keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/14.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 78/14.03.2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017-4562/24.02.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2015-002902/10.12.2015, completată cu adresele nr. RE2017-000197/06.02.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, însoţită de notele şi anexele de fundamentare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA nr. 7/23.01.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr.1 din 13.02.2017;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
Având în vedere prevederile Legii 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
În temeiul art.4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: doc02483920170213090151.pdf

It d DI ROMANIA Judetul Timis Direcţia Tehnică Primaria Municipiului Timisoara Timişoara 2021 Capitală Europeană « Culturii S-a inregistrat cu numarul : RE2017-000197 din 06.02.20 | RE04 Sesizări diverse Biroul Termoficare Am preluat de la Firma: SC COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EPISCOP J LONOVICI nr.4 Total 24 file Termen de rezolvare: 08.03.2017 Obs, PROIECT BUGET DE Termen directie: 21.02.2017 VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 20 17 Timisoara, la 06.02.2017 Cod FO -24 - 01, ver,2

C.L.T. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE 3 COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; E e-mail: office(Qcolterm.ro A Certificat SCCOLTERMSA. Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616; i ISO 9001|ISO 14001 Nr. 8 0-02. N Către PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 care a fost analizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/23.01.2017 La stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut in vedere realizarile preliminate ale anului 2016. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost intocmit in conformitate cu ordinul nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia. | In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 s-a prevazut un profit de 1,17 milioane lei. Pentru anul 2017 s-a folosit un pret de 314,5 lei/Gcal (fara TVA), fiind singurul pret pentru care exista aprobari si avize. In acest sens, Colterm SA a inaintat catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara documentatia si cererea de aprobare a pretului energiei termice, inclusiv adaptarea pretului la noua cota de TVA (19%), care se va aplica incepand cu luna ianuarie 2017, conform art. 291 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica vor fi de 5,8 milioane lei, iar veniturile din vanzarea energiei termice livrate populatiei si agentilor economici vor fi de 113,4 milioane lei. Din alte activitati se preconizeaza ca se vor obtine aproximativ 6 milioane lei (vanzari de deseuri feroase, investitii in regie proprie, venituri din diverse taxe s.a.). Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii(Qcolterm.ro Tel: 0040 -256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 —256 — 494133

S-a avut in vedere vanzarea a 509.281 Gcal energie termica si a 30.900 MWh energie electrica. Pretul aprobat de facturare pentru populatie este de 203,36 lei/Gcal (fara TVA), iar pretul aprobat de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate este de 314,5 lei/Gcal (fara TVA). Avand in vedere ca incepand cu 01.04.2017 piata gazelor naturale va fi complet liberalizata (pretul energiei din gazele naturale va fi acelasi pentru casnic si non-casnic), pentru calculul cheltuielilor cu gazele naturale s-a folosit pretul din luna decembrie 2016 (acesta fiind cunoscut datorita faptului ca s-a platit in avans si avand certitudinea ca acest pret va fi valabil pana la 31.03.2017), urmand ca pana la sfarsitul lunii martie 2017 Colterm SA sa prospecteze continuu piata si sa incerce sa obtina un pret al gazelor naturale (energie) cât mai apropiat de pretul actual. Mentionam ca in urma negocierilor pentru actualul contract s-a obtinut un pret al gazelor naturale din luna decembrie 2016 (energie) (comparativ cu pretul din luna noiembrie 2016) identic pentru categoria de consum casnic si cu circa 20% mai mic pentru non-casnic. Pentru anul 2017 se preconizeaza consumul a 319.910 tone carbune si 41.632 mii Smc gaz, care vor costa 82 milioane lei. Energia electrica si apa necesara vor costa 11,8 milioane lei; reparatiile ce se vor realiza atat in regie proprie cat si cu tertii vor fi de 3,8 milioane lei. Referitor la cheltuielile cu personalul: s-a planificat suma de 35,51 milioane lei, din care 0,37 milioane lei reprezinta plati aferenta anilor precedenti, respectiv plati pentru diferente salariale aferente anului 2008, conform protocoalelor incheiate intre administratie si sindicate. Valoarea contributiilor unitatii aferente fondului de salarii ce se vor vira catre ANAF este de 7,9 milioane lei. Facem precizarea ca pentru un pret al energiei termice de 334,5 lei/Gcal (fara TVA) veniturile estimate ar acoperi in totalitate cheltuielile bugetate. Practic, documentatia de fundamentare intocmita in vederea depunerii la ANRSC supunea spre avizare autoritatii de reglementare acest pret de 334,5 lei/Gcal (fara TVA). Facem precizarea ca nu sunt mentionate in BVC (conform principiului prudentei) pierderile induse, in suma totala de 34.388.604 lei, aprobate prin HCL Pag. 2/4

