keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/31.01.2006 Privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei

31.01.2006

Hotararea Consiliului Local 22/31.01.2006
Privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006-1361/24.01.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. prin fuziunea dintre S.C. "TERMOCET 2002" S.A. şi S.C. CALOR S.A. ,al cărei acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi ţinând seama de prevederile art. 7 alin. 2 din Actul constitutiv al companiei aprobat prin aceeaşi hotărâre;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal din data de 20.01.2006 al Comisiei de Negociere constituită în baza HCL nr. 44/2004;
În temeiul art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f) si (g) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Incepind cu data emiterii prezentei hotariri se concesionează către S.C. COLTERM S.A pe o perioadă de 49 de ani, cu plata unei redevenţe, clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara, folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei, prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Redevenţa prevăzută la art.1 va fi în sumă totală de 5000 RON/an, pentru toate spaţiile prevăzute în Anexa nr.1.

Art. 3: În termen de 90 de zile se va clarifica situaţia juridică a clădirilor şi a corpurilor de clădire care nu sunt destinate exclusiv producerii şi furnizării energiei, precum şi a terenurilor aferente acestora.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi S.C. COLTERM S.A.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. COLTERM S.A. Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_-_Concesionare_cladiri_Colterm.pdf

ANEXA 1 LA HCL………………………………….

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA R.A. TERMOFICARE CALOR TIMIŞOARA

Bunuri imobile Nr.c rt.

Cod clasif. DENUMIREA BUNULUI

Valoare de inventar

Adresa Nr.C.F. Nr. Top. MP. 0 1 2 3 4 5

1 PT 44 31215 26081 207 01 04 1972

Statul Român

77 - Clădire Str. Popa Laurenţiu 2.235.600.000 CAT - teren aferent nr 13 21.791.069

Total 2.257.391.069

2 PT 48B Str Dropiei 5 31503 26140 965 01 12 1972

Statul Român

77 - Clădire 12.506.400.000 CAT - teren aferent 31504 26144 5777 38.584.285

Total 12.544.984.285

3 PT 48C Aleea Merişor 1 31504 26130/1 349 01 06 1983

Statul Român

77 - Clădire 3.769.200.000 CAT - teren aferent 16.810.533

Total 3.786.010.533

4 CT DUNAREA Aleea Ciobanului 12 38741 27074 670 01 12 1978

77 - Clădire 6.467.040.000 CAT - teren aferent 2 19867/1 6452 32.112.583

Total 6.499.152.583

5 PT 36 Str Dej 19 56521 29697 446 01 10 1982

Statul Român

77 - Clădire 3.974.400.000 CAT - teren aferent 10.722.702

Total 3.985.122.702

6 PT 45 A Str Bucovinei 87 77680 30771 500 01 09 1987

Statul Român

77 - Clădire 3.607.200.000

Cladiri, corpuri de cladiri si terenul aferent care fac parte din domeniul public

6

Primaria mun.Timisoara

ELEMENTE DE IDENTIFICARE Situaţia juridică

actuală

AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

An.dob. sau

dării în

CAT - teren aferent 10.145.416

Total 3.617.345.416

7 PT 47 A Str Brânduşei 17 31503 26265 301 01 12 1972

Statul Român

77 - Clădire 3.250.800.000 CAT - teren aferent 15.113.877

Total 3.265.913.877

8 PT 38 Str Pomiculturii 31 65985 30171 610 01 11. 1983

Statul Român

77 - Clădire 3.240.000.000 CAT - teren aferent 9.568.130

Total 3.249.568.130

9 PT 27 Str Amiciţiei 2 42720 28198 320 01 12 1979

Statul Român

77 - Clădire 3.196.800.000 CAT - teren aferent 9.500.214

Total 3.206.300.214

10 PT 28 Str Perlei 6 42638 28052 348 01 12 1979

Statul Român

77 - Clădire 3.175.200.000 CAT - teren aferent 42639 28053 2042 14.866.448

Total 3.190.066.448

11 PT 29 Aleea Iasomiei 1 42585 27982 294 01 12 1979

Statul Român

77 - Clădire 3.175.200.000 CAT - teren aferent 42592 27989 6954 9.466.256

Total 3.184.666.256

12 PT 41 Aleea Frăţiei 3 65985 29959 390 01 09 1986

Statul Român

77 - Clădire 4.212.000.000 CAT - teren aferent 11.096.240

Total 4.223.096.240

13 PT 48 A Str Tipografilor 1 31503 26174 410 01 02 1974

Statul Român

77 - Clădire 5.313.600.000 CAT - teren aferent 31504 26180/1/1/1/1/1/1 9814 18.966.700

