keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 274/28.07.2009 privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 274/28.07.2009
privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 15600/10.07.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea SC COLTERM SA înregistrată cu nr. RE2009-2761/02.07.2009 la care este ataşată anexa care conţine situaţia mijloacelor fixe propuse spre trecere în domeniul public al Municipiului Timişoara.;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 104/2002 privind transmiterea unor centrale electrice de termoficare din domeniul privat al statului şi patrimoniul Societăţii Comerciale Termoelectrica SA, în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi administrarea consiliilor locale ale acestora;
Avînd în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A;
În conformitate cu prevederile art. 207 alin. 2 lit. b din Legea 31/1990 - privind societăţile comerciale;
În conformitate cu art. 8 alin. 1 din Legea 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În baza prevederilor art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timişoara cu valoarea instalaţiilor şi echipamentelor cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Instalaţiile şi echipamentele cuprinse în Anexă trec în domeniul privat al Municipiului Timişoara.
Predarea - preluarea instalaţiilor şi echipamentelor se face pe bază de proces-verbal încheiat între S.C. Coltern S.A. şi Municipiul Timişoara prin Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară.
Art.2: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către S.C.COLTERM S.A. Timişoara, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 216/30.05.2006, a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Colterm S.A.
Art 5: Prezenta hotărâre se comunică:.
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COLTERM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.

SITUATIA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU PREDARE LA DOMENIUL PUBLIC

31.05.2009 NR NR DENUMIRE CRT INVENTAR de inventar amortizata ramasa

1 231433 Electropompa TERM EPT 1 TR 15.923,52 15.923,52 2 231434 Electropompa TERM EPT 2 TR 15.923,52 15.923,52 3 231436 Electropompa TERM EPT U TR 30.010,38 30.010,38 4 231437 Electropompa TERM EPT I TR 30.010,63 30.010,63 5 236186 Statie pompe termoficare 874.239,28 292.082,05 582.157,23 6 236126 Statie pompe termoficare 159,41 159,41 7 236113 Instalatie CAF 2/50 GCAL 75.628,84 75.628,84 8 236133 Instalatie CAF 4 2.495.758,25 2.471.512,78 24.245,47

TOTAL 3.537.653,83 2.931.251,13 606.402,70

VALOAREA

SEF SERVICIU ENERGETIC IOAN ZUBASCU

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1 1/2

PRIMARIA SE APROBĂ, MUNICIPIUL TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA EDILITARĂ GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL ENERGETIC NR. SC 2009 -

R E F E R A T privind diminuarea capitalului social al S.C. Colterm S.A. Timisoara

Prin adresa nr. RE2009-2761/02.07.2009 SC Colterm SA solicită trecerea din patrimoniul societăţii în domeniul public al municipiului Timişoara a unor echipamente la care se preconizează a fi făcute investiţii prin programul POS Mediu – Axa 3.

SC COLTERM SA Timisoara este succesoarea in drepturi a fostei Sucursale Electrocentrale Timisoara a SC Termoelectrica SA Bucuresti, urmare a preluarii acesteia de catre Primaria Timisoara prin constituirea SC Termocet 2002 iar mai apoi prin fuziunea dintre producatorul si distribuitorul de energie termica respectiv SC Termocet 2002 SA si SC Calor SA.

Prin HG 104/2002 s-a aprobat transmiterea fără plata a centralelor electrice de termoficare Timişoara din domeniul privat al statului şi din patrimoniul Societăţii Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiului Timişoara în administrarea consiliului local. Prin OUG 78/2002 s-a impus înregistrarea ca societăţi comerciale la registrul comerţului a centralelor termice şi electrice de termoficare iar activele şi pasivele centralelor s-au preluat în evidenţele contabile a noilor societăţi comerciale. În anul 2008 Municipiul Timişoara a fost selectat între primele 3 oraşe care pot beneficia de asistenţă Phare în vederea pregătirii unui proiect de mediu ce ar permite accesarea finanţării comunitare în cadrul POS Mediu-Axa 3 iar consiliul local a aprobat prin HCL 202/22.04.2008 participarea la cofinanţarea proiectului „Reducerea emisiilor de CO2 din gazele de ardere concomitent cu reducerea emisiilor de NOX din gazele de ardere rezultate din funcţionarea CET Timişoara SUD”. În anul 2009 a fost elaborat Master Planul pentru instalaţiile mari de ardere şi sistemul de încălzire centralizată în Municipiul Timişoara care acoperă întreg sistemul ( producţia, transportul şi distribuţia) de energie termică până în anul 2028. În prezent este în curs de definitivare Studiul de fezabilitate „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timişoara in vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante in aer si creşterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” şi va urma aprobarea lui ce către consiliul local. Investiţiile preconizate a fi realizate presupun retehnologizarea a 3 cazane de abur de la CET Timisoara SUD, a 2 cazane de apă fierbinte de la CET Timişoara Centru şi a pompelor de termoficare de la cele două CET-uri. Lucrările ce se efectuează la cele două CET-uri, automatizarea funcţionării cayanelor, modificarea instalaţiei de ardere, înlocuirea electropompelor şi modernizarea echipamentelor de alimentare cu energie electrică a electropompelor, vor duce la creşterea randamentului cazanelor, imbunatatirea sigurantei in functionare şi conformarea la normele de protectia mediului. Având in vedere că unul dintre criteriile de eligibilitate a proiectului depus în cadrul Axei prioritare 3 - „Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizând atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate” trebuie să respecte legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice, informării şi

FP 53-01, Ver. 1 2/2

publicităţii şi ajutorului de stat şi faptul ca instalaţiile si echipamentele , a căror retehnologizare si modernizare este necesara , se afla in prezent in evidenţele contabile a mijloacelor fixe ale S.C. Colterm S.A, este necesar ca aceste instalaţii si echipamente sa fie trecute in evidenţele contabile a mijloacelor fixe ale Municipiului Timişoara, acestea fiind în domeniul privat al Municipiului Timişoara. În baza prevederilor din Legea 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, a art. 59 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,

Propunem:

Să se aprobe prin hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Timişoara: 1. scoaterea din evidenta contabila a mijloacelor fixe ale SC Colterm SA Timisoara si trecerea în evidenta contabila a mijloacelor fixe a Municipiului Timisoara a instalaţiilor şi echipamentelor cuprinse în Anexa ce face parte integrantă din hotărâre. Capitalul social al SC Colterm SA se diminuează cu valoarea instalaţiilor şi echipamentelor cuprinse în Anexă. 2. trecerea din domeniul privat al Municipiului Timisoara în domeniul public al Municipiului Timisoara a a instalaţiilor şi echipamentelor mai sus menţionate. 3. concesionarea prin atribuire directa catre S.C.COLTERM S.A. Timisoara, pe perioada contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 216/30.05.2006, a instalaţiilor şi echipamentelor mai sus menţionate.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU, MARIUS ONEŢIU NICUŞOR MIUŢ ŞEF SERVICIU ENERGETIC, AVIZAT JURIDIC, IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM EX. 1