keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 670/12.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea pretului local al energiei termice livrata de Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. si ulterior modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 670/12.12.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea pretului local al energiei termice livrata de Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. si ulterior modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28.181/05.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28.181/05.12.2018 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -28181/05.12.2018;
Avand in vedere avizul Directiei Economice nr. SC2018-28181/07.12.2018;
Avand in vedere adresele nr. RE2018-002410/12.11.2018 si RE2018-002412/12.11.2017 ale Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 87/19.10.2018;
Avand in vedere Avizul A.N.R.E. nr. 52/18.09.2018;
Avand in vedere Decizia A.N.R.E. nr. 1710/28.11.2017;
Avand in vedere adresa A.N.R.E nr. 81918/26.10.2018;
Avand in vedere Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 265/20.12.2016 si nr. 392/17.10.2017;
Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
In temeiul prevederilor art. 40 alin. 8 din Legea 325/2006 ce mentioneaza ca preturile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleasi pentru utilizatorii de energie termica in conditii similare de furnizare si definitia pretului local din lege, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderata pretul local avand in vedere: cantitatile de energie termica prognozate a fi produse in centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termica prognozata a fi livrata populatiei si preturile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. in Anexa B la adresa RE2018-002412/12.11.2018;
Avand in vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare;
In conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Avand in vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
In conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 si 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) si (e) si art. 40 alin. 8 si 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica art. 1) si va avea urmatorul cuprins: "Se aproba pretul local de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate de catre Compania Locala de Termoficare Colterm SA la valoarea de 402,10/MWh inclusiv TVA, conform Anexei A si Anexei B care fac parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01 ianuarie 2019."

Art. 2: Se modifica art. 2) si va avea urmatorul cuprins: "Se aproba pretul local al energiei termice facturata populatiei de catre Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. la valoarea de 208,12 lei/MWh inclusiv TVA, incepand cu data de 01 ianuarie 2019."

Art. 3: Celelalte articole ale hotararii raman neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Directia de Asistenta Sociala Timisoara si Compania Locala de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directia de Asistenta Sociala Timisoara;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Companiei Locala de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: RE2018-002412-12.11.2018.pdf

Municipiul Timișoara Direcția Tehnică În conformitate cu prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, COLTERM a transmis spre avizare către autoritatea de reglementare în domeniu documentaţia de fundamentare a preţurilor și tarifelor pentru energia termică furnizată în sistem centralizat. Prin adresa ANRE nr.81918/26.10.2018, autoritatea de reglementare în domeniu a transmis că “până la intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor Legii nr.325/2006 și emiterea prin ordin ANRE a reglementărilor prevăzute în legea menţionată, trebuie să solicitați autorităţii administraţiei publice locale aprobarea prețurilor de producere a energiei termiceși a tarifelor de transport și distribuţie a energiei termice“ și totodată a solicitat efectuarea unor modificări în documentaţia inițială pentru a fi în conformitate cu metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Având la bază Decizia ANRE nr. 1710/28.11.2017 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru energia termică livrată din centrala CET Freidorf, a Avizului ANRE nr. 52/18.09.2018, privind aprobarea preţului pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara precum și a solicitărilor din adresa ANRE nr.81918/26.10.2018, după efectuarea modificărilor conform solicitării, s-a întocmit prezenta documentaţie pentru fundamentarea modificării preţurilor și tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timișoara. Conform acestei documentații se solicită aprobarea preţurilor și tarifelor prevăzute în „Centralizator preţuri/tarife propuse spre aprobare” din anexa A. Preţurile solicitate vor intra în vigoare la cincisprezece zile după emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local în acest sens. Documente anexate: Adresa ANRE nr.81918/26.10.2018 Anexa A: Centralizator preţuri/tarife propuse spre aprobare Anexa B: Detalierea modului de determinare a preţului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Anexa C: Aviz ANRE nr. 52 din 18.09.2018 și Decizia ANRE nr. 1710 din 28.11.2017 Conform adresei ANRE nr.81918/26.10.2018, întrega documentaţie, împreună cu hotărârea autorității administraţiei publice locale emisă pentru aprobarea prețurilor și tarifelor pentru energia termică furnizată în sistem centralizat și documentele justificative necesare, vor fi transmise tori de reglementare în domeniu pentru obținerea avizului interimar. Director gene Emil Șerpe 'e1l respiri! www.colterm.ro

Atasament: Hot._Cons._Administratie_Colterm.pdf

Page lorl COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sediul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.l. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 87 din data de 19.10.2018 Având în vedere Hotărârea nr.9 din 21.12.2017, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie: Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 21.12.2017 . a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare Raportul nr. 24208/17.10.2018 privind solicitarea de modificare a preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuție a energiei termice în municipiul Timişoara. În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. nr.9 din 21.12.2017, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi. membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă modificarea preţului de producere, transport şi distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat. destinată populaţiei, la nivelul de 402,10 lei/MWh, inclusiv cota 19% TVA; Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Şerpe Emil în calitate de Director General - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - Secretariat consiliu de administrație. PREȘEDINTE AL a CONSILIULUI DE A VALEA EMILIANEŞTEF. MEMBRU EXECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SERPE EMIL | V INTOCMIT SECRETAR CA LUCAGIU DANIELA | | AR K

