penalitati FactP| 7607017 26/01/2015 128.59 006 Ziua: 26 Luna : 04/2015 Tatalzi: 26 62.36 0.00 TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.08 Pernalitati Pact 4781694 26/04/2015 16.25 0.00 TELEROM RO 457520 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTE RO SE TIR 401.01.3.09 Penalitati FaciP! 4781695 26/04/2015 46.05 0.06 Ziua: 26 Luna : 06/2015 Totalzi; 26 ata TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMVEUCURESTI RO SE TIM 491.01.3.08 Penatitati FaciP| 9356718 26/06/2015 6209 0.00 Total zi: 26 +0 0.08 TELEKOM RO 427520 TELEKOM ROMANIA COMUBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.08 Penalitati 1628824 26/07/2015 4.09 Ziua: 26 Luna : 09/2015 Total zi: 26 1,078.01 TELEKOM RO4Z7320 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI ” RI SE TIM 401.01.3.08 Penalitati servicii date FaciP| 6313792 26/09/2015 281.11 TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI RO SE TIM 401.081.33.08 - Penalitati servicii telefonie -actP| 6313793 25/09/2015 796.5 Ziua: 26 Luna : 19/2015 Total zi: 26 186.84 TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO SE THU 401.01.3.03 Penalitati serv telefonie |FaciP| 8461063 26/10/2015 138.14 TELEROM RO 427326 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI RO SE TI 40181308 Penalitati servicii date FaciP! 8461060 26f10/2015 48.75 Ziua: 26 Luria : 11/2015 Total zi: 25 20857 TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.08 Penalitafi FaciP| 1834757 26/11/2015 36.70 TELEKOM RO 457320 TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO SE Tit 401.01.3.08 Penalitati FactP| 1834758 28/11/2015 17327 Ziua: 26 Luna : 12/2015 Totalzi: 26 139.94 TELEROM RO 427520 TELEKOM ROMANIA COMVBUCURESTI RO SE Ti 401.01.3.08 Penalitati ractP| 4130213 26/12/2015 36.51 TELEKOM RO 427320 TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.09 Penalitati FaciP) 4130214 26/12/2015 103.43 1 Total cont: 6581.22 1,903.25 Total general : 1,803.25 SIVECO Applications 12.31 - Financiar-Contabilitate 123/1

SC COLTERM SA Data tiparirii 08/07/2018 7 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE ÎN PERIOADA : 01/011/2015—31712/2015 Doc inst "Partener | , profit e DEBIT Creat — a Cont : 6581.22 | Ziua: 26 Luna: 022015 Tolal zi: 26 3108 LET isi li ROMANIA GAZ SRBUCURESTI RO SE TIM 40101305 Penalitati 8060066515 | 2802/2015 3158 BET Tatal cont: 6581.22 31 4 5.06 000 i Tolat general : 31 0 SIVECO Applications 123.1 - Financiar-Contabilitate 123 / 1 Pag. 1/1

SC COLTERM SA Data iiparirii 08/07/2016 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015—31/12[2015 ParENer E Contra de Cont - Profit | corespongieri Grad Cont: 6581.22 "Ziua: 27 Luna : 01/2015 Totaizi: 27 13.24 5.06 Fadidoă ROID10105 ORANGE ROMANIE BUCURESTI RO SE TA 401.01.309 Penalitati FactP| 3313429 27/01/2015 13.24 0.08 E —. i Ziua: 27 Luna : 04/2015 Totalzi: 27 564.02 0.06 FO01003 ORANGE ROMANIA BUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.09 Penalitati FactP| 14992754 27/04/2015 Ziua: 27 Luna : D5/2015 Tofalzi: 27 4146.58 0.06 ORANGE ROMANIA BUCURESTI RO SE TIM 401.013.08 Penalitati 18928319 27/05/2015 145.38 Ziua: 27 Luna : 08/2015 Tefal zi: 37 15712 5.08 ROSOT0105 ORANGE ROMANIA BUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.08 Penatitati FactP| 31122161 27/08/2015 157.12 0.6 Ziua: 27 Luna : 09/2015 Totalzi: 27 ORANGE ROMANIA BUCURESTI Ra SETIM 401.01. Penali FactP| 35283847 27/00/2015 564.37) 0.00 Ziua: 27 Luna: 71/2013 Totalzi: 27 "ROS010105 ORANGE ROMANIA BUCURESTI RO SE TM 401.01.3.08 Penalitati FaciP| 43716623 27/11/2015 5251 5 0 Ziua: 30 Luna : 04/2015 : Tofalzi: 36 117.81 0.04 RO3010105 ORANGE ROMANIA BUCURESTI RO SE TH 401.01.3.09 Penalitati FactP| 11080342 27/0312015 117.91 5.00 Total cont : 6581.2.2 1,815.55 0.08 Total general : 151555 5 SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 123 / 1