Total 5.332.566.700

14 PT 26 Calea Aradului 7 40073 27203 400 01 06 1980

Statul Român

77 - Clădire 3.434.400.000 CAT - teren aferent 15.714.776

Total 3.450.114.776

15 PT 22 Bdul Take Ionescu 5 307 1001 732 01 12 1971

Statul Român

77 - Clădire 2.354.400.000 CAT - teren aferent 15.889.346

Total 2.370.289.346

16 PT 20 Str Golescu 5 13 732 939 01. 12 1972

Statul Român

77 - Clădire 1.771.200.000 CAT - teren aferent 13.061.798

Total 1.784.261.798

17 PT 23 Str V Lucaci 9A 562 26024 503 01 11 1965

Statul Român

77 - Clădire 2.384.640.000 CAT - teren aferent 9.634.608

Total 2.394.274.608

18 PT 71 str Lugojului 15 41126 27265 430 01 06 1979

Statul Român

77 - Clădire 4.082.400.000 CAT - teren aferent 41129 29268 5154 5.348.385

Total 4.087.748.385

19 PT 72 Str Telegrafului 41138 27328 322 01 06 1979

Statul Român

77 - Clădire 2.690.000.000 CAT - teren aferent 41171 27361 4808 5.348.385

Total 2.695.348.385

20 PT 73 Str Renaşterii 24 A (Lorena) 27647 4545/1/2/1 246 1 01 1980

Statul Român

77 - Clădire 2.967.840.000 CAT - teren aferent 4545/1/1/1/3/1 9300 8.094.463

Total 2.975.934.463

21 PT 75 Str Bacovia 82213 30910 300 01 12 1986

Statul Român

77 - Clădire 3.240.000.000 CAT - teren aferent 10.604.100

Total 3.250.604.100

22 CT UMT Str Aleea CFR 113242

3524/2/2/2 3527/2/2

3530/2/1/2 71 375 269 01 05 1969

77 - Clădire 3.553.200.000 CAT - teren aferent 10.060.521

Total 3.563.260.521

23 PT 7 C Str CD LOGA 15- 17 01 03 1964

Statul Român

77 - Clădire 1.944.000.000 CAT - teren aferent 603 73 264 0

Total 1.944.000.000

24 PT 10 A Str Delavrancea 11 a 70280 30564 420 01 12 1986

Statul Român

77 - Clădire 3.888.000.000 CAT - teren aferent 17.199.350

Total 3.905.199.350

25 PT 17 A Str Abrud 16 1047 5735 278 01 01 1968

Statul Român

77 - Clădire 2.095.200.000 CAT - teren aferent 14.632.658

Total 2.109.832.658

26 PT 18 Str Aurelian 7 41407 27718 660 01 06 1979

Statul Român

77 - Clădire 3.227.040.000 CAT - teren aferent 17.512.568

Total 3.244.552.568

27 PT 3 TRUBADUR Str Daliei 21 75226 31083 31078 225 24 01 02 1976

Statul Român

77 - Clădire 2.916.000.000 CAT - teren aferent 75205 31075 1005 16.255.880

Total 2.932.255.880

28 PT 4 TRUBADUR Str Mioriţa 11 bis 67176 7085 269 01 10 1980

Statul Român

77 - Clădire 2.905.200.000 CAT - teren aferent 18.559.808

Total 2.923.759.808

29 PT 13 A Str Trubadur 1 2 2727268 9381 01 05 1969

77 - Clădire 9367/1/1 3.996.000.000 CAT - teren aferent 17.552.820

Primaria mun.Timisoara

Primaria mun.Timisoara

Total 4.013.552.820

30 PT 56 Str Bucegi 10 41489 27818 27863 465 9503 01 04 1981

Statul Român

77 - Clădire 5.119.200.000 CAT - teren aferent 18.436.495

Total 5.137.636.495

31 PT 50 Aleea Sportivilor 26A 41527 41526 27862 27861 291 41

01 10 1974

Statul Român

77 - Clădire 3.771.360.000 CAT - teren aferent 14.760.407

Total 3.786.120.407

32 CT DIANA Str Diana 15 2 9166/1 9182/1 4237 3286 01 12 1971

77 - Clădire 3.291.840.000 CAT - teren aferent 17.774.378

Total 3.309.614.378

33 PT 91 Str Sirius 29 53915 29280 486 01 04 1981

Statul Român

77 - Clădire 5.248.800.000 CAT - teren aferent 53923 29288 5012 21.653.072

Total 5.270.453.072