Atasament: Decizie_A.N.R.E_nr._1710-28.11.2017.pdf

11/23/2017 4:57 n Fax Hewlet ard Company TI PAGE: DO2 Gr AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI A ANRE dara DECIZIA nr. 1710 din 28.11.2017 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în anul 2018 din centrala CET Freidorf aparținând S.C. Compania Lovală de Termoficare COLTFERM S.A. Timişoara Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1), art, 75 alin. (DD Nit i), art. 76 şi ale art, 79 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările uit oare, ale art. 10, art. 22 şi art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea Criteriilor și a condiţiilor necesare implernentării schemei de Sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale: - Metodologiei de stabilire și ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare; $ p - Ordinului preşedintelui ANRE nr. 97/2017 privind aprobarea prețului de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aplicabil în anul 2018 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus; - Ordinului președintelui ANRE nr. 99/2017 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi ale preţurilor de referință pentru energia termică produsă În cogenerare, aplicabile în anul 2018; - Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care bencficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr, 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Str. Constantin Nacu, nr. 3, Soctor 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 Tel: (021) 327 8100. Fax 1021) 312 4365. E-mail anrs(Qanre.ro. Web: vro. 29/11 2017 WED 17:17 [TX/RX NO 5490] d 00?

preşedintele Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Encrgici emite următoarea decizie: Art 1 Se aprobă bonusul de 133,95 lei/NIWh, exclusiv TNA, pentru cantilatea de energie elevsrică produsă în cogenvrare de înaltă el'cienţă și livrată în SEN în anul 2018 din centrala CUT Freidorf aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLIERM S rent anului VII de funcționare pe schema de sprijin, vu combustbi! majoritar gaze naturate din rețeaua de distribuție, Art, 2 (1) Prejul energiei electrice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice şi termice în vogenerare de înal:ă eft ienţă din anul 2018 care beneliciază de este de TTO, ASV. exclusiv TVA, (2) Preţul energiei termice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor și veniturilor aferente activit? i de produrvere a electrice și termice în cogenerare ce înaltă eficiență din anul 2018 care beneficiază de schema de sprijin este de 155,93 lei/bTWh, cxulusiv TNA. an îi Se aprobă preţul de 160,77 lei/MYWh, exclusiv TVA, pentru energia termică livrată sub formă do apă fierbinte în anul 2018 destinată SACET din centrala CINE Freidorf aparţinând SC. Compania Zoculă de Termolicare COLTERM SA. Timișoara. Ari d S.C. Compania Locală de COLTERM SA, Tunişoara comunică prezen Devizie câtre Compania Najior ansport al Electrice Transeleomea S câtre operatorii economici/autoritățile locate impiicațiimplicate, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia. AFA S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA. Compania Naţională de Transportal Frergiei Electrice Transelectrica SA. si operatorii economice implicaţi/implicate duc la îndeplinire prevederi:e prezentei Decizii, iar direcţiile ge specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor acesteia An & Prezenta Decizie îşi produce eftctele începând cu data de | ianuarie 2018. Preşedintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 29/11 2017 WED 17:17 [TX/RX NO 5490] (0003

Atasament: Aviz_A.N.R.E._nr._52-18.09.2018.pdf

Fan Hevlett«Pachard Company FO: FA AUTORITATEA NAȚIONALĂ. DE REGLEMENTARE ÎN DOMENJUL ENERGIEI x E ROMÂNIA Aviz nr. 52 din 18.09.2018 privind preţul pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrata de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând S.C, Compania Locală de Termoficare Colterm Având în vedere: serviciului public de alimentare-cti ene alin, (1) t. j) din i ările ulterioare, ale art. gea energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi eu campleiările ullerioare; - Avizul ANRE ar. 3 Producere în 06 pentru Formula de Determinare/Ajustare a Prețului de gentrare energiei energiei termice livrate din centrala de cogenera CET Sud Timişoara, avarținând S. SA; e - Compania Locală de Termoficare COLTFERM - Contractul de concesiune ur. 216/30.03.2006 pentru delegorea gestiurii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, tran şi furnizare între S.C. Can re COLTERM SA, şi muncipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara, aprobat prin HCL a energiei rermice înc Tunişoara nr. 216/30.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare; - HCL Timişoara nr, 126/18.10.2015 a Prefuiui de Producere în aprobarea nefare pro, Colterm SA şi avizată de către ANRE perntru-dererinir earajustarea pre(utai ene) terimice livrate din cermala de cogenerare CET Sud Timișoara. în prevederilor ari, 5 alin, (1) lit. (5) din OQUG nr. 33/2007 privind organ ionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificăr sa nr. 160/2012 cu modifică şi funcţionarea completi te şi completările ulterioare, președintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul AVIZ Art. 1 Se avizează prețul de 175,06 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică produsă în cogenerare, livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogenerare CET SUD Timişoara Art. 2 Prezentul aviz stă la baza aprobării de către autoritatea administrației publice lo energiei termies livrate de S.C. Compania Locală de Termaficare COLTERM S. de cogenerare CET SUD Timişoara. a preţurilor - din centrala tor 2. Bucureşti, Cod poştal: 020995 rail anrefdanre. ro. Web vw Str. Constasiin Nacu, nr. 3, Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 19/09 2018 WED 15:16 [TX/RX NO [ 5977)