473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei) si prin HCL 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei). 2. REZULTATUL ANULUI 2016 Pentru anul 2016 estimam ca vom obtine pierdere de 21 milioane lei. Acest rezultat a fost influentat pozitiv de suma de 10 milioane lei (exclusiv TVA), reprezentand pierdere tehnologica incasata de la bugetul local in baza prevederilor OG 36/2006 si a Ordinului 1121/2014 si este aferenta gigacaloriilor produse in plus fata de pierderile aprobate. Rezultatul a fost influentat negativ de livrarea scazuta din lunile martie-aprilie 2016, datorita orestorii temperaturilor exterioare peste mediile prognozate. Dacă analizăm situația comparativ cu prevederile bugetate, se constata nelivrarea a cca 20 mii Gcal ceea ce a condus la venituri nerealizate din vânzarea de energie termică de 10,26 milioane lei. Se constata o crestere a cheltuielilor cu personalul cu 1,19 milioane lei: fata de prevederile bugetate de 47,3 milioane lei s-au realizat 48,45 milioane lei, din care 3,7 milioane lei sunt diferente salariale aferente anului 2008. In vederea reducerii cheltuielilor de exploatare, prin adresa nr. 29821/32045/22.04.2016 s-a obtinut avizul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF pentru scutirea de la calculul amortizarilor a unui numar de 81 mijloace fixe trecute in conservare, realizandu-se o economie anuala de 6,6 milioane lei. | In anul 2016 s-a reusit prelungirea liniilor de credite contractate cu Banca Comerciala Romana (8,9 milioane lei) si cu Banca Transilvania (2 milioane lei). Pentru imbunatatirea capacitatii de plata a companiei, in cursul anului 2016 s-au intocmit si sustinut la ANAF doua documentatii pentru suplimentarea esalonarii la plata a obligatiilor fata de bugetul de stat: s-a suplimentat cu suma de 3,7 milioane lei prin Decizia 7997/23.03.2016 si cu suma de 3,9 milioane lei prin Decizia 9669/05.08.2016. In data de 15.10.2016 s-a pierdut esalonarea datorita nevirarii ratei de esalonare scadente (nu am obtinut acordul CFR Marfa pentru deblocarea conturilor). Prin urmare, am facut cerere de mentinere a esalonarii la plata, pentru care am obtinut Decizia nr 10529/25.10.2016. In data de 15.12.2016 Pag. 3/4

am pierdut si mentinerea esalonarii (nu am obtinut acordul Complexului Energetic Oltenia de aceasta data). Pe parcursul anului 2016 conducerea companiei a urmarit cu prioritate : -plata salariilor la termen; -mentinerea esalonarii obligatiilor fata de bugetul de stat pentru a evita o noua blocare a conturilor societatii; -respectarea graficelor incheiate cu E-ON Energie, ENEL, Complexul Energetic Oltenia, SNT CFR Marfa, pentru a asigura conditii pentru functionarea societatii; | -deoarece incepand cu 22.09.2016 conturile au fost blocate prin executare silita, s-a incercat obtinerea de noi esalonari la plata cu furnizorii; -concomitent, s-au facut demersuri pentru majorarea capitalului social, pentru care s-a obtinut HCL 202/15.11.2016; -in vederea punerii in aplicare a HCL 202/15.11.2016 s-au facut si se fac demersuri pentru contractarea unui credit bancar care partial sa fie garantat cu hotararea sus-mentionata. DIRECTOR GENERAL, ' DIRECTOR ECONOMIC, Iovu Mihaela Pag. 4/4