34 PT 92 Str Luminii 17 53873 29238 824 01 04 1981

Statul Român

77 - Clădire 6.242.400.000 CAT - teren aferent 24.904.996

Total 6.267.304.996

35 PT 93 Sirius 9A 53741 29104 445 01 10 1982

Statul Român

77 - Clădire 4.806.000.000 CAT - teren aferent 20.203.845

Total 4.826.203.845

36 CT BUZIAS Intr. Meseriaşilor 2 51440 28965 735 01 06 1979

Statul Român

77 - Clădire 7.218.720.000 CAT - teren aferent 51450 28975 2768 13.931.733

Total 7.232.651.733

37 PT 51 Str Arieş 20A 19266 14166 482 01 03 1974

Statul Român

77 - Clădire 4.276.800.000

Primaria mun.Timisoara

CAT - teren aferent 25.209.782

Total 4.302.009.782

38 PT 53 Balanţei 3 33432 26595 450 01 07 1982

Statul Român

77 - Clădire 4.860.000.000 CAT - teren aferent 20.380.580

Total 4.880.380.580

39 PT 54 Balanţei 3 33432 26595 450 01 07 1982

Statul Român

77 - Clădire 5.540.400.000 CAT - teren aferent 22.607.441

Total 5.563.007.441

40 PT 55 Adolescenţei 14 37427 27151 493 01 12 1977

Statul Român

77 - Clădire 5.324.400.000 CAT - teren aferent 17.426.071

Total 5.341.826.071

41 PT 59 Albac 16 A 67008 30438 364 01 06 1986

Statul Român

77 - Clădire 3.110.400.000 CAT - teren aferent 9.364.382

Total 3.119.764.382

42 PT 58 Intr Sepia 5 47163 28587 442 01 04 1981

Statul Român

77 - Clădire 3.855.600.000 CAT - teren aferent 17.093.309

Total 3.872.693.309

43 CT PLEVNA + Metrologie Plevna 6 5362 12162/1 796 01 12 1977

Statul Român

77 - Clădire 6.233.760.000 CAT - teren aferent 29.660.552

Total 6.263.420.552

44 PT 62 Platanilor 1A 8125 16864/1 230 01 04 1988

Statul Român

77 - Clădire 2.484.000.000 CAT - teren aferent 12.604.240

Total 2.496.604.240

45 CT VĂCĂRESCU Intr Lungă 2 17157 17107/1/2 1336 01 12 1975

Statul Român

77 - Clădire 9.629.280.000 CAT - teren aferent 43.379.396

Total 9.672.659.396

46 CT DRAGALINA Dragalina 136 16365 17343/2/3 562 01 01 1965

Statul Român

77 - Clădire 4.199.040.000 CAT - teren aferent 21.439.718

Total 4.220.479.718

47 CT RUSU ŞIRIANU Str Rusu Şirianu 13A 15473 12990/1/5 147 01 05 1964

Statul Român

77 - Clădire 1.468.800.000 CAT - teren aferent 11.595.662

Total 1.480.395.662

48 PT 69 Str Eneas 15 b 55883 29401 900 01 07 1982

Statul Român

77 - Clădire 4.093.200.000 CAT - teren aferent 10.909.471

Total 4.104.109.471

49 PT 83 Muzicescu 1 bis 8021 26387/1 418 01 01 1981

Statul Român

77 - Clădire 3.618.000.000 CAT - teren aferent 10.162.395

Total 3.628.162.395

50 PT 6 MARTIE Bdul 16 Decembrie 1989 nr 79 27730 12806/2 242 01 12 1977

Statul Român

77 - Clădire 1.360.800.000 CAT - teren aferent 12807 279 8.928.152

Total 1.369.728.152

51 PT 84+ SALA Str Frunzei 1 (Ana Ipătescu) 37654 26875 1334 01 12 1975

Statul Român

77 - Clădire 11.417.760.000 CAT - teren aferent 19.432.929

Total 11.437.192.929

52 PT 85 Aleea Cutezătorilor 1 A 37601 26965/1 405 01 12 1983

Statul Român

77 - Clădire 3.661.200.000 CAT - teren aferent 10.230.311

Total 3.671.430.311

53 PT 86 Aleea Poeniţei 2A 37614 26700 400 01 10 1978

Statul Român

77 - Clădire 3.466.800.000 CAT - teren aferent 9.924.689

Total 3.476.724.689

54 CT VULTURII Clăbucet 7 41269 41270 27547 27548 434 1715

01 06 1979

Statul Român

77 - Clădire 4.471.200.000 CAT - teren aferent 21.754.972