A. transimile Autorităţii Naţionale de raţiei publice locale prin e COLTERM 5 Reglementare în Domeniul Energiei copia hotărârii autor i livrate de S.C. Compunia Lo i în termen de 5 zile de la data aprob Art. 3 S.C, Compania Locală de Termoficare nu aprobat po RM SA. din contrala CET S itantului și produce efecte juridice de la data contunicării Art; 4 Prezentul aviz se comu acoștuia. Președinte, MRIȚĂ Dumitru C 19/09 2018 WED 15:16 [TX/RX NO 5977) Îdo0o2

Atasament: Anexa_B.pdf

Anexa B Detalierea modului de determinare a preţului local de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Centralizatorul cu prețurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1 PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) RETR TIN Preţ producere, Prod roducere | Transport Distribuţie transport,distribuție [lei/MWH] | [lei/MWh] | [lei/MWh] [lei/MWh] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 52/18.09.2018 CET SUD 208,32 237,60 401,52 CT CENTRU 401,46 58,08 105,84 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 431,27 CET FREIDORF Decizia ANRE 1710/28.11.2017 185,56 271,51 85,95 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 402,10 PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) aliat Preţ producere, P TI D roducere ransport istribuţie transport,distribuție [lei/MWh] | [lei/MWh] | [lei/MWh] [lei/MWHh] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 52/18.09.2018 CET SUD 175,06 199,66 337,41 CT CENTRU 337,36 48,81 88,94 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 362,41 CET FREIDORF Decizia ANRE 1710/28.11.2017 155,93 228,16 72,23 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICEÎN SISTEM CENTRALIZAT 1 / 337,90 CT

Prețul de producere a energiei termice intrata în sistemul de transport (237,60 lei/MWh) a fost determinat ca medie dintre preţul mediu de producere a energiei termice la CET Sud (Aviz ANRE 52/18.09.2018) și preţul de producere a energiei termice propus la CET Centru ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Sud: 208,32 lei/MWh (inclusiv TVA) 208,32 lei/MWh=175,06*(1 + 0,19) 175,06 lei/MWh=preţul energiei termice avizat la CET SUD (fără TVA) 0,19 = cota TVA Preţul de producere a energiei termice propus la CT Centru: 401,46 lei/MWh (inclusiv TVA) Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 532.160,51 Gcal*1,163 = 618.902,7 MWh, din care din: -CET Sud: 451.500,00 Gcal*1,163 = 525.094,5 MWh, respectiv 84,84% din cantitatea intrată în reșeaua de transport -CT Centru: 80.660,51 Gcal*1,163 = 93.808,2 MWh, respectiv 15,16% din cantitatea intrată în reţeaua de transport 1 Gcal = 1,163 MWh Preţ mediu de producere a energiei termice intrată în transport: 237,60 lei/MWh (inclusiv TVA) 237,60 lei/MWh= 208,32*0,8484+401,46*0,1516 Tarif transport propus: 58,08 lei/MWh (inclusiv TVA) Tarif distribuție propus: 105,84 lei/MWh (inclusiv TVA) (1) Pret producere, transport, distribuţie energie livrată din PT: 401,52 lei/MWh (inclusiv TVA) 401,52 lei/MWh= 237,60+58,08+105,84 (2) Pret producere, distribuție furnizare energie livrată din centrale de cvartal: 431,27 lei/MWh (inclusiv TVA) Preţul de producere, distribuţie și furnizare a energie termice livrate din CET Freidorf este egal cu prețul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 1710/28.11.2017) plus tariful aferent retelei de distribuţie propus. Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf: 185,56 lei/MWh (inclusiv TVA) 185,56 lei/MWh=155,93*1,19 155,93 lei/MWh=preţul energiei termice aprobat conform decizie ANRE Tarif distribuţie retele termice aferente CET Freidorf: 85,95 lei/MWh (inclusiv

(3) Preţ producere, distribuție furnizare energie livrată din CET Freidorf: 271,51 lei/MWh_(inclusiv TVA) 271,51 lei/MWh=185,56+85,95 Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CET Freidorf. Cantitate totală de energie termică prognozat a fi vândută:408.319 Gcal*1,163 = 474.874,48 MWh, din care din: -Puncte termice: 386.244,11 Gcal*1,163 = 449.201,90 MWh - Centrale de cvartal: 19.450,30 Gcal*1,163 = 22.620,70 MWh - CT Freidorf: 2.624,14 Gcal*1,163 = 3.051,88 MWh Preţul local de producere, transport, distribuție şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat: 402,10 lei/MWh (inclusiv TVA) 402,10 lei/MWh = (449.201,90*401,52+22.620,70*431,27+3.051,88*271,51)/ 474.874,48 Pentru agenţii economici preţul a fost determinat similar, cu precizarea că preţurile și tarifele nu conţin TVA Director Gencral EmilȘERPE, | /