Page 1 of1 LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERW” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SECRETARIAT Sadiul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr.4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.I. R16083013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL. COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIŞOARA 7 din data de 23.01.2017 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare raportul Directorului. Economic nr. 1058/17.01.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2017; În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AG.A. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A, Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2017, conform raportului Directorului Economic nr. 1058/17.01.2017 şi se înaintează Adunării Generale a Acţionarilor — Consiliul Local al Timişoara. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinata d-na Iovu Mihaela în calitate de Director Economic la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Valea Emilian-Ştefan — Preşedinte Consiliu de Administrație - D-nei Iovu Mihaela - Director Economic; - D-lui. Şerpe Emil - Director General; - D-lui. Heredea Cristian — Director Distribuţie; - D-lui. Ruşeţ Ivantie — Director Comercial; - D-lui. Golu Mihai — Director Producţie - Secretariat consiliu de administrație. PREȘEDINTE AL FF A CONSILIULUI DE ADMINISTERȚIE | VALEA EMILIAN - - ŞTERAN EATA

CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara, str. Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI: 16063013 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017 ANEXA Nr.1 mii lei INDICATORI Nr. rd. Preliminat an precedent (2016) Propuneri an curent (2017) % Estimări an 2018 Estimări an 2019 % 9=7/5 10=8/7 £ 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 169,266 182,241 108% 179,988 176,389 99% 98% Venituri din exploatare 168,696 182,237 108% 179,984 176,385 99% 98% a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 41,415 45,254 109% 52,329 51,282 116% 98% b) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi tehnologice induse din prest serv. alolnl-[|*? 10,248 10,248 100% Venituri financiare 570 4 1% 4 4 103% 103% GIN Venituri extraordinare 0 0 0 0 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 190,542 181,068 95% 177,447 173,898 98% 98% Cheltuieli de exploatare, din care: . 189,526 180,043 95% 176,442 172,914 98% 98% cheltuieli cu bunuri si servicii 118,051 115,917 98% 113,600 111,328 __98% 98% cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate —_ oi | Golu 2,443| 1,735 71% 5,422 5,314 313% 98% OB» cheltuieli cu personalul, din care: 11 48,454 44,785 92% 43,889 43,012 98% 98% CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 35,578 35,510|. 100% 34,800 34,104 98% :98% C1 |ch. cu salariile: 13. 33,085| . 33,000 100%. 32,340 31,693 98% 98%: IC2 bonusuri 14[ 2,493 2,510 101% 2,460 2,411 98% 98% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 3,704 366 10% 359 352 98% 98% cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0 0 0 0 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si 17 910 973 107% 954 934 98% 98% C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 8,262 7,936 96% 1M 7,622 98% 98% D. alte cheltuieli de expioatare 19|. 20,578 17,608 86% 13,531 13,260 T7% 98%

N Cheltuieli financiare INDICATORI Preliminat Nr. an rd. | precedent (2016) Propuneri an curent (2017) % Estimări an 2018 = Estimări an 2019 9=7/5 10=8/7 20 1,016 1,025 101% 1,005 984| 98% _08% Ww Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22| -21,276 1,173 2,541 2,491) 217% 98% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 9 0 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24| -21,276 1,173 2,541 2,491| 217% 98% Rezerve legale 25 0 o Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de 26 o Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1,173 2,541 2491) 217% 98% | MW Na Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor îmonumuturi n 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după de: -|25, 26, 27, 28; 29 ducerea sumelor de la Rd. 30 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din = a) Cara - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 b) - dividende cuvenite buaetului local c) - dividende cuvenite altor actionari 33 o 34