Total 4.492.954.972

55 PT TRAMVAIE V Lupu 38 Dâmboviţa 16342 16228/1/1/1/9 195 01 12 1972

Statul Român

77 - Clădire 1.188.000.000 CAT - teren aferent 6.342.120

Total 1.194.342.120

56 PT FREIDORF Văliug 5 2429 1246 432 01 09 1965

Statul Român

77 - Clădire 3.542.400.000 CAT - teren aferent 10.043.542

Total 3.552.443.542

TOTAL Cladiri 229.073.120.000 TOTAL Teren 884.368.559

TOTAL GENERAL 230.709.217.218

DIREC DIR. PATRIMONIU ADM. SPATII

Ec. Nicusor C-tin Miut Ing. Monica Rudneanu

SEF SERVICIU

Atasament: Referat_-_Concesionare_cladiri_Colterm.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT ROMÂNIA PRIMAR Nr. SC2006-………../…………… Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Privind concesionarea către SC COLTERM SA TIMIŞOARA a unor clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei Prin H.G. nr. 1016/2005 a fost completată şi modificată H.G. nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş conform căreia au fost trecute în domeniul public al municipiului Timişoara unele clădiri având destinaţia de puncte şi centrale termice poziţiile de la 2182 la 2237, mijloace fixe care au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara în luna Decembrie 2005; Având în vedere HCL 313/2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara al cărei acţionar unic este Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi faptul că actul constitutiv aprobat prin aceeaşi hotărâre prevede la art. 7 alin. 2 obligaţia societăţii de a exploata, întreţine, repara şi folosi cu diligenţa unui bun proprietar clădirile în care se află instalaţiile şi echipamentele necesare producerii, transformării şi distribuţiei energiei termice; Având în vedere Adresa a S.C. COLTERM S.A. nr. D72006-35/11.11.2006; Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal din data de 20.01.2006 a Comisiei de Negociere constituită în baza HCL nr. 44/2004; Pentru a asigura un cadru legal şi operativ privind executarea şi decontarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a clădirilor cu destinaţia de punct sau centrală termică aflate în exploatare la S.C. COLTERM S.A, clădiri aparţinând domeniului public al Municipiului Timişoara;

Având în vedere cele de mai sus; Propunem:

1. Emiterea unei H.C.L. prin care se concesionează către S.C. COLTERM S.A pe o perioadă de 49 de ani, cu plata unei redevenţe, clădiri sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara, folosite exclusiv pentru producerea şi furnizarea energiei, prevăzute în Anexa 1, care face parte integrantă din prezentul referat; 2. Redevenţa ce urmează a fi achitată de către concedent va fi egală cu valoarea anuală a amortizării mijloacelor fixe care se concesionează calculată de către S.C. COLTERM S.A până la sfârşitul anului 2005; 3. În termen de 90 de zile se va clarifica situaţia juridică clădirilor şi a corpurilor de clădire care nu sunt destinate exclusiv producerii şi furnizării energiei, precum şi a terenurilor aferente acestora. VICEPRIMAR, DIRECTOR DIR. PATRIMONIU Ing. Adrian Orza Ec. Nicuşor Constantin Miuţ DIRECTOR DIR. EDILITARĂ ŞEF SERVICIU, Ing. Dumitru Andor Ing. Monica Rudneanu AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,