Atasament: Anexa_A.pdf

ANEXA A CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM DECIZIE ANRE 1710/28.11.2017, AVIZ ANRE 52/18.09.2018 ȘI PROPUNERILOR PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, transport,di stribuţie [lei/MWh] | [lei/MWh] | [lei/MWH] | [lei/MWh] Producere | Transport | Distribuţie PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 52/18.09.2018 CET SUD 208,32 237,60 401,52 CT CENTRU 401,46 5808) 105,84 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL J | 431,27 CET FREIDORF Decizia ANRE 1710/28.11.2017 185,56 271,51 85,95 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 402,10 Tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară [lei/MWh] HCL 150/03.04.2018 | 16,62 PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA Preţ producere, transport,di stribuţie [lei/MWHh] || [lei/MWh] | [lei/MWH] | [lei/MWh] Producere | Transport | Distribuţie PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 52/18.09.2018 CET SUD 175,06 199,66 337,41 CT CENTRU 337,36 48,81 88,94 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL | | 362,41 CET FREIDORF Decizia ANRE 1710/28.11.2017 155,93 mg) 22816 PREŢ DE PRODUCERE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 337,90 Tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară [lei/MWh] HCL 150/03.04.2018 | 13,96 OBS: 1 MWh = 0,86'GĂ MR Director Gener Emil ȘERPE

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA SC2018- 28.181/05.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 392/17.10.2017

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – 28.181/05.12.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.392/17.10.2017, În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a întocmit şi a trimis spre avizare către A.N.R.E. documentația de modificare/ajustare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Ca urmare a acestei solicitări, A.N.R.E. a precizat prin adresa nr.81918/26.10.2018 că “până la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor Legii nr.325/2006 şi emiterea prin ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea menţionată, trebuie solicitat autorităţii administraţiei publice locale aprobarea preţurilor de producere a energiei termice şi a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin emiterea unei hotărâri în acest sens”. Chiar dacă şi-a declinat competența, totuşi ANRE a analizat documentaţia transmisă şi a făcut o serie de precizări şi solicitări pentru a fi în concordanţă cu METODOLOGIA de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare elaborată de către ANRSC.

În baza HCL de aprobare a modificării/ajustării prețurilor/tarifelor şi a documentaţiei de modificare/ajustare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, A.N.R.E. a admis faptul că ulterior poate emite un aviz interimar privind respectivele preţuri şi tarife. Prezentare SACET

Energia termică furnizată din SACET Timişoara este produsă în următoarele unități: - În cogenerare la CET Sud și CET Freidorf; - În surse de vârf la CT Centru şi în cinci centrale de cartier. Energia termică produsă în centralele CET Sud şi CT Centru este preluată de reţeaua de transport,

transportată la 117 puncte termice proprii şi livrată direct din reţeaua de transport la 26 puncte termice proprii ale agenţilor economici.

Energia termică primară este transformată în punctele termice în agent termic pentru încălzire, respectiv apă caldă de consum, fiind livrată prin reţeaua de distribuţie consumatorilor casnici şi non-casnici racordaţi la sistemul centralizat.

Energia termică produsă la CET Freidorf şi în centralele termice de cartier este furnizată direct în reţeaua de distribuţie către consumatorii racordaţi la sistemul centralizat. Oportunitatea modificării/ajustării preţurilor/tarifelor

Conform ,,METODOLOGIEI de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare” aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.66/2007 ,,ajustare de preţuri şi tarife este operaţiunea de analiza a nivelului preţurilor şi tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură

corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie”.

Conform acestui ordin, ,,Operatorii/operatorii economici ai serviciului de alimentare cu energie termica sunt obligaţi sa prezinte A.N.R.S.C. următoarele: a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: preţurile sau tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare ori modificare; preţurile sau tarifele locale în vigoare în cazul ajustarii sau modificării; b) fişele de fundamentare; c) alte informaţii necesare fundamentarii preţurilor şi tarifelor propuse; d) memoriu tehnico-economic prin care se justifica oportunitatea stabilirii, ajustarii sau modificării preţului ori tarifului”

Totodată, conform art.14 din ordin ,,Ajustarea preţurilor/tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, energie electrica, apa şi materiale, cu pondere semnificativă în preţ/tarif, se ia în calcul modificarea preţurilor de achiziţie fata de precedenta ajustare, în limita preţurilor de pe piata; b) consumurile specifice de combustibil, energie electrica, apa vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în preţui existent; c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; d) în preţ/tarif se vor include pierderile tehnologice din sistemul de transport, distribuţie şi furnizare, cota de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale implicate.”