INDICATORI Nr. Preliminat an rd. | precedent (2016) Propuneri an curent (2017) * % Estimări an 2018 Estimări an. 2019 9=7/5 10=8/7 EEE EEE EEE EREI Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 o VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 37 cheltuieli materiale 38 cheltuieli cu salariile 39 cheltuieli privind prestările de servicii 40 cheltuieli cu reclama si publicitate 41 alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 8,488 11,500 135% 11,000 11,000 96% 100% Surse proprii 44 8,488 11,500 135% 11,000 11,000 96% 100% Taxa de dezvoltare 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 8,488 11,500 135% DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 Nr.mediu de salariaţi total 49|. 868 845 97%: 840| 830 99% 99% ON Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ' : (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 3,416 3,502 103% 3,452 3,424 99% 99% Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 3,176 3,254 102% - 3,208 3,182 99% 99% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 194,350 215,665 111% 214,267 212,512 99% 99% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000 54 1,125.70 993.56 88% 985.88 985.88 99% 100%

9 INDICATORI 8 Plăti restante, în preturi curente Creanţe restante, în preţuri curente Director General Mircea Criştian-Aron e E E a a , *, x Director Tehnic Serpe Emil V A o, Preliminat Nr. ai Propuneri Estimări rd. | precedent an curent | '% an (2016) (2017) 2018 Estimări an ||. 2019. | 9=7/5 | 10=8/7 s5| 130,000 0| 0% 0 0 56 2,000 2,000| 100% 1,800|. 0% 0% 90% 100% 1.800 Director Economic lovu Mihaela V Sef Dep.Economic Manaila Ibolyka dor

CLT COLTERM SA TIMISOARA ANEXA u« Nr. 2 Timisoara, str.Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI: 16063013 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si trimestre a acestora INDICATORI mii lei Realizat Prevederi an precedent ( 2016) mii lei Propuneri an curent 2017 din care: TRIM TRIM TRIM 2 VENITURI TOTALE vândută 4+Rd.5+Rd.6+ Rd. din vânzarea servicii avize vânzarea mărfurilor subvenţii şi transferuri de exploatare de afaceri nete 10+Rd. 11), din care: cf. cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi tehnologice din serv. de imobilizări aferente costului în curs de venituri din 1 16+Rd.1 amenzi din care: activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), active valorificarea certificatelor C02 venituri financiare din care: imobilizări financiare de curs dobânzi venituri financiare extraordinare din care: 89,1

INDICATORI cu şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: cu materiile si cu materialele consumabile, din care: cu de cu materialele de natura obiectelor de Inventar mărfurile privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din cu . Chiriile 43+Rd.44) din care: către operatori cu capital integral/majoritar de stat către cu de cu alte servicii executate de terţi 47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd. care: cu colaboratorii , comisioanele şi onorariul, din care: de din care: de din care: tichete cadou Legii nr. 193/2008, cu de reclamă din care: tichete cadou ptr. cheltuieli de Şi publicitate, potrivit A cu tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, modificările uiterioare ch.de promovare a produselor cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), care: de are a cluburilor , de a de cult Privind acordarea ajutoarelor umanitare si soclale cheltuieli cu cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane transfer, din care: aa, Prevederi an (2016 ) Propuneri an curent 2017 din care: TRIM 69 64, 18