SC COLTERM SA Data tiparirii 08/07/2016 16 JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015 SER de profit Partener Com —— DIET TE corespondent |. FE a Cont: 553122 Ziua: 31 Luna : 12/2615 Totalzi: 31 7,253.65| E FOOTOGOE ALFA LAVAL SRL BUCURESTI RO SE TIM | 208.63 penalitati, daune, cheltuieli JAVIZEI 9032 3112/2015 7,255.65 000 Total cont : 6581.22 7,255.65 Total general : 7,255.68 NE SIVECO Applications 123.1 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1 Pag. 1/1

SE COLTERM SA a a ÎN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015 Credit A tt Gentrude Cont “Explicatie E TITI , -|--- profit n A —_ : , Cont: 658122 Ziua: 31 Luna : 12/2015 AUTORIT. NAT-DE REBUCURESTI RG SE Tila 40101303 Penalitati Total cont : 5581,2.2 Tofal general : Tofalzi: 31 31.48 0.6 -actP| 83625 31/12/2015 3148 0.60 31 | 5.05 48 5.60 SIVECO Applications - 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 123 / 1

SC COLTERM SA JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015 Data tiparirii 08/07/2016 16: Parterter: Cortru de profit Com dorsspondent | | Explicatie” Ziua 31 Cont: 8581.22 Luna : 12/2015 Total zi 231 REGIA RUZ490570 REGIA AUTONOMA DE TRATIMSOARA RG SE TIRA 401.01.3.08 ractP| 40951 2102/2015 10,210.84 REGIA RO2490570 REGIA AUTONOMA DE RO SE TIR 40101300 FactP| 40970 31/03/2015 5,639.34 REGIE RO2480570.REGIA AUTONOMA DE TRAT MISOARA RG SE Ti 401.013.08 act! 40992 3004/2015 5,620 REGIA RO2480570 REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARE, RO SE TiM 401.81.3.05 Faci 53506 23/05/2015 6315.80 REGIA RO2490570 REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARA RO SE TiM 401.01.309 F-actP| 53519 30/06/2015 6,515.91 REGIA RO24505/0.REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARE RO SE TIM 401.01.3.05 FactP| 53531 31/07/2015 EEE REGIE REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARE- RO SE TIM 401.07.308 Penalitati Pact! 53555 31/08/2015 7.173. REGIA RO2450570 REGIA AUTONOMA DE TRATMISGARE RO SE Ti 401.01.3.05 Penalitati FactP| 53568 30/09/2015 REGIA RO2490570 REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARA RO SE TiM 401.01.3.08 Penalitati FactP| 53583 30/10/2015 9,058.95 REGIA RO2490570- REGIA AUTONOMĂ DE TRATIMISORRA. RS SE TIM 401.01.3.05 FactP| 50452 2111/2015 EXISE REGIA RO2480570 REGIA AUTONOMA DE TREFIMISOARA RO SE TIM 401.01.3.08 Pact 50470 31/12/2015 10,132.67 REGIA RO2490570 REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARA. RO + SE TIM 408.08 Penalifati perioada Nov.2i VIZA 50482 31/12/2015 17,656.33 REGIA RO2490570 REGIA AUTONOMA DE TRATIMISOARA RO SE Ti 408.09 Storno penalitati af pori VIZEI 50451 31/12/2015 - 18,4360.85 Total cont : 5581.22 34,184.77| Total general : 84,184, SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.311

SC COLTERM SA JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE IN PERIOADA : 01/01/2015—31/12/2015 Data tiparirii 08/07/2016 17:ti6:. Partener 7 7 Somri de Cont - promit: | |. : E Voc. Numar |. "DEBRE: Creat Cont: 5581.2.2 Ziua: 26 Luna : 012015 Total zi : 28 EUDIS RO7895515 EUDIS CRISERNI CRISENI RO Ţ SE TIRA Total conf: 5581.23 40101308 Penalitati FactP| 9078 28/01/2015 13,154.42 0-08 13,15445 50 13,154.4Z să Total general : 13,15442 o SIVECO Applications 12.31 - Financiar-Contabilitate 12.3 / 1