Având în vedere: ▪ avizul ANRE nr.52/18.09.2018 prin care s-a modificat preţul de producere a energiei termice la CET SUD, care înlocuiește avizul ANRE nr.16/06.09.2017, Decizia ANRE nr.1710/28.11.2017 privind stabilirea preţului de producere a energiei termice în cogenerare la CET Freidorf, ▪ creşterea preţului gazelor naturale cu mai mult de 5% faţă de ultima fundamentare; ▪ creşterea preţului energiei electrice cu mai mult de 5% faţă de ultima fundamentare; ▪ cheltuiala cu certificatele de gaze de emisii cu efect de seră pentru energia termică produsă la CT Centru, cheltuială care nu a fost cuprinsă în ultima fundamentare, modificarea structurii de producere a energiei termice în CET Sud și CT Centru (structură luată în calculul prețului mediu ponderat al energiei termice intrată în rețeaua de transport).

În susţinerea celor de mai sus, COLTERM a prezentat următoarele documente care justifică oportunitatea modificării/ajustării preţurilor/tarifelor:

- Extras din contractul de furnizare 1000386125/10.2018/GN/4675 cu prezentarea preţurilor gazelor naturale în vigoare la data întocmirii documentației,

- Oferta de preţ pentru furnizarea energiei electrice luată în calcul la determinarea cheltuielilor cu energia electrică şi adresa A.N.R.E. nr.84864/06.11.2018 prin care locurile de consum COLTERM sunt preluate de către FUI Enel,

- Centralizatoare cu cheltuieli cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră (EUA) luate în calcul la aprobarea preţului la CET Sud, precum şi un extras de pe bursa de certificate privind evoluţia preţurilor EUA, care a stat la baza determinării valorii certificatelor EUA la determinarea cheltuielilor corespunzătoare cu acestea la CT Centru,

- Memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea modificării/ajustării preţului şi a tarifului şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse (inclusiv informaţii solicitate conform adresei ANRE nr.81918/26.10.2018). În cadrul acestui memoriu, COLTERM a prezentat că documentația de fundamentare transmisă spre aprobare cuprinde toate modificările şi completările cerute de către A.N.R.E. prin adresa nr.81918/26.10.2018.

Preţul actual al energiei termice livratã consumatorilor din sistemul centralizat, este de 398,49 lei/Gcal

(inclusiv TVA), respectiv 342,64 lei/MWh. (1 Gcal = 1,163 MWh). Acest preţ este alcătuit din preţul mediu de producere a energiei termice, la care se adaugă tarifele de

transport, distribuţie şi furnizare. În acest moment, comparativ cu cheltuielile luate în calcul la fundamentarea preţurilor în vigoare, cheltuielile variabile (combustibilii, energia electrică, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră) au suferit creşteri importante şi anume:

- preţul gazelor naturale a crescut cu 22,4%; - preţul energiei electrice s-a majorat cu 40%;

- preţul certificatelor de CO2 (EUA) a crescut de peste 4 ori, depăşind în momentul de faţă valoarea de 20 euro/EUA.

Având în vedere aceste creşteri ale cheltuielilor variabile, inflaţia, dar şi scăderea drastică a cantităţii de energie termică livrată consumatorilor (care conduce la majorarea cheltuielilor unitare fixe), în urma calculelor efectuate pentru o nouă fundamentare a preţurilor de producere, respectiv a tarifelor de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice s-au obţinut următoarele rezultate:

- creşterea preţului mediu de producere a energiei termice cu 15,8%; - creşterea tarifului de transport cu 31,9%; - creşterea tarifului de distribuţie şi furnizare cu 13,0%.

Totodată, la fundamentarea preţului pentru energia termică s-au avut în vedere şi pierderile tehnologice (pentru reţeaua de transport şi pentru reţeaua de distribuţie). Din analiza indicatorilor tehnico-economici s-a concluzionat că sunt îndeplinite condiţiile legale şi este oportună o nouă fundamentare a elementelor de cheltuieli pentru modificarea preţurilor/tarifelor energiei termice produsă în sistem centralizat. Oportunitatea şi solicitarea de modificare a preţurilor/tarifelor la valorile din documentaţie, au fost aprobate de către COLTERM prin HCA nr.87/19.10.2018.

Solicitările supuse avizării sunt evidenţiate în tabelul centralizator de mai jos.

CT CENTRU Timişoara Preţ/Tarif propus*

Preţ energie termică la gard 337,36 lei/MWh

TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE Timişoara

Tarif transport energie termică în reţelele primare 48,81 lei/MWh

Tarif distribuţie energie termică în reţelele secundare 88,94 lei/MWh

CT Cvartal Timişoara

Preț energie termică producere şi distribuţie 362,41 lei/MWh

Distribuție CET Freidorf Timișoara

Tarif distribuţie energie termică în reţeaua secundară aferentă CET Freidorf

72,23 lei/MWh

*Preţurile/Tarifele propuse nu conțin TVA.

Deoarece preţul energiei (combustibil, energie electrică), preţul de producere al energiei termice, avizat/aprobat de către ANRE, la CET Sud şi CET Freidorf precum şi indicaţiile contoarelor de energie termică, montate la consumatorul final sunt exprimate în MWh, pentru uniformizare şi o mai bunã înţelegere, toate preţurile/tarifele care compun preţul final al energiei termice livrate consumatorilor au fost exprimate în lei/MWh.