INDICATORI i Realizat cu diurna din care: -interna -externa taxe de cu serviciile bancare şi asimilate cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: de tehnicii de calcul cu cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, bunurilor de natura domeniului cu efectuate intern privind recrutarea şi ului de conducere Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri cheltuieli Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte din care: cu taxa a minerale cu concesionarea bunurilor resursele cu laxa de cu taxa de cu taxa de mediu cu alte taxe Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd. 113), din care: CO: de natură salarială cu salariile din care: salarii de alte aferente salariului de bază alte conform 96+Rd.97+Rd.98+ din chettuieli sociale prevăzute la art. 21 nr. 571 fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: modificările ulterioare; tichete de masă; tichete de : . ch. obtinut în anul Prevederi an pre. (2016) Propuneri an curent 2017 din care: TRIM

INDICATORI 5 Realizat alte cheltuieli conform CCM. cheltuieli cu 101+Rd.102+Rd.1 din care: ch. cu aferente de ch. cu salariale în baza unor hotărâri cheltuieli de natură salarială aferente aferente contractului de mandat si a altor organe de comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd. 111+ Rd.112), din care: fixă variabilă consiliul de AGA şi cenzori ' comisii şi comitete constituite cu şi protecţia fondurile şi alte legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd_118+Rd.1 19), din ch. ch. ch. sociale de ch. aferente fondului de salarii ch. privind contribuţia la schemele de pensii alte si fonduri D. Alte cheltuieli de exploatare 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: cu penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: - către bugetul general consolidat - către alţi creditori cheltuieli activele imobilizate aferente transferurilor pentru plata cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd, 31), din care: ) privind ajustările şi provizioanele 1 privind participarea la profit a salariaţilor provizioane in legatura cu contractul de mandat , Prevederi an pre. dsnt (2016 ) 4 12,529 -3,703 3,800 Propuneri an curent 2017 din care: TRIM 01% 22% 75% 158%

INDICATORI Realizat din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd.135), din la Imobilizărilor a activelor circulante din alte 137+Rd.140+Rd.143), din care: anularea provizioanelor (Rd. 138+Rd. 1 din care: aferente creditelor diferenţe de curs (Rd.141 142), din care: creditelor pentru investiţii creditelor activitatea curentă extraordinare TATUL BRUT cheltuieli PE PROFIT TE DE:FUNDAMENTARE : de natură salarială (Rd.87) cu salariile ; de finele anului de mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu Salariile d.151/Rd.153)/13*1006 , mediu lunar pe salariat determinat pe baza de naiură salariafă (Rd.150/Rd.153)/12*1000 muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.153) muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate finite/persoană) W=QPF/Rd.153 de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care - cantitatea de produse finite (QPF) Prevederi an pre. (2016) Propuneri an curent 2017 din care:

INDICATORI Nr..] Realizat Prevederi an pre. (2016) Propuneri an curent 2017 din care: Preliminat | TRIMI | TRIMII || TRIM NI AN 7=6d/5 | 8=5/3a - pret mediu (p) - x in venituri totale de restante restante, din care: -de la cu -de la cu -de la de stat -de la local - de la alte finantarea activitatii curente ramas de DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC SEF DEPARTAMENT ECONOMIC Serpe Emil |, lovu Mihaela Manaila Ibolyka i ut e 1 E Te artrita

CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara, str. Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI : 16063013 ANEXA de fundamentare Nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale mii lei Nr. INDICATORI anul N-2 (2015) % anul N-1 ( 2016) % crt Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 Venituri totale( rd.1+rd. 2+rd .3)* din care: 187,346 168,427 90%| 181,768 169,266 93% Venituri din exploatare *) 186,896 167,789 90%] 180,963 168,696 893% 1 1 2 Venituri financiare 450 638 142% 805 570 71% 3 Venituri extraordinare o 0 0% 0 0 0% * ) conform prevedirilor Ordinului 20/07.01.2016 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (21.128 mii in 2015) Director General Director Tehnic Director Economic Sef Dep.Economic Serpe Emil _lovu Mihaela Manaila Ibolyka ţ a rr TB