Ca urmare, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a solicitat prin adresa cu nr.RE2018-

002412/12.11.2018 aprobarea preţului local al energiei termice de 402,10 lei/MWh cu TVA inclus, (1Gcal = 1,163MWh), preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.E. nr.52/18.09.2018 (pentru CET Sud) şi Decizia A.N.R.E. nr.1710/28.11.2017 (pentru CET Freidorf) conform prevederilor Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. Menţionăm că fundamentarea modificării/ajustării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Timișoara a fost transmisă de

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Această documentaţie de fundamentare cuprinde toate modificările şi completările solicitate de către A.N.R.E. prin adresa nr.81918/26.10.2018. Totodată COLTERM a prezentat memoriul tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea modificării/ajustării preţului şi a tarifului şi informaţii necesare fundamentării preţurilor şi tarifelor propuse, inclusiv informaţiile detaliate solicitate conform adresei ANRE nr.81918/26.10.2018. Nivelul actual al preţului energiei termice, al preţului de facturare pentru populaţie şi al subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2017 prin HCL nr.392/17.10.2017. Având în vedere prevederile art.40 alin.8 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de termoficare COLTERM S.A. a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozată a fi produse în centrale termice (CET SUD, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de termoficare Colterm S.A. în anexa B la adresa RE2018-002412/12.11.2018. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.392/17.10.2017, Având în vedere prevederile Ordinului A.N.R.S.C. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat exclusiv energia termică produsă în cogenerare; În conformitate cu art.3 alin.(1), (2) și (4) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; Având în vedere prevederile art.291 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; În conformitate cu prevederile art.5 pct.20 și 2, art.8 alin.2 lit.(d) și (e) și art. 40 alin.8 și 9 din legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică; Având în vedere cele de mai sus, se propune modificarea preţului local de producere a energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., de la valoarea de 342,64 lei/MWh cu TVA la valoarea de 402,10 lei/MWh cu TVA. Hotărârea Consiliului Local nr. 491/19.10.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică pentru implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” stabileşte planul anual de evoluţie a tarifelor pentru energia termică. În aceste condiţii, pentru păstrarea constantă a preţului de facturare la populație, ca măsură de încurajare a abonării la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., se impune creşterea subvenţiei de la 134,56 lei/MWh la 194,02 lei/MWh, adică cu 59,46 lei/MWh cu TVA inclus. Menţionăm faptul că în acordarea subvenţiei se vor respecta şi prevederile Ordinului nr. 1.121/01.07.2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.392/17.10.2017 îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2018- 28.181/05.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a întocmit şi a trimis spre avizare către A.N.R.E. documentaţia de modificare/ajustarea a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Ca urmare a acestei solicitări, A.N.R.E. a precizat prin adresa nr.81918/26.10.2018 că “până la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor Legii nr.325/2006 şi emiterea prin ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea menţionată, trebuie solicitat autorităţii administraţiei publice locale aprobarea preţurilor de producere a energiei termice şi a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin emiterea unei hotărâri în acest sens”. Chiar dacă şi-a declinat competenţa, totuşi ANRE a analizat documentaţia transmisă şi a făcut o serie de precizări şi solicitări pentru a fi în concordanţă cu METODOLOGIA de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare elaborată de către ANRSC. În baza HCL de aprobare a modificării/ajustării preţurilor/tarifelor şi a documentației de modificare/ajustare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, A.N.R.E. a admis faptul că ulterior poate emite un aviz interimar privind respectivele preţuri şi tarife. Oportunitatea modificării/ajustării preţurilor/tarifelor

Conform ,,METODOLOGIEI de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare” aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.66/2007 ,,ajustare de preţuri şi tarife este operaţiunea de analiza a nivelului preţurilor şi tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competenta, prin care se asigura corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia general ă a preţurilor şi tarifelor din economie”.

Conform acestui ordin, ,,Operatorii/operatorii economici ai serviciului de alimentare cu energie termică sunt obligaţi sa prezinte A.N.R.S.C. următoarele: a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine: preţurile sau tarifele solicitate şi justificarea propunerii de stabilire, ajustare ori modificare; preţurile sau tarifele locale în vigoare în cazul ajustarii sau modificării; b) fişele de fundamentare; c) alte informaţii necesare fundamentarii preţurilor şi tarifelor propuse; d) memoriu tehnico-economic prin care se justifica oportunitatea stabilirii, ajustarii sau modificării preţului ori tarifului”

Totodată, conform art.14 din ordin ,,Ajustarea preţurilor/tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, energie electrica, apa şi materiale, cu pondere semnificativă în preţ/tarif, se ia în calcul modificarea preţurilor de achiziţie fata de precedenta ajustare, în limita preţurilor de pe piata; b) consumurile specifice de combustibil, energie electrica, apa vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în preţui existent; c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; d) în preţ/tarif se vor include pierderile tehnologice din sistemul de

transport, distribuţie şi furnizare, cota de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale implicate.”

Preţul actual al energiei termice livratã consumatorilor din sistemul centralizat, este de 398,49 lei/Gcal (inclusiv TVA), respectiv 342,64 lei/MWh. (1 Gcal = 1,163 MWh). Acest preţ este alcătuit din preţul mediu de producere a energiei termice, la care se adaugă tarifele de transport, distribuţie şi furnizare. În acest moment, comparativ cu cheltuielile luate în calcul la fundamentarea preţurilor în vigoare, cheltuielile variabile (combustibilii, energia electrică, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră) au suferit creşteri importante. Din analiza indicatorilor tehnico-economici s-a concluzionat că sunt îndeplinite condiţiile legale şi este oportună o nouă fundamentare a elementelor de cheltuieli pentru modificarea preţurilor/tarifelor energiei termice produsă în sistem centralizat. Oportunitatea şi solicitarea de modificare a preţurilor/tarifelor la valorile din documentaţie, au fost aprobate de către COLTERM prin HCA nr.87/19.10.2018.

Deoarece preţul energiei (combustibil, energie electrică), preţul de producere al energiei termice, avizat/aprobat de către ANRE, la CET Sud şi CET Freidorf precum şi indicaţiile contoarelor de energie termică, montate la consumatorul final sunt exprimate în MWh, pentru uniformizare şi o mai bunã înţelegere, toate preţurile/tarifele care compun preţul final al energiei termice livrate consumatorilor au fost exprimate în lei/MWh. Ca urmare, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a solicitat prin adresa cu nr. RE2018- 002412/12.11.2018 aprobarea preţului local al energiei termice 402,10 lei/MWh cu TVA inclus, (1Gcal = 1,163MWh), preț format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.E. nr.52/18.09.2018 (pentru CET Sud) şi Decizia A.N.R.E. nr.1710/28.11.2017 (pentru CET Freidorf) conform prevederilor Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. Nivelul preţului actual al energiei termice, al preţului de facturare pentru populaţie şi al subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2017 prin H.C.L. nr.392/17.10.2017. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară modificarea/ajustarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. de la valoarea de 342,64 lei/MWh cu TVA la valoarea de 402,10 lei /MWh cu TVA. În aceste condiții, pentru păstrarea constantă a prețului de facturare la populație, ca măsură de încurajare a abonării la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., se impune creșterea subvenției de la 134,56 lei/MWh la 194,02 lei/MWh, adică cu 59,46 lei/MWh cu TVA inclus. Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.265/20.12.2016 privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată de Compania Locală de termoficare COLTERM S.A. și ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.392/17.10.2017 și îl supunem spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Timișoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Adresa_A.N.R.E._81918-26.10.2018.pdf

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Departamentul pentru Eficienţă Energetică ja | LN, Către: COMPANIA LOCALĂ Di: FERMOLI ARI n a În atenția: domnului Emi: SERPE. Director General Raferitor. solicitarea dvs de avizare. TAnsmisă prin adresă m 2343408 0.2018. înregisrrată la ANRE cu nr Ca răspuns la solicitarea ÎS, Vă comunicănm următoarele: servictilor cimuni L la vonlormitate cu prevederile alin, (4) al are de atilități publice 2006, modi! cată prin Legea nr FUS, activitățile de produce reglernenrării și cu distribuție și furttizare a cner termice sunt supt ANRE. Ori Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 323/2006 prevede aprobarea prețurilor locale de le administrație: pubiiee locale suy asociuțiile de dezvaltare comunitară, după 27, la propunerva operatorilor servici A, cu avizul autori * de competente. Pai PM alin ŞI vempienarea Legii serviciilor tar dirt Legeu ro, compnirare de publice nr (8) Până du alaborarea şi i prin ordin ai Preşedintelui a roi seatărilor e £ a FI di uzijiide cart A sa i public de atineniare ci termică rii semenii de nice şi 3252006. cu uiter oare, sunt aplicabile pre RSC În demeniti sur public de alimentare cu Rio iernii camerciule ema de bile prevederile Aerade ingiei de stabilire. ajustare sau mod Ca urmare, În prezent suni upi preinrilor și tarifelor locate Pentru sertoiiie publice de admire cu &fiergie ronmică fo Matu nr 3, enter 1. Buci regii „a Bai ax [0321243 LANA BRE (E 26/10 2018 PRI L1:30 (TX/RX NO Bai