CLT COLTERM SA TIMISOARA Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2017 Anexa nr. 4 mii lei INDICATORI Data finalizării investiţiei An precedent 2016 Valoare Aprobat Preliminat an curent 2017 an 2018 | an 2019 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANŢARE |A INVESTIŢIILOR, din care: 11,237 8,488 11,500) 11,000] 11,000 Surse. proprii, din care: 11,237 8,488 11,500| 11,000| 11,000| a) = amortizare 8,488 11,500 b) - profit 11,237 2|Alocaţii de la buget Credite bancare, din care: «“s a) - interne( locale) b) - externe = Alte surse, din care: - taxa de dezvoltare - (denumire sursă) OJojojo[jolo CHIEELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 11,237 8,488 investiţii în curs, din ijcare:lucrari in continuare 5195 3580 11,500 6,095 Suprainaltare 1 Compartiment 3 - Depozit Zgura si cenusa Utvin 560 556 _738 Inzidiri refractare si termoizolante CA 1, 2 si 3 CET Sud 240 240 900 Retehnologizare CT Buzias 25 25 15 Retehnologizare PT + CT 360 269 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) : (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: Reab.RT.primare 1560 907

|Reab.RT.secundare 1650 917 3,938 Reab.recirculari 800 666 204 d) pentru bunurile luate în "|concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) 2|Investiţii noi, din care: 136 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Modernizari CT Sud Modernizari Cet Centru Modernizari CT Freidorf b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - Reabilitari CT/PT 136 - Reabilitari Retele termice secundare Cc) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii efectuate la sjimobilizările corporale existente (modernizări), din care: 3521 4364 3723 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public ||al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) e) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ | teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 544| 1546 «= Dotari 1886 451 1257 Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale 635 93 289 Rambursări de rate aferente creditelor o o pentru investiţii, din n care: o a) - interne b)- externe Mies e Director tehnic, Director economic, MPS Gpis în lovu Serp i investitii Mentenanta N Sef Departament Economic Adi Segal: N, Ve)

, ANEXA 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante - mii lei - Termen de E Nr. Crt. Masuri realizare |An precedent 2016 An curent 2017 Preliminat / Realizat Influente (+/-) Rezultatul brut (Plati restante |Rezultatul brut Plati restante 0 1 ! 2 3 4 5 6 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor Pcti restante Inregistrarea a... Lei venituri din productia de imobilizari prin 1 executarea de lucrari de investitii in regie proprie Trimestrele II-IV < x 2|Venituri din vanzarea de fier vechi demontat din CET Sud Semestrul li X x Modificari in structura combustibilului utilizat pentru producerea 3[energiei termice Semestrele I-ll X X 8,400 4|Majorarea cuantumul subventiei ca urmare a majorarii pretului Trimestrul IV X X 3,800 siRecuperarea pierderilor induse tehnologice Trimestrul IV X X 10,248 6|Accesare credite An curent X x ! 120,000 Incasari creante 10.000[ TOTAL Pct. | : : : x x! 22,448|. . 130,000| . Pctil Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct | Plati salariale datorate angajatilor aferente anilor 2007 si 2008 in 1|urma proceselor castigate x x 2|Majorare pret combustibil (gaze naturale) E E x DX 3|Pierdere indusa de neincasarea la timp a subventiilor n x. X 4lAlte cauze TOTAL Pct. II 0 0 o TOTAL GENERAL ! -21,276 -130,000 22,448 0 d n Director General, Director Țetfhic Director economic, Sef Departament Economic — Mircea Cristian Serpe Emil' lovu Mihaela - Manaila lbolyka A 7 E LI E A Ma dz il 7 | / U / a 7 a 7 i 7 Fl /

An curent 2018 An curent 2019 Influente (+/-) Influente (+/-) Rezultatul brut (+/-) |Plati restante |Rezultatul brut (+/-) |Plati restante 7 '8 E) 10 1,000 1,000 1,500 1,500 2,500 2,500 2,500 2,500