centralizat, exclusw energia termică produsă în cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 66/2007 ( ită în continuare Meiodolopgi Până în prezent nu au intrat în vigoare modificările și completările Lepii serviciului public de alimentare cu energie terimică nr. 325/2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2012 și Legii ar. 223/2016. In aceste condiţii, ţinînd cont de preci de mai sus precum şi de prevederile ari. 8 afin. (3) Nil k) 5 din Legea nr. 51/2006, așa cum au fost modificate prin Legea nr, 225/2016, până la intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor Legii nr, 323/2006 și emiterea prin ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea menţionată, trebuie să solicitați autorității administrației publice tovale aprobarea prețurilor de producere a energivi termice şi a tarifelor de transport şi distributie & energiei termice. Dacă se consideră nec sar, pe baza cererii şi documentației transmise împreună cu hotărîrea autorității administrații publice locale de aprobare a prețurilor de producere a energiei Cm ice şi a tarifelor de transport şi distribuție a energiei termice, ANRE poate ernite un aviz interi privind respectivele prețuri și tarife. IL Din analiza datelor şi informațiilor cuprinse în documentația depusă de dvs. s-a constatat „t) alte informații necesare Jundementării preţurilor şi tarifelor propuse; d) memoriu tehnico-acanomie prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării prețului ori târifului. Astfel, este necesară prezentarea unui memoriu tehniea-economie justificativ din care să rezulte oportunilarea majorării prețurilor de producere a energiei termice și a tarifelor de transport şi distribuție a cnergici termice precum şi modul de calcul al elementelor de cheltuieli înscrise în fişele de fundamentare. Memoriul tehnico-econamic irebuie să cuprindă descrierea sistemului de alimentare însoţi, de centralizată cu energie termică, inclusiv schema tehnologică simplificată a acestuia şi s documentele justificative pentru elementele de calcul al cheltuielilor înscrise în fişele de fimdamentare (conractul de delegare, contractele de achiziție, ulumele- facturi, prețuri pe piețele relevante etc). Totodată, este necesară trarismiterea avizelor pentru preţurile şi/sau tarifele locale în vigoare precum şi hotărârea autorității administrației publice locale de aprobare a acestora. Analizând documentația transmisă de dumneavoastră facem următoarele precizări: 26/10 2018 FRI 11:30 (TX/RX NO//6040]

- în fişele de fundamentare a prețurilor și tarifelor, în coloana “Realizat în 2017-2018”, la punctul VI se va trece prețul/tariful în vigoare pe baza câruia s-a determinat venitul realizat: - pentru fişa de lundamentare a preţului local la energia termică produsă centralizat, pe bază de hidrocarburi CT CENTRU Timişoara - punctul VII, se va justifica reducerea cu cea, 58 % a cantității de energie termică propusă a fi livrată, aţă de cantitatea de energie termică livrată în 2017-2018: - prejul de producere a energiei termice in CET Freidorf, luat în considei în Fişa de fundamentare pentru tariful de distribuție în rețeaua secundară aferentă CET Freidorf stabilit prin Decizia ANRE Nr. 946/30.06.2017, trebuie înlacuii cu prețul în vigoare, stz Decizia ANRE 1710/28.11.2017; - penru susținerea prețurilor propuse la vomuustibri şi energie electrică se vor transimite P ţ il prin Aundamentările şi docurnentele justificative corespunzăt 1 - cheltuielile cu materialele și cu reparațiile executate cu terți, incluse în tariful local de distribuție propus pentru CET Freidorf, sunt de cca. 4 ori mai mari de zate în HE propus ultimele 12 luni, vă rugăm să explicaţi; - cheltuielile cu reparațiile executate cu terţii propuse în Fişa de fundamentare pentru tariful de distribuție în rețeaua secundară aferentă CET 'reidorf, au o pondere de cca, 17 % în totalul cheituielilor materiale. Ţinând seama de Nota la Anexa nr. 1 a Metodologiei, conform căreia „pentru cheltuielile cu raparațiile care depășesc 10% din cheltuielile materiale sc va prezenta fişa de fundamentare a acestora”, vă rugăm să transmiteți fundamentarea acestora; - consumurile specifice de combustibil, energie electrică, apă vor [i luate în calcul cel mult la nivelut celor avute în vedere în pretul/tariful existent, conform lit. b)aart. 13 din Metodolopie: - alte cheltuieli materiale incluse în prețul de producere propus la CT Centru sunt cu cca, 30% mai mari față de ultima fmdamentare, vă rug ă explivați creşterea; - pierderile tehnologice de energie termică luate în considerare la calcului tarifului de transport propus sunt mai mari decît cele corespunzătoare tarifului actual, vă rugăm să explic CrEŞTOreA - în situația În care autoritatea administrației publice locale aprobă valori ale pierderilor tehnologice de energie termică mai mici decât cele solicitate, este necesară refacorra fi şelor de fundamentare din documentația pe care o veţi retransmile la ANRE în vederea aviz concordanță cu valoarea pierderilor incluse în prețurile şi/sau tarifele aprobate. Având în vedere cele de mai sus. pentru obținerea avizului interimar ANRE privind prețurile şi tarifele solicitate, vă rugăm să completaţi documentația şi să o relransmiteţi cu toate 26/10 2018 FRI 11:30 [TX/RX NO 6

infornațiile/catele/oxplicațiile supiimertare şi documentele justificative necesare, tnpreună cu hotărârea autor:tății administrației publice locale de aprobare a prețurilor și tarifelor solicitate. Documentaţia completă se va lransmite prin faxicurier dar și În format electronic la adresele de on Dute să ie trans sume „iar îișele de fundamentare îi îtoţi datelu de contact ale Cu stimă, Directar Gerer Viorel ALICUȘ 26/10 2018 FRI 11:30 [TX/RX NO 6040)