ES UI CLT COLTERM SA TIMISOARA ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2017 (Cheltuielile din ANEXA 2 rd 78 si 1 26) Nr. ert Activitati / Cheltuieli Valoare din BVC (mii lei) 1 CUMPARARE CERTIFICATE DE CO2 4,964 2 PREVENIRE SI PROTECTIE 190 2.1|Servicii medicale de medicina muncii si siguranta circulatie 50 2.2|Echipament individual de protectie 100 2.3| Alte cheltuieli: materiale igenico -sanitare, alimentatie de protectie. 40 3 URMARIREA IN EXPLOATARE A CON STRUCTIILOR 59 3.1|Masuratori topo-geodezice 3.2|Raport de sinteza UCC NH IBeg , Depozit Utvin 14 3.3| Expertiza tehnica,investigatii extinse,masuri interventie 36 4 SITUATII DE URGENTA 110 Asigurarea contra accidentelor in timpul interventiei pompierilor,utilizarea, 4.1. |verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor 80 5 ADMINISTRATIV 313 5.1 Deratizare, dezinsectie 40 5.2 |Salubritate 100 5.3 |Service sisteme de supraveghere video 100 5:4|Taxe drum, parcare, autorizari 70 5.5 |Achizitii piblicatii, carti, reviste 5.6jCuratenie int si ext 100 5.7 |Revizii si reparatii copiatoare, faxuri 40 5.8|Cheltuieli gospodaresti 30 5.9 |Intretinere baza sportiva 30 6 MEDIU 141 61| Analize pentru monitorizare emisii poluante 100 6.2] Taxe obtinere dif autorizatii de mediu 11 6.3| Taxe AFM pentru emisiile de poluanti în atmosfera 30 7 TEHNOLOGIA INFORMATIILOR 194 7.1|Inchiriere licente 0 7.2|Reinoire (update) licente (antivirus , Lansweeper Network Inventory, etc) 28 7.3) Suport tehnic Siveco 46 74| Servicii ( transport date, legis) 50 75| Alte cheltuieli IT ( reincarcare cartuse, etc) 20 8 ALTE CHELTUIELI 165 8.1|Cheltuieli legate de activitatea topo-cadastrala 10 _8.2|Diverse expertize ( contabile, tehnice, juridice) 70

8.3| Verificari metrologice 8.4|Cotizatii, contributii asociatii profesionale (ANRE, 8.4|Alte cheltuieli ( diverse prestatii, evaluari, etc) TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd. 78 si 126 din anexa 2 la BVC) 35 50 50 6,386 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC Serpe Emil lovu Mihaela X % Sef departament economic N ! A Manaila Ibolyka SAI

CLT COLTERM SA TIMISOARA NOTA DE FUNDAMENTARE, | A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2017 (Rd. 104 din Anexa de fundamentare ur.2 la BVC) A. Pentru directori : 754.452 lei, din care : “componenta fixa : Director General : 5.703 lei/luna x 12 luni Îl =, 68.436 lei: 5 Directori Adjuncti x $.560 lei/luna x 12 luni = 333.600 lei Total = 402.036 lei componenta variabila: Director General : 5.133 lei/luna x 12 luni S Directori Adjuncti x 4.847 lei/luna x 12 luni Total. . 61.596 lei 290.820 lei 352.416 lei N B. Pentru Consiliul de Administratie : 218.736 lei, dim care: "componenta fixa : 8 membrii x 2.216 lei/luna x 12 luni = 212.736 lei 1 secretar x 500 lei/luna x 12 luni = 6.000 lei Total = 218.736 lei TOTAL CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT : 973.188 LEI DIRECTOR GENERAL DIRECTOR TEHNIC DIRECTOR ECONOMIC _-Mircea Cristian Aron Serpe il Ş | Iovu Mihaela 7 Ă _ A SEF DEPARTAMENT ECONOMIC, Gheorghe Leontin Ă Menaila Ibolyka ii <A _L

Atasament: AGA_BVC.pdf

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.TIMISOARA [me She ADUNAREA GENERALĂ A AC PR Sediul : Timișoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 e drm i Nr. O.R.C. J35/1 85/2004 , a CUL. RO16063013 _ a [4 că „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 1 din 13.02.2017 Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, societate comercială pe acţiuni înregistrată şi funcţionând legal în România, cu sediul în Municipiul Timişoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, judeţul Timiş, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J35/185/2004 întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017, ora 15.00, în Sala de şedinţe a Consiliului. Local al Municipiului Timişoara, în prezența a 4 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine dea" 1, Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare şi remunerare aferent anului 2016, = si 2. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2016. 3. Aprobare raport anual al activității de administrare aferent anului 2016 şi Proiectul Planului de activitate pentru anul 2017 4. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 S. Aprobare criterii si obiective de performanta pentru anul 2017, 6. Aprobare privind constituirea unei garanții reale (ipotecă de rang I) asupra bunurilor societății în valoare de 35.474.988 lei (conform anexei), în vederea încheierii convenției de eșalonare cu Complexul Energetic Oltenia în sumă de 31.039.199 lei 7, Diverse IE Având in vedere adresa Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara nr.3423/13.02.2017, prin care se prezintă proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, care a fost aprobat prin HCA nr.7/23.01.2017;, În conformitate cu prevederile_ Legii ur. 31/1990, republicată, privind societățile publice locale; EI Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A, întrunit în şedinţa ordinară, cu | voturi pentru şi -1| - abţinere, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara pentru anul 2017, în conformitate cu adresa de înaintare nr. 3423/13.02.2017, n Art.2, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinata d-na. Iovu Mihaela, in calitate de Director Economic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara. | ti

SECRETAR A.G.A, D-na LUCACIU DANIELA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. SC2017-4562/24.02.2017

REFERAT privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de

Termoficare Colterm SA La stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2016. Principalii indicatori prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi elementele avute în vedere sunt : - aplicarea cotei standard de TVA (19%), conform art.291 din Legea 227/2015, începând cu data de 01.01.2017, rezultând astfel preţul local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice de 374,26 lei/Gcal (inclusiv TVA) şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei de 242,00 lei/Gcal (inclusiv TVA) , aprobat prin HCL 265/20.12.2016 ; - asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei de preţ pentru energia termică prognozată a se factura populaţiei pentru întreg anul 2017, în valoare de 45,254 milioane lei, inclusiv TVA. - livrarea unei cantităţi de energie electrică de 30.900 MWh şi a unei cantităţi de energie termică de 509.281 Gcal; - pentru anul 2017 s-a prevăzut un profit de 1,17 milioane lei; - realizarea de venituri de 125,2 milioane lei, din care: din energie electrică de 5,8 milioane lei, din energie termică de 113,4 milioane lei şi din alte activităţi (vânzări de fier vechi, tarife pentru serviciile conexe, lucrări în regie proprie, venituri finaciare şi altele) de 6,0 milioane lei; - principalele cheltuieli sunt: cu combustibilii (cărbune şi păcura) în valoare de 67,186 milioane lei, cu combustibil (gaz) în valoare de 52,379 lei , cu apa şi energia electrică în valoare de 11,870 milioane lei, cu personalul de 44,785 milioane lei din care de natură salarială de 35,51 milioane lei. Având în vedere adresa SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2017-000197/06.02.2017, prin care societatea solicită aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl fundamentează; Având în vedere prevederile art.4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Director Direcţia Tehnică Director Direcţia Economică Culită Chiş Steliana Stanciu

Sef Serviciu Energetic MSUP Sef Serviciu Buget Ioan Zubaşcu Ramona Radu

Consilier Mirela Toc

Avizat juridic,

CodFO53-01,ver.2